Departement Landbouw en Visserij

Departement Landbouw en Visserij
Koning Albert II-Laan 35, bus 40 - 1030 Brussel (wegbeschrijving)
Tel. 02 552 77 00 - Fax 02 552 77 01
e-mail: communicatie@lv.vlaanderen.be

Secretaris-generaal: Patricia De Clercq

Op deze pagina:

Opdrachten

Samen met de minister stippelt het Departement Landbouw en Visserij het beleid uit rond land- en tuinbouw, zeevisserij en platteland. Het departement voert dit beleid uit, controleert en evalueert het.

Daarvoor werkt het departement ook samen met het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO), het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) en de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij (SALV). Het Departement Landbouw en Visserij, ILVO, VLAM en SALV vormen samen het beleidsdomein Landbouw en Visserij.

Structuur

Het departement wordt geleid door de secretaris-generaal en bestaat uit de volgende subentiteiten:

Het departement heeft een hoofdzetel in Brussel en buitendiensten in Oostende, Brugge, Gent, Antwerpen, Hasselt en Leuven.Organogram Departement Landbouw en Visserij feb 2020

Missie

Vanuit het Europese en globale Vlaamse kader bouwen we mee aan een toekomstgericht landbouw- en visserijbeleid.

We zorgen voor een kwaliteitsvolle dienstverlening aan de Vlaamse agrovoedingsketen met prioriteit voor de primaire producent.

Visie

Partner van de agro-ondernemer

Binnen het platteland van morgen bouwen wij, als partner van de agro-ondernemer, mee aan een sterke en innovatieve landbouw en visserij in de keten.  Zo zorgen we samen voor (h)eerlijk gezond voedsel, geproduceerd in harmonie met de omgeving en maatschappij.

Toelichting:

 1. Het platteland van morgen: de context en veranderende tendensen die verwacht worden in de verre toekomst
 2. Sterk: de primaire producent staat  sterk in de keten. Zijn/haar bedrijf  is leefbaar, concurrentieel, crisisbestendig en  duurzaam
 3. (H)eerlijk: nastreven van een eerlijke prijs voor kwaliteitsvol en duurzaam voedsel
 4. In harmonie: er is wederzijds respect tussen landbouwer en de maatschappij

Waarden

Voor iedere ambtenaar van het Departement Landbouw en Visserij gelden de volgende minimale uitdagingen (sfeer, cultuur):

 • OPENHEID: open dialoog
 • VERTROUWEN: op ons kan je rekenen!
 • WENDBAARHEID: veerkrachtig in een veranderende omgeving
 • DAADKRACHT: durven beslissen en samen consequent vooruit

Secretariaat-generaal

Het secretariaat-generaal bestaat uit:

 • het secretariaat van de secretaris-generaal;
 • het hoofd van het Vlaams Betaalorgaan
 • de informatieveiligheidsconsulent;
 • de woordvoerder;
 • de functionaris voor gegevensbescherming;
 • het team Begroting;
 • het team Beleidscoördinatie;
 • het team GLB coördinatie.

De secretaris-generaal is tevens voorzitter van het Managementcomité, het leidinggevend orgaan van de entiteiten van het beleidsdomein Landbouw en Visserij.

Opdrachten

De informatieveiligheidsconsulent

 • de secretaris-generaal adviseren, op haar verzoek of op eigen initiatief, over alle aspecten van informatieveiligheid die betrekking hebben op het departement;
 • rapporteren aan de leden van de directieraad op verzoek van de secretaris-generaal;
 • specifieke opdrachten uitvoeren die hem worden toevertrouwd, onder andere in het kader van de conformiteitscertificatie ten opzichte van de ISO-standaard rond informatieveiligheid.

De woordvoerder

 • alle contacten met de pers en met de woordvoerder van het kabinet coördineren en opvolgen;
 • de rol van enig aanspreekpunt voor de pers vervullen. Bij crisiscommunicatie verdelen de woordvoerder en de secretaris-generaal, in haar functie van crisismanager, de taken;
 • overleg plegen over alle niet-dossiergebonden communicatie, zowel intern als extern;
 • een coördinerende rol vervullen binnen het beleidsdomein voor communicatiewerking en -beleid.

De functionaris voor gegevensbescherming voert de taken uit zoals bepaald in de artikelen 37, 38 en 39 van de verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG.

Organogram Departement Landbouw en Visserij secretariaat