Insecten

Op deze pagina:

Zie ook: informatie over bijen

Strategisch platform insecten

Om tegemoet te komen aan de groeiende nood aan een duidelijk kader en een gezamenlijk platform m.b.t. insectenteelt, heeft Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, in 2015 een strategisch platform insecten opgericht. Dit platform komt op regelmatige basis samen om de kennis over en ervaringen met insectenteelt van onderuit te structureren, sturen en de knelpunten aan te kaarten. Het strategisch platform insecten is drieledig en bestaat uit een:

Stuurgroep

Doelstelling

De stuurgroep is een kleine kerngroep van een 15-tal organisaties die het strategisch platform insecten stuurt, terugkoppelt met de werkgroep onderzoek, de wettelijke knelpunten aankaart en adviezen geeft aan het beleidsniveau.

Deelnemende organisaties

Belgian Insect Industry Federation (BIIF), Bemefa, Boerenbond, Departement Landbouw en Visserij, FAVV, Flanders FOOD, FOD Volksgezondheid/SPF Santé, ILVO, OVAM, OVOCOM, VCM, VLM, Voorzitter WG onderzoek.

Werkgroep onderzoek

Doelstelling

In de werkgroep onderzoek zijn alle onderzoekpartners betrokken bij onderzoek rond insecten en de sectorfederatie BIIF (Belgian Insect Industry Federation) vertegenwoordigd. Deze werkgroep heeft als voornaamste doelstelling de afstemming van bestaande en ontwikkeling van nieuwe onderzoeksprojecten. Hierbij wordt eveneens teruggekoppeld met de stuurgroep en wordt een prioritering gemaakt van de grootste onderzoeksnoden.

Deelnemende organisaties

Departement Landbouw en Visserij, Belgian Insect Industry Federation (BIIF), BIOBEST N.V., Gembloux (CRA Wallonie), ILVO, Inagro, Innovatiesteunpunt Boerenbond, Thomas More, KULeuven, UGent, Vives, VITO

Lopende onderzoeksprojecten

Overzicht van onderzoeksprojecten rond insecten

Jaarlijkse stakeholdersmeeting

Doelstelling

Via een jaarlijkse stakeholdersmeeting zal teruggekoppeld worden met het bredere publiek zoals landbouwers, beleidsmakers en andere geïnteresseerden. De resultaten van de platformwerking, nieuwe projecten of beleidsontwikkelingen worden hier gepresenteerd. Daarnaast is dit ook een netwerkevent om alle actoren uit onderzoek, beleid en praktijk binnen de insectensector met elkaar in contact te brengen.

De eerste editie ging door op 7/12/2016 te Leuven en werd samen met de partners van het TETRA-project IN2BROILER georganiseerd. Zie stakeholdersmeeting 2016 voor het volledige programma, de abstracts en vrijgegeven presentaties.

De tweede editie gaat door in samenwerking met VIVES en Inagro. Zie het insectenloket voor het volledige programma en de inschrijvingslink.

Wetgeving

Hieronder vindt u een overzicht van de van kracht zijnde regelgeving met betrekking tot insecten als:

Feed

  • Verordening 999/2001 (BSE-verordening): N.a.v. de BSE-crisis, waarbij slecht behandeld diermeel afkomstig van rundvee verantwoordelijk was voor de verspreiding van BSE, is eind 2000 besloten door de Europese Unie om het gebruik van al het diermeel, inclusief insectenmeel, in het veevoeder te verbannen (= feedban). Tegenwoordig zijn er reeds versoepelingen van de feedban toegelaten. Het verwerken van vismeel in diervoeder voor niet-herkauwers is toegestaan sinds 1 september 2005. Het gebruik van diermeel afkomstig van niet-herkauwers voor visvoer is toegelaten sinds 1 juni 2013. Ook insectenmeel van 8 insectensoorten is vanaf 1 juli 2017 toegelaten als voeder in de aquacultuur.
  • Verordening 1069/2009 (verordening dierlijke bijproducten): Deze verordening bepaalt dat insecten verwerkt dienen te worden volgens de Europese regels m.b.t. dierlijke bijproducten vooraleer ze als verwerkte dierlijke eiwitten vervoederd kunnen worden aan voedselproducerende dieren. Deze verwerkingsmethoden zijn vastgelegd in de uitvoeringsverordening 142/2011.
  • Naast bovenstaande verordeningen, moeten insectenkwekers eveneens voldoen aan de verordeningen 767/2009 (voorwaarden voor gebruik en in handel brengen van diervoeders), 183/2005 (voorschriften voor diervoederhygiëne, zie ook FAQ van FAVV) en 2002/32 (ongewenste stoffen in diervoeding).

Voor meer info, zie:

Contactpersonen: christophe.keppens@favv.be (FAVV) of quentin.dumontdechassart@sante.belgique.be (FOD volksgezondheid)

Food

NIEUW: Stand van zaken van het Belgisch aangepaste tolerantiebeleid vanaf 1 januari 2018: https://www.health.belgium.be/nl/Stand_van_zaken_commercialisatie_van_insecten_na_01012018_op_de_Belgische_markt

  • Verordening 258/97 (bijgenaamd novel food verordening): zie www.afsca.be/levensmiddelen/insecten/ voor alle laatste info. Zie ook de Q&A van FAVV over toepassing van novel food-wetgeving inzake insecten.
  • Verordeningen 178/2002 (algemene wetgeving voor levensmiddelen)
  • Verordening 854/2004 (hygiënevoorschriften van voor menselijke consumptie bestemde producten van dierlijke oorsprong)

Voor meer info, zie:

Contactpersoon: novelfood@health.belgium.be (FOD volksgezondheid)

Wettelijke vereisten voor restsubstraat (insectenmest + resten substraat en larven)

Volgende eisen zijn momenteel van toepassing voor het restsubstraat (= wat overblijft na de 'oogst', m.n. mest van insecten, resten van substraat + overgebleven larven), ongeacht het substraat waarop insecten gekweekt worden:

  • Grondstoffenverklaring OVAM

Contactpersoon: katleen.van.den.eynden@ovam.be

  • Hygiënisatie (1u op 70° verhitten):

Dit kan gebeuren door erkend verwerker of erkend vergister/composteerder.

Contactpersoon: Bart.Willaert@vlm.be of Kevin.grauwels@vlm.be

Contactpersoon: alfred.generet@sante.belgique.be

Voor een gedetailleerd overzicht van de wetgeving, zie volgend schema:

Regelgevend schema restsubstraat insecten

Vergunningen

Voortaan is de aanvraag voor een stedenbouwkundige en milieuvergunning gebundeld in 1 enkele procedure: de omgevingsvergunning. Die is definitief in werking getreden op 1 januari 2018.

Of en welke vergunningen u nodig hebt voor de opstart van een nieuw bedrijf, vind u op https://lv.vlaanderen.be/nl/bedrijfsvoering/opstarten-overnemen/te-vervullen-formaliteiten/omgevingsvergunning

Meer info

Zie http://www.insectinfo.be/ voor een overzicht van alle komende events, lopende projecten, wetgeving en een infoloket waar u terecht kunt voor meer specifieke vragen of problemen over insectenkweek.

Voor meer vragen m.b.t. (de initiatieven van) het strategisch platform insecten kan u volgende contactpersonen binnen het beleidsdomein Landbouw en Visserij contacteren:

  • Departement Landbouw en Visserij (voorzitter stuurgroep en strategisch platform insecten): Evelien Decuypere, e-mail: evelien.decuypere@lv.vlaanderen.be, Tel. 02 552 79 70
  • Instituut voor Landbouw, Voeding- en visserijonderzoek (voorzitter werkgroep onderzoek): Veerle Van Linden, e-mail: veerle.vanlinden@lv.vlaanderen.be, Tel. 09 272 28 11