Formulieren

Stage in het kader van een naschoolse opleiding in de landbouwsector

Erkenning als centrum voor Landbouwvorming

De erkenning van een vzw als centrum voor landbouwvorming gebeurt door de bevoegde minister en wordt gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Bij de erkenning wordt een erkenningsnummer toegekend.

De subsidieaanvragen moeten ingediend worden via het e-loket van het Agentschap Landbouw en Zeevisserij. Om toegang te krijgen tot het e-loket moet het centrum zich na zijn erkenning laten registreren als vormingscentrum met dit formulier:

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Volgens de wetgeving rond verwerking van persoonsgegevens zijn de erkende centra ten aanzien van de Vlaamse overheid externe verwerkers van persoonsgegevens. De centra zijn op basis van deze wetgeving verplicht met het Agentschap Landbouw en Zeevisserij een vertrouwelijkheidscontract te sluiten, waarin zij zich ertoe verbinden conform de privacywetgeving met de persoonsgegevens om te gaan.

De centra vullen daartoe het evaluatieformulier informatieveiligheid in en sturen dat naar info@lv.vlaanderen.be. Het agentschap zal op basis van het evaluatieformulier een vertrouwelijkheidscontract op maat van het centrum opstellen en dit aan het centrum bezorgen ter ondertekening.

Centra die online opleidingen willen aanbieden moeten vooraf een gegevensimpactanalyse (Privacy Impact Assessment/PIA) uitvoeren en dit sturen naar gegevensbescherming@lv.vlaanderen.be. Het agentschap zal op basis van de analyse nagaan of het softwarepakket dat het centrum voor de online opleidingen wil gebruiken aan de privacy voorwaarden voldoet.

Delen: