Regelgeving erkende centra naschoolse vorming

Regelgeving steun voor uitwisseling van kennis en verspreiding van informatie in de landbouwsector

Van toepassing op vormingen vanaf 01/01/2024.

Regelgeving erkende centra naschoolse vorming

In het kader van PDPO III, van toepassing op vormingen georganiseerd tot 31/12/2023.

Specifieke bepalingen voor maatregelen met Europese steun, enkel van toepassing voor algemene en gewestelijke centra

De Europese verordeningen in het kader van het PDPO zijn van toepassing op alle subsidies met Europese cofinanciering. Volgende bepalingen uit de Europese verordeningen, die niet opgenomen zijn in de Vlaamse regelgeving, zijn van toepassing:

1. Bepalingen van de verordening (EU) 1305/2013 (Plattelandsverordening), art 14, derde lid 

"In het kader van deze maatregel wordt geen steun verleend voor cursussen of stages die deel uitmaken van normale programma's of leergangen van het middelbaar of hoger onderwijs.

De organisaties die kennisoverdrachtsdiensten en voorlichtingsdiensten aanbieden, moeten beschikken over gekwalificeerd en regelmatig bijgeschoold personeel."

2. Europese sanctieregeling (uitvoeringsverordening (EU) 809/2014, art. 63)

De Europese sanctieregeling is van toepassing op alle betalingen met Europese cofinanciering. Indien bij de administratieve controle of bij een controle ter plaatse van een schuldvordering blijkt dat er sprake is van overdeclaratie van uitgaven, en een deel van de subsidie wordt ingehouden, dan moet, als de ingehouden subsidie meer dan 10% van het gevorderd bedrag bedraagt, een extra sanctie toegepast worden die gelijk is aan het ingehouden bedrag. Maximaal wordt het volledige bedrag van de schuldvordering ingehouden.

3. Communicatieverplichtingen van toepassing op PDPO - maatregelen (uitvoeringsverordening (EU) 808/2014

De centra moeten voldoen aan specifieke Communicatieverplichtingen in het kader van PDPO III. Bij niet-naleving zal er een sanctie toegepast worden van minimum 0,25% en maximum 8% van het totale steunbedrag van het uitgevoerde jaarprogramma, afhankelijk van de ernst van de niet-naleving.

Op de titelpagina van publicaties (op papier en/of elektronisch), op websites en op affiches over de PDPO-maatregelen en PDPO-acties, inclusief alle uitnodigingen en aankondigingen in de (vak)pers, moeten minimaal de volgende elementen worden opgenomen:

  • Naam verantwoordelijke uitgever met instantie die verantwoordelijk is voor de inhoud van de informatie
  • Link naar www.vlaanderen.be/pdpo
  • Bij professionele websites waarbij een directe link is tussen het doel van de website en de gesteunde operatie, moet er een korte beschrijving van de operatie vermeld worden (met doelstellingen en resultaten), met de vermelding “met steun van ELFPO”.
  • Europees en Vlaams logo en slogan

Zie ook: Communicatieverplichtingen begunstigden

Delen: