Gegevens doorgeven aan derden

Tot 2015 werden machtigingen afgesloten tussen overheidsdiensten voor de uitwisseling van gegevens en goedgekeurd door de Vlaamse Toezichtcommissie (VTC). Deze machtigingen blijven van kracht. 
Sinds de ingang van de Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG) worden de uitwisselingen vastgelegd in protocols die tussen de entiteiten worden afgesloten. 
De machtigingen en de protocols kan u in onderstaande tabel terugvinden. 

A - B - C - D - E - F - G - H - I - L - N - O - PS - V - Z

A Kernwoord Overeenkomst van tot
ADSEI
(Algemene Directie statistieke
en Economische Informatie)
Landbouwenquête Percelen VTC nr. 28/2011 20/07/2011 geen einddatum
ADSEI
(Algemene Directie statistieke
en Economische Informatie)
Melkleveringen VTC nr. 17/2012 5/09/2012 geen einddatum
ADSEI
(Algemene Directie statistieke
en Economische Informatie)
Landbouwenquête Plattelandsmaatregelen VTC nr. 15/2013 12/06/2013 geen einddatum
Algemene Directie Statistiek – Statistics van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie (Statbel) Landbouwenquête Protocol LV/STATBEL/DEF/2021/06 (2021/131) 09/12/2021 geen einddatum
Agentschap Natuur en Bos Parkbos VTC nr. 06/2011 16/03/2011 1/12/2014
Agentschap Natuur en Bos - Dienst Natuurinspectie Controlegegevens Protocol: LV/ANB/DEF/2019/01 19/09/2019 geen einddatum
Agentschap Natuur en Bos
(LNE)
Wildschade VTC nr. 46/2013 13/11/2013 geen einddatum
Agrobeheercentrum
Ecokwadraat vzw
Ecologisch aandachtsgebied VTC nr. 01/2016 3/02/2016 geen einddatum
ALBON Bodembeschermings-beleid VTC nr. 05/2010 22/12/2010 31/03/2011
Algemene Administratie
van de Fiscaliteit
Betalingsgegevens VTC nr. 22/2013 12/06/2013 geen einddatum
AMI (LNE) Koelinstallaties VTC nr. 27/2015 29/07/2015 geen einddatum
Antwerpen Rampenscenario VTC nr. 27/2014 10/09/2014 geen einddatum
Anzegem rampenplan, RUP VTC nr. 15/2014 14/05/2014 geen einddatum

 

Gegevensuitwisseling met de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie (ADSEI) van FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie

Beraadslaging VTC nr 28/2011 van 20 juli 2011

De Vlaamse Toezichtscommissie heeft een machtiging goedgekeurd voor de mededeling van persoonsgegevens door het Agentschap voor Landbouw en Visserij aan de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie (ADSEI) van FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie.

De Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie (ADSEI) heeft de verantwoordelijkheid voor de nationale statistieken en is ook belast met de productie van Europese statistieken. De gegevens van landbouwers worden door het ADSEI zelf opgevraagd aan de hand van de landbouwenquêtes, in mei en in oktober

Het gebruik van de gegevens van het Agentschap voor Lanbouw en Visserij betekent een administratieve vereenvoudiging van de landbouwers. Het betreft volgende gegevens:

 • Identificatie- en contactgegevens van de landbouwers, exploitanten en exploitaties: landbouwnummer, ondernemingsnummer, exploitatienummers, beslagnummers, naam en rechtsvorm van de landbouwer/exploitant/exploitaties en namen van de zaakvoerders, adres van de landbouwer/exploitant/exploitaties, taalrol van de landbouwer, contactgegevens, deelname aan de verzamelvraag;
 • Perceelsgegevens per landbouwer: campagnejaar, landbouwnummer, referentieoppervlakte van het perceel, aangegeven oppervlakte van het perceel, grafische oppervlakte van het perceel, gewascode en gewasnaam, gespecialiseerde productiemethode.

Met deze berichtgeving wil het Departement Landbouw en Visserij de land- en tuinbouwers in kennis stellen dat de gegevens die zij bij het Departement Landbouw en Visserij of de Vlaamse Landmaatschappij hebben gemeld, eveneens rechtmatig ter beschikking worden gesteld aan de andere partij

Gegevensuitwisseling FOD Economie-Zuivelbedrijven (ADSEI)

Beraadslaging VTC nr 17/2012 van 5 september 2012

De Vlaamse Toezichtcommissie (VTC) heeft een machtiging van onbepaalde duur gegeven aan de FOD Economie om de identificatie- en melkgegevens op te vragen bij het Agentschap voor Landbouw en Visserij (ALV) van de zuivelfabrieken voor het opmaken van nationale en Europese zuivelstatistieken.

De Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie (ADSEI) is erkend als officieel publiek statistisch organisme voor België.

ADSEI heeft een machtiging gekregen voor de gegevensuitwisseling voor volgende doeleinde:

 • Veramelen en analyseren van statistische informatie en het opmaken van statistieken in het kader van Europese wetgeving betreffende de zuivelstatistiek.

De uitgewisselde persoonsgegevens zijn de volgende:

 • Naam, adres, erkenningsnummer en ondernemingsnummer van de zuivelbedrijven met melk en zuivelproducten;
 • Leveringsgegevens door landbouwers aan het zuivelbedrijf. Hierbij worden geen identificatiegegevens van de landbouwers meegegeven. De totalen per zuivelbedrijf worden maandelijks doorgegeven. Deze gegevens bevatten oa:
  • De totale hoeveelheid geleverde volle melk in liter, het vet- en eiwitgehalte (g/l)
  • De totale hoeveelheid geleverde afgeroomde melk in liter, het vet- en eiwitgehalte (g/l)
  • De totale hoeveelheid geleverde room in liter en het vetgehalte (g/l)

Met deze berichtgeving wil het Departement Landbouw en Visserij de landbouwers en de zuivelfabrieken in kennis stellen dat de gegevens die zij bij het Departemnt hebben gemeld, eveneens rechtmatig ter beschikking worden gesteld aan ADSEI.

Gegevensuitwisseling ADSEI (in het kader van steun plattelandsontwikkeling)

Beraadslaging VTC nr. 15/2013 van 12 juni 2013

De Vlaamse Toezichtcommissie (VTC) heeft een machtiging gegeven  aan de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie (ADSEI) van de FOD Economie in het kader van statistisch onderzoek naar de steun voor plattelandsontwikkeling en deze gegevens op te vragen bij het Agentschap voor Landbouw en Visserij (ALV) en bij de Vlaamse Landmaatschappij (VLM).

De gegevens worden uitgewisseld tussen de drie partijen voor volgende doeleinden:

ADSEI heeft de Europese verplichting om statistieken op te maken voor de landbouwstatistieken en het verzamelen en analyseren van statistische informatie. In het kader van deze machtiging is er de verplichting om een driejaarlijkse enquête op te maken naar de structuur van landbouwbedrijven en de productiemethoden in de landbouw en de steun voor  plattelandsontwikkeling.

De volgende gegevens worden overgemaakt:

 • Uniek landbouwernummer waarover beide administratie beschikken in het kader van de gemeenschappelijke identificatie van landbouwers. De identificatiegegevens van de landbouwers worden reeds uitgewisseld in het kader van de machtiging nr 28/2011.
 • De driejaarlijkse enquête wordt gebaseerd op gegevens omtrent:
  • Gebruik van adviesdiensten;
  • Modernisering van landbouwbedrijven;
  • Verhoging van de toegevoegde waarde van land- en tuinbouwproducten;
  • Voldoen aan op communautaire regelgeving gebaseerde normen;
  • Deelname door landbouwer aan voedselkwaliteitsregelingen;
  • Natura-2000 betaling voor landbouwgrond;
  • Betaling in het kader van de kaderrichtlijn water.

Met deze berichtgeving wil het Departement Landbouw en Visserij de land- en tuinbouwers in kennis stellen dat de gegevens die zij bij het Departement Landbouw en Visserij of de Vlaamse Landmaatschappij hebben gemeld, eveneens rechtmatig ter beschikking worden gesteld aan de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie (ADSEI) van de FOD Economie.

Gegevensuitwisseling tussen het Departement Landbouw en Visserij en tussen Algemene Directie Statistiek – Statistics van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie (STATBEL)

Protocol LV/STATBEL/DEF/2021/06 (2021/131)

De Algemene Directie Statistiek - Statistiek België (Statbel) van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie is het Belgische statistiekbureau dat instaat voor het verzamelen, produceren en verspreiden van betrouwbare en relevante statistieken over de Belgische economie, samenleving en territorium.

Voor de productie van statistieken maakt Statbel zoveel als mogelijk gebruik van bestaande administratieve databanken.
De wettelijke opdracht van Statbel worden geregeld door de wet van 4 juli 1962 betreffende de openbare statistiek.
Statbel kan, op basis van de gegevens dat het zelf heeft ingezameld via enquêtes en administratieve gegevens, databestanden samenstellen om statistieken uit op te maken.   

Om dit te realiseren heeft Statbel toegang tot alle gegevens waarover administraties en overheden beschikken.    
Statbel heeft wettelijk gezien kosteloos toegang tot alle administratieve bestanden, het recht om deze bestanden te verwerken en de gegevens te gebruiken voor het produceren en verspreiden van Europese statistieken.  
Statbel zal de bekomen gegevens alleen gebruiken voor statistische of wetenschappelijke doeleinden.
Voorliggend protocol tussen het Departement LV en Statbel beperkt zich tot het statisch domein van de agro-milieustatistieken.
In het kader van deze samenwerking worden reeds verschillende sets van persoonsgegevens uitgewisseld. Deze zijn gemachtigd onder: 

 • VTC nr. 28/2011 
 • VTC nr. 17/2012 
 • VTC nr. 15/2013 

Aanvullend op deze machtigingen dienen extra gegevens uitgewisseld te worden met het oog op het correct en efficiënt opvolgen van de ontwikkelingen in de Europese statistiekverplichtingen. 

STABEL heeft een akkoord gekregen voor de gegevensuitwisseling voor volgende doeleinde:

 • Uitvoeren van de Europese statistiekverplichting
 • Verspreiding van landbouwcijfers : jaarlijkse publicatie van de landbouwcijfers in mei / november (de oppervlakten van teelten/ winterbezaaiingen, veestapel ,arbeidskrachten in de landbouw).

De volgende gegevens worden overgemaakt:

 • Identificatiegegevens van landbouwers
 • Perceelgegevens
 • Melkleveringen
 • Gebruik van adviesdiensten
 • Modernisering van landbouwbedrijven
 • Verhoging van de toegevoegde waarde van land- en bosbouwproducten
 • Voldoen aan op communautaire regelgeving gebaseerde normen
 • Natura-2000-betalingen voor landbouwgrond
 • Betalingen in het kader van de kaderrichtlijn water
 • Agro-milieu betalingen
 • Agro-milieu betalingen voor biologische landbouw
 • Dierenwelzijnsbetalingen
 • Diversificatie naar niet-agrarische activiteiten
 • Bevordering van toeristische activiteiten
 • P1 steun ontvangers
 • Steun jonge landbouwers
 • Deelname aan milieucertificeringsregelingen
 • Bijkomende identificatiegegevens landbouwers (aanvulling gegeven 1)
 • Bijkomende identificatiegegevens exploitaties (aanvulling gegeven 1)
 • Biologische landbouw dieren
 • Maximale capaciteit van de scharrelhuisvesting voor legkippen
 • Bijkomende perceelsgegevens (aanvulling gegeven 2)
 • Detailaangifte boomgaarden

Met deze berichtgeving wil het Departement Landbouw en Visserij de land- en tuinbouwers in kennis stellen dat de gegevens die zij bij het Departement Landbouw en Visserij of de Vlaamse Landmaatschappij hebben gemeld, eveneens rechtmatig ter beschikking worden gesteld aan de Algemene Directie Statistiek – Statistics van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie.

Gegevensuitwisseling tussen het Agentschap Landbouw en Visserij en het Agentschap voor Natuur en Bos naar aanleiding van onteigening in het kader van het project groenpool Parkbos Gent

Beraadslaging VTC nr. 06/2011 van 16 maart 2011

Het VTC heeft een tijdelijke machtiging verleend aan het Agentschap voor Natuur en Bos om persoonsgegevens van landbouwers op te vragen bij het Agentschap voor Landbouw en Visserij naar aanleiding van onteigening in het kader van het project groenpool Parkbos Gent.

Het Agentschap voor Natuur en Bos, Provinciale dienst Oost-Vlaanderen,  wenst voor de realisatie van de groenpool Parkbos Gent de landbouwers te contacteren i.k.v. onteigeningen om de meest optimale oplossing uit te werken voor de betrokken landbouwer, o.m. uitwinning, ruiling, verpachting,… .

In het ‘Protocol Land- en tuinbouw in groenpool Parkbos’ worden oplossingen uitgewerkt op maat van de landen tuinbouwsector, alsook op maat van de individuele, toekomstgerichte bedrijven betrokken bij het Parkbosproject. Eén van de grote veranderingen is de omzetting van land- en parkgebied naar bos- en natuurgebied. Aan het ruimtelijk uitvoeringsplan is een onteigeningsplan gekoppeld. Volgens het protocol beschikt het Vlaams Gewest (het Agentschap Natuur en Bos) over een onteigeningsbevoegdheid tot eind 2010 om het grootste deel van de gronden te verwerven. De verschillende oplossingen bij onteigeningen kunnen bestaan in o.m. het verkrijgen van een uitwinningsvergoeding, het verkrijgen van ruilgrond, de mogelijkheid tot pacht.

Het Agentschap voor Natuur en Bos, Provinciale dienst Oost-Vlaanderen, van wenst volgende gegevens te verkrijgen van het Agentschap voor Landbouw en Visserij:

 • Naam van de landbouwer;
 • Adres van de landbouwer;
 • Telefoonnummer of gsm-nummer van de landbouwer.

Deze machtiging was geldig tot 1 december 2014, tot het einde van de onteigeningsprocedure.

Gegevensuitwisseling met Agentschap Natuur en Bos - Dienst natuurinspectie voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens in het kader van controles (milieuhandhaving, behoud blijvend grasland, randvoorwaarden, statistieken)

Protocol: LV/ANB/DEF/2019/01

Voor de uitwisseling in het kader van de controles wenst Natuurinspectie de gegevens in de toekomst rechtstreeks bij het departement Landbouw en Visserij op te vragen/te raadplegen/te registreren. Elk gegeven dat ANB-Natuurinspectie niet bij de burger in casu de land- en tuinbouwer opvraagt, maar dat het eventueel geautomatiseerd ophaalt uit de bron die de gegevens reeds opvraagt, is een win-win situatie.

Tot de informatie die uitgewisseld wordt tussen de beide partijen om de controle op de randvoorwaarden uit te voeren behoort:

 • Instandhouding landschapselementen en minimaal onderhoud
 • Vogel- en habitatrichtlijn
 • Gewasbeschermingsmiddelenvrije zone langs waterlopen
 • Behoud van ecologisch kwetsbaar blijvend grasland

Tot de informatie die uitgewisseld wordt tussen de beide partijen voor het toezicht en opsporing van schendingen op het Milieubeheerrecht behoort:

 • Het achterhalen van de landbouwkundig gebruiker van de betrokken percelen
 • Het oproepen van een overzicht van alle percelen van de verzamelaanvraag van de overtreder.

De gegevens worden door het Departement LV opgevraagd bij het Agentschap voor Natuur en Bos voor volgende doeleinden:

 • Verzamelen en beheren van identificatiegegevens
 • Beheren en registreren van de verzamelaanvraag
 • Het uitvoeren van de controles op de randvoorwaarden om de steun (zie doelstelling 2) te kunnen vertrkijgen

ANB-Natuurinspectie is aangesteld voor volgende doelstellingen:

 • Toezicht en opsporing van milieu-inbreuken en milieumisdrijven door ANB-natuurinspectie bij landbouwers

Het Departement LV en ANB-natuurinspectie zullen de opgevraagde gegevens ververwerken voor volgende doeleinden:

 • Het handhaven van het Ecologisch kwetsbaar blijvend grasland
 • Ter beschikking stellen van de perceelsgegevens aan ANB-Natuurinspectie
 • Toezicht op naleving van de randvoorwaarden (cross compliance) voor het verkrijgen van steun
 • Het opmaken van statistieken op vraag van de Europese Commissie

Volgende gegevens zullen worden uitgewisseld tussen het Departement LV en ANB-Natuurinspectie:

 • Klantnummer
 • Naam en voornaam van de landbouwer
 • Adres, postcode en gemeente
 • Beherende buitendienst
 • Email
 • Gsm en telefoonnummer
 • Ondernemingsnummer
 • Perceelsgegevens (klantnummer, naam landbouwer, perceelnummer, voorteelt, hoofdteelt, nateelt, aangegeven en grafische oppervlakte, referentieoppervlakte, referentieomtrek, aangifte en vaststelling behoud van EKBG, oppervlakte vogelrichtlijn, oppervlakte habitatrichtlijn, oppervlakte VEN-gebied, erosiegevoeligheid, nabijheid van waterloop, gespecialiseerde productiemethode, aanwezigheid van landschapselementen, bedrijfstypologie, bestemmingen, selectie als ecologisch aandachtsgebied, X-Y coördinaten)
 • Controlegegevens

Met deze berichtgeving wil het Departement Landbouw en Visserij de land- en tuinbouwers in kennis stellen dat de gegevens die zij bij het Departement hebben gemeld, eveneens rechtmatig ter beschikking worden gesteld aan het Agentschap voor Natuur en Bos voor de hierboven beschreven doeleinden en omgekeerd.

Gegevensuitwisseling met Agentschap Natuur en Bos (in het kader van vergoedingen wildschade)

Beraadslaging VTC nr. 46/2013 van 13 november 2013

De Vlaamse Toezichtcommissie (VTC) heeft een machtiging gegeven  aan het Agentschap Voor Natuur en Bos (verder ANB genoemd) om in het kader van het verstrekken van vergoedingen na het oplopen van aanzienlijke wildschade de identificatie- en perceelsgegevens op te vragen bij het Agentschap voor Landbouw en Visserij (ALV).

Wanneer de schade werd veroorzaakt aan gronden met een land- of tuinbouwbestemming, aan de teelten of oogsten van deze gronden of aan de voor de landbouw nuttige dieren, moet de schadelijder aantonen dat de betrokken percelen geregistreerd zijn op basis van het decreet van 22 december 2006 houdende een gemeenschappelijke identificatie van landbouwers, exploitaties en landbouwgrond in het kader van het meststoffenbeleid en het landbouwbeleid.

De gegevens worden uitgewisseld met het agentschap voor Natuur en Bos voor volgende doeleinden:

 1. Administratieve vereenvoudiging waarbij landbouwers en tuinders (in dit geval zij die eveneens schade hebben geleden) maar één keer hun percelen moeten kenbaar maken via hun verzamelaanvraag;
 2. Uitvoeren van controles om na te gaan of de schadelijder effectief een land- of tuinbouwer was in de betrokken periode;
 3. Uitvoeren van controles om na te gaan of de schadelijder effectief de opgegeven percelen in gebruik had voor de betrokken teelt.

De gegevens die jaarlijks worden bezorgd zijn:

 • Identificatiegegevens: Landbouwernaam, landbouwernummer;
 • Perceelsgegevens: ligging perceel, hoofd-, voor-, nateelt, periode van registratie (startdatum tot stopdatum perceel), perceelnummer, naam van het perceel.

Met deze berichtgeving wil het Departement Landbouw en Visserij de land- en tuinbouwers in kennis stellen dat de gegevens die zij bij het Departement hebben gemeld, eveneens rechtmatig ter beschikking worden gesteld aan het Agentschap voor Natuur en Bos voor de hierboven beschreven doeleinden.

Gegevensuitwisseling Agrobeheercentrum Ecokwadraat vzw

Beraadslaging VTC nr 01/2016 van 3 februari 2016

De Vlaamse Toezichtcommissie (VTC) heeft een machtiging gegeven) aan het Departement Landbouw en Visserij om persoonsgegevens van land- en tuinbouwers door te geven aan Agrobeheercentrum Ecokwadraat vzw.

De gegevens worden doorgegeven voor kennisopbouw en analyse voor diverse beleidsscenario’s in het kader van de collectieve tenuitvoerlegging van de verplichting inzake ecologisch aandachtsgebied.

De gegevens die periodiek doorgegeven worden zijn:

 • identificatiegegevens van de landbouwer (landbouwernummer);
 • geografische informatie met teelt- en bodembedekking van de perceelsaangiften 2014 van alle landbouwers die percelen gebruiken in de gemeenten Zwevegem, Kortrijk, Harelbeke, Deerlijk, Anzegem, Avelgem, Spiere-Helkijn, Bocholt, Hamont-Achel, Neerpelt, Kinrooi, Meeuwen-Gruitrode, Peer en Bree.

Met deze berichtgeving wil het Departement Landbouw en Visserij de land- en tuinbouwers in kennis stellen dat de gegevens die zij bij het Departement Landbouw en Visserij hebben gemeld, eveneens rechtmatig ter beschikking worden gesteld aan de vzw Agrobeheercentrum Ecokwadraat.

Gegevensuitwisseling met het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE) afdeling Land en Bodembescherming (ALBON)

Beraadslaging VTC nr. 05/2010 van 22 december 2010

De Vlaamse Toezichtscommissie heeft een machtiging goedgekeurd tussen het Agentschap voor Landbouw en Visserij voor het leveren van persoonsgegeven aan het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie.

In het kader van een bodembeschermingsbeleid wenst het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen (hierna ‘Departement LNE, ALBON’), een onderzoek te doen naar de kennis van en de houding ten opzichte van bodems en bodembescherming bij landbouwers en bij bos- en natuurbeheerders. Het is van belang om de houding van de verschillende doelgroepen t.o.v. bodembescherming te kunnen evalueren en een zicht te krijgen op de kennis die de doelgroepen hebben over de bodem. Door de evolutie in deze kennis en houding op te volgen kunnen de inspanningen rond communicatie en sensibilisatie geëvalueerd en gestuurd worden. Het creëren van een draagvlak voor bodembescherming is immers erg belangrijk. Ook vanuit de Europese ontwerpkaderrichtlijn Bodem krijgen de lidstaten de opdracht om te sensibiliseren over het belang van bodems. De lidstaten moeten ook de overdracht van kennis rond duurzaam bodemgebruik promoten.

Voor de uitvoering van dit onderzoek werd via een overheidsopdracht tot levering van diensten een beroep te doen op de Katholieke Universiteit Leuven, Afdeling Landbouw- en Voedseleconomie (hierna ‘KUL’). De onderzoekopdracht luidt ‘het ontwikkelen en toepassen van een methodiek voor het meten van de kennis over en de houding ten opzichte van bodems en bodembescherming bij landbouwers en bij bos- en natuurbeheerders’. Het onderzoek moet afgerond zijn tegen 31 maart 2011.

Om een antwoord te kunnen bieden op de onderzoeksvraag, heeft de KUL nood aan de contactgegevens van de doelgroepen, nl. landbouwers. Voor de uitvoering van het onderzoek zal de KUL volgende methode hanteren: de persoonsgegevens zullen worden gebruikt voor de selectie van een 300-tal landbouwers bij wie een enquête zal worden afgenomen. Omdat er gewerkt wordt met een gestratificeerde getrapte steekproefmethode, zullen een aantal -op toevallige wijze geselecteerde- landbouwers gecontacteerd worden met de vraag om mee te werken en zodoende de enquête in te vullen. Deze enquêtes zullen door middel van persoonlijk contact afgenomen worden.

Hiervoor  heeft de KUL nood aan volgende gegevens:

 • Voornaam en familienaam landbouwer;
 • Telefoonnummer landbouwer;
 • Adres van de landbouwer.

Deze machtiging was geldig tot 31 maart 2011.

Gegevensuitwisseling met Administratie van de Fiscaliteit (in het kader van fiscale toestand van de belastingplichtige)

Beraadslaging VTC nr. 22/2013 van 12 juni 2013

De Vlaamse Toezichtscommissie heeft de  aanvraag tot machtiging voor de mededeling van persoonsgegevens van landbouwers door het Agentschap voor Landbouw en Visserij (ALV) aan de FOD FIN Algemene Administratie van de Fiscaliteit, Directie II/3, Sector Directe belastingen in het kader van het onderzoek naar en de controle van de fiscale toestand van de belastingplichtigen in het kader van steun aan de landbouwsector goedgekeurd.

De gegevens worden jaarlijks bezorgd voor de volgende doeleinden:

 1. Het vaststellen van belastbare inkomsten van de belastingplichtige;
 2. Het controleren van de fiscale situatie;
 3. Het opsporen van elke som die verschuldigd is ingevolge de belastingwetgeving.

De uitgewisselde gegevens voor FOD FIN zijn:

 • Identificatiegegevens: landbouwernummer, naam, voornaam, straat, huisnummer, postcode, gemeente, landcode, taalcode, geboortedatum, aard landbouwer (natuurlijk of rechtspersoon), rijksregisternummer of ondernemingsnummer;
 • Premiegegevens – vermelding van alle maatregelen waarvoor premies worden uitbetaald;
 • Gegevens betreffende de overdracht van toeslagrechten en productiequota (melkquota);
 • Alle betalingsgegevens.

Met deze berichtgeving wil het Departement Landbouw en Visserij de land- en tuinbouwers in kennis stellen dat de gegevens die zij bij het Departement hebben gemeld, eveneens rechtmatig ter beschikking worden gesteld aan de Administratie van de fiscaliteit van de Federale Overheidsdienst Financiën.

Gegevensuitwisseling met de afdeling Milieu-inspectie van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE) i.k.v. de inspectie van koelinstallaties

Beraadslaging VTC nr. 27/2015 van 29 juli 2015

De Vlaamse Toezichtscommissie voor het elektronisch bestuurlijk verkeer heeft een machtiging verleend aan het Departement Landbouw en Visserij om gegevens uit te wisselen met de afdeling Milieu-inspectie van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE) in het kader van de inspectie van koelinstallaties.

De afdeling Milieu-inspectie van het Departement Leefmilieu Natuur en Energie is een handhavingsentiteit. Haar opdracht is de handhaving van de milieuhygiënewetgeving. Om die taak te vervullen, zijn er een aantal kernactiviteiten die op een georganiseerde manier moeten worden uitgevoerd. Haar belangrijkste doelgroep zijn de klasse 1 – hinderlijke inrichtingen, haar belangrijkste doelstelling is het verbeteren van de leefmilieukwaliteit.

De algemene taken en bevoegdheden van de afdeling Milieu-inspectie zijn:

 • toezicht uitoefenen op de hinderlijke inrichtingen in het kader van het Milieuhandhavingsdecreet;
 • toezicht houden op zware risicobedrijven;
 • toezicht uitoefenen op afvaltransporten.

De afdeling Milieu-inspectie wil meer specifiek een lijst met fruitteeltbedrijven, sierteeltbedrijven en groentenbedrijven in Vlaanderen opvragen bij het Departement Landbouw en Visserij. Deze bedrijven beschikken in veel gevallen over grote koelinstallaties die ozonafbrekende stoffen of gefluoreerde broeikasgassen bevatten.

Het doel van de persoonsgegevens is een lijst te generen van fruitteeltbedrijven, sierteeltbedrijven en groentenbedrijven in Vlaanderen. Uit deze lijst kunnen jaarlijks een aantal bedrijven geselecteerd worden voor controle van de koelinstallaties aanwezig in het bedrijf. Bij een inspectie van de koelinstallaties moet een controle van de logboeken duidelijkheid verschaffen over de historiek van specifieke installaties, hun relatieve lekverlies, verplichte lekdichtheidscontroles en certificaten en zal met de hulp van koeltechnicus de installatie op koelgaslekken getest worden.

De afdeling Milieu-inspectie heeft nood aan volgende gegevens van landbouwers:

 • Identificatiegegevens van de fruitteeltbedrijven, sierteeltbedrijven en groentenbedrijven (naam, adres, telefoonnummer en gsm-nummer, e-mailadres, adres exploitatie, exploitatienummer);
 • Perceelsgegevens van de sierteelt, fruitteelt- en groentenbedrijven in Vlaanderen (teelt, oppervlakte). De indicatie van de specifieke teelt en oppervlakte laat toe de inspecties bij voorkeur uit te voeren bij de bedrijven met de grootste koelinstallatie.

Met deze berichtgeving wil het Departement Landbouw en Visserij de land- en tuinbouwers in kennis stellen dat de gegevens die zij bij het Departement Landbouw en Visserij hebben gemeld, eveneens rechtmatig ter beschikking worden gesteld aan de afdeling Milieu-inspectie van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE).

Gegevensuitwisseling met de stad Antwerpen in het kader van noodplanning en risicoanalyse bij noodsituaties en in het kader van ruimtelijke planning

Beraadslaging VTC nr. 27/2014 van 10 september 2014

De Vlaamse Toezichtscommissie heeft een machtiging goedgekeurd waarbij het Agentschap voor Landbouw en Visserij persoonsgegevens van landbouwers mag delen met de stad Antwerpen in het kader van noodplanning en risicoanalyse bij noodsituaties en in het kader van ruimtelijke planning.

De stad Antwerpen is verantwoordelijk voor het opstellen van een rampenplan voor de stad Antwerpen (hierin zijn ook de 9 districten: Antwerpen, Berendrecht, Zandvliet, Lillo, Berchem, Borgerhout, Deurne, Ekeren, Hoboken, Merksem en Wilrijk inbegrepen). Een nood- en interventieplan is een inventaris van alle risico’s, waarvan landbouwbedrijven onderdeel uitmaken. In de noodplanning zijn deze relevant voor o.m. pandemie (bv. vogelgriep), schade aan landbouwgewassen – rampenfondsschade, bodemverontreiniging na een chemisch of nucleair incident en de bescherming van de voedselketen, … .

Daarnaast dienen de gegevens van de landbouwers eveneens voor gemeentelijke initiatieven die een planologische aanpassing van de herbevestigde agrarische gebieden inhouden waarbij een onderzoek moet gebeuren naar de mogelijkheden van compensatie.

De stad Antwerpen wenst van het ALV volgende gegevens te verkrijgen:

 • Naam en voornaam landbouwer;
 • Straat, huisnummer, postcode en gemeente van het correspondentieadres van de landbouwer;
 • Telefoonnummer en gsm-nummer van de landbouwer;
 • Type activiteit die wordt uitgeoefend door de landbouwer.

Met deze berichtgeving wil het Departement Landbouw en Visserij de land- en tuinbouwers in kennis stellen dat de gegevens die zij bij het Departement Landbouw en Visserij hebben gemeld, eveneens rechtmatig ter beschikking worden gesteld aan de stad Antwerpen.

Gegevensuitwisseling Gemeente Anzegem (in het kader van afvalverwerking en subsidies, voor informatieverstrekking bij rampen, voor de opmaak van het gemeentelijk rampenplan en het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP))

Beraadslaging VTC nr. 15/2014 van 14 mei 2014

De Vlaamse Toezichtcommissie (VTC) heeft een machtiging gegeven aan de gemeente Anzegem om persoonsgegevens van land- en tuinbouwers op te vragen bij het Agentschap voor Landbouw en Visserij (ALV) in het kader van de afvalverwerking en subsidies, voor informatieverstrekking bij rampen, voor de opmaak van het gemeentelijk rampenplan en het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP).

De gemeente Anzegem heeft de wettelijke en reglementaire taak om haar burgers zo goed mogelijk te helpen. Zo wil de gemeente Anzegem de landbouwers van de eigen gemeente voor bepaalde relevante aangelegenheden apart kunnen contacteren, informeren of moeten zij kunnen geraadpleegd worden.

De gemeente Anzegem wenst haar landbouwers te kunnen contacteren voor volgende doeleinden:

 1. Informeren over gemeentelijke beslissingen inzake afvalverwerking en over gemeentelijke subsidies;
 2. Inlichten en informeren over rampspoedige gebeurtenissen, catastrofen of schadegevallen die hen, gelet op hun bezigheden, rechtstreeks en onmiddellijk aanbelangen, en hen te raadplegen bij de opmaak van het gemeentelijk rampenplan;
 3. Raadplegen bij de opmaak van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP)

De gegevens die jaarlijks worden bezorgd zijn:

 • Identificatiegegevens: Landbouwernaam, adres landbouwer (straat, huisnummer, postcode en gemeente), telefoon/GSM nummer, emailadres en ondernemingsnummer;

Met deze berichtgeving wil het Departement Landbouw en Visserij de land- en tuinbouwers in kennis stellen dat de gegevens die zij bij het Departement hebben gemeld, eveneens rechtmatig ter beschikking zullen worden gesteld aan de gemeente Anzegem.

A - B - C - D - E - F - G - H - I - L - N - OPS - V - Z

B Kernwoord Overeenkomst van tot
BIRB (Belgische Interventie en Restitutie Bureau) Landbouwrampen VTC nr. 29/2012 7/11/2012 31/12/2014
Bureau Mol Postel Flankerend beleid VTC nr. 23/2014 30/07/2014 geen einddatum

 

Gegevensuitwisseling BIRB (Belgisch Interventie en Restitutie Bureau)

Beraadslaging VTC nr. 29/2012 van 7 november 2012

De Vlaamse Toezichtcommissie (VTC) heeft een machtiging gegeven aan het BIRB (Belgisch Interventie en Restitutie Bureau) voor het opvragen van persoonsgegevens van landbouwers bij het Agentschap voor Landbouw en Visserij. Het betreffen de gegevens van landbouwers die schade hebben geleden bij een erkende landbouwramp.

Wanneer een landbouwramp wordt erkend door de Belgische staat kunnen de landbouwers die schade hebben geleden in het betrokken gebied en voor de vastgestelde teelt(en) een schadeloosstelling aanvragen. Het BIRB staat in voor de dossierbehandeling en de uitbetaling van de schadevergoedingen. Het BIRB oefent deze taken vanaf 2012 uit in opdracht van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie.  Om de administratieve last voor de landbouwers te verminderen worden de gegevens van de verzamelaanvraag gebruikt voor de opmaak van gepersonaliseerde schadeformulieren en die het ALV jaarlijks opvraagt bij de landbouwer in het kader van het Europese GBCS (Geïntegreerd Beheer en Controle Systeem) voor o.a. het uitbetalen van toeslagrechten, de perceelsaangiften, steun voor agromilieumaatregelen, …

Aan BIRB worden de volgende gegevens overgemaakt in het geval er een landbouwramp werd erkend (gebied en teelten worden daarbij specifiek geselecteerd):

 • Naam, landbouwnummer, adres, telefoonnummer/gsm-nummer, bankrekeningnummer, beherende provincie, landcode, taalrol;
 • Perceelsgegevens (teelt en oppervlakte)

Met deze berichtgeving wil het Departement Landbouw en Visserij de land- en tuinbouwers in kennis stellen dat de gegevens die zij bij het Departement hebben gemeld, eveneens rechtmatig kunnen ter beschikking gesteld worden aan het BIRB.

Gegevensuitwisseling met Bureau Mol Postel (flankerend beleid)

Beraadslaging VTC nr. 23/2014 van 30 juli 2014

De Vlaamse Toezichtcommissie (VTC) heeft een machtiging gegeven aan het Departement Landbouw en Visserij om persoonsgegevens van landbouwers door te geven aan het Bureau Mol Postel met het oog op een inschatting van de gecumuleerde impact van plannen en projecten en het uitwerken van een flankerend beleid.

De gouverneur van de provincie Antwerpen kreeg de vraag van het Agentschap voor Natuur en Bos om coördinerend op te treden in het gebied Mol – Postel en mee te zorgen voor de afstemming tussen het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) Kempense Meren en de andere gewestelijke processen en projecten in het betrokken gebied, nl. het gebied tussen het kanaal Dessel – Schoten, het kanaal Bocholt – Herentals, de grens met Nederland en de provinciegrens..

Binnen deze opdracht van de provinciegouverneur heeft het Departement Landbouw en Visserij via de landbouwimpactstudie (LIS) de impact van ruimtelijke voorstellen op bedrijfsniveau nagegaan.

De gegevens worden doorgegeven voor volgende doeleinden:

 • inschatten en communiceren van de impact per plan en project en van de gecumuleerde impact van de diverse plannen en projecten;
 • uitwerken van een concreet flankerend beleid.

De gegevens die periodiek doorgegeven worden zijn:

 • identificatie van de landbouwer (naam, adres, areaal);
 • gecumuleerde betrokkenheid van de bedrijven in gewestelijke projecten en in de ruimere omgeving (absoute en relatieve oppervlakte ten aanzien van het bedrijfsareaal).

Het gaat om persoonsgegevens van 95 betrokken landbouwers.

Met deze berichtgeving wil het Departement Landbouw en Visserij de land- en tuinbouwers in kennis stellen dat dat de gegevens die zij bij het Departement Landbouw en Visserij hebben gemeld, eveneens rechtmatig ter beschikking worden gesteld aan het Bureau Mol Postel.

A - B - C - D - E - F - G - H - I - L - N - O - PS - V - Z

C Kernwoord Overeenkomst van tot
CVBB (Coördinatiecentrum Voorlichting
en Begeleiding duurzame Bemesting vzw)
Focusgebieden Nitraat VTC nr. 02/2012 11/01/2012 7/11/2012
CVBB (Coördinatiecentrum Voorlichting
en Begeleiding duurzame Bemesting vzw)
Uitbreiding VTC nr. 27/2012 (uitbreiding VTC nr. 02/2012) 08/11/2012 20/01/2015
CVBB (Coördinatiecentrum Voorlichting
en Begeleiding duurzame Bemesting vzw)
Vernieuwen machtiging VTC nr.07/2015 (wijziging VTC nr. 02/2012 en VTC nr. 27/2012) 21/01/2015 geen einddatum

Gegevensuitwisseling CVBB

Beraadslaging VTC nr. 02/2012 van 11 januari 2012

De Vlaamse Toezichtcommissie (VTC) heeft een machtiging gegeven aan het CVBB (Coördinatiecentrum voorlichting en begeleiding duurzame bemesting vzw) om de identificatie- en perceelsgegevens op te vragen bij het Agentschap voor Landbouw en Visserij (ALV) van de landbouwers met minstens één perceel gelegen in een meetpunt dat niet voldoet aan de in het mestdecreet opgelegde maximumnormen.

Het Coördinatiecentrum voorlichting en begeleiding duurzame bemesting vzw (CVBB) werd op vraag van de Vlaamse ministers van Leefmilieu en Landbouw opgericht met als doel het stimuleren en coördineren van individuele en collectieve voorlichting en begeleiding gericht op het behalen van de doelstellingen opgenomen in MAP4 (2011-2014).

Rond de betrokken meetpunten zullen waterkwaliteitsgroepen worden opgericht door het CVBB, die zullen bestaan uit de betrokken land- en tuinbouwers en enkele experten van de praktijkcentra. De land- en tuinbouwers die percelen uitbaten in het afwateringsgebied rond de betrokken meetpunten werden geïdentificeerd door het ALV. Aan het CVBB worden de volgende gegevens overgemaakt:

 • Naam, adres, telefoon-/gsm-nummer, emailadres van de landbouwers die minstens een perceel hebben dat gelegen is in het afwateringsgebied rond een meetpunt dat niet voldoet aan de normen;
 • Exploitatienummer van het bedrijf voor een persoonlijke begeleiding bemestingspraktijk;
 • Perceelsgegevens (teelt, oppervlakte, erosiegevoeligheid, voor- en/of nateelt, gebruik irrigatiemethoden, evt. andere attributen met invloed op mestprofiel).

Met deze berichtgeving wil het Departement Landbouw en Visserij de land- en tuinbouwers in kennis stellen dat de gegevens die zij bij het Departement hebben gemeld, eveneens rechtmatig ter beschikking worden gesteld aan het CVBB.

Gegevensuitwisseling CVBB (Coördinatiecentrum voorlichting en begeleiding duurzame bemesting vzw) – uitbreiding

Beraadslaging VTC nr. 27/2012 van 7 november 2012

Uitbreiding van VTC nr. 02/2012 van 11 januari 2012

De Vlaamse Toezichtcommissie (VTC) heeft een uitbreiding van de machtiging gegeven aan CVBB (Coördinatiecentrum voorlichting en begeleiding duurzame bemesting vzw) voor het opvragen van persoonsgegevens van landbouwers bij het Agentschap voor Landbouw en Visserij. De gegevensopvraging kadert in de samenstellen van verschillende waterkwaliteitsgroepen voor de begeleiding van de landbouwer, het uitnodigen van de betrokkenen tot de algemene vergadering en de opvolging van niet-focusgebieden.

Het gaat om een project in het kader van het Europese en Vlaamse milieubeleid, in het bijzonder het mestbeleid. Iedere lidstaat of regio van een lidstaat moet voldoen aan de Europese richtlijnen ter bescherming van het grondwater (grondwater- en nitraatrichtlijn).

Voor de praktische uitwerking van deze richtlijnen werden in Vlaanderen het Meststoffendecreet en het Mestactieplan (MAP) opgemaakt en werd een net van 785 MAP-meetpunten aangelegd verspreid over Vlaanderen. Een MAP-meetpunt is een meetplaats in een plaatselijke kleine waterloop waar het water uitsluitend/hoofdzakelijk afkomstig is van land- en tuinbouwgronden en/of land- en tuinbouwbedrijven.

Voor de meetpunten die niet voldoen aan de in het Mestdecreet opgelegde maximumnormen, moeten extra inspanningen worden geleverd. Bij de uitbreiding van de machtiging werden eveneens de gegevens opgevraagd van de landbouwers met percelen die zich in de afstroomgebieden bevinden. Zo kan er accuraat worden gereageerd wanneer er problemen ontstaan in deze gebieden.

Aan CVBB worden jaarlijks de volgende gegevens overgemaakt:

 • Naam, adres, telefoonnummer/gsm-nummer, e-mailadres, adres exploitatie, exploitatienummer van de betrokken landbouwers;
 • Perceelsgegevens (teelt, oppervlakte, erosiegevoeligheid, aanwezigheid van voor- of nateelt, gebruik irrigatiemethode, andere attributen met invloed op mestprofiel) van de betrokken landbouwers.

Met deze berichtgeving wil het Departement Landbouw en Visserij de land- en tuinbouwers in kennis stellen dat de gegevens die zij bij het Departement hebben gemeld, eveneens rechtmatig ter beschikking worden gesteld aan het CVBB.

Gegevensuitwisseling CVBB (Coördinatiecentrum voorlichting en begeleiding duurzame bemesting vzw) – uitbreiding

beraadslaging VTC nr. 27/2012 van 7 november 2012

en uitbreiding bij beraadslaging VTC nr.07/2015 van 21 januari 2015

De Vlaamse Toezichtcommissie (VTC) heeft een uitbreiding van de machtiging gegeven (en) aan CVBB (Coördinatiecentrum voorlichting en begeleiding duurzame bemesting vzw) voor het opvragen van persoonsgegevens van landbouwers bij het Agentschap voor Landbouw en Visserij. De gegevensopvraging kadert in de samenstellen van verschillende waterkwaliteitsgroepen voor de begeleiding van de landbouwer, het uitnodigen van de betrokkenen tot de algemene vergadering en de opvolging van niet-focusgebieden.

Het gaat om een project in het kader van het Europese en Vlaamse milieubeleid, in het bijzonder het mestbeleid. Iedere lidstaat of regio van een lidstaat moet voldoen aan de Europese richtlijnen ter bescherming van het grondwater (grondwater- en nitraatrichtlijn).

Voor de praktische uitwerking van deze richtlijnen werden in Vlaanderen het Meststoffendecreet en het Mestactieplan (MAP) opgemaakt en werd een net van 785 MAP-meetpunten aangelegd verspreid over Vlaanderen. Een MAP-meetpunt is een meetplaats in een plaatselijke kleine waterloop waar het water uitsluitend/hoofdzakelijk afkomstig is van land- en tuinbouwgronden en/of land- en tuinbouwbedrijven.

Voor de meetpunten die niet voldoen aan de in het mestdecreet opgelegde maximumnormen, moeten extra inspanningen worden geleverd. Bij de uitbreiding van de machtiging werden eveneens de gegevens opgevraagd van de landbouwers met percelen die zich in de afstroomgebieden bevinden. Zo kan er accuraat worden gereageerd wanneer er problemen ontstaan in deze gebieden.

Aan CVBB worden jaarlijks de volgende gegevens overgemaakt:

 • Naam, adres, telefoonnummer/gsm-nummer, e-mailadres, adres exploitatie, exploitatienummer van de betrokken landbouwers;
 • Perceelsgegevens (teelt, oppervlakte, erosiegevoeligheid, aanwezigheid van voor- of nateelt, gebruik irrigatiemethode, andere attributen met invloed op mestprofiel) van de betrokken landbouwers.

Met deze berichtgeving wil het Departement Landbouw en Visserij de land- en tuinbouwers in kennis stellen dat de gegevens die zij bij het Departement hebben gemeld, eveneens rechtmatig ter beschikking worden gesteld aan het CVBB. - Voor meer informatie zie: https://lv.vlaanderen.be/nl/home/over-ons/departement-landbouw-en-visserij/gegevensuitwisseling/kennisgeving-uitwisseling#CVBB2

A - B - C - D - E - F - G - H - I - L - N - OPS - V - Z

D Kernwoord Overeenkomst van tot
Departement Landbouw en Visserij Advies, monitoring VTC nr. 23/2011 20/07/2001 11/06/2014
Departement Landbouw en Visserij Communicatie VTC nr. 35/2011 16/11/2011 Geen einddatum
Departement Landbouw en Visserij -
publicatie gegevens op internet
Marktdeelnemers VTC nr. 32/2012 5/12/2012 Geen einddatum
Departement Landbouw en Visserij Biologische landbouw VTC nr. 21/2013 12/06/2013 Geen einddatum
Departement Landbouw en Visserij Landbouwimpactstudie VTC nr. 16/2014 (uitbreIding op VTC nr. 23/2011) 12/06/2014 Geen einddatum
Dienst Waterlopen Vlaams-Brabant Erosie VTC nr. 31/2013 11/09/2013 18/11/2014
Dienst Waterlopen Vlaams-Brabant Erosie VTC nr. 42/2014 (wijziging VTC nr. 31/2013) 19/11/2014 Geen einddatum
Departement Leefmilieu, Natuur en Energie,
Afdeling Land en Bodembescherming (ALBON)
Bodembescherming VTC nr. 05/2010 22/12/2010 Geen einddatum
Departement Leefmilieu, Natuur en Energie Koelinstallaties VTC nr. 27/2015 29/07/2015 Geen einddatum
Dilbeek Rampenplan, RUP, erosie VTC nr. 18/2017 21/06/2017 Geen einddatum
Departement Werk en Sociale Economie Tewerkstelling VTC nr. 40/2016 21/06/2017 Geen einddatum
Departement Kanselarij en Bestuur - Vlaams Rampenfonds Rampenfonds Protocol: LV/DKB/DEF/2019/04 11/12/2019  
Departement Financiën en Begroting Subsidieregister Protocol voor de Elektronische Mededeling van Persoonsgegevens van de Subsidieverstrekker 14/06/2022  

Gegevensuitwisseling tussen het Agentschap voor Landbouw en Visserij en het Departement Landbouw en Visserij

Beraadslaging VTC nr. 23/2011 van 20 juli 2011

De Vlaamse Toezichtscommissie heeft een machtiging gegeven aan het Agentschap voor Landbouw en Visserij om persoonsgegevens te delen met het Departement Landbouw en Visserij.

Het Departement Landbouw en Visserij wenst voor de uitvoering van haar wettelijke vastgestelde taken, met name voor taken van beleidsondersteuning en het uitvoeren van beleidsanalyses, evaluaties en impactstudies, toegang tot gegevens over landbouwers, afkomstig van het Agentschap voor Landbouw en Visserij. Het gaat om volgende taken:

 • beleidsondersteunende taken: het Departement LV monitort, analyseert en rapporteert over de landbouw-, visserij- en agrarische plattelandssector en het gevoerde beleid. Op deze manier is het departement in staat om een betrouwbare, op cijfers en onderzoek gebaseerde beleidsondersteuning te bieden;
 • opstellen van het Landbouw- en visserijrapport (LARA);
 • beheer van het landbouwmonitoringsnetwerk;
 • participatie beleidsdomeinoverschrijdende processen die een effect hebben op land- en tuinbouw;
 • advisering in het kader van ruimtelijke ordening;
 • identificatiegegevens van landbouwers;
 • geografische percelen laag;
 • veebeslag en diergegevens;
 • pijler-II-betalingen en Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF);
 • gedetailleerde gegevens over exacte betalingen.

Met deze berichtgeving wil het Departement Landbouw en Visserij de land- en tuinbouwers in kennis stellen dat de gegevens die zij bij het Agentschap voor Landbouw en Visserij hebben gemeld, eveneens rechtmatig ter beschikking worden gesteld aan het Departement Landbouw en Visserij.

Gegevensuitwisseling tussen het Agentschap voor Landbouw en Visserij en het Departement Landbouw en Visserij in het kader van een gebruiksonderzoek naar communicatiekanalen

Beraadslaging VTC nr. 35/2011 van 16 november 2011

De Vlaamse Toezichtscommissie heeft een machtiging gegeven aan het Departement Landbouw en Visserij om identificatiegegevens van landbouwers te verkrijgen van het Agentschap voor Landbouw en Visserij in het kader van een gebruikersonderzoek naar communicatiekanalen.

Het Departement Landbouw en Visserij wil de identificatiegegevens van de landbouwers verkrijgen van het Agentschap voor Landbouw en Visserij voor de uitvoering van haar wettelijk vastgestelde taken, met name voor taken van beleidsondersteuning en het uitvoeren van beleidsanalyses, evaluaties en impactstudies. Nu wenst het Departement gebruik te maken van de gegevens voor haar reglementaire opdracht inzake communicatie.

Daarnaast wenst het Departement Landbouw en Visserij ook beroep te doen op een externe verwerker, TNS DIMARSO, voor het uitvoeren van onderzoeken inzake communicatie. Het Agentschap voor Overheidspersoneel (AgO) heeft voor haar interne klanten (waaronder het departement) de raamovereenkomst “Ondersteuning van het belanghebbend management bij de beleidsuitvoering van de Vlaamse overheid” afgesloten met TNS DIMARSO.

Voor de informatieverstrekking worden verschillende communicatiekanalen gebruikt: website, nieuwsbrieven, beurzen, publicatie, studiedagen. Deze communicatiekanalen zijn noodzakelijke instrumenten om een goede en vlotte communicatie te voeren. Het is bijgevolg noodzakelijk dat deze kanalen worden geëvalueerd, bijgestuurd, uitgebouwd, onderling afgestemd, enz. Hiervoor zal het Departement Landbouw en Visserij regelmatig gebruikersonderzoeken of klantenbevragingen uitvoeren of laten uitvoeren. Aangezien op het vlak van externe communicatie de prioritaire doelgroep bestaat uit landbouwers, wenst het departement de identificatiegegevens van landbouwers die het Agentschap voor Landbouw en Visserij ter beschikking stelt, eveneens te gebruiken voor communicatiedoeleinden (informatieverstrekking en klantenbevraging).

Het departement Landbouw en Visserij wenst volgende identificatiegegevens van de landbouwers te krijgen:

 

 • Voornaam;
 • Naam;
 • Adres;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • Type bedrijf.

Met deze berichtgeving wil het Departement Landbouw en Visserij de land- en tuinbouwers in kennis stellen dat dat de gegevens die zij bij het Agentschap voor Landbouw en Visserij hebben gemeld, eveneens rechtmatig ter beschikking worden gesteld aan het Departement Landbouw en Visserij.

Mededeling van persoonsgegevens op het internet (biologische productie)

Beraadslaging VTC nr. 32/2012 van 5 december 2012

De Vlaamse Toezichtcommissie (VTC) heeft een machtiging gegeven aan het Departement Landbouw en Visserij om persoonsgegevens van de marktdeelnemers van de biologische landbouw op het internet mee te delen.

De regelmatig bijgewerkte lijsten van marktdeelnemers en de regelmatig bijgewerkte bewijsstukken over iedere marktdeelnemer moeten conform de Europese bio-wetgeving op passende wijze, waaronder publicatie op internet, openbaar gemaakt worden om de consumenten de mogelijkheid te bieden zich te informeren over de marktdeelnemers en hun producten die onder het controlesysteem voor de biologische landbouw vallen.

Om aan deze verplichting te voldoen publiceert het Departement op zijn website een lijst met per marktdeelnemers de volgende gegevens:

 • naam en adres van de marktdeelnemer;
 • zijn biologische activiteiten;
 • naam en code van het controleorgaan;

De erkende controleorganen publiceren de bewijsstukken, vermeld in artikel 29 van Verordening 834/2007, over iedere marktdeelnemer die onder hun controle onderworpen is op hun website met daarin de volgende gegevens:

 • nummer van het document;
 • naam en adres van de marktdeelnemer, voornaamste activiteit;
 • naam, adres en codenummer van het controleorgaan;
 • productcategorieën/activiteit (planten en plantaardige producten, zeewier en zeewierproducten, dieren en dierlijke producten, aquacultuurdieren en dierlijke aquacultuurproducten, verwerkte producten) omschreven als “biologische productie”, “omschakelingsproducten” en “niet-biologische productie”;
 • geldigheidsperiode per productcategorie;
 • datum van de controles;
 • datum van ondertekening en naam van de ondertekenaar (vertegenwoordiger van het controleorgaan).

Met deze berichtgeving wil het Departement Landbouw en Visserij de marktdeelnemers van de biologische landbouw in kennis stellen dat dat de gegevens die zij bij hun controleorgaan of het Departement Landbouw en Visserij hebben gemeld, eveneens gepubliceerd worden op internet.

Gegevensuitwisseling met Departement Landbouw en Visserij (in het kader van biologische landbouw)

Beraadslaging VTC nr. 21/2013 van 12 juni 2013

De Vlaamse Toezichtscommissie heeft de  aanvraag tot machtiging voor de mededeling van persoonsgegevens van landbouwers door het Agentschap voor Landbouw en Visserij (ALV) aan het Departement Landbouw en Visserij (Departement) in het kader van de biologische landbouw goedgekeurd.

Het Departement Landbouw en Visserij is bevoegd voor het controlesysteem voor de biologische landbouwproductie en heeft daarvoor de controletaken overgedragen aan de controleorganen. In Vlaanderen zijn er 4 controleorganen erkend:

 1. TÜV Nord Integra BVBA;
 2. Certisys BVBA;
 3. Quality Partner nv;
 4. Control Union Certifications BV.

De gegevens worden uitgewisseld met het Departement en de bio controleorganen voor volgende doeleinden:

 1. Administratieve vereenvoudiging waarbij biologische telers maar één keer hun percelen moeten kenbaar maken via hun verzamelaanvraag;
 2. Uitvoeren van controles bij de landbouwers met de steunmaatregel biologische productiemethode;
 3. Afleveren van certificaten van biologische teelt aan de betrokken landbouwers;
 4. Uitbetalen van steun voor voedselkwaliteitsregelingen;
 5. Bieden van beleidsondersteuning door verschaffen van studies, rapporten en cijfermateriaal.

De gegevens die jaarlijks worden bezorgd zijn:

 • Identificatiegegevens: naam, adres, landbouwernummer, omschakelingsdatum naar biologische landbouw;
 • Perceelsgegevens: ligging perceel, hoofd-, voor-, nateelt, aangegeven oppervlakte, de overlappende oppervlakte met biologische percelen van het voorbijgaande jaar. De gegevens kunnen eventueel uitgebreid worden indien het voor de taken noodzakelijk is om daarover te beschikken.

Met deze berichtgeving wil het Departement Landbouw en Visserij de land- en tuinbouwers in kennis stellen dat de gegevens die zij bij het Agentschap hebben gemeld, eveneens rechtmatig ter beschikking worden gesteld aan de betrokken bio-controleorganen en het departement Landbouw en Visserij.

Gegevensuitwisseling tussen het Agentschap voor Landbouw en Visserij en het Departement Landbouw en Visserij in het kader van landbouwimpactstudie (LIS)

Beraadslaging VTC nr. 16/2014 van 12 juni 2013

uitbreiding bij Beraadslaging VTC nr. 23/2011 van 20 juli 2011

De Vlaamse Toezichtscommissie heeft een uitbreiding goedgekeurd voor de mededeling van persoonsgegevens van landbouwers door het Agentschap voor Landbouw en Visserij (ALV) aan het Departement Landbouw en Visserij in het kader van landbouwimpactstudies (LIS).

Het betreft een uitbreiding van de doeleinden: de participatie van het Departement Landbouw en Visserij bij beleidsdomeinoverschrijdende processen en de advisering in het kader van de ruimtelijke ordening.

Voor deze 2 doeleinden werd de Landbouwimpactstudie (LIS) ontwikkeld. De landbouwimpactstudie is een gebiedsgebonden computeranalyse. Ze is ontwikkeld om een snelle, transparante en objectieve inschatting te kunnen maken over de invloed van een project op het landbouwgebruik, de landbouwbedrijven en het agrarisch gebied. Ze geeft indicatief de impact van een gebiedsontwikkeling weer op de landbouw. LIS heeft 2 functionaliteiten:

 • LIS voorziet de mogelijkheid om op gebiedsniveau LIS pdf-rapporten te generen;
 • LIS voorziet ook de mogelijkheid om het getoond resultaat als kaartmateriaal ter beschikking te stellen als GIS laag of als viewer. Hiervoor zal het departement op het Vlaams platform een LIS loket laten openen.

De vraag tot uitbreiding wordt mede ingegeven vanuit de vragen die het Departement krijgt van gemeenten en provincies om over een LIS te kunnen beschikken in de aanloopfases van een bepaald project. Daarnaast beschikken gemeenten graag over een actuele beschrijving van hun grondgebied (los van een concreet project), voor landbouw blijkt de LIS daarvoor zeer geschikt. Door het ter beschikking stellen van de gegevens kan het Departement Landbouw en Visserij proactief optreden in projecten en processen die een impact hebben op de aanwezige landbouwstructuur.

Gegevensuitwisseling dienst Waterlopen (erosiecoördinatie Vlaams Brabant)

Beraadslaging VTC nr. 31/2013 van 11 september 2013b

gewijzigd bij beraadslaging VTC nr. 42/2014 van 19 november 2014

De Vlaamse Toezichtcommissie (VTC) heeft een machtiging gegeven aan dienst Waterlopen (Vlaams-Brabant) in het kader van erosiebestrijding om de identificatie- en perceelsgegevens op te vragen bij het Agentschap voor Landbouw en Visserij (ALV). Het gaat om de gegevens van de landbouwers met minstens één perceel gelegen in een gebied dat gevoelig is voor erosie en waar gemeentelijke erosiebestrijdingsplannen moeten worden opgemaakt of is gelegen in verschillende gemeenten waarvoor Dienst Waterlopen Vlaams-Brabant werd aangesteld als erosiecoördinator.

Dienst Waterlopen van Vlaams-Brabant telt 3 werknemers die aangesteld zijn als erosiecoördinator voor verschillende gemeenten. Voor het uitvoeren van hun taken als erosiecoördinator, alsook voor het opstellen van erosiebestrijdingsplannen, is contact en overleg nodig met de landbouwers. Tevens is er nood aan informatie over perceelsgegevens, zoals de teelten die aanwezig waren op de percelen (sommige teelten zijn immers erosiegevoeliger dan andere), of er door de gebruikers beheerovereenkomsten zijn aangegaan (verschillende soorten beheerovereenkomsten hebben immers ook een positief effect op erosiebestrijding),…

De volgende taken werden aan de erosiecoördinatoren toegekend:

 • informeren en sensibiliseren over de erosieproblematiek;
 • beschikbaar zijn als aanspreekpunt voor alle betrokkenen;
 • voorbereiden van subsidieaanvragen voor de uitvoering van erosiebestrijdingswerken, met inbegrip van het overleg met de betrokken eigenaars, vruchtgebruikers, houders van andere zakelijke rechten en gebruikers;
 • administratief voorbereiden en opvolgen van subsidieaanvragen en goedgekeurde subsidies;
 • doorverwijzen naar de juiste personen en diensten voor maatregelen die niet via het erosiebesluit kunnen worden gesubsidieerd.

Aan Dienst Waterlopen worden jaarlijks de volgende gegevens overgemaakt van 49 gemeenten (22 gemeentes waar dienst Waterlopen werd aangesteld als erosiecoördinator, 3 waar zij de opdracht hebben een erosiebestrijdingsplan op te maken en 24 aangrenzende gemeentes waar dienst Waterlopen voor de provincie Vlaams-Brabant werkzaam is):

 • Naam, adres, telefoon-/gsm-nummer, emailadres, landbouwernummer, status landbouwer (actief J/N) van de landbouwers die minstens een perceel hebben dat gelegen is in het erosiegebied;
 • Perceelsgegevens (gewasnaam van hoofdteelt, voorteelt en nateelt; aangegeven, referentie- en grafische oppervlakte, erosiegevoeligheidsklasse, status blijvend grasland, beheerovereenkomst (BO) of agromilieumaatregel (AMM), start- en eindjaar verbintenis BO of AMM).

De gemeentes waarvoor gegevens worden uitgewisseld met Dienst Waterlopen (Vlaams-Brabant) zijn:

 • Aanstelling als erosiecoördinator: Asse, Beersel, Diest, Dilbeek, Galmaarden, Gooik, Grimbergen, Herne, Holsbeek, Kortenberg, Lennik, Liedekerke, Linkebeek, Lubbeek, Meise, Merchtem, Overijse, Pepingen, Roosdaal, Sint-Genesius-Rode, Tienen, Wemmel
 • Aanstelling voor opmaak erosiebestrijdingsplan: Bever, Halle, Ternat
 • Aangrenzende gemeentes: Aarschot, Affligem, Bekkevoort, Bertem, Bierbeek, Boutersem, Glabbeek, Herent, Hoegaarden, Hoeilaart, Huldenberg, Kortenaken, Landen, Leuven, Linter, Opwijk, Rotselaar, Scherpenheuvel-Zichem, Sint-Pieters-Leeuw, Steenokkerzeel, Tervuren, Tielt-Winge, Vilvoorde, Zaventem.

Met deze berichtgeving wil het Departement Landbouw en Visserij de land- en tuinbouwers in kennis stellen dat de gegevens die zij bij het Agentschap hebben gemeld, eveneens rechtmatig ter beschikking worden gesteld aan het Steunpunt Erosie (Vlaams-Brabant).

Gegevensuitwisseling met het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE) afdeling Land en Bodembescherming (ALBON)

Beraadslaging VTC nr. 05/2010 van 22 december 2010

De Vlaamse Toezichtscommissie heeft een machtiging goedgekeurd tussen het Agentschap voor Landbouw en Visserij voor het leveren van persoonsgegeven aan het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie.

In het kader van een bodembeschermingsbeleid wenst het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen (hierna ‘Departement LNE, ALBON’), een onderzoek te doen naar de kennis van en de houding ten opzichte van bodems en bodembescherming bij landbouwers en bij bos- en natuurbeheerders. Het is van belang om de houding van de verschillende doelgroepen t.o.v. bodembescherming te kunnen evalueren en een zicht te krijgen op de kennis die de doelgroepen hebben over de bodem. Door de evolutie in deze kennis en houding op te volgen kunnen de inspanningen rond communicatie en sensibilisatie geëvalueerd en gestuurd worden. Het creëren van een draagvlak voor bodembescherming is immers erg belangrijk. Ook vanuit de Europese ontwerpkaderrichtlijn Bodem krijgen de lidstaten de opdracht om te sensibiliseren over het belang van bodems. De lidstaten moeten ook de overdracht van kennis rond duurzaam bodemgebruik promoten.

Voor de uitvoering van dit onderzoek werd, via een overheidsopdracht tot levering van diensten, een beroep gedaan op de Katholieke Universiteit Leuven, Afdeling Landbouw- en Voedseleconomie (hierna ‘KUL’). De onderzoekopdracht luidt ‘het ontwikkelen en toepassen van een methodiek voor het meten van de kennis over en de houding ten opzichte van bodems en bodembescherming bij landbouwers en bij bos- en natuurbeheerders’. Het onderzoek moet afgerond zijn tegen 31 maart 2011.

Om een antwoord te kunnen bieden op de onderzoeksvraag, heeft de KUL nood aan de contactgegevens van de doelgroepen, nl. landbouwers. Voor de uitvoering van het onderzoek zal de KUL volgende methode hanteren: de persoonsgegevens zullen worden gebruikt voor de selectie van een 300-tal landbouwers bij wie een enquête zal worden afgenomen. Omdat er gewerkt wordt met een gestratificeerde getrapte steekproefmethode, zullen een aantal -op toevallige wijze geselecteerde- landbouwers gecontacteerd worden met de vraag om mee te werken en zodoende de enquête in te vullen. Deze enquêtes zullen door middel van persoonlijk contact afgenomen worden.

Hiervoor  heeft de KUL nood aan volgende gegevens:

 • Voornaam en familienaam landbouwer;
 • Telefoonnummer landbouwer;
 • Adres van de landbouwer.

Deze machtiging was geldig tot 31 maart 2011.

Gegevensuitwisseling met de afdeling Milieu-inspectie van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE) i.k.v. de inspectie van koelinstallaties

Beraadslaging VTC nr. 27/2015 van 29 juli 2015

De Vlaamse Toezichtscommissie voor het elektronisch bestuurlijk verkeer heeft een machtiging verleend aan het Departement Landbouw en Visserij om gegevens uit te wisselen met de afdeling Milieu-inspectie van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE) in het kader van de inspectie van koelinstallaties.

De afdeling Milieu-inspectie van het Departement Leefmilieu Natuur en Energie is een handhavingsentiteit. Haar opdracht is de handhaving van de milieuhygiënewetgeving. Om die taak te vervullen, zijn er een aantal kernactiviteiten die op een georganiseerde manier moeten worden uitgevoerd. Haar belangrijkste doelgroep zijn de klasse 1 – hinderlijke inrichtingen, haar belangrijkste doelstelling is het verbeteren van de leefmilieukwaliteit.

De algemene taken en bevoegdheden van de afdeling Milieu-inspectie zijn:

 • toezicht uitoefenen op de hinderlijke inrichtingen in het kader van het Milieuhandhavingsdecreet;
 • toezicht houden op zware risicobedrijven;
 • toezicht uitoefenen op afvaltransporten.

De afdeling Milieu-inspectie wil meer specifiek een lijst met fruitteeltbedrijven, sierteeltbedrijven en groentenbedrijven in Vlaanderen opvragen bij het Departement Landbouw en Visserij. Deze bedrijven beschikken in veel gevallen over grote koelinstallaties die ozonafbrekende stoffen of gefluoreerde broeikasgassen bevatten.

Het doel van de persoonsgegevens is een lijst te generen van fruitteeltbedrijven, sierteeltbedrijven en groentenbedrijven in Vlaanderen. Uit deze lijst kunnen jaarlijks een aantal bedrijven geselecteerd worden voor controle van de koelinstallaties aanwezig in het bedrijf. Bij een inspectie van de koelinstallaties moet een controle van de logboeken duidelijkheid verschaffen over de historiek van specifieke installaties, hun relatieve lekverlies, verplichte lekdichtheidscontroles en certificaten en zal met de hulp van koeltechnicus de installatie op koelgaslekken getest worden.

De afdeling Milieu-inspectie heeft nood aan volgende gegevens van landbouwers:

 • Identificatiegegevens van de fruitteeltbedrijven, sierteeltbedrijven en groentenbedrijven (naam, adres, telefoonnummer en gsm-nummer, e-mailadres, adres exploitatie, exploitatienummer);
 • Perceelsgegevens van de sierteelt, fruitteelt- en groentenbedrijven in Vlaanderen (teelt, oppervlakte). De indicatie van de specifieke teelt en oppervlakte laat toe de inspecties bij voorkeur uit te voeren bij de bedrijven met de grootste koelinstallatie.

Met deze berichtgeving wil het Departement Landbouw en Visserij de land- en tuinbouwers in kennis stellen dat dat de gegevens die zij bij het Departement Landbouw en Visserij hebben gemeld, eveneens rechtmatig ter beschikking worden gesteld aan de afdeling Milieu-inspectie van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE).

Gegevensuitwisseling Dilbeek
(in het kader van relevante maatregelen, rampspoedige gebeurtenissen, catastrofen, rampen, open ruimte beleid en gemeentelijk erosiebeleid)

Beraadslaging VTC nr 18/2017 van 21 juni 2017

De Vlaamse Toezichtcommissie (VTC) heeft een machtiging gegeven aan de gemeente Dilbeek in het kader van voor de gemeente relevante maatregelen op gemeentelijk niveau, de landbouwers in te lichten bij rampspoedige gebeurtenissen, catastrofen en rampengevallen, de landbouwers te raadplegen voor het open ruimte beleid (RUP) en hen te betrekken bij gemeentelijk erosiebeleid. De gegevens zullen worden opgevraagd bij het departement Landbouw en Visserij.

De gegevens worden uitgewisseld voor volgende doeleinden:

 • Doeleinde 1: Informeren van landbouwers omtrent voor hen relevante maatregelen op gemeentelijk niveau (vb ophalen plastiekfolie, silobanden, meedelen ophokplicht bij vogelgriep,…);
 • Doeleinde 2: Inlichtgingen verschaffen over rampspoedige gebeurtenissen (opstellen gemeentelijk rampenplan), catastrofen en rampengevallen (schadecommissie bij erkende natuurrampen);
 • Doeleinde 3: Raadplegen van de landbouwers bij de opmaak van het gemeentelijke RUP;
 • Doeleinde 4: gemeentelijk erosiebeleid (opmaken van een gemeentelijk erosieplan).

Daarvoor worden de volgende gegevens overgemaakt:

 • Identificatiegegevens van de landbouwer: uniek landbouwernummer, status LB nummer, naam, adres, postcode, gemeente, telefoonnummer, GSM nummer, emailadres, exploitatienr., status exploitatienr., ondernemingsnummer, status ondernemingsnummer, rechtsvorm, veebeslagnummer
 • Perceelsgegevens van de landbouwer: landbouwernr, naam LB, perceelsnr, aangegeven oppervlakte, grafische oppervlakte, gewasnaam hoofdteelt, gewasnaam voorteelt, gewasnaam nateelt 1, gewasnaam nateelt 2, bijkomende bestemming, gespecialiseerde productiemethode, status erosie, verlaging klasse erosie, strategisch grasland JA/NEE, landbouwstreek.

Met deze berichtgeving wil het Departement Landbouw en Visserij de land- en tuinbouwers in kennis stellen dat de gegevens die zij bij het Departement hebben gemeld via de verzamelaanvraag, eveneens rechtmatig ter beschikking worden gesteld aan de gemeente Dilbeek.

Gegevensuitwisseling Departement Werk en Sociale Economie
(in het kader van controle op tewerkstelling van buitenlandse werknemers in de landbouwsector)

Beraadslaging VTC nr 40/2016 van 21 juni 2017

De Vlaamse Toezichtcommissie (VTC) heeft een machtiging gegeven aan het Departement Werk en Sociale Economie in het kader van de tewerkstelling van buitenlandse werknemers. De gegevens zullen worden opgevraagd bij het Departement Landbouw en Visserij.

De gegevens worden uitgewisseld voor volgende doeleinden:

 • Doeleinde 1: Het correct identificeren van de landbouwer waar de buitenlandse werknemer is tewerkgesteld.
 • Doeleinde 2: Het tijdig op de hoogte brengen van de betrokken landbouwer van de eventuele inbreuk
 • Doeleinde 3: Het plannen van controles omtrent de tewerkstelling

Daarvoor worden de volgende gegevens overgemaakt:

 • Identificatiegegevens van de landbouwer: landbouwernummer, status LB nummer, naam en voornaam, telefoonnummer, GSM nummer, emailadres, ondernemingsnummer, status ondernemingsnummer, X-Y coördinaat van de exploitatie;
 • Perceelsgegevens van de landbouwer: campagnejaar, landbouwernr, perceelsnr, aangegeven oppervlakte, grafische oppervlakte, gewasnaam en –code hoofdteelt, gewasnaam en –code voorteelt, gewasnaam en –code van combinatieteelt, gewasnaam en –code nateelt 1, gewasnaam en –code nateelt 2, ingebruiknamedatum perceel, gespecialiseerde productiemethode, perceel in gebruik op 31 mei CMP, landbouwer actief op 31 mei CAMP, naam perceel, gemeente perceel, NIS code gemeente, X-Y coördinaten perceel, lengte- en breedtegraad perceel.

Met deze berichtgeving wil het Departement Landbouw en Visserij de land- en tuinbouwers in kennis stellen dat de gegevens die zij bij het Departement hebben gemeld via de verzamelaanvraag, eveneens rechtmatig ter beschikking worden gesteld aan het Departement Werk en Sociale Economie.

Gegevensuitwisseling voor de elektronische mededeling van Persoonsgegevens van het Departemant Landbouw en Visserij naar het Departement Kanselarij en Bestuur - Vlaams Rampenfonds

Protocol: LV/DKB/DEF/2019/04

Dit protocol wordt gesloten conform artikel 8, paragraaf 1, van het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijkge gegevensverkeer.

Het Departement Kanselarij en Bestuur - Vlaams Rampenfonds zal de opgevraagde gegevens verwerken voor de volgende doelstellingen:

 • Indienen van de aanvragen tot tegemoetkoming door de schadelijders van een algemene ramp
 • behandeling van de aanvragen tot tegemoetkoming, ingediend door de schadelijders van een algemene ramp.

Volgende gegevens worden opgevraagd bij het Departement Landbouw en Visserij:

 • Identificatiegegevens gekoppeld aan de geografische gegevens: naam, adres, telefoon, gsm, e-mail, landbouwernummer, KBO-nummer.
 • Perceelsgegevens: perceelnummer, object-ID, perceelnaam, teeltcode hoofdteelt, voor-en nateelt, oppervlakte, omschrijving teeltcode, geometrie perceel, startdatum gebruik perceel, stopdatum gebruik perceel.

Met deze berichtgeving wil het Departement Landbouw en Visserij de land- en tuinbouwers in kennis stellen dat de gegevens die zij bij het Departement hebben gemeld via de verzamelaanvraag, eveneens rechtmatig ter beschikking worden gesteld aan het Departement Kanselarij en Bestuur - Vlaams Rampenfonds.

Gegevensuitwisseling tussen de Subsidieverstrekker en het Departement Financiën en Begroting

Protocol voor de Elektronische Mededeling van Persoonsgegevens van de Subsidieverstrekker

Dit protocol tussen de Subsidieverstrekker en het Departement Financiën en Begroting komt er in het kader van de oprichting van het Subsidieregister.

De ontwikkeling van het subsidieregister kadert in het beleidsvoornemen van de Vlaamse minister, bevoegd voor de financiën en begroting, om alle subsidiestromen van de Vlaamse overheid overzichtelijk in kaart te brengen.

Het subsidieregister biedt een overzicht van de vastgelegde, te vereffenen en uitbetaalde
subsidies aan rechtspersonen en feitelijke verenigingen, maar niet van natuurlijke
personen- begunstigden zonder KBO nummer.

Volgende persoonsgegevens worden meegedeeld:

 • een beschrijving van de activiteit die het algemeen belangt dient waarvoor de subsidie wordt verstrekt;
 • doel van de subsidie;
 • ondernemingsnummer en het vergelijkbaar identificatienummer;
 • het adres op basis van vestigingsnummer;
 • bedrag van de subsidie
 • datum verstrekking en betaling
 • naam van de rechtspersoon of feitelijke vereniging.

Met deze berichtgeving wil het Departement Landbouw en Visserij de land- en tuinbouwers in kennis stellen dat de gegevens die zij bij het Departement hebben gemeld via de verzamelaanvraag, eveneens rechtmatig ter beschikking worden gesteld aan het Departement Financiën en Begroting.

A - B - C - D - E - F - G - H - I - L - N - OPS - V - Z

E Kernwoord Overeenkomst van tot
Erosiesteunpunt Oost-Vlaanderen Erosie VTC nr. 31/2012 5/12/2012 9/12/2014
Erosiesteunpunt Oost-Vlaanderen Erosie VTC nr. 48/2014 (wijziging VTC nr. 31/2012) 10/12/2014 15/11/2016
Erosiesteunpunt Oost-Vlaanderen Erosie VTC nr. 43/2016 (wijziging VTC nr. 31/2012 en VTC nr. 48/2014) 16/11/2016 geen einddatum
Erosie coördinator dienst Water en domein van de provincie Limburg Erosie VTC nr. 17/2014 9/07/2014 13/09/2016
Erosie coördinator dienst Water en domein van de provincie Limburg Erosie VTC nr. 32/2016 (wijziging VTC nr. 17/2014) 14/09/2016 geen einddatum

Gegevensuitwisseling Steunpunt Erosie (Oost-Vlaanderen)

Beraadslaging VTC nr. 31/2012 van 5 december 2012

gewijzigd bij beraadslaging VTC nr. 48/2014 van 10 december 2014

en gewijzigd bij beraadslaging VTC nr. 43/2016 van 16 november

De Vlaamse Toezichtcommissie (VTC) heeft een machtiging gegeven aan Steunpunt Erosie (Oost-Vlaanderen) om de identificatie- en perceelsgegevens op te vragen bij het Departement voor Landbouw en Visserij (Departement LV). Het gaat om de gegevens van de landbouwers met minstens één perceel gelegen in een gebied dat gevoelig is voor erosie en waar gemeentelijke erosiebestrijdingsplannen moeten worden opgemaakt of is gelegen in één van de 21 gemeentes in Oost-Vlaanderen waarvoor Steunpunt Erosie werd aangesteld als erosiecoördinator.

Het steunpunt Erosie van de provincie Oost-Vlaanderen telt een 6-tal werknemers die aangesteld zijn als erosiecoördinator voor verschillende gemeenten. Voor het uitvoeren van hun taken als erosiecoördinator, alsook voor het opstellen van erosiebestrijdingsplannen, is contact en overleg nodig met de landbouwers. Tevens is er nood aan informatie over perceelsgegevens, zoals de teelten die aanwezig waren op de percelen (sommige teelten zijn immers erosiegevoeliger dan andere), of er door de gebruikers beheerovereenkomsten zijn aangegaan (verschillende soorten beheerovereenkomsten hebben immers ook een positief effect op erosiebestrijding),…

Aan het steunpunt Erosie worden jaarlijks de volgende gegevens overgemaakt van 25 gemeenten (21 gemeentes waar steunpunt Erosie werd aangesteld als erosiecoördinator en 4 medium erosiegevoelige gemeentes waar steunpunt Erosie instaat voor de opmaak van een erosiebestrijdingsplan):

 • Naam, adres, telefoon-/gsm-nummer, emailadres, landbouwernummer, status landbouwer (actief J/N) van de landbouwers die minstens een perceel hebben dat gelegen is in het erosiegebied;
 • Perceelsgegevens (hoofdteelt, oppervlakte, erosiegevoeligheidsklasse, status blijvend grasland, beheerovereenkomst (BO) of agromilieumaatregel (AMM), startjaar verbintenis BO of AMM, jaar einde verbintenis BO of AMM).

 De gemeentes waarvoor gegevens worden uitgewisseld met steunpunt Erosie (O-Vlaanderen) zijn:

 • Opmaak van erosiebestrijdingsplan: Aalst, Denderleeuw, Merelbeke, Zingem
 • Aanstelling als erosiecoördinator: Brakel, Erpe-Mere, Gavere, Geraardsbergen, Haaltert, Herzele, Horebeke, Kluisbergen, Kruishoutem, Lierde, Maarkedal, Ninove, Oosterzele, Oudenaarde, Ronse, Sint-Lievens-Houtem, Temse, Wetteren, Wortegem-Petegem, Zottegem, Zwalm.

Met deze berichtgeving wil het Departement voor Landbouw en Visserij de land- en tuinbouwers in kennis stellen dat de gegevens die zij bij het Departement hebben gemeld, eveneens rechtmatig ter beschikking worden gesteld aan het Steunpunt Erosie (Oost-Vlaanderen).

Gegevensuitwisseling met de dienst Water en Domeinen van de provincie Limburg voor de taken van de erosiecoördinator

Beraadslaging VTC nr. 17/2014 van 9 juli 2014

gewijzigd bij beraadslaging VTC nr. 32/2016 van 14 september 2016

De Vlaamse Toezichtcommissie (VTC) heeft een machtiging gegeven aan het Departement Landbouw en Visserij om gegevens uit te wisselen met  de dienst Waterlopen van de provincie Vlaams-Brabant voor de taken van de erosiecoördinatoren te vergemakkelijken.

De dienst Water en Domeinen van de provincie Limburg telt momenteel 1 erosiecoördinator voor verschillende gemeenten. De provincie is ook verantwoordelijk voor het beheer van de waterlopen van de tweede categorie.

De machtiging wordt gevraagd om zowel de taken van de erosiecoördinator te vergemakkelijken bij het opmaken van gemeentelijke erosiebestrijdingsplannen als voor het uitvoeren van hun opdracht voor het beheer van de waterlopen.

De machtiging wordt gevraagd voor de taken van de erosiecoördinator:

 • informeren en sensibiliseren over de erosieproblematiek;
 • beschikbaar zijn als aanspreekpunt voor alle betrokkenen;
 • voorbereiden van subsidieaanvragen voor de uitvoering van erosiebestrijdingswerken, met inbegrip van het overleg met de betrokken eigenaars, vruchtgebruikers, houders van andere zakelijke rechten en gebruikers;
 • administratief voorbereiden en opvolgen van subsidieaanvragen en goedgekeurde subsidies;
 • doorverwijzen naar de juiste personen en diensten voor maatregelen die niet via dit besluit kunnen worden gesubsidieerd.

De erosiecoördinator heeft nood aan teeltgegevens (i.k.v. situering van monoculturen, gebruik groenbedekkers) en dient overlegd te worden met de gebruikers van knelpuntpercelen. De dienst Water en Domeinen van de provincie Limburg is aangesteld voor 11 gemeenten als erosiecoördinator. Voor 2 gemeenten is de dienst Waterlopen (nog) niet aangesteld als erosiecoördinator, maar zijn er wel erosieknelpunten die in de toekomst moeten aangepakt worden. Daarnaast zijn ook de gegevens vereist van 8 gemeenten, grenzend aan de gemeenten waar de erosiecoördinatoren van de provincie Limburg werkzaam zijn. In totaal gaat het om 21 gemeenten.

Daarnaast is de provincie verantwoordelijk voor het beheer van de waterlopen van tweede categorie. Landbouwers sluiten met de Vlaamse Landmaatschappij een beheersovereenkomst af om een grasstrook aan te leggen langs de beken. Volgens die beheersovereenkomst mag er geen slib of maaisel worden achtergelaten op de strook, hoewel dit wel tot de erfdienstbaarheid van de waterloopbeheerder behoort. Indien de provincie op voorhand weet waar er grasstroken gelegen zijn, kunnen zij hiermee rekening houden in de bestekken. Maar ook bij het vaststellen van inbreuken op de afstandsregels, een verstopping in de beek of als er dringende herstellingswerkzaamheden nodig zijn, is het van belang om snel te kunnen achterhalen wie de officiële gebruiker is van het perceel.

De dienst Water en Domeinen van de provincie Limburg wenst van het Departement LV volgende gegevens te verkrijgen: identificatiegegevens van de landbouwer en de gegevens m.b.t. de geografische percelen laag.

Identificatiegegevens van de landbouwer:

 

 • landbouwernummer;
 • actieve landbouwer: J/N;
 • straat, huisnummer, postcode en gemeente van het correspondentieadres van de landbouwer;
 • telefoonnummer en gsm-nummer van de landbouwer;
 • mailadres van de landbouwer, indien beschikbaar.

Gegevens geografische percelenlaag verbonden aan de betrokken landbouwer, onder meer:

 • Pijler-I-gegevens: gewascode en gewasnaam van de hoofdteelt, de voorteelt en de nateelt; aangegeven oppervlakte (ha); grafische oppervlakte (ha); erosiegevoeligheidsklasse; referent¡eoppervlakte van het perceel; status blijvend grasland (P1 – P5);
 • Pijler-II-gegevens: beheersovereenkomst of agromilieumaatregel op perceel;
 • Referentietabel pijler-ll-gegevens: code beheersovereenkomst (BO) of agromilieumaatregel (AMM);
 • omschrijving beheersovereenkomst of agromilieumaatregel; jaar start BO of AMM; laatste jaar BO of AMM (leeg indien nvt).

Met deze berichtgeving wil het Departement Landbouw en Visserij de land- en tuinbouwers in kennis stellen dat dat de gegevens die zij bij het Departement Landbouw en Visserij hebben gemeld, eveneens rechtmatig ter beschikking worden gesteld aan de dienst waterlopen van de provincie Limburg.

A - B - C - D - E - F - G - H - I - L - N - OPS - V - Z

F Kernwoord Overeenkomst van tot
Federaal Agentschap voor
Nucleaire controle (FANC)
Zuivelfabriek VTC nr. 20/2011 20/07/2011 Geen einddatum
Federaal Agentschap voor de 
Veiligheid van de voedselketen
en Leefmilieu (FAVV)
Controle VTC nr. 3/2010 17/11/2010 Geen einddatum
FOD Economie - ADSEI Landbouwenquête percelen VTC nr. 28/2011 20/07/2011 Geen einddatum
FOD Economie - ADSEI Melkleveringen VTC nr. 17/2012 5/09/2012 Geen einddatum
FOD Economie - ADSEI Landbouwenquête plattelandsmaatregelen VTC nr. 15/2013 12/06/2013 Geen einddatum
FOD Financiën Belasting VTC nr. 22/2013 12/06/2013 Geen einddatum
Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu Fytolicentie VTC nr. 19/2016 20/04/2016 Geen einddatum
Federaal Agentschap voor de Veiligheid va de Voedselketen Plantenpaspoortplichtige planten Protocol: LV/FAVV/DEF/2019/06 01/02/2020 Geen einddatum
Federale overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu Aardappelproducenten en melkleveringen Protocol LV/FOD-VVVL/DEF/2020/01 01/10/2020  

Gegevensuitwisseling FANC

Beraadslaging VTC nr. 20/2011 van 20 juli 2011

De Vlaamse Toezichtcommissie (VTC) heeft een machtiging gegeven aan het FANC (Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle) om de productiegegevens van de melkveehouders op te vragen bij het Agentschap voor Landbouw en Visserij (ALV).

Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) heeft tot opdracht een radiologische toezichtprogramma op het Belgische grondgebied uit te voeren, conform de Europese richtlijnen en de Belgische wetgeving. Dergelijk toezichtprogramma vereist staalnames van rivieren, waterlopen, drinkwater, sedimenten, luchtmonsters en ook van melk.

Om voor de uitvoering van de staalnames voor de regio Vlaanderen een representatief aantal staalname punten (m.n. de zuivelfabrieken in Vlaanderen) te verkrijgen, worden aan het FANC volgende gegevens overgemaakt:

 • Ligging van de zuivelfabriek;
 • Naam en adres van de landbouwers die melk leveren aan die zuivelfabriek;
 • Omzet per bedrijf in liter melk per maand.

Met deze berichtgeving wil het Departement Landbouw en Visserij de zuivelfabrieken en landbouwers in kennis stellen dat de gegevens die zij bij het Departement hebben gemeld, eveneens rechtmatig ter beschikking worden gesteld aan het FANC.

Gegevensuitwisseling met het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV)

Beraadslaging VTC nr. 03/2010 van 17 november 2010

De Vlaamse Toezichtscommissie heeft een machtiging gegeven om persoonsgegevens uit te wisselen met het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen.

Zoals omschreven in de missie van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) heeft zij als opdracht te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant. Daartoe heeft het FAVV bepaalde gegevens (waaronder ook persoonsgegevens) nodig afkomstig van het Agentschap Landbouw en Visserij.

Het FAVV heeft nood aan volgende  gegevens ter uitvoering van volgende doeleinden:

 • Perceelgegevens: op basis van deze gegevens kunnen de nodige controles uitgevoerd worden in de plantaardige sector, in uitvoering van het jaarlijks controleprogramma/controleplan; de gegevens laten toe om risicogebieden af te bakenen en te identificeren in het kader van crisispreventie en –beheer.
 • Ledenlijsten producentenorganisaties (veilingen): op basis van deze gegevens kunnen de nodige controles uitgevoerd worden in de plantaardige sector, in uitvoering van het jaarlijks controleprogramma/controleplan; bij niet-conformiteit vastgesteld bij de producentenorganisaties kunnen de telers getraceerd worden.
 • Melkquotagegevens: op basis van de quota wordt het risico en de controlefrequentie van de operatoren vastgesteld, ter uitvoering van het jaarlijks controleprogramma/controleplan.
 • Steunmaatregelen landbouw: de gegevens laten toe een juiste selectie te maken van de operatoren die heffing moeten betalen, een controle door te voeren van de gegevens door de operator ingevuld op het aangifteformulier, het te betalen bedrag te bepalen, klachtendossiers i.v.m. inningen op te volgen.
 • Aardappelpootgoed en zaaizaad: deze gegevens laten toe om opvolging van de uitgevoerde controles door de gewesten te doen, te rapporteren aan Europa, jaarlijks een nieuw lastenboek op te stellen voor de campagne van het volgende productiejaar.
 • Aardappelproducenten: FOD Volksgezondheid is verantwoordelijk voor het innen van de bijdrage voor de productie en de bescherming van planten en plantaardige producten. Het FAVV vraagt voor rekening van de FOD Volksgezondheid de gegevens op bij de regio’s en stuurt de facturen naar de operatoren in opdracht van de FOD Volksgezondheid. Deze taakverdeling is vastgelegd in het protocol van 13 februari 2006 tussen de Federale Staat en de Gewesten inzake de uitwisseling van gegevens met het oog op de inning van de door de van de door de aardappelproducten verschuldigde tijdelijke crisisbijdragen voor het vergoeden van verliezen ingevolge maatregelen tegen schadelijke organismen.

Met deze berichtgeving wil het Departement Landbouw en Visserij de land- en tuinbouwers in kennis stellen dat dat de gegevens die zij bij het Departement Landbouw en Visserij hebben gemeld, eveneens rechtmatig ter beschikking worden gesteld aan het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV).

Gegevensuitwisseling met de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie (ADSEI) van FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie

Beraadslaging VTC nr 28/2011 van 20 juli 2011

De Vlaamse Toezichtscommissie heeft een machtiging goedgekeurd voor de mededeling van persoonsgegevens door het Agentschap voor Landbouw en Visserij aan de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie (ADSEI) van FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie.

De Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie (ADSEI) heeft de verantwoordelijkheid voor de nationale statistieken en is ook belast met de productie van Europese statistieken. De gegevens van landbouwers worden door het ADSEI zelf opgevraagd aan de hand van de landbouwenquêtes, in mei en in oktober.

Het gebruik van de gegevens van het Agentschap voor  Landbouw en Visserij betekent een administratieve vereenvoudiging van de landbouwers. Het betreft volgende gegevens:

 • Identificatie- en contactgegevens van de landbouwers, exploitanten en exploitaties: landbouwnummer, ondernemingsnummer, exploitatienummers, beslagnummers, naam en rechtsvorm van de landbouwer/exploitant/exploitaties en namen van de zaakvoerders, adres van de landbouwer/exploitant/exploitaties, taalrol van de landbouwer, contactgegevens, deelname aan de verzamelvraag;
 • Perceelsgegevens per landbouwer: campagnejaar, landbouwnummer, referentieoppervlakte van het perceel, aangegeven oppervlakte van het perceel, grafische oppervlakte van het perceel, gewascode en gewasnaam, gespecialiseerde productiemethode.

Met deze berichtgeving wil het Departement Landbouw en Visserij de land- en tuinbouwers in kennis stellen dat de gegevens die zij bij het Departement of de Vlaamse Landmaatschappij hebben gemeld, eveneens rechtmatig ter beschikking worden gesteld aan de andere partij

Gegevensuitwisseling FOD Economie-Zuivelbedrijven (ADSEI)

Beraadslaging VTC nr 17/2012 van 5 september 2012

De Vlaamse Toezichtcommissie (VTC) heeft een machtiging van onbepaalde duur gegeven aan de FOD Economie om de identificatie- en melkgegevens op te vragen bij het Agentschap voor Landbouw en Visserij (ALV) van de zuivelfabrieken voor het opmaken van nationale en Europese zuivelstatistieken.

De Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie (ADSEI) is erkend als officieel publiek statistisch organisme voor België.

ADSEI heeft een machtiging gekregen voor de gegevensuitwisseling voor volgende doeleinde:

 • Verzamelen en analyseren van statistische informatie en het opmaken van statistieken in het kader van Europese wetgeving betreffende de zuivelstatistiek.

De uitgewisselde persoonsgegevens zijn de volgende:

 • Naam, adres, erkenningsnummer en ondernemingsnummer van de zuivelbedrijven met melk en zuivelproducten;
 • Leveringsgegevens door landbouwers aan het zuivelbedrijf. Hierbij worden geen identificatiegegevens van de landbouwers meegegeven. De totalen per zuivelbedrijf worden maandelijks doorgegeven. Deze gegevens bevatten oa:
  • De totale hoeveelheid geleverde volle melk in liter, het vet- en eiwitgehalte (g/l);
  • De totale hoeveelheid geleverde afgeroomde melk in liter, het vet- en eiwitgehalte (g/l);
  • De totale hoeveelheid geleverde room in liter en het vetgehalte (g/l).

Met deze berichtgeving wil het Departement Landbouw en Visserij de landbouwers en de zuivelfabrieken in kennis stellen dat de gegevens die zij bij het Departement hebben gemeld, eveneens rechtmatig ter beschikking worden gesteld aan ADSEI.

Gegevensuitwisseling ADSEI (in het kader van steun plattelandsontwikkeling)

Beraadslaging VTC nr. 15/2013 van 12 juni 2013

De Vlaamse Toezichtcommissie (VTC) heeft een machtiging gegeven aan de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie (ADSEI) van de FOD Economie in het kader van statistisch onderzoek naar de steun voor plattelandsontwikkeling en deze gegevens op te vragen bij het Agentschap voor Landbouw en Visserij (ALV) en bij de Vlaamse Landmaatschappij (VLM).

De gegevens worden uitgewisseld tussen de drie partijen voor volgende doeleinden:

 • ADSEI heeft de Europese verplichting om statistieken op te maken voor de landbouwstatistieken en het verzamelen en analyseren van statistische informatie. In het kader van deze machtiging is er de verplichting om een driejaarlijkse enquête op te maken naar de structuur van landbouwbedrijven en de productiemethoden in de landbouw en de steun voor  plattelandsontwikkeling.

De volgende gegevens worden overgemaakt:

 • Uniek landbouwernummer waarover beide administratie beschikken in het kader van de gemeenschappelijke identificatie van landbouwers. De identificatiegegevens van de landbouwers worden reeds uitgewisseld in het kader van de machtiging nr 28/2011.
 • De driejaarlijkse enquête wordt gebaseerd op gegevens omtrent:
  • Gebruik van adviesdiensten;
  • Modernisering van landbouwbedrijven;
  • Verhoging van de toegevoegde waarde van land- en tuinbouwproducten;
  • Voldoen aan op communautaire regelgeving gebaseerde normen;
  • Deelname door landbouwer aan voedselkwaliteitsregelingen;
  • Natura-2000 betaling voor landbouwgrond;
  • Betaling in het kader van de kaderrichtlijn water.

Met deze berichtgeving wil het Departement Landbouw en Visserij de land- en tuinbouwers in kennis stellen dat de gegevens die zij bij het Agentschap of de Vlaamse Landmaatschappij hebben gemeld, eveneens rechtmatig ter beschikking worden gesteld aan de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie (ADSEI) van de FOD Economie.

Gegevensuitwisseling met Administratie van de Fiscaliteit (in het kader van fiscale toestand van de belastingplichtige)

Beraadslaging VTC nr. 22/2013 van 12 juni 2013

De Vlaamse Toezichtscommissie heeft de  aanvraag tot machtiging voor de mededeling van persoonsgegevens van landbouwers door het Agentschap voor Landbouw en Visserij (ALV) aan de FOD FIN Algemene Administratie van de Fiscaliteit, Directie II/3, Sector Directe belastingen in het kader van het onderzoek naar en de controle van de fiscale toestand van de belastingplichtigen in het kader van steun aan de landbouwsector goedgekeurd.

De gegevens worden jaarlijks bezorgd voor de volgende doeleinden:

 1. Het vaststellen van belastbare inkomsten van de belastingplichtige;
 2. Het controleren van de fiscale situatie;
 3. Het opsporen van elke som die verschuldigd is ingevolge de belastingwetgeving.

De uitgewisselde gegevens voor FOD FIN zijn:

 • Identificatiegegevens: landbouwernummer, naam, voornaam, straat, huisnummer, postcode, gemeente, landcode, taalcode, geboortedatum, aard landbouwer (natuurlijk of rechtspersoon), rijksregisternummer of ondernemingsnummer;
 • Premiegegevens – vermelding van alle maatregelen waarvoor premies worden uitbetaald;
 • Gegevens betreffende de overdracht van toeslagrechten en productiequota (melkquota);
 • Alle betalingsgegevens.

Met deze berichtgeving wil het Departement Landbouw en Visserij de land- en tuinbouwers in kennis stellen dat de gegevens die zij bij het Departement hebben gemeld, eveneens rechtmatig ter beschikking worden gesteld aan de Administratie van de fiscaliteit van de Federale Overheidsdienst Financiën.

Gegevensuitwisseling met de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veilighed van de Voedselketen en Leefmilieu in het kader van de fytolicentie

Beraadslaging VTC nr. 19/2016 van 20 april 2016

Een fytolicentie is een certificaat, verplicht voor professionele gebruikers, distributeurs en voorlichters van gewasbeschermingsmiddelen in België. De Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (hierna FOD VVVL) is bevoegd voor het toekennen, vernieuwen en intrekken van fytolicenties. Eén van de voorwaarden om een fytolicentie te krijgen is het volgen van een opleiding. Het systeem van fytolicentie voorziet in een basis- en aanvullende opleiding. De basis- en aanvullende opleidingen vallen onder de bevoegdheid van de gewestelijke overheden. De organisatie van naschoolse vormingsactiviteiten in het kader van de landbouwvorming in het Vlaamse Gewest gebeurt door erkende centra voor landbouwvorming. De inhoud van deze aanvullende opleidingen moet voorgelegd worden aan het departement Landbouw en Visserij. De erkende centra zijn verplicht om de deelnemerslijsten van de vormingsactiviteiten in te dienen via het e-loket van het Departement Landbouw en Visserij.

Volgende gegevens worden opgevraagd:

 • Rijksregisternummer
 • Nummer van de fytolicentie

Met deze berichtgeving wil het Departement Landbouw en Visserij de land- en tuinbouwers in kennis stellen dat de gegevens die zij bij het Departement hebben gemeld, eveneens rechtmatig ter beschikking worden gesteld aan de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.

Gegevensuitwisseling met het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen in het kader van toezicht plantenpaspoortplichtige planten

Protocol: LV/FAVV/DEF/2019/06

Het protocol heeft tot doel een bijkomende uitwisseling van gegevens tussen het Departement Landbouw en Visserij en het FAVV tot stand te brengen aanvullend aan de machtiging VTC nr. 3/2010 in het kader van haar beleidstaken en het toezicht op de plantenpaspoortplichtige planten.

Het FAVV zal de opgevraagde gegevens verwerken voor volgende doeleinden:

 • Steunmaatregelen landbouw (uitbreiding van doel VTC nr. 03/2010)
 • Toezicht plantenpaspoortplichtige planten

Volgende gegevens worden door het Departement Landbouw en Visserij meegedeeld:

 • Identificatiegegevens: klantnummer, naam en voornaam landbouwer, rechtsvorm, adres landbouwer, telefoonnummer, e-mailadres, ondernemingsnummer, vestigingsnummer FAVV
 • Toegekende rechten: aantal betalingsrechten, aantal zoogkoeienrechten
 • Gegevens omtrent plantenpaspoortplichtige planten (PPP): klantnummer, vestigingsnummer, naam landbouwer, lijst van de plantensoorten/geslachten

Met deze berichtgeving wil het Departement Landbouw en Visserij de land- en tuinbouwers in kennis stellen dat de gegevens die zij bij het Departement hebben gemeld, eveneens rechtmatig ter beschikking worden gesteld aan het Federale Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen.

Gegevensuitwisseling met FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en het Leefmilieu (FOD-VVVL) met betrekking tot aardappelproducenten en de melkleveringen

Protocol LV/FOD-VVVL/DEF/2020/01 en advies protocol naar FOD-VVVL betreffende aardappelproducenten en de melkleveringen

Met het oog op efficiëntiewinst en de toepassing van het "Once Only"-principe wenst de FOD Volksgezondheid toegang tot een aantal gegevens van het departement LV, zoals de aardappelproducenten en de melkleveringen (kopers/zuivelfabricanten).

Specifiek voor de aardappelproducenten (doel crisisbijdrage aardappelfonds) werden de gegevens oorspronkelijk uitgewisseld met FAVV en gemachtigd in de machtiging VTC nr 03/2010 van 17 oktober 2010. Deze bevoegdheid werd overgeheveld naar FOD Volksgezondheid. Daarvoor werd een samenwerkingsprotocol bekrachtigd op 7 mei 2018. Voor de melkproducenten is er een samenwerkingsprotocol in opmaak. Voor de biociden wordt het informereren en sensibiliseren van de professionele gebruikers beoogd.

 FOD-VVVL zal de opgevraagde gegevens verwerken voor volgende doeleinden:

 • Controle van de hoeveelheden melkleveringen kopers/zuivelfabriek in kader van solidariteitsfonds voor de zuivelsector
 • Ontvangst van de perceelsaangifte van aardappeltelers in het kader van het solidariteitsfonds voor de aardappelproducenten
 • Het informeren van landbouwers rond biocidengebruik

Volgende gegevens worden door het Departement Landbouw en Visserij meegedeeld:

 • Melkleveringen kopers/zuivelfabriek: het ondernemingsnummer (KBO), de naam en adresgegevens van de koper van de opgehaalde melk, het aantal liter van de opgehaalde melk in het betreffende trimester.
 • (Poot)aardappelproducenten: via sjabloon dat wordt overgemaakt door FOD-VVVL: oorsprong (GBCS, SIGEC, BELFYT), ondernemingsnummer (KBO), naam/bedrijf, adres, postcode, gemeente, landcode, telefoonnummer, code product (pootgoed of consumptieaardappelen), totale oppervlakte pootgoed en/of consumptieaardappelen, nrs. aardappelpercelen.
 • Biociden: landbouwondernemingen: de ondernemingsnummers van de ondernemingen die als landbouwer geregistreerd zijn bij het Departement LV.

Met deze berichtgeving wil het Departement Landbouw en Visserij de land- en tuinbouwers in kennis stellen dat de gegevens die zij bij het Departement hebben gemeld, eveneens rechtmatig ter beschikking worden gesteld aan de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu.

A - B - C - D - E - F - G - H - I - L - N - O - PS - V - Z

G Kernwoord Overeenkomst van tot
Gemeente Anzegem Rampenplan, Rup VTC nr. 15/2014 14/05/2014 Geen einddatum
Gemeente Ham Gemeentebelasting VTC nr. 28/2018 16/05/2018 Geen einddatum
Gemeente Nazareth Gemeentebelasting VTC nr. 04/2010 17/11/2010 Geen einddatum

Gegevensuitwisseling met de gemeente Ham in het kader van de gemeentebelasting op bedrijfsvestigingen

Beraadslaging VTC nr. 28/2018 van 16 mei 2018

De Vlaamse Toezichtscommissie heeft een machtiging verleend aan het Departement Landbouw en Visserij om persoonsgegevens van landbouwers te leveren aan de gemeente Ham in het kader van uitvoering van de gemeentebelasint op bedrijfsvestigingen.

De persoonsgegevens van landbouwers zullen door de gemeente Ham gebruikt worden in het kader van volgende doestellingen:

 • Doelstelling 1: Vergelijken van de ingediende perceelsaangiftes bij het departement LV ten opzichte van de ingediende belastingsaangifte bij de gemeente Ham. Voor de jaren 2016 en 2017 worden de gegevens (aantal hectaren bewerkt per landbouwer in de gemeente Ham) gebruikt voor de controle van de indiende aangiftes zonder toevoeging van het onomstotelijk bewijs en om de landbouwers die geen aangifte indienden ambtshalve aan te slaan (zodat de fiscale gelijkheid tussen de landbouwers actief in Ham gegarandeerd kan worden). Artikel 8 ambtshave belasting van het belastingsreglement voor 2016 en 2017.
 • Doelstelling 2: Opmaak van belastingsaangifteformulier van de gemeente Ham op basis van gegevens van het departement. Vanaf 2018 wenst de gemeente Ham een administratieve vereenvoudiging door te voeren door het opvragen van de perceelsgegevens bij het departement en deze (aantal hectaren bewerkt per landbouwer in de gemeente Ham) te gebruiken voor het aanvullen van het voorstel van aangifte. Dit formulier zal aan alle landbouwers actief op het grondgebied van de gemeente Ham worden bezorgd zodat de administratieve last voor de landbouwbedrijven beperkt wordt tot het nakijken van het voorstel van aangifte (reeds gebaseerd op een authentieke gegevensbron). Artikel 1 voorziet in het belastingsreglement voor de aanslagjaren 2017 tot en met 2019.
 • Doelstelling 3: Communicatie met de landbouwers die in gebreke gebleven zijn voor de belastingsaangifte in Ham. Wanneer voor de jaren 2016 en 2017 duidelijk is dat de betrokken gebruiker van landbouwgronden een onvolledige of geen aangifte heeft gedaan bij de gemeente Ham, dat deze gegevens kunnen worden gebruikt voor de communicatie met de betrokkene (bedrijf binnen of buiten de gemeente). Vanaf 2018 zullen de identificatiegegevens worden gebruikt voor het versturen van de aangifteformulieren en behandelen van eventuele bezwaren of onduidelijkheden.

De gemeente Ham wenst volgende gegevens te verkrijgen van het Departement Landbouw en Visserij:

 • Identificatie van de belastingplichtige landbouwers: landbouwernummer, naam en voornaam (voor natuurlijke personen) of naam van de firma (in geval van rechtspersoon of vennootschap), adres maatschappelijke zetel (straat en huisnummer alsook postcode en gemeente), mailadres van de landbouwer en het ondernemingsnummer).
 • Perceelsgegevens van de percelen in gebruik op het grondgebied van de gemeente Ham: een lijst met landbouwernummer, naam landbouwer, perceelsnummer, naam perceel, grafische oppervlakte van het perceel gelegen op grondgebied Ham.

Deze gegevens zullen jaarlijks worden uitgewisseld.

Met deze berichtgeving wil het Departement Landbouw en Visserij de land- en tuinbouwers in kennis stellen dat dat de gegevens die zij bij het Departement Landbouw en Visserij hebben gemeld, eveneens rechtmatig ter beschikking worden gesteld aan de gemeente Ham.

Gegevensuitwisseling met de Gemeente Nazareth naar aanleiding van een belastingheffing

Beraadslaging VTC nr. 04/2010 van 17 november 2010

De Vlaamse Toezichtscommissie heeft een machtiging verleend om persoonsgegevens te leveren aan de gemeente Nazareth naar aanleiding van een belastingheffing.

Het gemeentebestuur Nazareth heft jaarlijks een algemene gemeentebelasting, berekend op basis van de economische activiteiten en de gebruikte oppervlakte op haar grondgebied.  Hiertoe wenst de gemeente Nazareth volgende gegevens te verkrijgen van het Agentschap Landbouw en Visserij:

 • Naam en adres van de landbouwer;
 • Oppervlakte van het perceel;
 • Gewasnaam.

Met deze berichtgeving wil het Departement Landbouw en Visserij de land- en tuinbouwers in kennis stellen dat dat de gegevens die zij bij het Departement Landbouw en Visserij hebben gemeld, eveneens rechtmatig ter beschikking worden gesteld aan de gemeente Nazareth.

A - B - C - D - E - F - G - H - I - L - N - O - PS - V - Z

H

Kernwoord Overeenkomst van tot
Gemeente Ham Gemeentebelasting VTC nr. 28/2018 16/05/2018 geen einddatum

A - B - C - D - E - F - G - H - I - L - N - OPS - V - Z

I Kernwoord Overeenkomst van tot
Instituut voor Landbouw
en Visserij Onderzoek
(ILVO)
Wetenschappelijk onderzoek VTC nr.07/2012 11/04/2012 geen einddatum
Instituut voor Landbouw
en Visserij Onderzoek
(ILVO)
Wetenschappelijk onderzoek VTC nr. 28/2013 13/11/2013 19/05/2015
Instituut voor Landbouw
en Visserij Onderzoek
(ILVO)
Visserijonderzoek VTC nr. 34/2013 11/09/2013 geen einddatum
Instituut voor Landbouw
en Visserij Onderzoek
(ILVO)
Wetenschappelijk onderzoek Protocol LV/ILVO/DEF/2021/05 (vervangt VTC nr. 18/2015 en VTC nr. 28/2013) 06/12/2021 geen einddatum
Inagro vzw Erosie VTC nr. 32/2013 11/09/2013 18/11/2014
Inagro vzw Erosie VTC nr. 43/2014 (wijziging VTC nr. 32/2013) 19/11/2014 geen einddatum

Gegevensuitwisseling met ILVO (voor wetenschappelijk onderzoek)

Beraadslaging VTC nr. 07/2012 van 11 april 2012

De Vlaamse Toezichtcommissie (VTC) heeft een machtiging gegeven aan het Departement Landbouw en Visserij om gecodeerde persoonsgegevens van land- en tuinbouwers door te geven aan het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) voor het uitvoeren van beleidsonderbouwend wetenschappelijk onderzoek.

De gegevens worden uitgewisseld met ILVO voor volgende doeleinden:

 • het conceptualiseren, initiëren en uitvoeren van multidisciplinair wetenschappelijk onderzoek en het verwerven van wetenschappelijke kennis, afhankelijk van beleidsbehoeften en -vragen alsook het onderhouden van de nodige contacten hiervoor met de overheid, de sector en de maatschappij;
 • het vertalen van de verworven inzichten naar het beleid;
 • het aanbieden van dienstverlening, op basis van de wetenschappelijke expertise, of het meewerken met andere instanties voor basisonderzoek, toegepast onderzoek of demonstratieonderzoek, voor zover die onderzoeken passen in het beleid van de overheid;
 • het aanbieden van diensten en producten aan de overheid en de derden voor zover dat past binnen de missie en de beheersovereenkomst;
 • het opbouwen van kennis en de verspreiding ervan, onder meer door middel van wetenschappelijke publicaties, onderzoeksrapportering en voordrachten en het aanreiken van de nodige documentatie voor de overheid, de sector en de maatschappij;
 • het verlenen van wetenschappelijke medewerking aan internationale, federale en gewestelijke initiatieven om de overheden in staat te stellen hun engagementen en verplichtingen in dat verband na te komen.

De gegevens die jaarlijks doorgegeven worden zijn:

 • basiscomponenten algemene bedrijfsgegevens (bedrijfsnummers, postcode/gemeente, provincie, landbouwstreek, basiscomponenten van bedrijfskenmerken en bedrijfsleiderkenmerken zoals bedrijfstype, bedrijfseconomische omvang, oppervlakte cultuurgrond, gemiddeld aantal dieren, aantal grootvee-eenheden, aantal arbeidskrachten, aantal gewerkte uren, leeftijd bedrijfsleider, opvolging bedrijfsleider, diploma bedrijfsleider);
 • basiscomponenten economische gegevens (oppervlakte gewas, totale opbrengsten, operationele kosten, structurele kosten, fictief loon);
 • basiscomponenten technische kengetallen.

Het gaat om gecodeerde gegevens uit de databank Landbouwmonitoringsnetwerk.

Met deze berichtgeving wil het Departement Landbouw en Visserij de land- en tuinbouwers in kennis stellen dat dat de gegevens die zij bij het Departement Landbouw en Visserij hebben gemeld, eveneens rechtmatig ter beschikking worden gesteld aan het ILVO.

Gegevensuitwisseling met Instituut voor Landbouw en Visserij Onderzoek (ILVO) (in het kader van wetenschappelijk onderzoek)

Protocol LV/ILVO/DEF/2021/05

Vervangt Beraadslaging VTC nr. 28/2013 van 13 november 2013 en  beraadslaging VTC nr. 18/2015 van 20 mei 2015

Het betreft hoofdzakelijk een uitwisseling van persoonsgegevens van landbouwers door het Departement LV aan ILVO voor het uitvoeren van beleidsonderbouwend wetenschappelijk onderzoek en de daaraan verbonden dienstverlening. Er worden persoonsgegevens aangevraagd omdat in het kader van beleidsonderbouwend wetenschappelijk onderzoek het bijvoorbeeld soms nodig is om enquêtes te versturen en landbouwers te contacteren om medewerking te vragen voor interviews, focusgroepen en onderzoek op praktijk- of demonstatiebedrijven.

Anderzijds zijn er ook wederzijdse uitwisselingen opgenomen dienstig om de wettelijke opgedragen taken zowel bij ILVO als bij het Departement te optimaliseren.

Voorheen werden de gegevens structureel uitgewisseld zoals aangegeven in ‘Beraadslaging VTC nr. 28/2013 van 13 november 2013, gewijzigd bij beraadslaging 18/2015 van 20 mei 2015 ‘Aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van landbouwers door het Agentschap Landbouw en Visserij (ALV) aan ILVO voor het uitvoeren van beleidsonderbouwend wetenschappelijk onderzoek en voor de uitvoering van het project ‘Control’.

Het Ilvo zal de opgevraagde gegevens verwerken voor de volgende doelen:

 • Doel 1: Beleidsonderbouwend wetenschappelijk onderzoek
 • Doel 2: Communicatie en participatie bij doelstelling 1
 • Doel 3: Connectiviteit bij doelstelling 1
 • Doel 4: Correspondentie en voorlichting bij doelstelling 1
 • Doel 5: Keuring spuittoestellen

Volgende gegevens worden jaarlijks uitgewisseld, behalve de contactinformatie dat gebeurt ad hoc:

 • Identificatiesleutels
 • Contactinformatie 
 • Identificatiegegevens
 • Geografische percelenlaag 
 • Geografische lagen vergroening
 • Dierinformatie 
 • Pijler-I-gegevens
 • Melk
 • Pijler-II-betalingen
 • VLIF-investeringssteun 
 • Indelingsresultaten van geslachte varkens

Met deze berichtgeving wil het Departement Landbouw en Visserij de land- en tuinbouwers in kennis stellen dat de gegevens die zij bij het Departement Landbouw en Visserij hebben gemeld, eveneens rechtmatig ter beschikking worden gesteld aan het ILVO.

Gegevensuitwisseling met ILVO (ter ondersteuning van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid)

Beraadslaging VTC nr. 34/2013 van 11 september 2013

De Vlaamse Toezichtcommissie (VTC) heeft een machtiging gegeven aan het Departement Landbouw en Visserij om gecodeerde persoonsgegevens van de Belgische commerciële zeevissers door te geven aan het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) ter ondersteuning van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid.

De gegevens worden uitgewisseld met ILVO voor de uitvoering van de Data Collectie Framework voor de European Common Fisheries Policy. De gegevens worden gebruikt voor extrapolatie van de door ILVO verzamelde gegevens tijdens bemonsteringen (op zee en op de markt) en surveys. De gegevens worden door ILVO verwerkt in verschillende rapporten voor onderstaande instanties:

 • European Commision (STECF):
  • Data collection framework: annual report;
 • ICES:
  • Ices Regional database FishFrame;
  • InterCatch.

De gegevens die wekelijks doorgegeven worden zijn:

 • logboek data van de Belgische vaartuigen:
  • vaartuig identificatie;
  • datum;
  • vistuig;
  • vissoort;
  • gewicht;
  • locatie: Ices Statistical Rectangle / Ices Division;
  • aantal vis-uren & visdagen;
  • aantal zee-uren & zeedagen;
 • verkoopdata van de Belgische vaartuigen:
  • vaartuig identificatie;
  • datum;
  • vistuig;
  • vissoort;
  • marktcategorie;
  • versheidscode;
  • presentatievorm;
  • gewicht;
  • haven verkoop;
 • algemene vlootdata van de Belgische vaartuigen:
  • vaartuig identificatie;
  • lengte;
  • volume;
  • vermogen;
  • begindatum;
  • einddatum.

Het gaat om gecodeerde persoonsgegevens van Belgische commerciële zeevissers.

Met deze berichtgeving wil het Departement Landbouw en Visserij de Belgische commerciële zeevissers in kennis stellen dat dat de gegevens die zij bij het Departement Landbouw en Visserij hebben gemeld, eveneens rechtmatig ter beschikking worden gesteld aan het ILVO.

Gegevensuitwisseling Inagro vzw (erosiecoördinatie West-Vlaanderen)

Beraadslaging VTC nr. 32/2013 van 11 september 2013

gewijzigd bij beraadslaging VTC nr. 43/2014 van 19 november 2014

De Vlaamse Toezichtcommissie (VTC) heeft een machtiging gegeven  aan Inagro vzw (Vlaams-Brabant) in het kader van erosiebestrijding om de identificatie- en perceelsgegevens op te vragen bij het Agentschap voor Landbouw en Visserij (ALV). Het gaat om de gegevens van de landbouwers met minstens één perceel gelegen in een gebied dat gevoelig is voor erosie en waar gemeentelijke erosiebestrijdingsplannen moeten worden opgemaakt of is gelegen in verschillende gemeenten van het Leiebekken en het IJzerbekken waarvoor Inagro vzw werd aangesteld als erosiecoördinator.

Inagro vzw van de provincie West-Vlaanderen telt 2 werknemers die aangesteld zijn als erosiecoördinator voor verschillende gemeenten. Voor het uitvoeren van hun taken als erosiecoördinator, alsook voor het opstellen van erosiebestrijdingsplannen, is contact en overleg nodig met de landbouwers. Tevens is er nood aan informatie over perceelsgegevens, zoals de teelten die aanwezig waren op de percelen (sommige teelten zijn immers erosiegevoeliger dan andere), of er door de gebruikers beheerovereenkomsten zijn aangegaan (verschillende soorten beheerovereenkomsten hebben immers ook een positief effect op erosiebestrijding),…

De volgende taken werden aan de erosiecoördinatoren toegekend:

 • informeren en sensibiliseren over de erosieproblematiek;
 • beschikbaar zijn als aanspreekpunt voor alle betrokkenen;
 • voorbereiden van subsidieaanvragen voor de uitvoering van erosiebestrijdingswerken, met inbegrip van het overleg met de betrokken eigenaars, vruchtgebruikers, houders van andere zakelijke rechten en gebruikers;
 • administratief voorbereiden en opvolgen van subsidieaanvragen en goedgekeurde subsidies;
 • doorverwijzen naar de juiste personen en diensten voor maatregelen die niet via het erosiebesluit kunnen worden gesubsidieerd.

Aan Inagro vzw worden jaarlijks de volgende gegevens overgemaakt van 43 gemeenten (16 gemeentes waar Inagro vzw werd aangesteld als erosiecoördinator en 27 aangrenzende gemeentes waar Inagro vzw voor de provincie West-Vlaanderen werkzaam is):

 • Naam, adres, telefoon-/gsm-nummer, emailadres, landbouwernummer, status landbouwer (actief J/N) van de landbouwers die minstens een perceel hebben dat gelegen is in het erosiegebied;
 • Perceelsgegevens (gewasnaam van hoofdteelt, voorteelt en nateelt; aangegeven, referentie- en grafische oppervlakte, erosiegevoeligheidsklasse, status blijvend grasland, beheerovereenkomst (BO) of agromilieumaatregel (AMM), start- en eindjaar verbintenis BO of AMM).

De gemeentes waarvoor gegevens worden uitgewisseld met Inagro vzw (W-Vlaanderen) zijn:

 • Aanstelling als erosiecoördinator: Anzegem, Diksmuide, Heuvelland, Hooglede, Koekelare, Kortemark, Lichtervelde, Menen, Meulebeke, Moorslede, Pittem, Poperinge, Staden, Tielt, Wevelgem, Zwevegem.
 • Aangrenzende gemeentes: Alveringem, Ardooie, Avelgem, Deerlijk, Dentergem, Harelbeke, Houthulst, Ichtegem, Ieper, Ingelmunster, Izegem, Kortrijk, Kuurne, Langemark-Poelkapelle, Ledegem, Lendelede, Lo-Reninge, Mesen, Oostrozebeke, Roeselare, Spiere-Helkijn, Torhout, Vleteren, Waregem, Wervik, Wielsbeke, Zonnebeke.

Met deze berichtgeving wil het Departement Landbouw en Visserij de land- en tuinbouwers in kennis stellen dat de gegevens die zij bij het Departement hebben gemeld, eveneens rechtmatig ter beschikking worden gesteld aan het Steunpunt Erosie (West-Vlaanderen).

A - B - C - D - E - F - G - H - I - L - N - O - PS - V - Z

L Kernwoord Overeenkomst van tot
Limburg  - Erosie coördinator 
dienst Water en domein
Erosie VTC nr. 17/2014 9/07/2014 13/09/2016
Limburg  - Erosie coördinator 
dienst Water en domein
Erosie VTC nr. 32/2016 (wijziging VTC nr. 17/2014) 14/09/2016 geen einddatum
Limburg Plattelandskaart VTC nr. 44/2013 13/11/2013 Geen einddatum

Gegevensuitwisseling met de dienst Water en Domeinen van de provincie Limburg voor de taken van de erosiecoördinator

Beraadslaging VTC nr. 17/2014 van 9 juli 2014

gewijzigd bij beraadslaging VTC nr. 32/2016 van 14 september 2016

De Vlaamse Toezichtcommissie (VTC) heeft een machtiging gegeven aan het Departement Landbouw en Visserij om gegevens uit te wisselen met  de dienst Waterlopen van de provincie Limburg voor de taken van de erosiecoördinatoren te vergemakkelijken.

De dienst Water en Domeinen van de provincie Limburg telt momenteel 1 erosiecoördinator voor verschillende gemeenten. De provincie is ook verantwoordelijk voor het beheer van de waterlopen van de tweede categorie.

De machtiging wordt gevraagd om zowel de taken van de erosiecoördinator te vergemakkelijken bij het opmaken van gemeentelijke erosiebestrijdingsplannen als voor het uitvoeren van hun opdracht voor het beheer van de waterlopen.

De machtiging wordt gevraagd voor de taken van de erosiecoördinator:

 • informeren en sensibiliseren over de erosieproblematiek;
 • beschikbaar zijn als aanspreekpunt voor alle betrokkenen;
 • voorbereiden van subsidieaanvragen voor de uitvoering van erosiebestrijdingswerken, met inbegrip van het overleg met de betrokken eigenaars, vruchtgebruikers, houders van andere zakelijke rechten en gebruikers;
 • administratief voorbereiden en opvolgen van subsidieaanvragen en goedgekeurde subsidies;
 • doorverwijzen naar de juiste personen en diensten voor maatregelen die niet via dit besluit kunnen worden gesubsidieerd.

De erosiecoördinator heeft nood aan teeltgegevens (i.k.v. situering van monoculturen, gebruik groenbedekkers) en dient overlegd te worden met de gebruikers van knelpuntpercelen. De dienst Water en Domeinen van de provincie Limburg is aangesteld voor 11 gemeenten als erosiecoördinator. Voor 2 gemeenten is de dienst Waterlopen (nog) niet aangesteld als erosiecoördinator, maar zijn er wel erosieknelpunten die in de toekomst moeten aangepakt worden. Daarnaast zijn ook de gegevens vereist van 8 gemeenten, grenzend aan de gemeenten waar de erosiecoördinatoren van de provincie Limburg werkzaam zijn. In totaal gaat het om 21 gemeenten.

Daarnaast is de provincie verantwoordelijk voor het beheer van de waterlopen van tweede categorie. Landbouwers sluiten met de Vlaamse Landmaatschappij een beheersovereenkomst af om een grasstrook aan te leggen langs de beken. Volgens die beheersovereenkomst mag er geen slib of maaisel worden achtergelaten op de strook, hoewel dit wel tot de erfdienstbaarheid van de waterloopbeheerder behoort. Indien de provincie op voorhand weet waar er grasstroken gelegen zijn, kunnen zij hiermee rekening houden in de bestekken. Maar ook bij het vaststellen van inbreuken op de afstandsregels, een verstopping in de beek of als er dringende herstellingswerkzaamheden nodig zijn, is het van belang om snel te kunnen achterhalen wie de officiële gebruiker is van het perceel

De dienst Water en Domeinen van de provincie Limburg wenst van het Departement LV volgende gegevens te verkrijgen: identificatiegegevens van de landbouwer en de gegevens m.b.t. de geografische percelen laag.

Identificatiegegevens van de landbouwer:

 

 • landbouwernummer;
 • actieve landbouwer: J/N;
 • straat, huisnummer, postcode en gemeente van het correspondentieadres van de landbouwer;
 • telefoonnummer en gsm-nummer van de landbouwer;
 • mailadres van de landbouwer, indien beschikbaar.

Gegevens geografische percelenlaag verbonden aan de betrokken landbouwer, onder meer:

 • Pijler-I-gegevens: gewascode en gewasnaam van de hoofdteelt, de voorteelt en de nateelt; aangegeven oppervlakte (ha); grafische oppervlakte (ha); erosiegevoeligheidsklasse; referent¡eoppervlakte van het perceel;
 • status blijvend grasland (P1 – P5);
 • Pijler-II-gegevens: beheersovereenkomst of agromilieumaatregel op perceel;
 • Referentietabel pijler-ll-gegevens: code beheersovereenkomst (BO) of agromilieumaatregel (AMM);
 • omschrijving beheersovereenkomst of agromilieumaatregel; jaar start BO of AMM; laatste jaar BO of AMM (leeg indien nvt).

Met deze berichtgeving wil het Departement Landbouw en Visserij de land- en tuinbouwers in kennis stellen dat dat de gegevens die zij bij het Departement Landbouw en Visserij hebben gemeld, eveneens rechtmatig ter beschikking worden gesteld aan de dienst waterlopen van de provincie Limburg.

Gegevensuitwisseling met Provincie Limburg (in het kader van opmaken van landbouw- en plattelandskaart voor de provincie Limburg)

Beraadslaging VTC nr. 44/2013 van 13 november 2013

De Vlaamse Toezichtcommissie (VTC) heeft een machtiging gegeven aan de provincie Limburg om in het kader van het opmaken van een landbouw en plattelandskaart voor de provincie Limburg de identificatie- en perceelsgegevens op te vragen bij het Agentschap voor Landbouw en Visserij (ALV).

De provincie Limburg heeft tot taak de opmaak van een grote variëteit aan gebiedsdekkende kaarten voor de provincie Limburg met weergave van socio-economische en landschappelijke kenmerken en met de weergave van alle functies en ruimteclaims (bv. zonevreemde bedrijvigheid, beschermde landschappen en voorzieningen als rusthuizen en jeugdhuizen). Specifieke aandacht gaat ook naar de visualisatie van de landbouw en hun verbredende activiteiten (energieproductie, plattelandsklassen, enz.) en plattelandstoerisme. De provincie Limburg heeft deze opdracht uitbesteedt aan Antea Group nv.

Hiertoe heeft de provincie Limburg nood aan gecodeerde (dus anonieme) landbouwgegevens op het niveau van statistische sector van het Agentschap voor Landbouw en Visserij (ALV).

Daarnaast is het ook de taakstelling van de provincie om als regisseur op te treden voor het ontwikkelen van een gebiedsgericht plattelandsbeleid, met uitzondering van gebiedsgerichte projecten van VLM. Het provinciedecreet stelt ook dat het de taak is van de provincie om initiatieven te nemen met het oog op gebiedsgerichte samenwerking tussen besturen in een regio.

De gegevens die jaarlijks worden bezorgd zijn:

 1. Recente lijst van de landbouwexploitaties op het grondgebied van de provincie Limburg:  adres en/of XY coördinaten, gecodeerde landbouwernummer, veebeslag (diersoorten), enkel perceel in gebruik (ja of nee), ondernemingsnummer.
 2. Lijst van zorgboerderijen van de ganse provincie Limburg: adres en/of XY coördinaten.
 3. Recente lijst van biologische landbouwbedrijven (op basis van certificatie) en te koppelen aan de anonieme landbouwnummers – (datum, huidige campagne + vorige jaren), voor de ganse provincie Limburg: adres en/of XY coördinaten.
 4. Het aantal biologisch gehouden dieren per biologisch landbouwbedrijf, gekoppeld aan een anonieme nummer en gekoppeld aan adres en/of XY coördinaten, voor de provincie Limburg: adres en/of XY coördinaten.
 5. Lijst landbouwpercelen uit eenmalige perceelsregistratie gekoppeld via anonieme nummer aan exploitant en vervolgens op zijn beurt gekoppeld aan de landbouwer (landbouwbedrijfszetel), voor de provincie Limburg.

Met deze berichtgeving wil het Departement Landbouw en Visserij de land- en tuinbouwers in kennis stellen dat de gegevens die zij bij het Departement hebben gemeld, eveneens rechtmatig ter beschikking worden gesteld aan de provincie Limburg voor de hierboven beschreven doeleinden.

A - B - C - D - E - F - G - HI - L - N - OPS - V - Z

N Kernwoord Overeenkomst van tot
Nazareth Gemeentebelasting VTC nr. 04/2010 17/11/2010 Geen einddatum
Nationale Boomgaardenstichting vzw
(NBS)
Hoogstambomen (HSB) VTC nr. 18/2012 5/09/2012 Geen einddatum

Gegevensuitwisseling NBS

Beraadslaging VTC nr. 18/2012 van 5 september 2012

De Vlaamse Toezichtcommissie (VTC) heeft een machtiging gegeven aan de NBS (Nationale Boomgaardenstichting vzw) om de identificatie- en perceelsgegevens op te vragen bij het Agentschap voor Landbouw en Visserij (ALV) van de landbouwers die subsidie hebben aangevraagd in het kader van behoud genetische diversiteit van hoogstamboomgaarden.

De Nationale Boomgaardenstichting (NBS) werd erkend door de Vlaamse minister van Landbouw als vereniging voor de bescherming van de genetische diversiteit van hoogstamboomgaarden.

De NBS heeft een machtiging gekregen voor de gegevensuitwisseling voor volgende doeleinden

 1. Opmaken van de jaarlijkse inventaris van de bestaande hoogstamboomgaarden;
 2. Promotie voor het aanplanten en onderhouden van hoogstamboomgaarden;
 3. Het begeleiden en informeren van landbouwers en particulieren in kader van nieuwe teelttechnieken, spuitproducten;
 4. Het opmaken van een up-to date genendatabank van fruitbomen in België;
 5. Het berekenen van het juiste subsidiebedrag per landbouwer of particulier (gegevens van NBS voor ALV).

De uitgewisselde persoonsgegevens zijn de volgende:

 • Naam, adres, telefoon-/gsm-nummer, e-mailadres van de landbouwers die een bijkomende bestemming ‘HSB’ hebben aangegeven in de verzamelaanvraag;
 • Perceelsgegevens (teelt, oppervlakte, ligging, soorten en variëteiten van de fruitbomen).

Met deze berichtgeving wil het Departement Landbouw en Visserij de land- en tuinbouwers in kennis stellen dat de gegevens die zij bij het Departement hebben gemeld, eveneens rechtmatig ter beschikking worden gesteld aan de NBS.

A - B - C - D - E - F - G - HI - L - N - OPS - V - Z

O

Kernwoord Overeenkomst van  Tot 
OVAM                                                VLAREBO Protocol: LV/OVAM/DEF/2019/05 12/12/2019 12/12/2021
         

Gegevensuitwisseling tussen het Departement Landbouw en Visserij en OVAM

Protocol: LV/OVAM/DEF/2019/05

Dit protocol wordt gesloten conform artikel 8, §1, van het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer.

De OVAM heeft met de Boerenbond vzw en het Algemeen Boerensyndicaat vzw, twee representatieve landbouworganisaties voor de land- en tuinbouwsector in Vlaanderen, een samenwerkingsovereenkomst gesloten. Met deze samenwerkingsovereenkomst beogen de OVAM en de landbouworganisaties een regeling uit te werken om de land- en tuinbouwers zo optimaal mogelijk te sensibiliseren en te ondersteunen bij de uitvoering van bodemonderzoeken, bodemsanering en bij de preventie voor het ontstaan van bodemverontreiniging. In het kader van de samenwerkingsovereenkomst wordt tevens de haalbaarheid en de opportuniteit onderzocht van de oprichting van een bodemsaneringsorganisatie zoals bedoeld in artikel 95 van het Bodemdecreet van 27 oktober 2006.

De gegevens worden eenmalig opgevraagd voor de screening van de land- en tuinbouwsector in Vlaanderen. Het onderzoek verloopt binnen de duur van 2 jaar na de gegevensuitwisseling.

De OVAM zal de gegevens gebruiken voor volgende doeleinden:

 • Inventarisatie van de verplichting tot het uitvoeren van een oriënterend bodemonderzoek (onderzoeksplicht) binnen de land- en tuinbouwsector
 • nagaan of de oprichting van een bodemsaneringsorganisatie voor de land- en tuinbouwsector of specifieke deelsectoren haalbaar en opportuun kan zijn

Volgende gegevens worden opgevraagd bij het Departement Landbouw en Visserij:

 • Identificatiegegevens van de exploitant: Naam en adres (straat, huisnummer, postcode, gemeente, deelgemeente) van de exploitant van het (voormalige) land- en tuinbouwbedrijf
 • Perceelsgegevens: perceelnummer, landbouwernummer, X-Y coördinaten
 • Sector van de landbouwtyperingskaart (2012) waarin het (voormalige) land- en tuinbouwbedrijf ingedeeld wordt.

Met deze berichtgeving wil het Departement Landbouw en Visserij de land- en tuinbouwers in kennis stellen dat de gegevens die zij bij het Departement hebben gemeld, eveneens rechtmatig ter beschikking worden gesteld aan de OVAM.

A - B - C - D - E - F - G - H - I - L - N - OPS - V - Z

P Kernwoord Overeenkomst van tot
PBC Kleine Nete
(Procesbeheercomité
Kleine Nete)
Flankerend beleid VTC nr. 13/2014 14/05/2014 Geen einddatum
Provincies RUP VTC nr. 30/2012 5/12/2012 9/12/2014
Provincies RUP VTC nr. 49/2014 (wijziging VTC nr. 30/2012) 10/12/2014 Geen einddatum
Provincie Limburg Plattelandskaart VTC nr. 44/2013 13/11/2013 Geen einddatum

Gegevensuitwisseling met PBC Kleine Nete (flankerend beleid)

Beraadslaging VTC nr. 13/2014 van 14 mei 2014

De Vlaamse Toezichtcommissie (VTC) heeft een machtiging gegeven aan het Departement Landbouw en Visserij om persoonsgegevens van land- en tuinbouwers door te geven aan het procesbeheercomité Kleine Nete (PBC Kleine Nete) met het oog op een inschatting van de gecumuleerde impact van plannen en projecten en het uitwerken van een flankerend beleid.

Bij beslissing van de Vlaamse regering van 20 juli 2012, kreeg de gouverneur van de provincie Antwerpen onder meer de opdracht om een ambtelijk procesbeheercomité te installeren voor een aantal gewestelijke plannen en projecten in de vallei van de Kleine Nete tussen Kasterlee en Lier.

Binnen deze opdracht van de provinciegouverneur heeft het Departement Landbouw en Visserij via de landbouwimpactstudie (LIS) de gecumuleerde impact van de 3 gewestelijke projecten (RUP/IHD, SIGMA, bekkenbeheerplan) op bedrijfsniveau nagegaan.

De gegevens worden doorgegeven voor volgende doeleinden:

 • inschatten en communiceren van de impact per plan en project en van de gecumuleerde impact van de diverse plannen en projecten;
 • uitwerken van een concreet flankerend beleid.

De gegevens die periodiek doorgegeven worden zijn:

 • identificatie van de landbouwer (naam, adres, areaal);
 • betrokkenheid in de volgende gewestelijke projecten (absolute en relatieve oppervlakte ten aanzien van het bedrijfsareaal):
  • actief overstromingsgebied Grobbendonk;
  • actief overstromingsgebied Zegge;
  • voorstellen van nieuwe natuur- en agrarische bestemmingen in het ruimtelijk uitvoeringsplan Kleine Nete in Graafweide-Schupleer-Olens Gebroekt;
  • sigma-gebied polder van Lier, Anderstad, Lachene;
  • sigma-gebied Varenheuvel-Abroek;
  • sigma-gebied monding Kleine Nete - Grote Nete;
 • ruimtelijke situering van de betrokken percelen;
 • situering van die betrokkenheid in de gewestelijke projecten in eigendommen van Natuurpunt en het patrimonium van ANB;
 • gecumuleerde betrokkenheid indien een bedrijf in meerdere gewestelijke projecten is betrokken (absolute en relatieve oppervlakte ten aanzien van het bedrijfsareaal);
 • situering van de bedrijfsgronden in de ruimere omgeving:
  • Viersels Gebroekt;
  • agrarische bestemmingen in de Europese speciale beschermingszones (habitatrichtlijngebieden);
  • voorstellen van nieuwe natuur- en agrarische bestemmingen in het ruimtelijk uitvoeringsplan Grote Nete;
 • gecumuleerde betrokkenheid van de bedrijven in gewestelijke projecten en in de ruimere omgeving (absolute en relatieve oppervlakte ten aanzien van het bedrijfsareaal).

Het gaat om persoonsgegevens van de 94 betrokken landbouwers.

Met deze berichtgeving wil het Departement Landbouw en Visserij de land- en tuinbouwers in kennis stellen dat dat de gegevens die zij bij het Departement Landbouw en Visserij hebben gemeld, eveneens rechtmatig ter beschikking worden gesteld aan het PBC Kleine Nete.

Gegevensuitwisseling Vereniging Vlaamse Provincies (VVP)

Beraadslaging VTC nr. 30/2012 van 5 december 2012  gewijzigd bij beraadslaging nr. 49/2014 van 10 december 2014

De Vlaamse Toezichtcommissie (VTC) heeft een machtiging gegeven aan VVP (Vereniging Vlaamse Provincies) voor het opvragen van persoonsgegevens van landbouwers bij het Agentschap voor Landbouw en Visserij (ALV). De gegevens worden opgevraagd voor de opmaak van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP), advisering van het gewestelijk RUP, advisering en goedkeuring van het gemeentelijk RUP, behandeling van bouwberoepen en behandeling van milieuvergunningsaanvragen en beroepen.

De provinciale diensten landbouw hebben vastgesteld dat de onderbouwing van de adviezen steeds moeilijker wordt bij gebrek aan socio-economische data, en het ontbreken van essentiële data zorgt er tevens voor dat het advies soms een ondergeschikte positie krijgt t.o.v. andere sectoren (natuur, industrie,  …). Indien de provincie zelf over de data beschikt, kan de provinciale landbouwdienst haar taakstelling sterk verbeteren en professionaliseren. Dit dient te leiden tot een verbeterde onderbouwing van het dossier en uiteindelijk een oordeelkundiger beslissing van de deputatie.

Het provinciebestuur wenst voor de uitvoering van haar wettelijk vastgestelde taken, met name taken van visievorming, opmaak, advisering en goedkeuring zoals omschreven in de Codex Ruimtelijke Ordening en het Decreet betreffende de milieuvergunningen, toegang te krijgen tot de gegevens over landbouwers, afkomstig van het Agentschap voor Landbouw en Visserij.

Aan elke provincie worden jaarlijks de volgende gegevens overgemaakt:

 • Naam, adres, telefoon-/gsm-nummer, landbouwernummer, ondernemingsnummer, leeftijd, exploitatienummer, exploitatieadres, veebeslagnummer van de landbouwers die minstens een perceel hebben dat gelegen is in de betrokken provincie;
 • Perceelsgegevens (hoofdteelt, voor-en nateelt, bestemming van het perceel, startdatum gebruik perceel, grafische oppervlakte, irrigatie, status blijvend grasland, bijkomende bestemming (beheerovereenkomst (BO) of agromilieumaatregel (AMM));
 • Quotum rechtstreeks verkoop, quotum levering, quotum zoogkoeien, aantal en totale waarde Vlaamse Toeslagrechten.

Met deze berichtgeving wil het Departement Landbouw en Visserij de land- en tuinbouwers in kennis stellen dat de gegevens die zij bij het Departement hebben gemeld, eveneens rechtmatig ter beschikking worden gesteld aan het VVP per provincie.

Gegevensuitwisseling met Provincie Limburg (in het kader van opmaken van landbouw- en plattelandskaart voor de provincie Limburg)

Beraadslaging VTC nr. 44/2013 van 13 november 2013

De Vlaamse Toezichtcommissie (VTC) heeft een machtiging gegeven aan de provincie Limburg om in het kader van het opmaken van een landbouw en plattelandskaart voor de provincie Limburg de identificatie- en perceelsgegevens op te vragen bij het Agentschap voor Landbouw en Visserij (ALV).

De provincie Limburg heeft tot taak de opmaak van een grote variëteit aan gebiedsdekkende kaarten voor de provincie Limburg met weergave van socio-economische en landschappelijke kenmerken en met de weergave van alle functies en ruimteclaims (bv. zonevreemde bedrijvigheid, beschermde landschappen en voorzieningen als rusthuizen en jeugdhuizen). Specifieke aandacht gaat ook naar de visualisatie van de landbouw en hun verbredende activiteiten (energieproductie, plattelandsklassen, enz.) en plattelandstoerisme. De provincie Limburg heeft deze opdracht uitbesteedt aan Antea Group nv.

Hiertoe heeft de provincie Limburg nood aan gecodeerde (dus anonieme) landbouwgegevens op het niveau van statistische sector van het Agentschap voor Landbouw en Visserij (ALV).

Daarnaast is het ook de taakstelling van de provincie om als regisseur op te treden voor het ontwikkelen van een gebiedsgericht plattelandsbeleid, met uitzondering van gebiedsgerichte projecten van VLM. Het provinciedecreet stelt ook dat het de taak is van de provincie om initiatieven te nemen met het oog op gebiedsgerichte samenwerking tussen besturen in een regio.

De gegevens die jaarlijks worden bezorgd zijn:

 1. Recente lijst van de landbouwexploitaties op het grondgebied van de provincie Limburg:  adres en/of XY coördinaten, gecodeerde landbouwernummer, veebeslag (diersoorten), enkel perceel in gebruik (ja of nee), ondernemingsnummer;
 2. Lijst van zorgboerderijen van de ganse provincie Limburg: adres en/of XY coördinaten;
 3. Recente lijst van biologische landbouwbedrijven (op basis van certificatie) en te koppelen aan de anonieme landbouwnummers – (datum, huidige campagne + vorige jaren), voor de ganse provincie Limburg: adres en/of XY coördinaten;
 4. Het aantal biologisch gehouden dieren per biologisch landbouwbedrijf, gekoppeld aan een anonieme nummer en gekoppeld aan adres en/of XY coördinaten, voor de provincie Limburg: adres en/of XY coördinaten;
 5. Lijst landbouwpercelen uit eenmalige perceelsregistratie gekoppeld via anonieme nummer aan exploitant en vervolgens op zijn beurt gekoppeld aan de landbouwer (landbouwbedrijfszetel), voor de provincie Limburg.

Met deze berichtgeving wil het Departement Landbouw en Visserij de land- en tuinbouwers in kennis stellen dat de gegevens die zij bij het Departement hebben gemeld, eveneens rechtmatig ter beschikking worden gesteld aan de provincie Limburg voor de hierboven beschreven doeleinden.

A - B - C - D - E - F - G - HI - L - N - OPS - V - Z

S Kernwoord Overeenkomst van tot
Steden en gemeenten Informeren, belasing, ophaling VTC nr. 22/2015 17/06/2015 3/11/2015
Steden en gemeenten Informeren, belasing, ophaling VTC nr. 37/2015 (wijziging VTC nr. 22/2015) 4/11/2015 26/07/2016
Steden en gemeenten Informeren, belasing, ophaling VTC nr. 31/2016 (wijziging VTC nr. 22/2015 en VTC nr. 37/2015 ) 27/07/2016 geen einddatum
Steunpunt Erosie Erosie VTC nr. 31/2012 5/12/2012 9/12/2014
Steunpunt Erosie Erosie VTC nr. 48/2014 (wijziging VTC nr. 31/2012) 10/12/2014 15/11/2016
Steunpunt Erosie Erosie VTC nr. 43/2016 (wijziging VTC nr. 31/2012en VTC nr. 48/2014 ) 16/11/2016 Geen einddatum

Gegevensuitwisseling met Steden en gemeenten (VVSG)

beraadslaging VTC nr. 22/2015 van 17 juni 2015

gewijzigd bij beraadslaging nr. 37/2015 van 4 november 2015

gewijzigd bij beraadslaging nr 31/2016 van 27 juli 2016

De Vlaamse Toezichtcommissie (VTC) heeft een machtiging gegeven aan het departement Landbouw en Visserij om persoonsgegevens van landbouwers mee te delen aan de Vlaamse gemeenten in het kader van een aantal gemeentelijke bevoegdheden.

Momenteel hebben gemeenten geen correcte gegevens over de landbouwers die actief zijn op hun grondgebied. Bijgevolg kunnen deze landbouwers niet geïnformeerd worden over zaken die hen aanbelangen. De gemeenten wensen aldus toegang te krijgen tot de identificatiegegevens van de landbouwbedrijven die hun maatschappelijke zetel of minstens één exploitatie hebben in de gemeente. Daarnaast zullen de gegevens binnen de gemeente ook gebruikt worden voor gemeentelijke planning.

De VVSG treedt op voor de 308 Vlaamse gemeenten.

De gegevens worden gebruikt voor volgende doeleinden:

 • Het toekennen van vergunningen, rechten, diensten en voordelen landbouwers en landbouwbedrijven, hetzij op initiatief van de betrokkenen zelf, hetzij proactief op basis van een gemeentelijke bevoegdheid;
 • Bekendmaking ophaling bijzondere ophaling van gebruikte goederen (vb. zwart plastiek, autobanden, …);
 • Het innen van belastingen, retributies en andere schuldvorderingen, het opleggen van gemeentelijke administratieve sancties en het opleggen van maatregelen in het kader van handhavingsbevoegdheid door een lokaal bestuur bij landbouwers en landbouwbedrijven;
 • Het informeren en communiceren met landbouwers en landbouwbedrijven in het kader van de gemeentelijke bevoegdheden ten behoefte van een efficiënt en effectief doelgroepenbeleid van de gemeente;
 • Het verkrijgen van basisgegevens van landbouwers en landbouwbedrijven voor het opstellen van een omgevingsanalyse in functie van de algemene gemeentelijke beleidsplanning en budgetopmaak, en in functie van een aantal specifieke planningsnoden (bv. mobiliteit, ruimtelijke ordening, veiligheid, enz.). Output wordt steeds op een voldoende geaggregeerd en geanonimiseerd niveau behandeld;
 • De gouverneurs vragen (augustus 2014) om informatie te verzamelen en door te geven in functie van de risico’s op een tekort aan elektriciteit in de nabije toekomst. Landbouwbedrijven zijn hier bijzonder gevoelig voor (koeling, melkinstallaties,…). Ook bij noodsituaties moet men snel kunnen optreden. Bijvoorbeeld bij landbouwcrisissen is het FAVV bevoegd om schutskringen af te bakenen en aan de lokale overheden hun medewerking te vragen. Het zijn de gemeenten die met de lokale politie er moeten op toezien dat deze schutskringen worden ingesteld en nageleefd. Een actuele inventaris van landbouwgegevens is dan niet alleen wenselijk, maar een noodzaak.

De gegevens die steeds ter beschikking blijven via een persoonlijke link op een specifieke website van Departement Landbouw en Visserij:

 • Identificatiegegevens van de landbouwbedrijven die hun maatschappelijke zetel hebben in de gemeente en/of minstens één exploitatie hebben in de betrokken gemeente (actief landbouwernummer, naam en voornaam, adres, postcode, gemeente, rijksregisternummer, ondernemingsnummer, klanttype, rechtsvorm).

Met deze berichtgeving wil het Departement Landbouw en Visserij de land- en tuinbouwers in kennis stellen dat dat de gegevens die zij bij het Departement Landbouw en Visserij hebben gemeld, eveneens rechtmatig ter beschikking worden gesteld aan de Vlaamse steden en gemeenten.

Gegevensuitwisseling Steunpunt Erosie (Oost-Vlaanderen)

Beraadslaging VTC nr. 31/2012 van 5 december 2012 gewijzigd bij beraadslaging VTC nr. 48/2014 van 10 december 2014 en gewijzigd bij beraadslaging VTC nr. 43/2016 van 16 november

De Vlaamse Toezichtcommissie (VTC) heeft een machtiging gegeven aan Steunpunt Erosie (Oost-Vlaanderen) om de identificatie- en perceelsgegevens op te vragen bij het Departement voor Landbouw en Visserij (Departement LV). Het gaat om de gegevens van de landbouwers met minstens één perceel gelegen in een gebied dat gevoelig is voor erosie en waar gemeentelijke erosiebestrijdingsplannen moeten worden opgemaakt of is gelegen in één van de 21 gemeentes in Oost-Vlaanderen waarvoor Steunpunt Erosie werd aangesteld als erosiecoördinator.

Het steunpunt Erosie van de provincie Oost-Vlaanderen telt een 6-tal werknemers die aangesteld zijn als erosiecoördinator voor verschillende gemeenten. Voor het uitvoeren van hun taken als erosiecoördinator, alsook voor het opstellen van erosiebestrijdingsplannen, is contact en overleg nodig met de landbouwers. Tevens is er nood aan informatie over perceelsgegevens, zoals de teelten die aanwezig waren op de percelen (sommige teelten zijn immers erosiegevoeliger dan andere), of er door de gebruikers beheerovereenkomsten zijn aangegaan (verschillende soorten beheerovereenkomsten hebben immers ook een positief effect op erosiebestrijding),…

Aan het steunpunt Erosie worden jaarlijks de volgende gegevens overgemaakt van 25 gemeenten (21 gemeentes waar steunpunt Erosie werd aangesteld als erosiecoördinator en 4 medium erosiegevoelige gemeentes waar steunpunt Erosie instaat voor de opmaak van een erosiebestrijdingsplan):

 • Naam, adres, telefoon-/gsm-nummer, emailadres, landbouwernummer, status landbouwer (actief J/N) van de landbouwers die minstens een perceel hebben dat gelegen is in het erosiegebied;
 • Perceelsgegevens (hoofdteelt, oppervlakte, erosiegevoeligheidsklasse, status blijvend grasland, beheerovereenkomst (BO) of agromilieumaatregel (AMM), startjaar verbintenis BO of AMM, jaar einde verbintenis BO of AMM).

 De gemeentes waarvoor gegevens worden uitgewisseld met steunpunt Erosie (O-Vlaanderen) zijn:

 • Opmaak van erosiebestrijdingsplan: Aalst, Denderleeuw, Merelbeke, Zingem;
 • Aanstelling als erosiecoördinator: Brakel, Erpe-Mere, Gavere, Geraardsbergen, Haaltert, Herzele, Horebeke, Kluisbergen, Kruishoutem, Lierde, Maarkedal, Ninove, Oosterzele, Oudenaarde, Ronse, Sint-Lievens-Houtem, Temse, Wetteren, Wortegem-Petegem, Zottegem, Zwalm.

Met deze berichtgeving wil het Departement voor Landbouw en Visserij de land- en tuinbouwers in kennis stellen dat de gegevens die zij bij het Departement hebben gemeld, eveneens rechtmatig ter beschikking worden gesteld aan het Steunpunt Erosie (Oost-Vlaanderen).

A - B - C - D - E - F - G - H - I - L - N - OPS - V - Z

V Kernwoord Overeenkomst van tot
Vlaams Infocentrum
Land- en tuinbouw
(VILT)
Communicatie VTC nr. 12/2013 17/04/2013 geen einddatum
Vlaams Brabant Erosie VTC nr. 31/2013 11/09/2013 18/11/2014
Vlaams Brabant Erosie VTC nr. 42/2014 (wijziging VTC nr. 31/2013) 19/11/2014 geen einddatum
Vlaamse Landmaatschappij
(VLM)
Perceelsregistratie VTC nr. 26/2013 31/07/2013 geen einddatum
Vlaamse Landmaatschappij
(VLM)
VLIF VTC nr. 27/2013 31/07/2013 geen einddatum
Vlaamse Landmaatschappij
(VLM)
Studies VTC nr. 23/2015 17/06/2015 geen einddatum
Vlaamse Landmaatschappij
(VLM)
Landbouwmonitoringsnetwerk VTC nr. 24/2015 17/06/2015 geen einddatum
Vlaamse Landmaatschappij (VLM) Persoonsgegevens Protocol LV/VLM/DEF/2020/02 01/10/2020 geen einddatum
Vlaamse Landmaatschappij (VLM) Varkensstallen Protocol LV/VLM/DEF/2023/06 20/09/2023 31/09/2027
Vlaams Centrum voor
Agro- en Visserijmarketing
(VLAM)
Promotie, afzetbevordering VTC nr. 08/2011 20/04/2011 17/01/2017
Vlaams Centrum voor
Agro- en Visserijmarketing
(VLAM)
Promotie, afzetbevordering VTC nr. 09/2012 9/05/2012 geen einddatum
Vlaams Centrum voor
Agro- en Visserijmarketing
(VLAM)
Promotiefonds VTC nr. 39/2013 9/10/2013 geen einddatum
Vlaams Centrum voor
Agro- en Visserijmarketing
(VLAM)
Promotie, afzetbevordering VTC nr. 01/2017 (vervangt VTC nr. 08/2011) 18/01/2017 geen einddatum
Vlaams Centrum voor
Agro- en Visserijmarketing
(VLAM)
Promotiefonds Protocol LV/VLAM/DEF/2021/04 25/11/2021 geen einddatum
Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) Integraal waterbeleid VTC nr. 18/2011 20/09/2011 geen einddatum
Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) Drinkwater VTC nr. 29/2017 13/09/2017 geen einddatum
Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) Milieubeleid LV/VMM/DEF/2022/4 02/08/2022  
Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) Voedermanagement Protocol LV/VMM/DEF/2023/04 25/09/2023 2028
Vereniging Vlaamse Provincies
(VVP)
RUP VTC nr. 30/2012 5/12/2012 9/12/2014
Vereniging Vlaamse Provincies
(VVP)
RUP VTC nr. 49/2014 (wijziging VTC nr. 30/2012) 10/12/2014 geen einddatum
Vlaamse Provincies Waterbeleid VTC nr. 15/2017 17/05/2017 geen einddatum
Vlaamse Vereniging voor
Steden en Gemeenten
(VVSG)
Informeren, belasting, ophaling VTC nr. 22/2015 17/06/2015 3/11/2015
Vlaamse Vereniging voor
Steden en Gemeenten
(VVSG)
Informeren, belasting, ophaling VTC nr. 37/2015 (wijziging VTC nr. 22/2015) 4/11/2015 26/07/2016
Vlaamse Vereniging voor
Steden en Gemeenten
(VVSG)
Informeren, belasting, ophaling VTC nr. 31/2016 (wijziging VTC nr. 22/2015 en VTC nr. 37/2015 ) 27/07/2016 geen einddatum
Vlaams Agentschap voor Innoveren en Ondernemen, Team Bedrijfstrajecten en Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek Bio-economie Protocol Bio-economie 15/04/2022 anderhalf jaar na
de legislatuur van de huidige Vlaamse Regering (2019-2024)

Gegevensuitwisseling VILT (Vlaams infocentrum land- en tuinbouw vzw)

Beraadslaging VTC nr 12/2013 van 17 april2013

De Vlaamse Toezichtcommissie (VTC) heeft een machtiging gegeven aan VILT (vzw Vlaams infocentrum land- en tuinbouw) voor het verspreiden van de magazines ‘Landgenoten’ en 'Melk en Honing’. Door middel van informatie en communicatie bevordert en stimuleert VILT op een onafhankelijke manier een betere kennis van en begrip voor de Vlaamse land- en tuinbouw, in de meest ruime betekenis van het woord.

VILT staat in voor de ontsluiting van informatie over land- en tuinbouw naar het grote publiek en die wil sleutelen aan het imago van de Vlaamse land- en tuinbouw via allerlei projecten en campagnes. Het magazine ‘landgenoten’ wil landbouwers aanzetten om marktgericht en innovatief te ‘boeren’ zonder de maatschappelijke dimensie van hun job over het hoofd te zien.

Om dit magazine te kunnen verspreiden onder de land- en tuinbouwers heeft VILT een machtiging gevraagd om jaarlijks bij ALV de communicatiegegevens op te vragen van de actieve landbouwers.

Van elke tuin- en landbouwer worden de volgende gegevens overgemaakt:

 • Naam en adres van de landbouwers

Met deze berichtgeving wil het Departemen Landbouw en Visserij de land- en tuinbouwers in kennis stellen dat de gegevens die zij bij het Departement hebben gemeld, eveneens rechtmatig ter beschikking worden gesteld aan het VILT.

Gegevensuitwisseling dienst Waterlopen (erosiecoördinatie Vlaams Brabant)

Beraadslaging VTC nr. 31/2013 van 11 september 2013

gewijzigd bij beraadslaging VTC nr. 42/2014 van 19 november 2014

De Vlaamse Toezichtcommissie (VTC) heeft een machtiging gegeven aan dienst Waterlopen (Vlaams-Brabant) in het kader van erosiebestrijding om de identificatie- en perceelsgegevens op te vragen bij het Agentschap voor Landbouw en Visserij (ALV). Het gaat om de gegevens van de landbouwers met minstens één perceel gelegen in een gebied dat gevoelig is voor erosie en waar gemeentelijke erosiebestrijdingsplannen moeten worden opgemaakt of is gelegen in verschillende gemeenten van het Leiebekken en het IJzerbekken waarvoor Dienst Waterlopen werd aangesteld als erosiecoördinator.

Dienst Waterlopen van Vlaams-Brabant telt 3 werknemers die aangesteld zijn als erosiecoördinator voor verschillende gemeenten. Voor het uitvoeren van hun taken als erosiecoördinator, alsook voor het opstellen van erosiebestrijdingsplannen, is contact en overleg nodig met de landbouwers. Tevens is er nood aan informatie over perceelsgegevens, zoals de teelten die aanwezig waren op de percelen (sommige teelten zijn immers erosiegevoeliger dan andere), of er door de gebruikers beheerovereenkomsten zijn aangegaan (verschillende soorten beheerovereenkomsten hebben immers ook een positief effect op erosiebestrijding),…

De volgende taken werden aan de erosiecoördinatoren toegekend:

 • informeren en sensibiliseren over de erosieproblematiek;
 • beschikbaar zijn als aanspreekpunt voor alle betrokkenen;
 • voorbereiden van subsidieaanvragen voor de uitvoering van erosiebestrijdingswerken, met inbegrip van het overleg met de betrokken eigenaars, vruchtgebruikers, houders van andere zakelijke rechten en gebruikers;
 • administratief voorbereiden en opvolgen van subsidieaanvragen en goedgekeurde subsidies;
 • doorverwijzen naar de juiste personen en diensten voor maatregelen die niet via het erosiebesluit kunnen worden gesubsidieerd.

Aan Dienst Waterlopen worden jaarlijks de volgende gegevens overgemaakt van 49 gemeenten (22 gemeentes waar dienst Waterlopen werd aangesteld als erosiecoördinator, 3 waar zij de opdracht hebben een erosiebestrijdingsplan op te maken en 24 aangrenzende gemeentes waar dienst Waterlopen voor de provincie Vlaams-Brabant werkzaam is):

 • Naam, adres, telefoon-/gsm-nummer, emailadres, landbouwernummer, status landbouwer (actief J/N) van de landbouwers die minstens een perceel hebben dat gelegen is in het erosiegebied;
 • Perceelsgegevens (gewasnaam van hoofdteelt, voorteelt en nateelt; aangegeven, referentie- en grafische oppervlakte, erosiegevoeligheidsklasse, status blijvend grasland, beheerovereenkomst (BO) of agromilieumaatregel (AMM), start- en eindjaar verbintenis BO of AMM).

De gemeentes waarvoor gegevens worden uitgewisseld met Dienst Waterlopen (Vlaams-Brabant) zijn:

 • Aanstelling als erosiecoördinator: Asse, Beersel, Diest, Dilbeek, Galmaarden, Gooik, Grimbergen, Herne, Holsbeek, Kortenberg, Lennik, Liedekerke, Linkebeek, Lubbeek, Meise, Merchtem, Overijse, Pepingen, Roosdaal, Sint-Genesius-Rode, Tienen, Wemmel;
 • Aanstelling voor opmaak erosiebestrijdingsplan: Bever, Halle, Ternat;
 • Aangrenzende gemeentes: Aarschot, Affligem, Bekkevoort, Bertem, Bierbeek, Boutersem, Glabbeek, Herent, Hoegaarden, Hoeilaart, Huldenberg, Kortenaken, Landen, Leuven, Linter, Opwijk, Rotselaar, Scherpenheuvel-Zichem, Sint-Pieters-Leeuw, Steenokkerzeel, Tervuren, Tielt-Winge, Vilvoorde, Zaventem.

Met deze berichtgeving wil het Departemen Landbouw en Visserij de land- en tuinbouwers in kennis stellen dat de gegevens die zij bij het Departement hebben gemeld, eveneens rechtmatig ter beschikking worden gesteld aan het Steunpunt Erosie (Vlaams-Brabant).

Gegevensuitwisseling met de dienst Waterlopen van de provincie Vlaams-Brabant voor de taken van de erosiecoördinatoren

Beraadslaging VTC nr. 31/2013 van 11 september 2013

gewijzigd bij beraadslaging VTC nr. 42/2014 van 19 november 2014

De Vlaamse Toezichtcommissie (VTC) heeft een machtiging gegeven aan het Agentschap voor Landbouw en Visserij (ALV)om gegevens uit te wisselen met  de dienst Waterlopen van de provincie Vlaams-Brabant voor de taken van de erosiecoördinatoren te vergemakkelijken.

De dienst Waterlopen wenst voor de uitvoering van de taken van de erosiecoördinatoren toegang te bekomen tot gegevens over landbouwers en over percelen gelegen in erosiegevoelig gebied in de provincie Vlaams-Brabant en in de aangrenzende gemeenten waar de erosiecoördinatoren eveneens optreden, afkomstig van het Agentschap voor Landbouw en Visserij (ALV). Het gaat om de volgende gegevens:

 • identificatiegegevens van landbouwers;
 • geografische percelen laag.

De machtiging wordt gevraagd voor de taken van de erosiecoördinator:

 • informeren en sensibiliseren over de erosieproblematiek;
 • beschikbaar zijn als aanspreekpunt voor alle betrokkenen;
 • voorbereiden van subsidieaanvragen voor de uitvoering van erosiebestrijdingswerken, met inbegrip van het overleg met de betrokken eigenaars, vruchtgebruikers, houders van andere zakelijke rechten en gebruikers;
 • administratief voorbereiden en opvolgen van subsidieaanvragen en goedgekeurde subsidies;
 • doorverwijzen naar de juiste personen en diensten voor maatregelen die niet via dit besluit kunnen worden gesubsidieerd.

De erosiecoördinator heeft nood aan teeltgegevens (i.k.v. situering van monoculturen, gebruik groenbedekkers) en dient overlegd te worden met de gebruikers van knelpuntpercelen. De dienst Waterlopen van de provincie Vlaams-Brabant is aangesteld voor 22 gemeenten als erosiecoördinator. Voor 3 gemeenten is de dienst Waterlopen niet aangesteld als erosiecoördinator, maar staat het wel in voor de opmaak van een erosiebestrijdingsplan. Daarnaast zijn ook de gegevens vereist van 24 gemeenten, grenzend aan de gemeenten waar de erosiecoördinatoren van de provincie Vlaams-Brabant werkzaam zijn. Daarom vraagt de dienst waterlopen van de provincie Vlaams-Brabant volgende gegevens aan het Agentschap voor Landbouw en Visserij:

 • Identificatiegegevens: landbouwernummer, actieve landbouwer (Ja/neen), telefoon-en/of gsm-nummer van de landbouwer, mailadres landbouwer;
 • Gegevens van de geografische percelen laag verbonden aan de betrokken landbouwer: pijler I-gegevens (gewascode en gewasnaam van de hoofdteelt, de voorteelt en de nateelt; aangegeven oppervlakte, grafische oppervlakte, erosiegevoeligheidsklasse; referentieoppervlakte van het perceel, status blijvend grasland (P1-P5)); Pijler II-gegevens (beheerovereenkomst of agromilieumaatregel op perceel); Referentietabel pijler-II-gegevens (code beheerovereenkomst (BO) of agromilieumaatregel (AMM); omschrijving beheerovereenkomst of agromilieumaatregel, jaar start BO of AMM; laatste jaar BO of AMM).

Met deze berichtgeving wil het Departement Landbouw en Visserij de land- en tuinbouwers in kennis stellen dat de gegevens die zij bij het Departement Landbouw en Visserij hebben gemeld, eveneens rechtmatig ter beschikking worden gesteld aan de dienst waterlopen van de provincie Vlaams-Brabant.

Gegevensuitwisseling Vlaamse Landmaatschappij VLM (in het kader van eenmalige perceelsaangifte)

Beraadslaging VTC nr. 26/2013 van 31 juli 2013

De Vlaamse Toezichtscommissie heeft de  aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van landbouwers door de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) aan het Agentschap voor Landbouw en Visserij (ALV) en omgekeerd goedgekeurd.

Voor volgende doeleinden worden de gegevens uitgewisseld tussen ALV en VLM:

 1. Identificeren van de landbouwers, exploitanten en exploitaties: Het ALV en de VLM gebruiken een reeks identieke gegevens van landbouwers en in het kader van de administratieve vereenvoudiging wordt een gezamenlijke identificatie van landbouwers, exploitanten en exploitaties en jaarlijks de ruimtelijke registratie van hun percelen (via de eenmalige perceelsregistratie - EPR) opgezet voor het meststoffenbeleid en het landbouwbeleid. ALV staat in voor de identificatie van de landbouwers, exploitanten en exploitaties en wisselt de identificatiegegevens uit met de VLM.
 2. Het opmaken van het verzamelaanvraagformulier: Voor het opmaken van een gepersonaliseerde verzamelaanvraag bezorgt VLM aan ALV de gegevens van aangifteplicht in kader van het mestdecreet, beheerovereenkomsten, vergoeding Natuur, derogatie en de ligging in focusgebieden nitraat.
 3. Ter beschikking stellen van de perceelgegevens aan VLM:
  De landbouwer vult zijn verzamelaanvraagformulier in en het ALV stelt de door de landbouwer aangegeven perceelsgegevens ter beschikking van de VLM voor zijn werking omtrent de mestverwerking en de beheerovereenkomsten.
 4. Ter beschikking stellen van de bemestingsprognose aan de landbouwers: VLM bezorgt de bemestigsprognoses aan het ALV die ze op e-loket bij de verzamelaanvraag ter beschikking stelt.
 5. Uitvoeren administratieve controle en controle ter plaatse: Het ALV voert administratieve controles uit op de beheerovereenkomsten die zijn afgesloten met VLM op basis van de in de verzamelaanvraag ingevoerde gegevens. Daarnaast voert het ALV terreincontroles en bedrijfscontroles ( aanwezigheid bemestingsplan en bemestingsregister) uit op percelen met een aanvraag derogatie (Mestdecreet). Om dubbele controles op de landbouwbedrijven te vermijden wisselt het ALV de resultaten van de controles ter plaatse (inspectieverslagen) uit met de VLM.
 6. Toezicht op de naleving van de randvoorwaarden (cross compliance) en berekenen van de vergoeding: VLM voert controles uit op de niet-nalevingen in het kader van de randvoorwaarden (nitraatrichtlijn) en bezorgt de gegevens aan ALV omtrent de mestopslaggegevens , veebezetting, de mestbalansgegevens voor alle bedrijven met een onbalans, de gegevens over het jaarlijks gebruik van zuiveringsslib (zowel voor risicoanalyse, statistiekdoeleinden en controle ter plaatse).
 7. Berekening van de nutriëntenproductie van melkvee. Omdat de uitscheidingscijfers voor melkvee (geproduceerde hoeveelheden N en P2O5 in dierlijke mest) volgens het mestdecreet afhankelijk is van de melkgift, levert het ALV aan de VLM de gegevens betreffende de aan de melkerijen geleverde melk en betreffende de thuisverkoop van melk.
 8. Uitvoeren van berekening en betaling beheerovereenkomsten en ontsluiten betaalgegevens. Het ALV is verantwoordelijk voor het berekenen van de jaarlijkse vergoedingen voor de agromilieumaatregelen beheerd door de VLM (beheerovereenkomsten). VLM levert de contractinformatie en informatie over terreincontroles van de beheerovereenkomsten aan het ALV. Het ALV bezorgt aan de VLM de berekenings-en betaalinformatie van de beheerovereenkomsten na elke berekening.
 9. Berekening van verliezen van blijvend grasland en inrichtingsprojecten: ALV bezorgt aan VLM de gegevens over blijvend grasland voor het correct informeren en vergoeden van landbouwers in het kader van inrichtingsprojecten

De gegevens die dagelijks worden uitgewisseld zijn:

 1. Identificatiegegevens van de landbouwers, exploitanten en exploitaties: Unieke landbouwernummer, exploitantnummer, exploitatienummer, officiële benaming, rechtsvorm, adresgegevens, telefoon-/gsm-nummer, emailadres, landbouwernummer, status landbouwer (actief J/N), exploitatienummer, ondernemingsnummer, status ondernemingsnummer (actief J/N), leeftijd van de landbouwer;
 2. Contractgegevens van de lopende en nieuwe beheerovereenkomsten en terreincontrolegegevens van de beheerovereenkomsten
  • De contractgegevens omvatten: het landbouwernummer (unieke sleutel), subsidiemaatregel (o.a. Niet-kerende bodembewerking, water, directe inzaai, akker of weidevogelbeheer,…), de looptijd van het contract, de ligging van de nieuwe beheerovereenkomsten (shapefile) met vaste ligging, de contractoppervlakte, de start- en stopzettingsdatum, afmetingen, berekeningsstatus, link met de percelen uit de verzamelaanvraag;
  • De terreincontrolegegevens omvatten:  alle gecontroleerde percelen met vaststellingen, de omvang van de vaststelling, aard van de vaststelling,…
 3. Berekeningsinformatie van de beheerovereenkomsten;
 4. Vergoeding Natuur;
 5. Derogatiegegevens;
 6. Perceelkenmerken in kader van het Mestdecreet: ligging in kwetsbaar gebied water, kwetsbaar gebied natuur, gebied met bemestingsuitzondering;
 7. Perceelgegevens: perceelsnummer, ligging (grafische gegevens), teelt (hoofd-, voor- en nateelt), oppervlakte, bestemming, bijkomende bestemming, erosiegevoeligheid, status blijvend grasland, status natuurbeheer, status aardappelen en datum in gebruikname;
 8. Mestbalansgegevens;
 9. Opslagcapaciteit en veebezetting;
 10. Slibgebruik;
 11. Melkgift: april: overzicht van de landbouwers die het voorgaande jaar melk hebben geleverd aan melkerijen. Juni: totale hoeveelheid melk die het vorige jaar werd geleverd aan de melkerijen, en de hoeveelheid melk die het vorige melkjaar werd verkocht via thuisverkoop;
 12. Inrichtingsprojecten: Gegevens over compressie, blijvend grasland uit de landbouw en individueel referentieareaal van de betrokken landbouwers.

Met deze berichtgeving wil het Departemen Landbouw en Visserij de land- en tuinbouwers in kennis stellen dat de gegevens die zij bij het Departement hebben gemeld, eveneens rechtmatig ter beschikking worden gesteld aan de Vlaamse Landmaatschappij en omgekeerd.

Gegevensuitwisseling Vlaamse Landmaatschappij (in het kader van Vlaams Landbouwinvesteringsfonds-VLIF)

Beraadslaging VTC nr. 27/2013 van 31 juli 2013

De Vlaamse Toezichtcommissie (VTC) heeft een machtiging gegeven aan de Vlaamse Landmaatschappij (verder VLM genoemd) en Agentschap Voor Landbouw en Visserij (verder ALV genoemd) om in het kader van de behandeling van dossiers inzake het Vlaamse Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) en het overdragen van NER-D in het kader van melkquotumoverdracht gegevens uit te wisselen tussen het ALV en VLM en omgekeerd. Het gaat om de gegevens van de landbouwers die een dossier hebben ingediend bij ALV (aanvraagdossier VLIF-steun) of bij VLM (overdrachtsdossier NER-D).

De gegevens worden uitgewisseld voor volgende doeleinden:

1. Beoordelen van dossier voor VLIF-steun

ALV-afdeling SI (Structuur en Investeringen) beoordeelt de ingediende VLIF-steunaanvragen van de landbouwers. Afhankelijk van het type VLIF-steun moet de voorwaarde voor het aanwezig zijn van :

 1. de dieren en de nodige NER’s (NER-D en NER-MVW) worden gecontroleerd voor het toekennen van de steun.
 2. bepaalde beheerovereenkomsten worden gecontroleerd voor het toekennen van de VLIF-steun voor specifieke machines voor landschapsbeheer of voor directe inzaai (gekoppeld aan een beheersovereenkomst).

2. Beoordelen van overnamedossier NER-D in kader van melkquotumoverdracht

De afdeling Mestbank van de VLM dient de aanvragen voor overname van NER-D in het kader van een overdracht van het melkquotum zonder reductie met 25 % te toetsen aan de randvoorwaarde dat de landbouwer voor de gevraagde over te nemen hoeveelheid NER-D ook het equivalente melkquotum ( productierechten voor melk) heeft overgenomen.

De uitwisseling van gegevens gebeurt op het moment dat het dossier wordt ingediend en onderzocht.  De volgende gegevens worden overgemaakt:

 • Uniek landbouwernummer waarover beide administratie beschikken in het kader van de gemeenschappelijke identificatie van landbouwers, exploitanten, exploitaties en landbouwgronden. Het is het voldoende om via het unieke landbouwernummer, alle overige uitwisselingen exact te koppelen;
 • NER voor een uniek landbouwernummer (van VLM naar ALV);
 • Contractgegevens van een beheerovereenkomst voor een unieke landbouwernummer (van VLM naar ALV);
 • Overdracht melkquotum tussen unieke landbouwernummers (van ALV naar VLM).

Met deze berichtgeving wil het Departemen Landbouw en Visserij de land- en tuinbouwers in kennis stellen dat de gegevens die zij bij het Departement of de Vlaamse Landmaatschappij hebben gemeld, eveneens rechtmatig ter beschikking worden gesteld aan de andere partij.

Gegevensuitwisseling Vlaamse Landmaatschappij (in kader van bedrijfstypologie, studies, landbouw- en visserijrapport en het uitvoeren van landbouwimpactstudies)

beraadslaging VTC nr 23/2015 van 17 juni 2015

De Vlaamse Toezichtcommissie (VTC) heeft een machtiging gegeven  aan de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) om persoonsgegevens van land- en tuinbouwers door te geven aan het Departement Landbouw en Visserij voor het opmaken van bedrijfstypologie, het uitvoeren van studies, het opstellen van het landbouw- en visserijrapport en het uitvoeren van landbouwimpactstudies.

De gegevens worden opgevraagd voor volgende doeleinden:

 • opmaken van een bedrijfstypologie;
 • het uitvoeren van studies;
 • het opstellen van het landbouw- en visserijrapport;
 • het uitvoeren van landbouwimpactstudies.

De gegevens die jaarlijksopgevraagd worden zijn:

 • identificatiegegevens van de landbouwer (landbouwernummer, exploitatienummer, exploitantnummer, postcode);
 • diergegevens (exploitatienummer, staltype, dierplaatsen, diergroep, diersoort, code diersoort melkkoe, gemiddelde veebezetting);
 • nutriëntenproductie (exploitatienummer, staltype, diersoort, excretienorm, bruto productie stikstof, netto productie stikstof, emissieverlies, fosfaatproductie)
 • nutriëntengebruik (landbouwernummer, berekende afzetruimte voor stikstof, berekende afzetruimte voor fosfaat, netto-oppervlakte, totale aanvoer, totale afvoer, totaal gebruik buitenlandse mest in Vlaanderen, totaal gebruik Vlaamse mest buiten Vlaanderen, mestoverschot, mestverwerking, overnamekenmerk, bemestingssysteem);
 • mesttransport (exploitatienummer, type transport, identificatiegegevens leverancier, identificatiegegevens afnemer, nutriëntenhoeveelheid, mesthoeveelheid).

Het gaat om de landbouwers die aangifteplichtig zijn bij de Mestbank.

Met deze berichtgeving wil het Departement Landbouw en Visserij de land- en tuinbouwers in kennis stellen dat de gegevens die de Vlaamse Landmaatschappij heeft verzameld, eveneens rechtmatig ter beschikking worden gesteld aan het Departement Landbouw en Visserij.

Gegevensuitwisseling Vlaamse Landmaatschappij (in kader van het Landbouwmonitoringsnetwerk)

Beraadslaging VTC nr 24/2015 van 17 juni 2015

De Vlaamse Toezichtcommissie (VTC) heeft een machtiging gegeven aan de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) om persoonsgegevens van land- en tuinbouwers door te geven aan het Departement Landbouw en Visserij voor het beheer van het Landbouwmonitoringsnetwerk.

De gegevens worden opgevraagd voor het beheer van het Landbouwmonitoringsnetwerk.

De gegevens die jaarlijks opgevraagd worden zijn:

 • identificatiegegevens van de landbouwer (landbouwernummer, exploitatienummer, exploitantnummer);
 • totale aanvoer, afvoer en mestverwerking van stikstof en fosfaat.

Het gaat om de deelnemende bedrijven aan het Landbouwmonitoringsnetwerk en die aangifteplichtig zijn bij de Mestbank.

Met deze berichtgeving wil het Departement Landbouw en Visserij de land- en tuinbouwers in kennis stellen dat de gegevens die de Vlaamse Landmaatschappij heeft verzameld, eveneens rechtmatig ter beschikking worden gesteld aan het Departement Landbouw en Visserij.

Gegevensuitwisseling tussen het Departement Landbouw en Visserij en VLM in het kader van het EPR-decreet

Protocol LV/VLM/DEF/2020/02

De samenwerking tussen het Departement LV en de VLM is gebaseerd op het decreet van 22 december 2006 houdende inrichting van een gemeenschappelijke identificatie van landbouwers, exploitaties en landbouwgrond in het kader van het meststoffenbeleid en van het landbouwbeleid (EPR-decreet). In het kader van deze samenwerking worden verschillende sets van persoonsgegevens uitgewisseld in beide richtingen. Deze zijn gemachtigd onder:

Aanvullend op deze machtigingen dienen extra gegevens uitgewisseld te worden, reeds uitgewisselde gegevens ter beschikking gesteld te worden voor andere doelen of is een uitbreiding van het gebruik nodig met het oog op het correct en efficiënt uitvoeren van
hun taken.

De ontvangende partij zal de opgevraagde gegevens verwerken voor de volgende doelen:

Departement LV als VLM:

 • Identificatie

VLM:

 • Mestbeleid
 • Berekening mestproductie en mestafzet
 • Financiële aspecten mestbeleid
 • Landbouwstudies door VLM
 • Administratieve controle beheerovereenkomsten

Het Departement LV:

 • Uitvoering landbouwimpactstudies (LIS)
 • Advisering Omgevingsvergunningen
 • Beheer van het landbouwmonitoringsnetwerk
 • Landbouwbeleid

Volgende gegevens worden onderling uitgewisseld:

 • Erfgenamen: identificatiegegevens van de erfgenamen, o.a. via de aktes van bekendheid
 • Landbouwers met biocertificering: alle landbouwers die minstens één perceel onderworpen hebben aan het controlesysteem van de biologische productie
 • Percelen met kenmerk bioteelt: belangrijk voor het Mestdecreet
 • Bedrijstypologie en bedrijfsomzet: de berekende specialisatie (Europese als eigen indeling), de categorie, de totale standaardopbrengst, de opgegeven specialisatie (door starters)
 • GLB-actieve landbouwer: kenmerk GLB-actief ja/nee, reden niet-GLB actief (negatieve NACEBEL-code of BIV)
 • Melkleveringen: naam, klantnummer, landbouwernummer, ondernemingsnummer, exploitatienummer, geleverde melk per jaar
 • Rapporten schattingscommissies
 • Faillissementen: curator en rechtstoestand van de onderneming
 • Rechtstreekse betalingen: de meest actuele informatie over de uitbetalingen (voorbije uitbetalingen met bedrag en geplande uitbetalingen met geschat bedrag), het rekeningnummer, het gegeven of er reeds derdenbeslag op de betalingen rust
 • 2 GVE percelen
 • NER: de nutriëntenemissierechten zijn de individuele en verhandelbare rechten die op basis van mestproductie bepalen hoeveel dieren op een bedrijf mogen worden gehouden
 • Diergegevens

Met deze berichtgeving wil het Departement Landbouw en Visserij de land- en tuinbouwers in kennis stellen dat dat de gegevens die zij bij het Departement Landbouw en Visserij hebben gemeld, eveneens rechtmatig ter beschikking worden gesteld aan VLM en omgekeerd.

Gegevensuitwisseling tussen de Vlaamse Landmaatschappij en het Departement Landbouw en Visserij voor de vrijwillige stopzetting van varkensstallen

Protocol LV/VLM/DEF/2023/06

Op 23 februari 2022 werd binnen de Vlaamse Regering een akkoord bereikt over de 
programmatische aanpak stikstof. In dat akkoord zijn verschillende maatregelen 
opgenomen. De Vlaamse Regering besliste onder meer dat een oproep tot vrijwillige 
stopzetting georganiseerd wordt voor alle exploitaties waar varkens gehouden worden 
met een impactscore hoger dan 0,5%.

De Vlaamse regering keurde op 31 augustus 2023 een wijzigingsbesluit goed (tot wijziging 
van het besluit van de Vlaamse Regering van 31 maart 2023 betreffende de vrijwillige 
stopzetting van varkensstallen) waardoor een bijkomende oproep zal worden gedaan voor 
het vrijwillig stopzetten van varkensstallen op exploitaties met een impactscore hoger dan 
0,025%.

Het verlenen van stopzettings- en sloopvergoedingen moet de exploitanten en eigenaars 
aanzetten om over te gaan tot een vrijwillige stopzetting. Dat moet bijdragen aan 
inspanningen om tegen 2030 30% minder varkens in Vlaanderen te hebben en op deze 
wijze de ammoniakuitstoot afkomstig van varkensstallen aanzienlijk te reduceren.

In dit besluit is de VLM aangeduid als verwerkingsverantwoordelijke. 

Het Departement LV ondersteunt investeringen via het Landbouwinvesteringsfonds (VLIF). 
Een vroegtijdige stopzetting van varkenstallen via de aangehaalde maatregel kan leiden 
tot een teruggave van de verkregen investeringssteun. Indien van toepassing wordt het 
bedrag verrekend in de stopzettings- en sloopvergoeding van de VLM. Om deze opdracht 
te kunnen uitvoeren moet het Departement LV over de persoonsgegevens verbonden aan 
de dossiers kunnen beschikken en moet de VLM de verschuldigde bedragen per dossier 
kennen.

De ontvangende partijen zullen de opgevraagde gegevens verwerken voor de volgende doelen:

 • doel 1: Vrijwillige stopzetting van varkenstallen (VLM)
 • Doel 2: VLIF (Departement Landbouw en Visserij)

Volgende gegevens worden uitgewisseld:

 • Identificatie vrijwillige stopzetting: Identificatiegegevens van de aanvrager en ondertekenaar. Elke aanvraag voor vrijwillige stopzettings- en sloopvergoeding moet gecontroleerd worden op een lopend VLIF dossier. De identificatiegegevens van alle aanvragen zijn daarvoor nodig.
 • Gegevens vrijwillige stopzetting: met de volgende gegevens per exploitatie: 
  • De cartografische ligging binnen de exploitatie;
  • Nummer perceelregistratie 2021;
  • Aantal vergunde dierplaatsen per categorie volgens de mestbankaangifte;
  • Identificatie van alle aanwezige AEA systemen;µJaar van de bouwvergunning; J
  • Jaar waarin de bouw van de stal gestart is;
  • Lengte, breedte en oppervlakte per stal
 • Identificatie vrijwillige stopzetting met VLIF dossier
  • Identificatie landbouwer: klantnummer en naam; 
  • Identificatie exploitant: exploitatienummer, naam en exploitantnummer;
  •  Identificatie VLIF-dossier: VLIF-dossiernummer
 • VLIF terugvorderingsgegevens 

De persoonsgegevens zullen twee keer in beide richtingen worden uitgewisseld omdat de 
stopzettingsregeling een regeling is met een begin- en einddatum en er twee oproepen zijn.
Bijkomend kunnen gegevens worden uitgewisseld bij de bezwarenbehandeling.

Met deze berichtgeving wil het Departement Landbouw en Visserij de land- en tuinbouwers in kennis stellen dat dat de gegevens die zij bij het Departement Landbouw en Visserij hebben gemeld, eveneens rechtmatig ter beschikking worden gesteld aan VLM en omgekeerd.

Gegevensuitwisseling tussen het Agentschap voor Landbouw en Visserij en het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) naar aanleiding van de inning van verplichte bijdragen

Beraadslaging VTC nr. 08/2011 van 20 april 2011

Het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) is bevoegd voor de inning van verplichte bijdragen bestemd voor de promotie en afzetbevordering van de Vlaamse producten van de sectoren landbouw, tuinbouw en visserij. Met het oog op een optimale inning van deze verplichte bijdragen moet VLAM kunnen beschikken over de nodige basisinformatie om voor elke bijdrageplichtige het verschuldigde bedrag vast te stellen en om de controle van de bijdrageplicht en de bezwaarschriften te verzekeren.

De machtiging wordt gevraagd met het oog op het innen van de verplichte bijdragen:

 • de inning van verplichte bijdragen ten aanzien van de in Vlaanderen gevestigde aardappelproducenten;
 • de inning van verplichte bijdragen ten aanzien van de in Vlaanderen gevestigde telers van appelen en/of peren;
 • De inning van verplichte bijdragen ten aanzien van de in Vlaanderen gevestigde melkproducenten;
 • De inning van verplichte bijdragen ten aanzien van de vermeerderaars van aardappelpootgoed;
 • De inning van verplichte bijdragen ten aanzien van de handelaars-bereiders van zaaizaden;

VLAM wenst van het Agentschap voor Landbouw en Visserij volgende gegevens te verkrijgen:

 • Ondernemingsnummer;
 • Naam van de landbouwer en rechtsvorm;
 • Adres van de landbouwer;
 • Perceelnummer;
 • Teelt op het perceel;
 • Oppervlakte perceel;
 • Aantal liter melk;
 • Aantal kilogram botervet;
 • Naam van de koper van melk/botervet;
 • Adres van de koper van melk/botervet.

Met deze berichtgeving wil het Departement Landbouw en Visserij de land- en tuinbouwers in kennis stellen dat dat de gegevens die zij bij het Departement Landbouw en Visserij hebben gemeld, eveneens rechtmatig ter beschikking worden gesteld aan het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing.

Gegevensuitwisseling met VLAM (voor de inning van bijdragen)

Beraadslaging VTC nr. 09/2012 van 9 mei 2012

De Vlaamse Toezichtcommissie (VTC) heeft een machtiging gegeven aan het Departement Landbouw en Visserij om persoonsgegevens van land- en tuinbouwers door te geven aan het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM).

De gegevens worden uitgewisseld met VLAM voor de inning van de verplichte bijdragen bestemd voor de promotie en afzetbevordering van de Vlaamse producten van de sectoren landbouw, tuinbouw en visserij, meer specifiek bestemd voor het promotiefonds “Pluimvee, eieren en kleinvee” en het promotiefonds “Biologische landbouw”.

De gegevens die jaarlijks doorgegeven worden zijn:

 • erkenningsnummer;
 • BTW-nummer of ondernemingsnummer;
 • naam en rechtsvorm van de landbouwer;
 • adres van de landbouwer (straat, huisnummer, postcode , gemeente);
 • capaciteit;
 • type pluimvee;
 • omzet bio opgesplitst per categorie.

Met deze berichtgeving wil het Departement Landbouw en Visserij de land- en tuinbouwers in kennis stellen dat dat de gegevens die zij bij het Departement Landbouw en Visserij hebben gemeld, eveneens rechtmatig ter beschikking worden gesteld aan de VLAM.

Gegevensuitwisseling VLAM (in het kader van promotiefonds niet-eetbare-tuinbouwproducten)

Beraadslaging VTC nr. 39/2013 van 9 oktober 2013

De Vlaamse Toezichtcommissie (VTC) heeft een machtiging gegeven () aan het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) om persoonsgegevens van tuinbouwers op te vragen bij het Agentschap Landbouw en Visserij (ALV) in het kader van de inning van verplichte bijdragen in het promotiefonds ‘niet-eetbare tuinbouwproducten’.

De VLAM is bevoegd voor de inning van verplichte bijdragen bestemd voor de promotie en afzetbevordering van de Vlaamse producten van de sectoren Landbouw, tuinbouw en visserij, o.a. de verplichte bijdrage in het promotiefonds ‘niet-eetbare-tuinbouwproducten’. Met het oog op een optimale inning van deze verplichte bijdragen moet de VLAM kunnen beschikken over de nodige basisinformatie.

De gegevens worden uitgewisseld met de VLAM  voor volgende doeleinden:

 1. Het vaststellen van het verschuldigde promotiebedrag voor elke bijdrageplichtige van ‘niet-eetbare-tuinbouwproducten’ en ‘vruchtboomtelers’ en vermijden dat er een dubbele heffing is met de verplichte bijdrage voor groenten en fruit;
 2. Uitvoeren van controles om na te gaan of de bijdrageplicht correct werd berekend en betaald;
 3. Het correct beantwoorden van bezwaarschriften.

De gegevens die jaarlijks worden bezorgd zijn:

 • Identificatiegegevens: BTW of ondernemingsnummer, Landbouwernaam en rechtsvorm, adres landbouwer (straat, huisnummer, postcode en gemeente –o.w.v verplicht te vermelden op factuur)
 • Perceelsgegevens van tuinders met groenten, fruit, niet-eetbare tuinbouwproducten en vruchtboomkwekerij: oppervlakte perceel, hoofd-, voor-, nateelt.

Met deze berichtgeving wil het Departement Landbouw en Visserij de land- en tuinbouwers in kennis stellen dat de gegevens die zij bij het Departement hebben gemeld, eveneens rechtmatig ter beschikking worden gesteld aan de VLAM voor de hierboven beschreven doeleinden.

Gegevensuitwisseling met het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) naar aanleiding van de inning van verplichte bijdragen

Beraadslaging VTC nr. 01/2017 van 18 januari 2017

Vervangt beraadslaging VTC nr. 08/2011 van 20 april 2011

De Vlaamse Toezichtscommissie heeft de machtiging (die vervangt) goedgekeurd voor de uitwisseling van persoonsgegevens van landbouwers aan het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM).

Het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) is bevoegd voor de inning van verplichte bijdragen bestemd voor de promotie en afzetbevordering van de Vlaamse producten van de sectoren landbouw, tuinbouw en visserij. Met het oog op een optimale inning van de bijdragen moet VLAM kunnen beschikken over de nodige basisinformatie om voor elke bijdrage plichtige het bedrag van de bijdrage op correcte wijze te kunnen vaststellen, alsook de controle van bijdrageplicht en bezwaarschriften te kunnen verzekeren.

Het gaat om volgende bijdragen:

 • De inning van verplichte bijdragen ten aanzien van de in Vlaanderen gevestigde aardappelproducenten;
 • De inning van verplichte bijdragen ten aanzien van de in Vlaanderen gevestigde telers van appelen en/of peren;
 • De inning van verplichte bijdragen te aanzien van de in Vlaanderen gevestigde melkproducenten;
 • De inning van verplichte bijdragen ten aanzien van de vermeerderaars van aardappelpootgoed;
 • De inning van verplichte bijdragen ten aanzien van de handelaars-bereiders van zaaizaden;
 • De inning van verplichte bijdragen bestemd voor het promotiefonds “Akkerbouwproducenten” met betrekking tot zaaizaden en pootgoed door gevestigde verantwoordelijken voor rassen en zaaizaden en (of) pootgoed;
 • De inning van verplichte bijdragen bestemd voor het promotiefonds “Akkerbouwproducten” met betrekking tot zaaizaden door gevestigde of actieve leveranciers van zaaizaden.

VLAM wenst de volgende gegevens van het Departement Landbouw en Visserij te ontvangen:

BTW-nummer of ondernemingsnummer

 • Landbouwernummer/Erkenningsnummer;
 • Naam en voornaam met rechtsvorm;
 • Adres;
 • Postcode;
 • Gemeente;
 • Teelt op het perceel;
 • Oppervlakte perceel;
 • Aantal liter melk;
 • Aantal kilogram botervet (room);
 • Naam van de koper van melk/botervet;
 • Adres van de koper van melk/botervet;
 • Postcode en gemeente van de koper van melk/botervet.

Met deze berichtgeving wil het Departement Landbouw en Visserij de land- en tuinbouwers in kennis stellen dat dat de gegevens die zij bij het Departement Landbouw en Visserij hebben gemeld, eveneens rechtmatig ter beschikking worden gesteld aan het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM).

Gegevensuitwisseling VLAM (in het kader van promotiefondsen)

Protocol LV/VLAM/DEF/2021/04

VLAM wenst te onderzoeken voor twee promotiefondsen of het in de hedendaagse economische realiteit nog steeds over voldoende gegevens beschikt om accuraat de inning van de bijdragen conform het ‘bijdragebesluit’ (BVR 04.02.97) te doen, taak dewelke door dat besluit aan VLAM is opgedragen. Indien dat het geval niet blijkt te zijn zal op basis van dezelfde gegevens kunnen ingeschat worden welke wijziging aan het bijdragebesluit nodig is om de taak wél accuraat te kunnen uitvoeren enerzijds en normaliter zullen deze gegevens dan ook kunnen toelaten die vernieuwde inning volgens het gewijzigd bijdragebesluit uit te voeren anderzijds. Zelfs indien de conclusie is dat de taak van VLAM op heden nog altijd kan uitgevoerd worden met de gegevens die voor deze aanvraag reeds ter beschikking waren, is het nuttig en nodig de op heden gevraagde bijkomende gegevens voor de toekomst te blijven ontvangen, omdat deze vraag zich voor de betrokken promotiefondsen jaarlijks zal blijven stellen zonder wijziging aan het huidig bijdragebesluit.

Vandaag worden er reeds gegevens uitgewisseld tussen de beide partijen in het kader van de volgende machtigingen:

 • VTC nr. 01/2017 (vervangt VTC. Nr.08/2011)
 • VTC nr. 09/2012
 • VTC nr. 39/2013

Hiernaast worden er nieuwe lijsten gevraagd voor de visserij, groenten of klein-/zachtfruit voor de versmarkt en paddenstoelen. Tevens wenst men aanvullingen voor de bestaande lijsten.

De VLAMo zal de opgevraagde gegevens verwerken voor de volgende doelen:

 • Onderzoek promotie-aangelegenheden
 • Inning promotie-aangelegenheden

Volgende gegevens worden jaarlijks uitgewisseld:

 • Identificatie
 • Landbouwproductie:
  • via perceelsregistratie
  • rauwe melk
  • vermeerdering
  • pluimvee
  • bio
 • Kopers van rauwe melk
 • Identificatiegevens waarmee het vaartuig te identificeren is
 • Omzetcijfers producentenorganisaties

Met deze berichtgeving wil het Departement Landbouw en Visserij de land- en tuinbouwers in kennis stellen dat de gegevens die zij bij het Departement Landbouw en Visserij hebben gemeld, eveneens rechtmatig ter beschikking worden gesteld aan de VLAM.

Gegevensuitwisseling met de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) in het kader van de uitvoering van het decreet Integraal Waterbeleid.

Beraadslaging VTC nr. 18/2011 van 20 juli 2011

De Vlaamse Toezichtscommissie heeft een machtiging verleend aan het Agentschap voor Landbouw en Visserij om persoonsgegevens van landbouwers mee te delen aan de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) in het kader van de uitvoering van het decreet Integraal Waterbeleid.

De VMM wenst de gegevens te gebruiken voor volgende toepassingen:

Doeleinde 1

Gebruikers van gronden gelegen in een afgebakend overstromingsgebied hebben recht op een vergoeding, de zogenaamde vergoedingsplicht. Via deze éénmalige uit te keren vergoeding wordt de schade ten gevolge van de verhoogde waterberging in het afgebakende overstromingsgebied vergoed. De VMM AOW dient hiertoe vooraleer het gebied in te schakelen, dit bekend te maken bij onder meer alle gebruikers door hen aangetekend aan te schrijven. Gezien VMM AOW niet beschikt over de gegevens van de gebruikers gelegen in de afgebakende overstromingsgebieden kan de bekendmaking niet gebeuren en kan de gebruiker de vergoeding niet aanvragen en bekomen.

Doeleinde 2

De VMM AOW wenst gebruikers (landbouwers) van gronden gelegen in een gecontroleerd overstromingsgebied via telefoon of sms te verwittigen dat het gebied ingeschakeld zal worden. Dit maakt het mogelijk dat gebruikers tijdig hun dieren (koeien, schapen, …) kunnen verwijderen van deze gronden zodat onder meer verdrinking van dieren voorkomen kan worden en dat de economische schade als gevolg van de overstroming voor de betrokken landbouwer tot een minimum beperkt wordt. Door het jaarlijks opvragen van gegevens van alle gebruikers met gronden gelegen in een gecontroleerd overstromingsgebied, wenst de VMM deze gebruikers aan te schrijven met als doel met hen afspraken te maken over de automatische verwittiging via GSM of telefonische oproep bij de inschakeling van een gecontroleerd overstromingsgebied.

Volgende gegevens worden opgevraagd bij het Agentschap voor Landbouw en Visserij:

 • Naam van de landbouwer;
 • Adres van de landbouwer;
 • Tel/gsm van de landbouwer.

Met deze berichtgeving wil het Departement Landbouw en Visserij de land- en tuinbouwers in kennis stellen dat dat de gegevens die zij bij het Departement Landbouw en Visserij hebben gemeld, eveneens rechtmatig ter beschikking worden gesteld aan de Vlaamse Milieumaatschappij.

Gegevensuitwisseling Vlaamse Milieumaatschappij voor effectbeoordeling ecoregeling voedermanagement in de Vlaamse broeikasgas inventaris ter uitvoering het Vlaams Energie- en Klimaatplan

Protocol LV/VMM/DEF/2023/04

De ecoregeling voedermanagement verlaagt de uitstoot van het broeikasgas methaan bij 
rundvee. Deze maatregel draagt bij aan de uitvoering van het Vlaams Energie- en 
Klimaatplan en het effect van de maatregel moet daarom meegenomen worden in de 
broeikasgasinventaris die de emissie-inventaris lucht van de VMM jaarlijks opmaakt. Naast 
de inventarisatie moet de VMM de officiële Vlaamse emissiegegevens rapporteren conform 
de internationale en EU-verplichtingen. Dit gebeurt doorgaans voor de volledige tijdsreeks 
vanaf 1990. Voor de broeikasgassen betreft het de rapporteringen in het kader van de MMRVerordening aan de Europese Commissie en in het kader van het Klimaatverdrag (UNFCCC) 
aan het UNFCCC secretariaat. Deze mededeling zorgt voor de doorstroming van de nodige 
gegevens.

VMM zal de opgevraagde gegevens verwerken voor de volgende doelen:

 • Doel 1: Bijdrage aan het Vlaams Energie- en Klimaatplan door opname van de impact van de maatregel in de broeikasgasinventaris
 • Doel 2: Voldoen aan internationale rapporteringsverplichtingen van de broeikasgasinventaris 

Volgende gegevens worden uitgewisseld:

 • Identificatiesleutels: klant- en landbouwnummer, exploitatienummer en veebeslagnummer
 • Aantal dierdagen
 • Voedermaatregel

Met deze berichtgeving wil het Departement Landbouw en Visserij de land- en tuinbouwers in kennis stellen dat dat de gegevens die zij bij het Departement Landbouw en Visserij hebben gemeld, eveneens rechtmatig ter beschikking worden gesteld aan de Vlaamse Milieumaatschappij.

Gegevensuitwisseling Vereniging Vlaamse Provincies (VVP)

Beraadslaging VTC nr. 30/2012 van 5 december 2012

gewijzigd bij beraadslaging nr. 49/2014 van 10 december 2014

De Vlaamse Toezichtcommissie (VTC) heeft een machtiging gegeven aan VVP (Vereniging Vlaamse Provincies) voor het opvragen van persoonsgegevens van landbouwers bij het Agentschap voor Landbouw en Visserij (ALV). De gegevens worden opgevraagd voor de opmaak van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP), advisering van het gewestelijk RUP, advisering en goedkeuring van het gemeentelijk RUP, behandeling van bouwberoepen en behandeling van milieuvergunningsaanvragen en beroepen.

De provinciale diensten landbouw hebben vastgesteld dat de onderbouwing van de adviezen steeds moeilijker wordt bij gebrek aan socio-economische data, en het ontbreken van essentiële data zorgt er tevens voor dat het advies soms een ondergeschikte positie krijgt t.o.v. andere sectoren (natuur, industrie,  …). Indien de provincie zelf over de data beschikt, kan de provinciale landbouwdienst haar taakstelling sterk verbeteren en professionaliseren. Dit dient te leiden tot een verbeterde onderbouwing van het dossier en uiteindelijk een oordeelkundiger beslissing van de deputatie.

Het provinciebestuur wenst voor de uitvoering van haar wettelijk vastgestelde taken, met name taken van visievorming, opmaak, advisering en goedkeuring zoals omschreven in de Codex Ruimtelijke Ordening en het Decreet betreffende de milieuvergunningen, toegang te krijgen tot de gegevens over landbouwers, afkomstig van het Agentschap voor Landbouw en Visserij.

Aan elke provincie worden jaarlijks de volgende gegevens overgemaakt:

 • Naam, adres, telefoon-/gsm-nummer, landbouwernummer, ondernemingsnummer, leeftijd, exploitatienummer, exploitatieadres, veebeslagnummer van de landbouwers die minstens een perceel hebben dat gelegen is in de betrokken provincie;
 • Perceelsgegevens (hoofdteelt, voor-en nateelt, bestemming van het perceel, startdatum gebruik perceel, grafische oppervlakte, irrigatie, status blijvend grasland, bijkomende bestemming (beheerovereenkomst (BO) of agromilieumaatregel (AMM));
 • Quotum rechtstreeks verkoop, quotum levering, quotum zoogkoeien, aantal en totale waarde Vlaamse Toeslagrechten.

Met deze berichtgeving wil het Departement Landbouw en Visserij de land- en tuinbouwers in kennis stellen dat de gegevens die zij bij het Departement hebben gemeld, eveneens rechtmatig ter beschikking worden gesteld aan het VVP per provincie.

Gegevensuitwisseling met Steden en gemeenten (VVSG)

beraadslaging VTC nr. 22/2015 van 17 juni 2015

gewijzigd bij beraadslaging nr. 37/2015 van 4 november 2015

gewijzigd bij beraadslaging nr 31/2016 van 27 juli 2016

De Vlaamse Toezichtcommissie (VTC) heeft een machtiging gegeven aan het Departement Landbouw en Visserij om persoonsgegevens van landbouwers mee te delen aan de Vlaamse gemeenten in het kader van een aantal gemeentelijke bevoegdheden.

Momenteel hebben gemeenten geen correcte gegevens over de landbouwers die actief zijn op hun grondgebied. Bijgevolg kunnen deze landbouwers niet geïnformeerd worden over zaken die hen aanbelangen. De gemeenten wensen aldus toegang te krijgen tot de identificatiegegevens van de landbouwbedrijven die hun maatschappelijke zetel of minstens één exploitatie hebben in de gemeente. Daarnaast zullen de gegevens binnen de gemeente ook gebruikt worden voor gemeentelijke planning.

De VVSG treedt op voor de 308 Vlaamse gemeenten.

De gegevens worden gebruikt voor volgende doeleinden:

 • Het toekennen van vergunningen, rechten, diensten en voordelen landbouwers en landbouwbedrijven, hetzij op initiatief van de betrokkenen zelf, hetzij proactief op basis van een gemeentelijke bevoegdheid;
 • Bekendmaking ophaling bijzondere ophaling van gebruikte goederen (vb. zwart plastiek, autobanden, …);
 • Het innen van belastingen, retributies en andere schuldvorderingen, het opleggen van gemeentelijke administratieve sancties en het opleggen van maatregelen in het kader van handhavingsbevoegdheid door een lokaal bestuur bij landbouwers en landbouwbedrijven;
 • Het informeren en communiceren met landbouwers en landbouwbedrijven in het kader van de gemeentelijke bevoegdheden ten behoefte van een efficiënt en effectief doelgroepenbeleid van de gemeente;
 • Het verkrijgen van basisgegevens van landbouwers en landbouwbedrijven voor het opstellen van een omgevingsanalyse in functie van de algemene gemeentelijke beleidsplanning en budgetopmaak, en in functie van een aantal specifieke planningsnoden (bv. motiliteit, ruimtelijke ordening, veiligheid, enz.). Output wordt steeds op een voldoende geaggregeerd en geanonimiseerd niveau behandeld;
 • De gouverneurs vragen (augustus 2014) om informatie te verzamelen en door te geven in functie van de risico’s op een tekort aan elektriciteit in de nabije toekomst. Landbouwbedrijven zijn hier bijzonder gevoelig voor (koeling, melkinstallaties,…). Ook bij noodsituaties moet men snel kunnen optreden. Bijvoorbeeld bij landbouwcrisissen is het FAVV bevoegd om schutskringen af te bakenen en aan de lokale overheden hun medewerking te vragen. Het zijn de gemeenten die met de lokale politie er moeten op toezien dat deze schutskringen worden ingesteld en nageleefd. Een actuele inventaris van landbouwgegevens is dan niet alleen wenselijk, maar een noodzaak.

De gegevens die steeds ter beschikking blijven via een persoonlijke link op een specifieke website van Departement Landbouw en Visserij:

 • Identificatiegegevens van de landbouwbedrijven die hun maatschappelijke zetel hebben in de gemeente en/of minstens één exploitatie hebben in de betrokken gemeente (actief landbouwernummer, naam en voornaam, adres, postcode, gemeente, rijksregisternummer, ondernemingsnummer, klanttype, rechtsvorm).

Met deze berichtgeving wil het Departement Landbouw en Visserij de land- en tuinbouwers in kennis stellen dat dat de gegevens die zij bij het Departement Landbouw en Visserij hebben gemeld, eveneens rechtmatig ter beschikking worden gesteld aan de Vlaamse steden en gemeenten.

Gegevensuitwisseling met de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)

Beraadslaging VTC nr. 29/2017 van 13 september 2017

De Vlaamse Toezichtscommissie (VTC) heeft een machtiging gegeven aan het Departement Landbouw en Visserij om persoonsgegevens mee te delen aan de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) van landbouwers met percelen gelegen in kwetsbare bescherminszones voor drinkwater. Dit is in het kader van het beleid tot bescherming van de drinkwaterbronnen en de kwaliteit van het drinkwater.

In kader van de drinkwaterkwaliteit en de bescherming van de drinkwaterbronnen moet de bestaande gewasbeschermingsmiddelendruk kunnen worden ingeschat en opgevolgd worden aan de hand van een monitoringsprogramma.

De VMM vraagt de persoonsgegevens jaarlijks op voor  volgende doeleinden:

 • Doeleinde 1: In kaart brengen van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in zones beschermd voor de productie van drinkwater uit grondwater via een opvraging van gegevens in verband met het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen bij de landbouwer zelf;
 • Doeleinde 2: In kaart brengen van de mate waarin de principes van geïntegreerde gewasbescherming  worden nageleefd en van de mate waarin de bedrijven in de beschermende zones voor drinkwater en vegaplan certificering ontvingen;
 • Doeleinde 3: terugkoppeling van de algemene resultaten en waar nodig de bijhorende sensibilisering naar de betrokken landbouwers toe.

De VMM wenst volgende gegevens te ontvangen:

 • Identificatiegegevens van de landbouwers: landbouwernummer, naam, voornaam, adres, postcode, gemeente, telefoon, gsm, email;
 • Perceelsgegevens van percelen: perceelnummer, aangegeven oppervlakte, referentie-ID, namen en codes van voorteelt, hoofdteelt, combinatieteelt(en), eerste en tweede nateelt, datum ingebruikname, certificering van het perceel voor biolandbouw en de omschakeling van het perceel voor biolandbouw, aanwezigheid van agromilieumaatregelen (bijkomende bestemming), gespecialiseerde productiemethode, locatiegegevens van het perceel.

Met deze berichtgeving wil het Departement Landbouw en Visserij de land- en tuinbouwers in kennis stellen dat dat de gegevens die zij bij het Departement Landbouw en Visserij hebben gemeld, eveneens rechtmatig ter beschikking worden gesteld bij de Vlaamse Milieumaatschappij.

Gegevensuitwisseling met de Vlaamse Provincies

Beraadslaging VTC nr 15/2017 van 17 mei 2017

De Vlaamse toezichtscommissie heeft een machtiging verleend aan het Departement Landbouw en Visserij om persoonsgegevens van landbouwers mee te delen aan de Vlaamse Provincies in het kader van het waterlopenbeheer en integraal waterbeleid.

De Vlaamse provincies zijn verantwoordelijk voor het beheer van de waterlopen van tweede categorie en staan in voor de onderhouds- en investeringswerken van deze waterlopen. In functie van deze werken is het aangewezen dat aangelanden en gebruikers vlot kunnen bereikt worden. Landbouwers sluiten met de VLM beheerovereenkomsten af om een grasstrook aan te leggen langs beken. Volgens die beheerovereenkomst mag er geen slib of maaisel worden achtergelaten op de strook, hoewel dit wel tot de erfdienstbaarheid van de waterloopbeheerder behoort. Indien de provincie op voorhand weet waar er grasstroken gelegen zijn, kunnen zij hiermee rekening houden in de bestekken. Maar ook bij een verstopping in de beek of als er dringende herstelwerkzaamheden nodig zijn, is het van belang om snel te kunnen achterhalen wie de officiële gebruiker is van het perceel.

Naast het reguliere onderhoud van de waterlopen voeren de provincies ook talrijke projecten van integraal waterbeheer uit om het water meer ruimte te geven en de biodiversiteit te verhogen in de valleigebieden. Zo worden er overstromingsgebieden en vispassages aangelegd en worden waterlopen ecologisch (her)ingericht.

Daarnaast staan de provincies ook in voor de handhaving van de verplichtingen in het kader van waterlopen tweede categorie. Aangelanden en gebruikers zijn gebonden aan bepaalde regelgeving m.b.t. de geklasseerde waterlopen. Zo dienen zij verplicht doorgang te verlenen aan de waterlopenbeheerder en (onschadelijke) ruimingsspecie op hun gronden te aanvaarden (binnen een 5-meterzone).

De Vlaamse provincies wensen volgende gegevens te ontvangen:

 • Identificatiegegevens van de landbouwers als aangelanden of gebruikers van percelen langs 2e categorie waterlopen: landbouwernummer, naam landbouwer, adres, telefoon/gsm, e-mailadres;
 • Geografische percelenlaag: landbouwernummer, hoofdteelt, voorteelt, nateelt, oppervlakte, bijkomende bestemming (agromilieumaatregel en beheerovereenkomst op perceel).

Met deze berichtgeving wil het Departement Landbouw en Visserij de land- en tuinbouwers in kennis stellen dat dat de gegevens die zij bij het Departement Landbouw en Visserij hebben gemeld, eveneens rechtmatig ter beschikking worden gesteld bij de Vlaamse provincies.

Gegevensuitwisseling tussen het Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO), Team Bedrijfstrajecten (TBT), Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) en het Departement Landbouw en Visserij (Departement LV)

Protocol Bio-economie

Dit protocol voor elektronische uitwisseling van persoonsgegevens werd goedgekeurd in het kader van het Vlaams Beleidsplan bio-economie.

De partijen werden op 18 december 2020 door de Vlaamse Regering aangewezen om gezamenlijk het Vlaams beleidsplan bio-economie uit te voeren (zie VR 2020 1812 DOC.1464/1BIS). Het plan bevat een reeks acties rond stimulering van onderzoek en innovatie, begeleiding van nieuwe samenwerkingen tussen industrie en landbouw en flankerende beleidsmaatregelen. Bio-economie vormt een belangrijke schakel in de transitie om de Vlaamse economie koolstofneutraal te maken, door nieuwe
waardenketens op te bouwen die zorgen voor een gesloten koolstofcyclus.

Pijler 3 van voorgenoemd beleidsplan wil innovatieve samenwerkingen stimuleren tussen industriële actoren, landbouwers en intermediaire partners voor de creatie van nieuwe waardenketens. Om die samenwerkingen te kunnen realiseren is de uitwisseling van de gegevens ter realisatie van de uitgangspunten (art. 2.1) nodig zodat de partijen onderling de in het beleidsplan gevraagde brugfunctie kunnen realiseren om de samenwerkingen ter realisatie van de nieuwe waardenketens te faciliteren en te begeleiden.

Het beoogde doel per partij blijft het eigen uitgangpunt, maar aangevuld met de gegevens van de andere partijen.

VLAIO en TBT doen doorgifte van hun gegevens om andere bestuurslagen en beleidsdomeinen binnen de Vlaamse overheid te stimuleren en te ondersteunen tot het voeren van een innovatiegericht en ondernemersvriendelijk beleid. Het Departement LV en ILVO kunnen als entiteiten binnen het beleidsdomein Landbouw en Visserij van de Vlaamse overheid gegevens aan elkaar en aan derden ter beschikking stellen.

Volgende persoonsgegevens worden onderling uitgewisseld:

 • Identificatiegegevns van de onderneming: vb. ondernemingsnummer, naam, webadressen, e-mailadressen, telefoonnummers, ...
 • Identificatiegegevens van de contactpersonen: voornaam, naam, funcie binnen de onderneming, e-mailadres, telefoonnummer
 • Identificatiegegevens van de dossierverwerkers: voornaam, naam, functie, dienst

Met deze berichtgeving wil het Departement Landbouw en Visserij de land- en tuinbouwers in kennis stellen dat de gegevens die zij bij het Departement Landbouw en Visserij hebben gemeld, eveneens rechtmatig ter beschikking worden gesteld aan VLAIO, TBT en ILVO

Gegevensuitwisseling met de Vlaamse Milieumaatschappij

LV/VMM/DEF/2022/4

VMM zal de opgevraagde gegevens verwerken voor volgende doelen:

 • doel 1: handhaving milieubeleid;
 • doel 2: beheer onbevaarbare waterlopen.

Volgende gegevens worden uitgewisseld:

 • contactgegevens gebruikers: naam landbouwer, adres, telefoon, gsm, e-mail, ondernemingsnummer
 • gegevens van de percelen gelegen land de onbevaarbare waterlopen (1°, 2° en ° categorie): naam landbouwer, perceelnummer, oppervlakte perceel, contour perceel en hoofdteelt.

Met deze berichtgeving wil het Departement Landbouw en Visserij de land- en tuinbouwers in kennis stellen dat de gegevens die zij bij het Departement Landbouw en Visserij hebben gemeld, eveneens rechtmatig ter beschikking worden gesteld aan VMM.

A - B - C - D - E - F - G - H - - L - N - O - PS - V - Z

Z

Kernwoord VTC - Beraadslaging Van Tot
Zottegem RUP, erosie                          VTC nr.47/2017 20/12/2017 geen einddatum

Gegevensuitwisseling met de stad Zottegem

Beraadslaging VTC nr.47/2017 van 20 december 2017

De Vlaamse Toezichtcommissie voor het elektronisch bestuurlijke gegevensverkeer heeft een machtiging goedgekeurd voor de mededeling van persoonsgegevens van landbouwers door het departement Landbouw en Visserij (departement LV) aan de stad Zottegem. Deze goedkeuring komt er in het kader van voor hen relevante maatregelen op gemeentelijk niveau, hen in te lichten bij rampspoedige gebeurtenissen, catastrofen en rampengevallen, hen te raadplegen voor het open ruimte beleid (RUP) en hen te betrekken bij het gemeentelijke erosiebeleid.

Het is de wettelijke en reglementaire taak van een gemeente om haar burgers zo goed mogelijk te helpen en zo tot een leefbare samenleving te komen. Zo is het belangrijk dat landbouwers binnen de gemeente voor bepaalde relevante aangelegenheden apart gecontacteerd kunnen worden.

De gegevens worden uitgewisseld voor volgende doeleinden:

 • Opvragen van gegevens over professioneel landbouwgebruik van gronden in het kader van een vrijstelling op het gemeentelijk belastingreglement 'belasting op onbebouwde percelen';
 • Informeren van landbouwers over voor hen relevante maatregelen op gemeentelijk niveau (bv. ophalen van plastiekfolie, ophalen van silobanden, meedelen van de ophokplicht bij vogelgriep, gemeentelijke subsidies op perceelsniveau);
 • Inlichtingen verschaffen over rampspoedige gebeurtenissen, catastrofen en rampengevallen. Er wordt van de gemeenten verwacht dat zij een degelijk rampenplan opstellen voor de gemeente;
 • Raadplegen bij opmaak gemeentelijke RUP;
 • Gemeentelijk erosiebeleid. In de gemeente Zottegem zijn nogal grote niveauverschillen te vinden in het landschap. Er wordt zoveel mogelijk naar gestreefd om afspoeling op de velden te voorkomen. Dit is zowel in het belang van de landbouwers om een goede structuur te behouden op het veld, maar ook voor de weggebruikers die zo min mogelijk last hebben van modder op de rijbaan. Het opmaken van een erosieplan op basis van de meest actuele perceelgegevens is aangewezen.

Volgende gegevens zullen jaarlijks worden uitgewisseld:

 • Identificatiegegevens van de landbouwers op grondgebied Zottegem: landbouwernummer, status landbouwernummer, naam landbouwer, adres landbouwer, mailadres landbouwer, exploitatienummer, status exploitatienummer, ondernemingsnummer;
 • Perceelsgegevens van de landbouwers op  grondgebied Zottegem: landbouwernummer, naam landbouwer, perceelsnummer, omschrijving hoofdteelt, gewasnaam voorteelt, gewasnaam nateelt, grafische oppervlakte, bijkomende bestemming, gespecialiseerde productiemethode (serre, beschutte teelt, erosiemaatregelen...), status erosiegevoeligheid.

Met deze berichtgeving wil het Departement Landbouw en Visserij de land- en tuinbouwers in kennis stellen dat de gegevens die zij bij het Departement Landbouw en Visserij hebben gemeld, eveneens rechtmatig ter beschikking worden gesteld aan de stad Zottegem.

Delen: