Siergewassen: controle uitgangsmateriaal

Het Departement Landbouw en Visserij staat in voor de toepassing van de Europese regelgeving betreffende het teeltmateriaal van houtige en niet-houtige siergewassen die de nadruk legt op de regelmatige controle van de productiebedrijven en op de zorg die deze bedrijven besteden om degelijk en rasecht teeltmateriaal in de handel te brengen.

Wetgeving

Europese regelgeving

  • Richtlijn 98/56/EG van de Raad van 20 juli 1998 betreffende het in de handel brengen van teeltmateriaal van siergewassen
  • Richtlijn 1999/69/EG van de Commissie van 28 juni 1999 houdende intrekking van Richtlijn 93/63/EEG tot vaststelling van de uitvoeringsbepalingen met betrekking tot het toezicht op en de controle van leveranciers en bedrijven overeenkomstig Richtlijn 91/682/EEG van de Raad
  • Richtlijn 1999/67/EG van de Commissie van 28 juni 1999 houdende wijziging van Richtlijn 93/49/EEG tot vaststelling van het schema met de voorwaarden waaraan siergewassen en teeltmateriaal daarvan overeenkomstig Richtlijn 91/682/EEG van de Raad moeten voldoen
  • Richtlijn 1999/68/EG van de Commissie van 28 juni 1999 tot vaststelling van aanvullende bepalingen met betrekking tot de op grond van Richtlijn 98/56/EG van de Raad door de leveranciers bij te houden rassenlijsten van siergewassen

U kan de geconsolideerde tekst van de Europese regelgeving opzoeken via EUR-Lex (stel in op Nederlands en zoek op het nummer van richtlijn).

Vlaamse regelgeving

  • Besluit van de Vlaamse Regering van 26 januari 2018 betreffende het in de handel brengen van teeltmateriaal van siergewassen
  • Ministerieel besluit van de Vlaamse Regering van 23 februari 2018 tot vaststelling van de schema’s met de voorwaarden waaraan teeltmateriaal van siergewassen moet voldoen, van de voorschriften voor het door de leverancier op te maken etiket of ander document en van de aanvullende uitvoeringsbepalingen voor de door de leverancier bij te houden lijsten van siergewassen
  • Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 2018 houdende vaststelling van de retributies voor de toelating van de rassen tot de rassenlijsten, voor de registratie van rassen van teeltmateriaal van fruitgewassen in het rassenregister, voor de uitoefening van bepaalde beroepen in de sector van het plantaardige teeltmateriaal en voor de keuring van dat materiaal, B.S. 26 juni 2018

U kan de geconsolideerde Vlaamse regelgeving opzoeken aan de hand van de afkondigings- en/of publicatiedatum via het Belgisch Staatsblad of via de Vlaamse Codex. In de referenties wordt geen melding gemaakt van de wijzigingen aangezien deze in de geconsolideerde versie verwerkt zijn.

Delen: