Wettelijke verplichtingen

Door de grote druk op de waterreserves in Vlaanderen is de overheid genoodzaakt om bedrijven, ook land- en tuinbouwbedrijven, via wetten en reglementeringen aan te zetten tot doordacht en duurzaam omgaan met water. De overheid doet dit door op een verplichtende wijze in te zetten op:

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de verschillende gevallen waar een vergunning of melding nodig is en wie de vergunning verleent.

Vergunningen en meldingen
Voorwaarde Vergunning? Verantwoordelijke
GRONDWATER,

VLAREM klasse 3 (*)
 Melding  College van Burgemeester en Schepenen
GRONDWATER,

VLAREM klasse 2 (*)
 Vergunning  College van Burgemeester en Schepenen
GRONDWATER,

VLAREM klasse 1 (*)
 Vergunning  Deputatie
BEVAARBARE WATERLOPEN (**)

< 5000 m³/ jaar
 Melding  - Westen en centrum van Vlaanderen: Waterwegen & Zeekanaal

 - Oosten van Vlaanderen: Nv de Scheepvaart
BEVAARBARE WATERLOPEN (**)

> 5000 m³/ jaar
 Vergunning

 - Westen en centrum van Vlaanderen: Waterwegen & Zeekanaal

 - Oosten van Vlaanderen: Nv de Scheepvaart

ONBEVAARBARE WATERLOPEN (**),

vaste constructie
 Vergunning  - 1e categorie: Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)

 - 2e en 3e categorie: provincies, gemeenten, steden, polders en wateringen
ONBEVAARBARE WATERLOPEN (**),

polder of watering
 Vergunning (***)  Polders en wateringen

(*) De vergunning voor grondwaterwinning is opgenomen in de milieuvergunning van een bedrijf. De klassenindeling van een bedrijf in zijn totaliteit komt overeen met de klasse van de meest hinderlijke activiteit die in de inrichting plaatsvindt. Wat de vergunningsplicht voor de onttrekking van grondwater betreft wordt er onderscheid gemaakt op basis van het opgepompte debiet:

  • Klasse 3: meldingsplicht: debiet < 5000 m³/ jaar
  • Klasse 2: vergunningsplicht: 5000 m³/ jaar < debiet < 30000 m³/ jaar
  • Klasse 1: vergunningsplicht: debiet > 30000 m³/ jaar

(**) In de Vlaamse Hydrografische Atlas kan u de bevaarbare en onbevaarbare waterlopen terugvinden: GeoPunt

(***) Als de waterloop zich binnen een poldergebied of watering bevindt, moet rekening gehouden worden met mogelijk bestaande politiereglementen binnen het gebied die de watervang afhankelijk kunnen stellen van een vergunning of toelating.

Meer informatie:

Delen: