Terug naar Nieuws

Uiterste indieningsdatum verzamelaanvraag 2024 nadert

Bedrijfsvoering

Bent u actieve landbouwer en heeft u uw verzamelaanvraag 2024 nog niet ingediend? Wacht dan best niet te lang, want indienen kan maar tot uiterlijk 30 april. Wilt u nog een bedrijfsovername of overdracht van betalingsrechten melden bij het agentschap of een brede weersverzekering afsluiten? Doe dit dan zo snel mogelijk. Belangrijk: voor de inzaai van bepaalde beheerovereenkomsten en ecoregeling bufferstroken houdt het agentschap ook rekening met het natte voorjaar.

Elke landbouwer die aangifteplichtig is bij de Mestbank of die steun wil aanvragen, alsook elke bio-landbouwer in het kader van bio-certificering, moet een verzamelaanvraag indienen. Heeft u al uw verzamelaanvraag ingediend, dan heeft u zeker een bevestigingsmail ontvangen. Het laattijdig indienen van de eerste versie van de verzamelaanvraag leidt tot verlies van steun (1% per werkdag en na 25 mei volledig steunverlies) en indien mestbankaangifteplichtig, tot een boete. U kunt een initieel en tijdig ingediende verzamelaanvraag nog wijzigen tot en met woensdag 31 mei, zonder verlies van steun.

Betalingsrechten

Om betalingsrechten te kunnen activeren in 2024, moeten overdrachten van betalingsrechten uiterlijk op 31 mei ingediend zijn. De overgedragen rechten zijn pas zichtbaar bij de overnemer na goedkeuring van de overdracht door het agentschap. Let wel: betalingsrechten kunnen enkel geactiveerd worden op percelen waarop de land- of tuinbouwer de hoofdteelt zelf verbouwt.

Als er nog een volledige bedrijfsovername gepland is in 2024 waarbij de overnemer de verzamelaanvraag wil indienen, is het belangrijk dit zo snel mogelijk te doen en de aanvraag voor 18 april in te dienen, zodat de overname volledig afgerond is tegen 30 april.

Bredeweersverzekering

Land- en tuinbouwers die de premie voor de brede weersverzekering wensen aan te vragen, moeten dit ten laatste op 30 april aangeven in de verzamelaanvraag, evenals de naam van de verzekeraar. Na 30 april kan de landbouwer geen subsidieaanvraag meer indienen en kan hij de naam van de verzekeraar niet meer opgeven of aanpassen.

Gevolgen nat voor- en najaar voor ecoregeling bufferstroken en bepaalde beheerovereenkomsten

Het voorjaar was erg nat, waardoor de veldwerkzaamheden vertraging oplopen. Voor landbouwers die dit jaar willen intekenen op de ecoregeling ‘bufferstroken’ of op bepaalde beheerovereenkomsten (met inzaai vóór 1 mei), zullen het agentschap en VLM ermee rekening houden dat een inzaai uiterlijk op 30 april 2024 niet steeds mogelijk is. Wel wordt verwacht dat de bufferstrook of de beheerovereenkomst aangelegd wordt van zodra het kan en uiterlijk op 31 mei 2024. Dit geldt voor alle duidelijkheid niet voor de ecoregeling grasbufferstrook in het kader van erosiebestrijding (‘BUG’). Deze bufferstrook moest al bij de start van 2024 aanwezig zijn.

Verplichte teeltmelding bij de teelt van hennep

Indien u in 2024 van plan bent hennep te telen als hoofdteelt of nateelt, is het belangrijk om bij de verzamelaanvraag ook het verplichte teeltmeldingsformulier toe te voegen. Hennep mag niet worden ingezaaid alvorens u de toelating hebt ontvangen van het Agentschap Landbouw en Zeevisserij. Hoewel de teeltmelding uiterlijk op 31 mei 2024 moet worden ingediend, zowel voor de hoofd- als de nateelt, is het aangewezen om deze teeltmelding per toegelaten ras zo snel mogelijk in te dienen. Het formulier en meer informatie over hennep (o.a. de toegelaten rassen in 2024) zijn terug te vinden op Melden van teeltintentie hennep | Landbouw en Zeevisserij (vlaanderen.be).

Hulp bij het invullen van de verzamelaanvraag

Land- en tuinbouwers kunnen steeds een volmacht geven aan een derde persoon of een organisatie om de verzamelaanvraag in te vullen en in te dienen. Let wel: een volmacht is niet altijd meteen van kracht. De volmacht moet dus tijdig geregeld worden (bij voorkeur vóór 25 april 2024).

Land- en tuinbouwers kunnen ook het agentschap contacteren voor hulp bij het indienen van de verzamelaanvraag. Dit kan telefonisch (02 214 48 48) tijdens de kantooruren of via e-mail (info@lv.vlaanderen.be).

Delen: