Data en digitalisering

2018 is uitgeroepen tot het jaar van de data in de landbouw. Zo probeert de Vlaamse overheid het gebruik van big data en datagedreven besluitvorming in de land- en tuinbouw te stimuleren. Land- en tuinbouwers gebruiken steeds meer technologie om data op het bedrijf te verzamelen, o.a. via sensoren, satellieten, robots,…

De meerwaarde van het gebruik van deze data voor het land- en tuinbouwbedrijf is soms niet zo duidelijk. Zo ontbreekt het vandaag nog vaak aan informatiemanagement en effectieve beslissingsondersteuning via slimme software. Ook de complexiteit van nieuwe technologie en applicaties maakt dat vele land- en tuinbouwers nog niet volledig zijn overtuigd van de voordelen van het gebruik van data en van digitalisering. Er is dus op dit vlak verdere sensibilisering nodig.

Projecten in dit thema focussen op het realiseren van een concreet, beslissingsondersteunend en praktisch advies gebaseerd op de digitaal verzamelde data, waarmee de land- en tuinbouwers gemakkelijker en beter gefundeerde beslissingen voor hun bedrijf kunnen nemen. Het advies past binnen een van de volgende thema’s: de toepassing van landbouwactiviteiten die een positieve bijdrage leveren aan de milieubescherming, de naleving van de hygiënische normen, de diergezondheid, het dierenwelzijn, de kwaliteitsverbetering, het landschapsbehoud en de landschapsverbetering, kwaliteitsborgings- en certificeringssystemen voor duurzame landbouw en/of afzet van de door die systemen voortgebrachte kwaliteitsvolle producten, genetische diversiteit van dieren en landbouwgewassen, behoud van biodiversiteit, diversificatie van landbouwactiviteiten en landbouwproducten, en landbouwactiviteiten in de richting van landbouw met verbrede doelstelling.

Methoden die gedemonstreerd worden in het project, hebben hun nut reeds bewezen en sluiten aan op de behoeften van land- en tuinbouwers. Toch worden ze in de praktijk nog te weinig gebruikt. Dit kan gaan over beslissingstools, voorspellingstools of platformen om data uit te wisselen in de vorm van webapplicaties, apps,… die land- en tuinbouwers toelaten sneller te anticiperen en efficiënter te werken.

De sensibiliseringsactiviteiten in de projecten hebben tot doel de land- en tuinbouwer te overtuigen van de digitale mogelijkheden. Het voordeel van landbouwdigitalisering en de meerwaarde voor het bedrijf komen dan ook duidelijk aan bod. Landbouwers moeten actief in het project betrokken worden om deze technologie te demonstreren

Geselecteerde projecten

Delen: