Gecertificeerde zaaizaden

Op deze pagina:

De Europese regelgeving betreffende het in de handel brengen van zaaizaden van landbouw- en groentegewassen en de internationale OESO Seed Schemes voorzien beide in een certificeringssysteem dat de internationale handel in zaaizaden van landbouw- en groentegewassen moet vergemakkelijken. Beide systemen zijn in grote mate op elkaar afgestemd en waarborgen het gebruik van gecertificeerd zaaizaad dat van een constante hoge kwaliteit is.

De keurings- en certificeringswerkzaamheden binnen de Europese en Vlaamse regelgeving worden uitgevoerd, zoals voorgeschreven in het ministerieel besluit tot vaststelling van een keurings- en certificeringsreglement voor de productie van zaaizaden van landbouw- en groentegewassen.  

Voor de ISTA certificatie zijn er vanaf 1 januari 2024 twee entiteiten verantwoordelijk (zie ook Member Search ISTA):

 • Het Agentschap voor Landbouw en Zeevisserij is ISTA geaccrediteerd voor het nemen van zaadmonsters onder het nummer BEML0500.
 • Het Laboratorium voor Zaadontleding van het ILVO is ISTA geaccrediteerd voor zaadanalyse onder het nummer BEDL0200 en staat in voor het afleveren van de ISTA certificaten. 

Aanvragen voor monsternames in het kader van de ISTA accreditatie dienen te gebeuren bij het Agentschap Landbouw en Zeevisserij. Dit kan met de volgende aanvraagformulieren:

Bekijk onze werking in het filmpje over het keuringsproces van zaaizaad op ons You-Tubekanaal: Zaaizaadcertificering.

Toegang tot het e-loket

U moet de teelten die voor keuring worden aangeboden, via het e-loket indienen voor de vastgelegde datums opgegeven in ministerieel besluit tot vaststelling van een keurings- en certificeringsreglement voor de productie van zaaizaden van landbouw- en groentegewassen. 

De elektronische aangifte verloopt in 2 fasen:

Na de keuringen te velde moet u de oogst van het brutozaaizaad registreren: Handleiding 'Registratie oogst van brutozaaiaden'

Wetgeving

Europese regelgeving

Europese regelgeving:

 • Richtlijn 66/401/EEG van de Raad van 14 juni 1966 betreffende het in de handel brengen van zaaizaad van groenvoedergewassen
 • Richtlijn 66/402/EEG van de Raad van 14 juni 1966 betreffende het in de handel brengen van zaaigranen
 • Richtljn 2002/54/EG van de Raad van 13 juni 2002 betreffende het in de handel brengen van bietenzaad
 • Richtlijn 2002/55/EG van de Raad van 13 juni 2002 betreffende het in de handel brengen van groentezaad
 • Richtlijn 2002/57/EG van de Raad van 13 juni 2002 betreffende het in de handel brengen van zaaizaad van oliehoudende planten en vezelgewassen

De laatste versie van de geconsolideerde tekst kan u opzoeken via EUR-Lex (stel in op Nederlands en zoek op het nummer van de verordening, beschikking of richtlijn).

Internationale OESO regels

U vindt de OESO Seed Schemes voor gecertificeerde landbouwzaden op OESO Seed Schemes (OECD).

Vlaamse regelgeving

 • Besluit van de Vlaamse Regering van 25 maart 2005 houdende reglementering van de handel in en de keuring van zaaizaad van groenvoedergewassen.
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 2005 houdende de reglementering van de handel in en de keuring van zaaigranen.
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 25 maart 2005 houdende reglementering van de handel in en de keuring van zaaizaad van groenvoedergewassen.
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 2005 houdende de reglementering van de handel in en van de keuring van groentezaad en zaad van cichorei voor de industrie.
 • Besluit van de Vlaamse regering van 3 oktober 2003 houdende reglementering van de handel in en de keuring van zaaizaad van oliehoudende planten en vezelgewassen.
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 23 december 2022 tot vaststelling van de retributies voor de toelating of registratie van rassen van land- en tuinbouwgewassen, voor de uitoefening van bepaalde beroepen in de sector van het plantaardige teeltmateriaal, voor de keuring en controle van dat materiaal en voor de keuring en controle bij de productie van hop en hopproducten.
 • Ministerieel besluit van 28 april 2021 tot vaststelling van een keurings- en certificeringsreglement voor de productie van zaaizaden van landbouw- en groentegewassen.

U kan de geconsolideerde Vlaamse regelgeving opzoeken aan de hand van de afkondigings- en/of publicatiedatum via het Belgisch Staatsblad of via de Vlaamse Codex. In de referenties wordt geen melding gemaakt van de wijzigingen, aangezien deze in de geconsolideerde versie verwerkt zijn.

Statistieken

De statistieken over de certificering van zaaizaad in Vlaanderen zijn weergegeven per teelt- of campagnejaar. Een teeltjaar is het jaar waarin de percelen bij ons ter keuring aangegeven worden. Een campagnejaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni en is het jaar waarin de oogst van de percelen gecertificeerd wordt. Bv. de gecertificeerde hoeveelheden van campagnejaar 2006 (van 1 juli 2006 tot 30 juni 2007) zijn afkomstig van de percelen ingeschreven in teeltjaar 2006.

Van zodra er (meer) gegevens van het huidige teelt- of campagnejaar beschikbaar zijn, worden de statistieken geactualiseerd en aangevuld.

Meer gegevens met betrekking tot de zaaizaadproductie in andere Europese landen vindt u bij ESCAA (European Seed Certification Agencies Association)

Delen: