Controle uitgangsmateriaal

Controle uitgangsmateriaal bosbouwkundig teeltmateriaal

Op deze pagina

De EG legt duidelijk regels op wat betreft het in de handel brengen van bosbouwkundig teeltmateriaal. Voor sommige soorten duurt het immers vele jaren of decennia vooraleer de goede of slechte kwaliteit van het geplante materiaal duidelijk wordt.

Voor een overzicht van onze werking: bekijk het filmpje over bosbouwkundig teeltmateriaal.

De Europese regelgeving bosbouwkundig teeltmateriaal en het OECD Forest Seed and Plant scheme zijn qua regels op elkaar afgestemd. Beiden voorzien in een certificeringssysteem dat de internationale handel in zaden en planten van bosbomen moet vergemakkelijken. Beide systemen waarborgen dat het bosbouwkundig teeltmateriaal van hoge kwaliteit is en genetisch geschikt voor diverse plaatselijke omstandigheden.

Bekijk het filmpje van het OECD 'Planting Better Forests for a Changing Future' (enkel Engelstalige versie beschikbaar).

Formulieren

De ingevulde formulieren mogen gestuurd worden naar het contactadres. Ook als u een erkende boomkwekerij overneemt, moet u de overname melden aan de contactpersoon.

Mededelingen

Toepassing van het technisch controlereglement betreffende het bosbouwkundig teelmateriaal

Praktische schikkingen betreffende het aanrekenen van retributies bij de handel en keuring van teeltmateriaal voor bosbouw, fruitteelt, sierteelt, wijnbouw en groenteteelt  (1 juni 2018)

Wetgeving

Europese regelgeving:

Via onderstaande link kan u de geconsolideerde Europese regelgeving raadplegen. In de referentie wordt geen melding gemaakt van de wijzigingen aangezien deze in de geconsolideerde versie verwerkt zijn.

Nationale / Vlaamse regelgeving:

Via onderstaande link kan u de geconsolideerde regelgeving opzoeken:

website (nieuw venster): https://codex.vlaanderen.be/   

  • Besluit van de Vlaamse Regering van 3 oktober 2003 betreffende de procedure tot erkenning van bosbouwkundig uitgangsmateriaal en het in de handel brengen van bosbouwkundig teeltmateriaal, B.S. 13.11.2003;
  • Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 2018 houdende vaststelling van de retributies voor de toelating van de rassen tot de rassenlijsten, voor de registratie van rassen van teeltmateriaal van fruitgewassen in het rassenregister, voor de uitoefening van bepaalde beroepen in de sector van het plantaardige teeltmateriaal en voor de keuring van dat materiaal, B.S. 26 juni 2018

  • Ministerieel Besluit van 2 juni 2004 tot vaststelling van een technisch controlereglement betreffende het bosbouwkundig teeltmateriaal, B.S. 17 juni 2004, 2 e ed.
  • Decreet van 28 juni 2013 betreffende het landbouw- en visserijbeleid, B.S. 12 september 2013.

Nationale lijst uitgangsmateriaal

Deze lijst vindt u op de website van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) van de Vlaamse overheid.

Contact

Voor vragen over controle uitgangsmateriaal van bosbouwkundig teeltmateriaal kan u steeds terecht bij:

Diestsepoort 6, bus 101 - 3000 Leuven
Tel. 016 66 61 81
Marleen Sevenants
e-mail: marleen.sevenants@lv.vlaanderen.be

Koning Albert II-Laan 35, bus 40 - 1030 Brussel
Tel. 02 552 74 56 - Fax 02 552 74 01
Ann Van Essche
e-mail: kwaliteit.plant@lv.vlaanderen.be