Platform voor Landbouw- en Voedingsonderzoek

Het Platform voor Landbouw- en Voedingsonderzoek fungeert als klankbord en aanspreekpunt voor landbouw- en voedingsonderzoek.

Het Platform verenigt de universiteiten (KU Leuven en UGent), het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO), het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO), de hogescholen (HOGent en KHKempen), de praktijkcentra, de landbouworganisaties (Boerenbond, Algemeen Boerensyndicaat en Bioforum), VLAM, Flanders’ Food, het Departement Landbouw en Visserij (LV), het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI) en het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO).

Het Platform voor Landbouw- en Voedingsonderzoek werd opgericht door de beslissing van de Vlaamse regering dd. 14 mei 2004 (VR/PV/14.05/VOC.0714Bis). Het Platform fungeert als klankbord en aanspreekpunt voor landbouw- en voedingsonderzoek. Het Platform is het forum voor overleg en afspraken:

  • tussen de landbouwonderzoeksinstellingen en het landbouwbeleid met het oog op het realiseren van het innovatiebeleid en het stimuleren van het ondernemerschap in de landbouw;
  • tussen de landbouwonderzoeksinstellingen en de landbouwsector met het oog op een zo goed mogelijke wederzijdse kennisdoorstroming en gebruik van kennis;
  • tussen de landbouwonderzoeksinstellingen onderling met het oog op een optimale onderlinge afstemming.

FIT4FOOD2030

Onderzoeksagenda

Hoe bouwen we een voedselsysteem dat een minimale impact heeft op het milieu, afgestemd is op het veranderende klimaat, gezond is voor de mens en eerlijk is voor alle partners in de keten? Dat was het onderwerp van het Europese project FIT4FOOD2030. De Vlaamse overheid (Departement Economie, Wetenschap en Innovatie en het Departement Landbouw en Visserij) bracht van 1 februari 2018 tot 31 december 2020 alle Vlaamse betrokkenen rond de tafel om te brainstormen over een onderzoeksagenda.

Wat gebeurt er vandaag al? Waar willen we naartoe? En wat is er nodig om naar een toekomstbestendig voedselsysteem te gaan? In FIT4FOOD2030, een Vlaamse onderzoeksagenda voor een gezond, duurzaam en eerlijk voedselsysteem lees je het resultaat van alle workshops en gesprekken, formuleren we (prioritaire) onderzoeksthema’s en doen we beleidsaanbevelingen binnen 6 missies.

Witboek Landbouwonderzoek

Begin 2008 kreeg het Platform de opdracht van minister-president Kris Peeters om de langetermijnprioriteiten voor het Vlaamse landbouwonderzoek vast te leggen en te bundelen in een Witboek Landbouwonderzoek. Dit witboek werd opnieuw geëvalueerd in 2016 en blijft up-to-date.

Het uitgangspunt van het Witboek is een analyse van de externe ontwikkelingen op mondiaal vlak. Landbouw is een activiteit op het kruispunt van natuurlijke processen en menselijke systemen, zodat de sector onderhevig is aan een zeer breed en complex netwerk van invloedsfactoren. Algemeen kan men stellen dat het speelveld in en rond de landbouw gedomineerd wordt door drie tendensen: een toenemende competitieve druk, een toenemende druk van milieu en klimaat en een toenemende volatiliteit van de omgeving. Dit resulteert in een vraag naar een andere manier van voedsel produceren, afwijkend van het bestaande model (FOOD 2030).

Om een antwoord te formuleren op deze evoluties moet het onderzoek bewegingen realiseren in drie innovatie-gebieden: het verdiepen van de bestaande competenties in intensieve en efficiënte landbouw, het verbreden van het waardecreatiemodel en het verduurzamen van de productie. Het Witboek Landbouwonderzoek identificeert hierbij vijf prioritaire onderzoeksdomeinen:

  1. Het optimaal benutten van het genetische potentieel van planten, dieren en micro-organismen en van biodiversiteit;
  2. De optimalisatie van groeifactoren (plant-, dier- en bodemprocessen) en productiefactoren (kapitaal, arbeid, kennis en land);
  3. Het verhogen van de performantie en robuustheid van de agrovoedingsketens;
  4. Het verhogen van de kwaliteit van landbouwproducten en het opwaarderen van de maatschappelijke rol van voeding;
  5. Het verbreden van het waardecreatiemodel van landbouw door het ontwikkelen van een multifunctionele landbouw.

Dit Witboek Landbouwonderzoek geeft een onderzoeksportfolio die een transitie naar een nieuwe ontwikkelingscurve voor landbouw mogelijk moet maken.

Realisaties

Relevante publicaties

Leden

Het Platform voor Landbouw- en Voedingsonderzoek bestaat uit effectieve leden (kennisinstellingen en vertegenwoordigers beleidsdomein Landbouw en Visserij) en uit waarnemende leden (landbouwsector, VLAIO, andere beleidsdomeinen). In functie van de thema’s die behandeld worden op een vergadering worden ook externen uitgenodigd.

Vaste leden
Naam Organisatie
Kirezi Kanobana Agentschap Innoveren en Ondernemen
Anne-Rose Gustin Agrolink Vlaanderen
Hendrik Van Damme Algemeen Boerensyndicaat
Lieve Vercauteren Bioforum
Lode Ceyssens Boerenbond
Els Lapage Departement Landbouw en Visserij
Kathleen D'hondt Departement EWI
Liselotte De Vos Departement EWI
Lieve Vermeiren Hogeschool Gent
Bart Sonck ILVO - dier
Björn Possé ILVO - directie
Joris Relaes ILVO - directie
Mia De Meulemeester Inagro
Myriam Dumortier INBO
Koen Symons Innovatiesteunpunt
Patricia De Clercq secretaris-generaal LV
Nadine Buys KU Leuven
Wouter Saeys KU Leuven
Dany Bylemans PC Fruit
Iris Van Dosselaer Proefbedrijf Pluimveehouderij
Stefaan Desmedt UGent - bio-ingenieurswetenschappen
John Van Camp UGent - bio-ingenieurswetenschappen
Pieter Spanoghe UGent - bio-ingenieurswetenschappen

 

Vervangers
Naam Organisatie
An Jamart Bioforum
Bruno Gobin Praktijkcentrum sierteelt, PC aardappelen, PC groenten
Ferdi Soors Agentschap Innoveren en Ondernemen
Bart Pardon UGent - diergeneeskunde
Hilde Willekens UGent - bio-ingenieurswetenschappen
Ilse Van den Broeck Hooibeekhoeve
Johan Buyse KU Leuven
Joos Latré Hogeschool Gent
Kristiaan Van Laecke ILVO - plant
Lieve De Cock NOBL (namens Bioforum)
Lieve Herman ILVO - technologie & voeding
Marie-Christine Van Labeke UGent - bio-ingenieurswetenschappen
Els Berckmoes Proefstation voor de Groenteteelt
Stijn Bossin Innovatiesteunpunt
Barbara De Coninck KU Leuven
Peter Van Gossum INBO
Delen: