Terug naar Nieuws

VLIF-steunaanvragen ter ondersteuning van een duurzame ondernemingsstrategie (verdienmodel) kunnen via e-loket ingediend worden

Steun

Vanaf nu kunnen landbouwers die een duurzame ondernemingsstrategie willen opstarten of uitbouwen, een VLIF-steunaanvraag indienen via het e-loket. Binnen het huidige GLB staat het ondernemerschap van de landbouwer centraal. Bedrijfsleiders kunnen ervoor kiezen om hun bedrijfsinkomen te differentiëren door een vernieuwend bedrijfsmodel uit te werken waarbij ze prijszetter kunnen worden. Tevens wordt ook gezocht naar een vernieuwende maatschappelijke rol van landbouw binnen de samenleving. De huidige blokperiode loopt tot en met 31 januari 2024.

Het inzetten op een nieuwe duurzame ondernemingsstrategie kan voor sommige bedrijven een alternatief bieden op het huidige gangbare verdienmodel in de land- en tuinbouwsector. Binnen de milieugebruiksruimte wordt naar een nieuwe toekomst gezocht, waarbij een stabiel leefbaar inkomen hand in hand gaat met het realiseren van maatschappelijke doelstellingen.

Het is de bedoeling om met deze maatregel het inkomen te stabiliseren of te doen toenemen door in te zetten op sterkere meerwaardecreatie. Ten opzichte van een vergelijkbaar inkomen uit een klassiek verdienmodel is er een beperktere milieu- en klimaatimpact van de toekomstgerichte duurzame ondernemingsstrategie. 

Zowel opstartende nieuwe bedrijven als bestaande bedrijven die één of meerdere bestaande activiteiten sterk aanpassen of uitbreiden met een nieuwe bedrijfsactiviteit, komen in aanmerking. Het aanpassen van een bestaande activiteit of het ontwikkelen van nieuwe bedrijfsactiviteiten kan gepaard gaan met het afbouwen van een bestaande bedrijfsactiviteit (reconversie), maar dat is niet noodzakelijk. Het is eveneens mogelijk om een steunaanvraag in te dienen wanneer men al (kleinschalig) gestart is om een andere weg in te slaan, maar waarbij de landbouwer die toekomstgerichte duurzame ondernemingsstrategie wenst op te schalen.

De steun wordt verleend onder de vorm van een forfaitaire premie en wordt uitbetaald na het uitvoeren van een bedrijfsplan. Het aanvraagformulier doet ook dienst als bedrijfsplan. Er wordt dus een sjabloon hiervoor ter beschikking gesteld. De activiteiten die deel uitmaken van het bedrijfsplan, kunnen zowel landbouwactiviteiten zijn, verbredingsactiviteiten als niet-landbouwactiviteiten voor zover de activiteiten plaatsvinden binnen het landbouwbedrijf. Na het uitvoeren van het bedrijfsplan moet het bedrijf voldoen aan de definitie van actieve landbouwer én behaalt het een verdiencapaciteit (factorinkomen) uit landbouwactiviteiten van minstens 7.500 euro.

De jury selecteert de beste bedrijfsplannen die gericht zijn op een duurzame ondernemingsstrategie op basis van een totaalscore op vier criteria. Criteria zijn de mate waarin het bedrijfsmodel van de nieuwe activiteiten duurzaam is, zowel op economisch, ecologisch als sociaal vlak, de mate waarin het bedrijfsmodel vernieuwend is voor Vlaanderen, de economische haalbaarheid en de algemene inhoudelijke kwaliteit van het bedrijfsplan. Voor ieder criterium apart en globaal moet een minimumscore behaald worden om geselecteerd te kunnen worden. In de handleiding wordt meer duiding gegeven.

Het betreft een resultaatgerichte subsidie. Het jaar vóór de betalingsaanvraag moet uit de geselecteerde activiteiten van het bedrijfsplan een minimale omzet van 20.000 euro gegenereerd te worden opdat de forfaitaire steun van 20.000 euro uitbetaald kan worden. Als de omzet uit de geselecteerde activiteiten van het bedrijfsplan minimaal 40.000 euro blijkt te bedragen, dan wordt de steun zelfs verhoogd tot 40.000 euro. Daar het een forfaitaire steun is kan deze ook gecombineerd worden met een subsidie voor het opmaken van een bedrijfsplan (kennisportefeuille binnen GLB) en investeringssteun voor de investeringen die noodzakelijk zijn om het bedrijfsplan te realiseren. 

Voor meer informatie kunnen landbouwers terecht op VLIF Opstart van of omschakeling naar een toekomstgerichte duurzame ondernemingsstrategie op een landbouwbedrijf (vanaf 2023)

Uiteraard staan ook de medewerkers van het Departement Landbouw en Visserij ter beschikking van landbouwers die praktische en technische vragen hebben. 

Delen: