Melden van teeltintentie hennep

Bent u van plan om industriële hennep te telen? Meld de teelt dan vóór de inzaai!

Waarom moet ik dit melden?

Dit gewas ligt maatschappelijk zeer gevoelig. De teelt is enkel toegestaan voor landbouwers, voor de toegelaten rassen van industriële hennep of Cannabis sativa L., als de teelt zich in volle grond bevindt en deze volgens de standaard landbouwpraktijken worden geteeld. Om misbruiken van de teelt van hennep te voorkomen, moeten we de juiste instanties (o.a. de federale politie) op de hoogte brengen.

Waaraan moet ik voldoen?

 • U bent landbouwer: een natuurlijke of rechtspersoon of een groep natuurlijke of rechtspersonen die een landbouwactiviteit uitoefent en bij ons over een klantnummer beschikt. Het telen van cannabis met een THC gehalte hoger dan 0.3% is strikt verboden. De teelt van hennep voor medicinale doeleinden  of menselijke consumptie is in België verboden. Voor verder informatie (Q&A) kunt u zich richten tot het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) of het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV).
 • De teelt gebeurt op landbouwgronden en wordt aangebracht als hoofdteelt of nateelt in volle grond volgens een gangbare landbouwpraktijk en kunnen niet worden overkapt. Ook voor containerteelt of teelt in potten krijgt u geen teeltvergunning.
 • Als er meer dan 1 variëteit per perceel geteeld wordt, wordt aan de verzamelaanvraag een scan van de schets met de ligging van iedere variëteit in het perceel en de aanduiding van de hoeveelheid uitgezaaid hennepzaad per ha voor iedere variëteit toegevoegd. Een word-bestand of scan van de lijst en/of de schets kan op het e-loket bij het opmaken van de verzamelaanvraag toegevoegd worden onder ‘menu-bijlagen-opladen’. Kies als categorie ‘Andere’ en als type bij de omschrijving: ‘variëteiten hennep’ in het menu onder ‘bijlagen-opladen’.
 • U mag enkel officieel gecertificeerd zaaizaad gebruiken. U mag geen eigen zaaizaad van een vorige oogst gebruiken.
 • Enkel de rassen op de Europese Rassenlijst zijn toegelaten (zie de lijst met toegelaten henneprassen).
 • U moet een verzamelaanvraag indienen. Daarop vermeldt u alle percelen waarvoor u een teeltmelding zal doen en de teelttoestemming wenst te verkrijgen. Dit zijn de percelen waar u ook de teelt zal inzaaien (ook in het geval u er geen betalingsrechten op wenst te activeren). Er zal een belangrijke opmerking verschijnen dat u ook verplicht bent om een teeltmelding in te dienen. (zie de pagina over de verzamelaanvraag voor meer informatie).
 • U dient de teeltmelding in samen met de verzamelaanvraag en dit vóór de inzaai van de hennep. De teeltmelding wordt uiterlijk op 31 mei (uiterste wijzigingsdatum verzamelaanvraag) ingediend zowel voor de hoofd- als de nateelt. (zie ook hoe meld ik mijn teeltintentie).
 • U start pas met inzaaien, nadat u de teelttoestemming van ons ontvangt.
 • Nadat u de teelttoestemming ontvangt, voldoet u aan de volgende verplichtingen (zie ook verplichtingen na de teelttoestemming voor hennep):
  • U brengt het meegestuurde signalisatiebord aan op het betrokken veld
  • Na het inzaaien bezorgt u het hoofdbestuur de officiële certificaten gehecht aan de verpakkingen van het zaad en dit uiterlijk op 30 juni voor de hoofdteelt of uiterlijk op 31 augustus voor de nateelt.
  • U meldt ons het begin van de bloei, zodat we eventueel een controle ter plaatse kunnen inplannen om het THC-gehalte van de bloeiwijze te kunnen controleren.
  • Als u een nateelt inzaait, dan meldt u het begin van de bloei indien die er nog doorkomt.
  • Het THC-gehalte van de bloeiwijze bedraagt niet meer dan 0.3%.
  • U houdt de hennepteelt tot 10 dagen na het einde van de bloei in normale groeiomstandigheden aan (vroeger oogsten kan enkel op aanvraag).

Hoe meld ik mijn teeltintentie?

U vraagt het formulier voor de teeltmelding op via de verzamelaanvraag of u vindt het formulier op de webpagina Extra formulieren en klik door naar ‘melding van hennepteelt’. U vult het formulier in en voegt dit toe aan uw elektronische verzamelaanvraag of u stuurt het op papier op naar volgend adres uiterlijk op 31 mei en vóór de inzaai:

Vlaamse overheid
Agentschap Landbouw en Zeevisserij - dienst Aangiftes
Koning Albert II-laan 15, bus 360
1210 Brussel

Tel. 02 214 48 48 | info@lv.vlaanderen.be

U kunt hiervoor het formulier gebruiken in de rubriek Verzamelaanvraag > Extra formulieren. Per hennepras vult u 1 formulier in.

Op dit formulier vermeldt u de volgende gegevens:

 • uw klantnummer, voor- en achternaam, adres, telefoonnummer en e-mailadres;
 • het teeltjaar waarvoor de teelttoestemming wordt gevraagd;
 • het hennepras en het partijnummer van het zaad dat ingezaaid zal worden;
 • het aantal en de nummers van de certificaten van het zaaizaad dat zal worden aangewend voor inzaai;
 • de perceelnummers uit de verzamelaanvraag 2023 waarop u de teelt van hennep heeft aangegeven en zullen worden ingezaaid met het bovenvermelde ras;
 • de oppervlakte die ingezaaid wordt en voor het opgegeven ras de hoeveelheid hennepzaaizaad in kg per hectare.

Welke rassen mag ik telen?

Onderstaande rassen komen voor op de volledige uitgave van de Gemeenschappelijke rassenlijst voor landbouwgewassen Voor deze rassen is bewezen dat het gehalte aan tetrahydrocannabinol (THC) maximaal 0,3 % bedraagt. Jaarlijks vernieuwen we de lijst op deze site. U vindt de rassen ook op de site van de Europese Commissie waar de rassenlijst, common catalogue of varieties of agricultural plant species, als eerste vernieuwd wordt. Zoek er op species Cannabis sativa L..

 • Alive SK
 • AMX
 • Armanca
 • Asso
 • Austa SK
 • Balaton
 • Beniko
 • Bialobrzeskie
 • CannakompCarma
 • Carmagnola
 • Carmaleonte
 • CFX-2
 • Chamaeleon
 • Codimono
 • CRS-1
 • CS
 • Dacia Secuieni
 • Delta-405
 • Delta-llosa
 • Dioica 88
 • Djumbo 20
 • Earlina 8 FC
 • Eletta Campana
 • Enectarol
 • Epsilon 68
 • Estica
 • Fedora 17
 • Felina 32
 • Férimon
 • Fibranova
 • Fibrante
 • Fibrimon 56
 • Fibrol
 • Fibror 79
 • Finola
 • Fiona
 • Futura 75
 • Futura 83
 • Glecia
 • Gliana
 • Glyana
 • Helena
 • Henola
 • Ivory
 • KC Bonusz
 • KC Dora
 • KC Virtus
 • KC Zuzana
 • KCA Borana
 • Kompolti hibrid TC
 • Kompolti
 • Lipko
 • Loja
 • Lovrin 110
 • Mara 21
 • Marcello
 • Marina
 • Markant
 • Matrix
 • MGC 1013
 • Midwest
 • Mietko
 • Monoica
 • Muka 76
 • Nashinoïde 15
 • Northwest
 • OGK
 • Olivia
 • Orion 33
 • Ostara 9
 • Pain Killer
 • Rajan
 • Ratza
 • Santhica 23
 • Santhica 27
 • Santhica 70
 • Secuieni Jubileu
 • Silvana
 • Sofia
 • Strawberry H
 • Strawberry K
 • Succesiv
 • Teodora
 • Tiborszallasi
 • Tisza
 • Tygra
 • Uniko B
 • Uso-31
 • Villanova
 • Wielkopolskie
 • Wojko
 • Zenit

Opgelet!: dat rassen opgenomen zijn in de toegelaten Europese rassenlijst garandeert niet 100% dat het THC-gehalte in alle omstandigheden lager is dan 0.3%. In sommige omstandigheden kunnen rassen een relatief hoog THC gehalte hebben, waarbij de uitbetaling van subsidies op de percelen die met een dergelijk ras aangelegd zijn, in het gedrang kunnen komen

Aan welke verplichtingen moet ik voldoen na de teelttoestemming?

Samen met de teeltvergunning ontvangt u een signalisatiebordje dat u aan de rand van het hennepperceel kan plaatsen. Hierop staat ons logo en de vermelding dat het gaat om een vergunde teelt van een ras met een laag gehalte aan THC.

Let op dat u niet begint in te zaaien voor u de teelttoestemming heeft ontvangen.

Na het inzaaien bezorgt u ons de officiële certificaten (deze zijn gehecht aan de verpakkingen van het zaad en mogen worden uitgeknipt). Deze officiële certificaten maken deel uit van de verzamelaanvraag en moeten uiterlijk op 30 juni worden ingediend wanneer hennep de hoofdteelt is of 31 augustus indien hennep gemeld als nateelt en dit op het volgende adres:

Vlaamse overheid
Agentschap Landbouw en Zeevisserij - dienst Aangiftes, Certificaten hennep
Koning Albert II-laan 15, bus 361
1210 Brussel

Tel. 02 214 48 48 | info@lv.vlaanderen.be

Enkel de originele certificaten worden aanvaard.

Gebruikte u niet alle zaaizaad en wenst u het overtollige zaad volgend jaar te gebruiken voor een nieuwe teeltmelding? Contacteer team toezicht plantaardig teeltmateriaal (Dorien Vanhoof via info@lv.vlaanderen.be). Let wel het officiële etiket (certificeringsattest) moet op de zak aanwezig blijven tot het hersluiten van de zak is gebeurd.

Het begin van de bloei meldt u onmiddellijk (verplichte melding) aan bij:

Vlaamse  overheid
Agentschap Landbouw en Zeevisserij - dienst Controles
Koning Albert II-laan 15, bus 360
1210 Brussel

Tel. 02 214 48 48 | info@lv.vlaanderen.be

Tijdens de bloei voeren we steekproefsgewijze controle uit op het THC–gehalte van de bloeiwijze.

Voor de nateelt zal het hennep niet altijd in bloei komen. Indien er bloei is, meldt u dit aan de administratie.

Tot 10 dagen na het einde van de bloei, moet u de hennepteelt  in normale groeiomstandigheden aanhouden, zodat een controle ter plaatse mogelijk is. Wilt u eerder oogsten(ook voor de nateelt)? Contacteer dan ook dienst Controles van het Agentschap Landbouw en Zeevisserij (zie contactgegevens en adres hierboven), zodat zij het deel kunnen bepalen dat u moet behouden voor de controle op het THC-gehalte van de bloeiwijze.

Wetgeving

 • VERORDENING (EU) Nr. 1307/2013 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 17 december 2013 tot vaststelling van voorschriften voor rechtstreekse betalingen aan landbouwers in het kader van de steunregelingen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 637/2008 van de Raad en Verordening (EG) nr. 73/2009 van de Raad
 • GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. 639/2014 VAN DE COMMISSIE van 11 maart 2014 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 1307/2013 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van voorschriften voor rechtstreekse betalingen aan landbouwers in het kader van de steunregelingen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot wijziging van bijlage X bij die verordening
 • UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 809/2014 VAN DE COMMISSIE van 17 juli 2014 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen voor Verordening (EU) nr. 1306/2013 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft het geïntegreerd beheers- en controlesysteem, plattelandsontwikkelingsmaatregelen en de randvoorwaarden
 • Ministerieel besluit van 23 januari 2015 houdende uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 oktober 2014 tot vaststelling van de voorschriften voor de rechtstreekse betalingen aan landbouwers in het kader van de steunregelingen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid, voor wat de rechtstreekse betalingen betreft (art. 11 t.e.m. 13).

Belang van de teelt in Vlaanderen: enkele cijfers

Hennepteelt in Vlaanderen
Teeltjaar Oppervlakte (ha) Aantal goedgekeurde meldingen
2005 6,69 4
2006 20,14 13
2007 4,93 9
2008 5,00 6
2009 21,86 4
2010 20,26 15
2011 19,75 22
2012 29,20 19
2013 22,77 18
2014 40,81 17
2015 67,57 31
2016 85,48* 36*
2017 83.13 34
2018 88.80 40
2019 70.46 43
2020 44,63 40
2021 53,72 31
2022 42,67 37

*: owv slechte weersomstandigheden was er geen opkomst hennep en werden percelen opnieuw ingezaaid met andere teelt – resterende oppervlakte 54.24 ha

Delen: