Voortplantingstechnieken

Op deze pagina:

In het kader van de kunstmatige inseminatie bij varkens bepaalt de Vlaamse overheid enerzijds de zoötechnische voorwaarden waaraan de KI-beren moeten voldoen en anderzijds de administratieve voorwaarden waaronder de productie en de handel van het sperma van deze beren moet gebeuren.
Het winnen en opslaan van sperma dat voor de handel is bestemd kan uitsluitend gebeuren op een erkend centrum. De exploitatie van KI-beren kan uitsluitend gebeuren op erkende centra.

Ook het gebruik van sperma is gereglementeerd. Een erkend centrum mag alleen sperma verhandelen van beren met certificaat van een erkende vereniging of organisatie van fokkers of van een erkende onderneming. Een dosis sperma mag van slechts één donorbeer afkomstig zijn. De identiteit van de donorbeer moet vermeld zijn op de spermarecipiënt.

Aanvraag van een erkenning voor de winning, opslag, inseminatie of verhandeling van sperma, -eicellen of -embryo's van varkens

Wetgeving

  • Fokkerijbesluit: Besluit van de Vlaamse Regering van 19 maart 2010 betreffende de organisatie van de fokkerij van voor de landbouw nuttige huisdieren
  • Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 8, 36 en 42 van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 maart 2010 betreffende de organisatie van de fokkerij van voor de landbouw nuttige huisdieren
  • het ministerieel besluit van 26/07/2011 tot erkenning van centra voor varkens ter uitvoering van artikel 35 en 59, §2, van het Fokkerijbesluit van 19 maart 2010

website (nieuw venster): http://jure.juridat.just.fgov.be/?lang=nl

Erkende spermacentra varkens

Spermacentra varkens: jaarrapporten

Contact

Hieronder vindt u de naam en de coördinaten van de ambtenaar van het departement Landbouw en Visserij belast met het dossier in kwestie. U kunt bij deze persoon terecht voor alle vragen betreffende wetgeving en de controle erop.

Koningin Maria Hendrikaplein 70, bus 101 - 9000 Gent (wegbeschrijving)
Sarah Samyn | Tel. 09 276 28 42
sarah.samyn@lv.vlaanderen.be