Voortplantingstechnieken

Op deze pagina:

Een zoötechnishe erkenning is vereist voor het winnen, produceren, behandelen of opslaan van sperma, eicellen en embryo’s van runderen. De erkennings- en werkingsvoorwaarden zijn vermeld in het Fokkerijbesluit. De erkenning wordt verleend door het Departement Landbouw en Visserij. Een aanvraag gebeurt met volgend formulier: Aanvraag van een erkenning voor de winning, opslag, inseminatie of verhandeling van sperma, -eicellen of -embryo's van rundvee.

De controle op de naleving van de erkenningsvoorwaarden gebeurt door het Departement Landbouw en Visserij.

Erkende organisaties

Lijst van erkende organisaties (versie februari 2021)

Activiteitenverslag

Wetgeving

  • Fokkerijverordening: Verordening (EU) 2016/1012 van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2016 betreffende de zoötechnische en genealogische voorwaarden voor het fokken van, de handel in en de binnenkomst in de Unie van raszuivere fokdieren, hybride fokvarkens en levende producten daarvan en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 652/2014, de Richtlijnen 89/608/EEG en 90/425/EEG van de Raad en tot intrekking van bepaalde handelingen op het gebied van dierfokkerij
  • Fokkerijbesluit: Besluit van de Vlaamse Regering van 17 mei 2019 betreffende de organisatie van de fokkerij van voor de landbouw nuttige huisdieren.

Contact

Hieronder vindt u de naam en de coördinaten van de ambtenaar van het departement Landbouw en Visserij belast met het dossier in kwestie. U kunt bij deze persoon terecht voor alle vragen betreffende wetgeving en de controle erop.

Koning Albert II-Laan 35, bus 40 - 1030 Brussel
Leen Versmissen | Tel. 02 552 78 85 | Fax 02 552 78 71 
leen.versmissen@lv.vlaanderen.be