Meerjarenplan demersale bestanden Noordzee

Toelichting

Op 4 juli 2018 hebben het Europees Parlement en de Raad Verordening (EU) 2018/973 aangenomen tot vaststelling van een meerjarenplan voor demersale bestanden in de Noordzee en de visserijen die deze bestanden exploiteren, alsook tot vastlegging van nadere bepalingen ter uitvoering van de aanlandingsverplichting in de Noordzee.

Dit meerjarenplan heeft onder andere tot doel om:

  • Bij te dragen aan de doelstellingen van het gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB), met name door bij het visserijbeheer de voorzorgsbenadering toe te passen en ervoor te zorgen dat beviste soorten boven een niveau worden gebracht en behouden dat de Maximaal Duurzame Opbrengt (MDO) kan opleveren;

  • Bij te dragen tot het uitbannen van teruggooi door het zo veel mogelijk voorkomen van ongewenste vangsten en de tenuitvoerlegging van de aanlandingsverplichting;

  • De ecosysteemgerichte benadering op het visserijbeheer toe te passen zodat de negatieve gevolgen van visserijactiviteiten voor het mariene ecosysteem tot een minimum worden beperkt.

Er worden streefdoelen voor de visserijsterfte vastgelegd en vrijwaringsmaatregelen gedefinieerd. De oogstregels van de bestanden worden met andere woorden vastgelegd met hun wetenschappelijke basis.

De Europese Commissie wordt bevoegd verklaard technische maatregelen vast te stellen met gedelegeerde handelingen.

Het plan wordt uiterlijk op 6 augustus 2023 en vervolgens om de vijf jaar geëvalueerd.

Lijst met vismachtigingen

Teneinde de toegang tot de wateren en de hulpbronnen te regelen dienen lidstaten vismachtigingen uit te reiken voor vaartuigen die zijn vlag voeren.

De lijsten met vaartuigen die in het bezit zijn van vismachtigingen dienen door de lidstaten te worden bijgehouden en op de officiële website gepubliceerd (Art. 12, lid 3, van Verordening (EU) 2018/973).

Lijst met vismachtigingen