PDPO II-maatregelen

De PDPO II-maatregelen worden thematisch per as gegroepeerd.

Voor een omschrijving van de verschillende PDPO II-maatregelen wordt verwezen naar het programmadocument.

De monitoring en evaluatie van de maatregelen is terug te vinden in de PDPO II-jaarverslagen en evaluatierapporten.

As 1: verbetering van het concurrentievermogen van de land- en tuinbouwsector

Deze as omvatte volgende maatregelen:

 • Opleiding in de landbouw
 • Sensibiliseringsprojecten duurzame landbouw
 • Vestigingssteun voor jonge landbouwers
 • Bedrijfsadviessysteem voor land- en tuinbouwers
 • Investeringen in landbouwbedrijven
 • Agrovoedingssector

As 2: verbetering van het milieu en het platteland

Deze as omvatte volgende maatregelen:

 • Agromilieumaatregelen beheerd door het Agentschap Landbouw en Zeevisserij:
  • Mechanische onkruidbestrijding
  • Verwarringstechniek in de pitfruitteelt
  • Behoud van met uitsterven bedreigde lokale veerassen en variëteiten van hoogstamboomgaarden
  • Vlinderbloemigen
  • Milieuvriendelijke sierteelt
  • Hectaresteun biologische landbouw
 • Beheerovereenkomsten van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM):
  • BO perceelsrandenbeheer
  • BO soortenbescherming
  • BO erosiebestrijding
  • BO water
  • BO kleine landschapselementen
 • Compensatiebetalingen voor kwetsbare gebieden natuur
 • Inrichtingsmaatregelen door landbouwers voor kaderrichtlijn water
 • Bebossing van landbouwgronden
 • Niet-productieve investeringen in bossen
 • Boslandbouwsystemen

As 3: leefkwaliteit op het platteland en diversificatie van de plattelandseconomie

Deze as omvatte volgende maatregelen:

 • Investeringssteun voor diversificatie van landbouwactiviteiten naar niet-agrarische activiteiten
 • Gebiedsgerichte werking:
  • Bevordering van toeristische activiteiten
  • Basisvoorzieningen voor de economie en plattelandsbevolking
  • Ontwikkeling van de paardenhouder als nieuwe economische drager op het platteland
  • Dorpskernvernieuwing en –ontwikkeling
  • Instandhouding en opwaardering van het landelijk erfgoed
  • Intermediaire dienstverlening (opleiding en vorming van ruraal ondernemerschap)
  • Verhoging van de omgevingskwaliteit via sensibiliserende en informatieve acties

As 4: Leader

De vierde as was een methodologische as. Thematisch ging het om gelijkaardige projecten als bij de gebiedsgerichte werking van As 3. Leader is de afkorting van Liaisons Entre Actions de Développement de l’Economie Rurale. Via deze methode werken individuen en organisaties/gemeentes samen aan de ontwikkeling van hun plattelandsgebied. Het gaat dus om een gebiedsgerichte bottum-up benadering. In de periode 2007-2013 waren er tien Leadergebieden afgebakend in Vlaanderen.

Vóór het PDPO II (2007-2013) vormde de Leaderwerking een aparte benadering binnen het Europese beleid voor Plattelandsontwikkeling.

 • 1991-1993: Leader I. De toenmalige aanpak was gebaseerd op een gebiedsgebonden, geïntegreerde en participatieve benadering. In Vlaanderen vormde Hageland het enige Leader I-gebied.
   
 • 1994–1996: Leader II. De nadruk van lag op het innoverende aspect van de projecten. Westhoek en Meetjesland vormden toen de twee Vlaamse Leader II-gebieden.
   
 • 2000-2006: Leader+. Men moedigde "nieuwe benaderingswijzen voor een geïntegreerde en duurzame ontwikkeling die het plattelandsontwikkelingsbeleid in de Gemeenschap kunnen beïnvloeden, aanvullen en/of versterken" aan. Vlaanderen kende toen vijf Leader+-gebieden: Brugs Ommeland, Meetjesland, Pajottenland, Antwerpse Kempen en Midden-Maasland. Samen brachten ze 120 projecten tot stand, waaronder drie nationale en/of internationale samenwerkingsprojecten.

Europese slagzin PDPOEuropese vlag

Delen: