Voortplantingstechnieken runderen

Op deze pagina:

Een zoötechnische erkenning is vereist voor het winnen, produceren, behandelen of opslaan van sperma, eicellen en embryo’s van runderen. De erkennings- en werkingsvoorwaarden zijn vermeld in het Fokkerijbesluit. De erkenning wordt verleend door het Agentschap Landbouw en Zeevisserij. Een aanvraag gebeurt met volgend formulier: 

 

 

De controle op de naleving van de erkenningsvoorwaarden gebeurt door het Agentschap Landbouw en Zeevisserij.

Erkende organisaties

Lijst van erkende organisaties (versie november 2023)

Activiteitenverslag

Wetgeving

  • Fokkerijverordening: Verordening (EU) 2016/1012 van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2016 betreffende de zoötechnische en genealogische voorwaarden voor het fokken van, de handel in en de binnenkomst in de Unie van raszuivere fokdieren, hybride fokvarkens en levende producten daarvan en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 652/2014, de Richtlijnen 89/608/EEG en 90/425/EEG van de Raad en tot intrekking van bepaalde handelingen op het gebied van dierfokkerij
  • Fokkerijbesluit: Besluit van de Vlaamse Regering van 17 mei 2019 betreffende de organisatie van de fokkerij van voor de landbouw nuttige huisdieren.
Delen: