Controle uitgangsmateriaal

Controle uitgangsmateriaal fruitgewassen

Op deze pagina:

Fruitbomen (pitfruit) - kleinfruit - aardbeien

Vlaanderen is een belangrijke producent van teeltmateriaal en planten van fruitgewassen. Zoals voor de sectoren van de siergewassen en de groentegewassen worden minimale kwaliteitseisen opgelegd door de EG. De regelgeving voorziet facultatief in een supplementaire controle van het geproduceerde materiaal waarna een kwaliteitslabel wordt uitgereikt door het departement Landbouw en Visserij.

Formulieren

Mededeling

In de handel brengen van teeltmateriaal van fruitgewassen en fruitgewassen – CAC materiaal

Praktische schikkingen betreffende het aanrekenen van retributies bij de handel en keuring van teeltmateriaal voor bosbouw, fruitteelt, sierteelt, wijnbouw en groenteteelt  (1 juni 2018)

Wetgeving

Europese regelgeving:

Hieronder vindt u de geconsolideerde Europese regelgeving. De laatste versie van de geconsolideerde tekst kan u opzoeken via de volgende koppeling: http://eur-lex.europa.eu/advanced-search-form.html?locale=nl (website, nieuw venster). Stel in op Nederlands en zoek op het nummer van de verordening, beschikking of richtlijn).

 • BASIS:
  Richtlijn 2008/90/EG van de Raad van 29 september 2008 betreffende het in de handel brengen van teeltmateriaal van fruitgewassen, alsmede van fruitgewassen die voor de fruitteelt worden gebruikt

 

 • TOEZICHT:
  UITVOERINGSRICHTLIJN 2014/96/EU VAN DE COMMISSIE van 15 oktober 2014 betreffende de voorschriften voor het etiketteren, plomberen en verpakken van teeltmateriaal van fruitgewassen, alsmede van fruitgewassen die voor de fruitteelt worden gebruikt, die onder het toepassingsgebied van Richtlijn 2008/90/EG van de Raad vallen

UITVOERINGSRICHTLIJN 2014/98/EU VAN DE COMMISSIE van 15 oktober 2014 tot uitvoering van Richtlijn 2008/90/EG van de Raad wat betreft specifieke voorschriften voor de in bijlage I bij die richtlijn bedoelde geslachten en soorten van fruitgewassen, specifieke voorschriften waaraan leveranciers moeten voldoen, en nadere voorschriften betreffende officiële inspecties

 • LIJSTEN:
  UITVOERINGSRICHTLIJN 2014/97/EU VAN DE COMMISSIE van 15 oktober 2014 tot uitvoering van Richtlijn 2008/90/EG van de Raad wat betreft de registratie van leveranciers en van rassen en de gemeenschappelijke lijst van rassen

Nationale / Vlaamse regelgeving:

Via onderstaande link kan u de geconsolideerde regelgeving opzoeken:

website (nieuw venster): https://codex.vlaanderen.be/

 • Besluit van de Vlaamse Regering van 22 januari 2010 betreffende het in de handel brengen van teeltmateriaal van fruitgewassen, alsmede van fruitgewassen die voor de fruitteelt worden gebruikt, B.S. 10 maart 2010

 • Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 2018 houdende vaststelling van de retributies voor de toelating van de rassen tot de rassenlijsten, voor de registratie van rassen van teeltmateriaal van fruitgewassen in het rassenregister, voor de uitoefening van bepaalde beroepen in de sector van het plantaardige teeltmateriaal en voor de keuring van dat materiaal, B.S. 26 juni 2018

 • Ministerieel besluit van 8 juli 2016 betreffende de voorschriften voor het etiketteren, plomberen en verpakken van teeltmateriaal van fruitgewassen, alsook van fruitgewassen die voor de fruitteelt worden gebruikt

 • Ministerieel besluit van 25 augustus 2016 betreffende de uitvoeringsbepalingen met betrekking tot de voorschriften voor fruitgewassen, de specifieke voorschriften waaraan leveranciers moeten voldoen, en de nadere voorschriften voor officiële inspectie

 • Ministerieel besluit van 25 juli 2016 betreffende de registratie van leveranciers en van rassen

 • Decreet van 28 juni 2013 betreffende het landbouw- en visserijbeleid, B.S. 12 september 2013

Contact

Voor vragen over controle uitgangsmateriaal van fruitgewassen kan u steeds terecht bij:

Diestsepoort 6, bus 101 - 3000 Leuven
Tel. 0479 97 20 95
Marleen Sevenants
e-mail: marleen.sevenants@lv.vlaanderen.be

Koning Albert II-Laan 35, bus 40 - 1030 Brussel
Tel. 02 552 74 57
Ann Van Essche
e-mail: kwaliteit.plant@lv.vlaanderen.be