Oproep voor projecten inzake bescherming en herstel van het mariene milieu en de biodiversiteit

De indieningsperiode van deze oproep is afgelopen.

De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Visserij lanceert een oproep voor de indiening van projecten inzake bescherming en herstel van het mariene milieu en de biodiversiteit. Voor deze oproep wordt 450.000 euro aan Europese middelen (EFMZVA) ter beschikking gesteld.

Deze oproep kadert in de uitvoering van Prioriteit 1 van het Belgisch programma voor het Europees Fonds voor Maritieme Zaken, Visserij en Aquacultuur (EFMZVA) 2021 – 2027 en richt zich specifiek op de uitvoering van de Belgische programmadoelstelling om bij te dragen tot de bescherming en het herstel van de aquatische ecosystemen en biodiversiteit.

Algemene aspecten verbonden aan deze oproep
Indieningsperiode 1 november 2023 – 31 januari 2024
Maximaal beschikbare budget 450.000 EUR (EFMZVA; 60%) aan te vullen met nationale cofinanciering (40%)
Maximale steun per project 300.000 EUR EFMZVA-middelen
Maximaal steunpercentage per project 100%
Maximale looptijd van een project 3 jaar
Indiening via Het e-loket van het Agentschap Landbouw en Zeevisserij. Voor meer informatie raadpleegt u: Praktische informatie over steunaanvragen programma Europees Fonds voor Maritieme Zaken, Visserij en Aquacultuur 2021 – 2027
Contact Voor meer informatie over deze oproep, kan u contact opnemen met volgend e-mailadres: info@lv.vlaanderen.be

Het actietype waarbinnen deze oproep kadert samengevat:

Actietype 1.6.1 Bevordering van de bescherming en herstel van de aquatische biodiversiteit en ecosystemen, concrete actie ‘Bescherming en herstel van het mariene milieu en de biodiversiteit’
Beschrijving van het actietype

Het betreft in dit geval acties met betrekking tot operationele activiteiten (incl. pilootprojecten) en een beter beheer die bijdragen tot de bescherming en het herstel van gebieden en soorten van belang voor het mariene milieu en de mariene biodiversiteit, met specifieke aandacht voor de Marien Beschermde Gebieden (MPA’s) en Natura 2000 zones, met inbegrip van het noodzakelijke voorbereidende onderzoek, dataverzameling en monitoring.

De acties moeten een actieve bijdrage leveren aan de milieudoelen en bijhorende descriptoren van de Belgische Mariene Strategie, dewelke uitvoering geeft aan het KRMS, met het Maatregelenprogramma voor de Belgische mariene wateren (2022 – 2027) als framework. Dit met specifieke aandacht voor onderstaande descriptoren gerelateerd aan drukken en impacten op het mariene milieu. Elke descriptor wordt ter illustratie voorzien van één of meerdere mogelijke concrete acties om de status van de descriptor te verbeteren:

  • Descriptor 3: “Commercieel geëxploiteerde soorten vis en schaal- en schelpdieren” (potentiële actie(s): creatie van schuil-, paai- en rustmogelijkheden voor vissen en inktvissen bij de aanleg van nieuwe offshore constructies; een proefproject rond het taggen van haaien of roggen)
  • Descriptor 5: “Eutrofiëring” (potentiële actie(s): bescherming en herstel estuariene natuur (slik/schorvegetaties) als buffer tegen verstoring nutriëntenbalans)
  • Descriptor 6 "Zeebodemintegriteit (benthische habitats): (potentiële actie(s): creatie van schuil-, paai- en rustmogelijkheden voor vissen en inktvissen bij de aanleg van nieuwe offshore constructies)
  • Descriptor 8: “Vervuilende stoffen” (potentiële actie(s): uitfaseren van vislood in de hengelvisserij: een verderzetting van bestaande initiatieven omtrent alternatieven en sensibilisering + uitbreiding met Green Deal; inzetten op het ontwikkelen/toepassen van milieuvriendelijke alternatieven voor antifouling in plaats van zware metalen en toxische alternatieven in verven die momenteel gebruikt worden)
  • Descriptor 10 “Zwerfvuil” (potentiële actie(s): schoonmaak van wrakken met als doel het herstel van geassocieerde wrakgemeenschappen en functionele relaties (paai-kraamkamer, schuilplaats, etc.)

Descriptoren gerelateerd aan de status van het mariene milieu:

  • Descriptor 1: “Biodiversiteit” (potentiële actie(s): onderzoek naar migratieroutes van zeevogels in het BNZ en ontwikkelen van een risicomap omtrent barrièrewerking van offshore infrastructuur; Algemene sensibilisering van een breed publiek mariene gebruikers, specifiek met betrekking tot zeehonden; het aanpakken van knelpunten langsheen migratieroutes van katadrome vissen zoals paling en anadrome vissen als fint)
  • Descriptor 4: “Ecosysteem, voedselketen” (potentiële actie(s): natuurlijk herstel van biogene riffen toelaten door het ontbreken van bodemberoering met het oog op het creëren van extra habitatmogelijkheden voor geassocieerde gemeenschappen en daardoor toename van biodiversiteit)
  • Descriptor 6: “Zeebodemintegriteit (benthische habitats)” (potentiële actie(s): zie eerder voorbeeld)
Voorwaarden

Het moet steeds gaan over een collectief project of een project van algemeen belang, uitgevoerd door regionale, lokale en andere overheden en hun verzelfstandigde agentschappen

Voor meer informatie over de steunvoorwaarden, zie:

BVR FIVA/EFMZVA, art. 18

Selectiecriteria De criteria waaraan de ingediende projecten zullen worden afgetoetst staan beschreven in het document met de criteria en procedure voor de selectie van concrete acties.

Meer informatie

Voor meer informatie over deze oproep en steun uit het Belgisch programma EFMZVA 2021 – 2027 kan u Praktische informatie over steunaanvragen programma Europees Fonds voor Maritieme Zaken, Visserij en Aquacultuur 2021 – 2027 raadplegen.

Raadpleeg zeker ook volgende documenten:

Naast deze steunaanvraag kunt u ook continu steunaanvragen indienen in een blokperiode via het “open loket”. De blok- of indienperiodes waarbinnen u continu kan indienen, lopen telkens over een periode van 3 maanden. Meer info vindt u op Praktische informatie over steunaanvragen programma Europees Fonds voor Maritieme Zaken, Visserij en Aquacultuur 2021 – 2027

Regelgevend kader

Medegefinancierd door de Europese Unie

Contact

Delen: