Praktische informatie over steunaanvragen programma Europees Fonds voor Maritieme Zaken, Visserij en Aquacultuur 2021 – 2027

Op deze pagina:

Indiening steunaanvragen

Welke aanvragen zijn mogelijk?

U vindt een totaaloverzicht van de actietypes en de aanvraagmogelijkheden in de brochure voor de begunstigden van het Belgisch Programma EFMZVA 2021 - 2027.

Steunaanvragen kunt u ofwel in een blokperiode continu indienen (via het “open loket”), ofwel alleen na een oproep door de minister tot indiening van steunaanvragen.

Open loket 

De blok- of indienperiodes waarbinnen u continu kan indienen, lopen telkens over een periode van 3 maanden vanaf

 • 16 januari tot en met 15 april van het lopende jaar
 • 16 april tot en met 15 juli van het lopende jaar
 • 16 juli tot 15 en met oktober van het lopende jaar
 • 16 oktober tot en met 15 januari van het volgend jaar.

De dossiers die ingediend zijn ten laatste op 15 januari, 15 april, 15 juli en 15 oktober van het lopende jaar worden gegroepeerd en voorgelegd aan het beoordelingscomité. Dat komt 4 maal per jaar samen, doorgaans een tweetal maanden nadat de hierboven vermelde blokperiodes zijn afgelopen.

Vanaf 16 juli 2023 is het mogelijk om projectaanvragen in te dienen via het open loket.

Oproepen

Volgende oproepen voor de vermelde actietypes (AT's) werden gelanceerd:

Het is voor deze actietypes niet mogelijk om een aanvraag via het open loket in te dienen, men dient bijgevolg de datums van de indieningsperiode te respecteren. 

Hoe steunaanvraag indienen

Alle aanvragen onder het EFMZVA moeten verplicht worden ingediend via het E-loket Agentschap Landbouw en Zeevisserij

Meer informatie over het aanvragen van steun via het e-loket en een handleiding per aanvraagtegel vindt u via onderstaande links:

Welke aanvraagtegel (=aanvraagformulier) u moet gebruiken, hangt af van het actietype waarvoor u steun aanvraagt. 

Bij het opmaken van een steunaanvraag zal u ook bepaalde resultaatindicatoren moeten toevoegen. De resultaatindicatoren helpen om de doelstellingen van het project te kwantificeren en de monitoring van het Belgisch programma te bevorderen. De handleiding resultaatindicatoren zal u helpen om de correcte resultaatindicator te selecteren.

Steunvoorwaarden en de beoordelingsprocedure

De voorwaarden waaraan u moet voldoen om in Vlaanderen steun aan te vragen vanuit het Belgisch Programma EFMZVA 2021 – 2027 worden bepaald in het Besluit van de Vlaamse Regering Financieringsinstrument voor de Vlaamse Visserij- en Aquacultuursector (BVR FIVA), met aansluitend het Ministerieel Besluit Financieringsinstrument voor de Vlaamse Visserij- en Aquacultuursector (MB FIVA).

Ingediende steunaanvragen die voldoen aan alle voorwaarden zullen voorgelegd worden aan het beoordelingscomité dat de dossiers aftoetst op basis van de selectiecriteria van het betreffende actietype. Bij bepaalde actietypes zal het beoordelingscomité een steunaanvraag voorleggen aan een adviescommissie bestaande uit onafhankelijke thematische experts. Voor meer informatie over de beoordelingsprocedure en de selectiecriteria kan u het document met de criteria en procedure voor de selectie van concrete acties raadplegen.

Communicatieverplichtingen begunstigden

Als begunstigde van goedgekeurde steunaanvragen moet u aan de communicatieverplichtingen van de Europese Unie en Vlaanderen voldoen. Deze verplichtingen maken integraal deel uit van de subsidievoorwaarden en zijn dus bindend voor begunstigden. Als u deze verplichtingen niet nakomt kan de Beheerautoriteit EFMZVA een financiële correctie toepassen van 3% op de toegekende steun.

Hieronder leggen we stapsgewijs uit aan welke verplichtingen u moet voldoen en hoe u dit kan doen. 

Stap 1: Gebruik van het combinatielogo van de Europese Unie en Vlaanderen.

Zo kan u in al uw communicatie eenvoudig duidelijk maken dat uw project financiële steun heeft gekregen van de Europese Unie en Vlaanderen:

Stap 2: Maak via uw communicatiekanalen duidelijk dat u steun van de Europese Unie en Vlaanderen ontvangen hebt.

Afhankelijk van het communicatiekanaal gelden er specifieke verplichtingen:

 • Op uw officiële (project)website en sociale mediasites: een korte beschrijving van 
  • De concrete actie, in verhouding tot de ontvangen steun;
  • Het doel; 
  • De resultaten;
  • Met de nadruk op de financiële steun van de Unie en Vlaanderen.  
 • Op documenten en communicatiemateriaal over de concrete actie (bedoeld voor het publiek of voor deelnemers): een goed zichtbare verklaring waarin staat dat de actie steun van de Europese Unie en Vlaanderen krijgt.

Stap 3: Voorzie duidelijk zichtbare informatie over uw project voor het publiek waarbij de aandacht wordt gevestigd op de steun uit de Europese Unie en Vlaanderen, door:

 • Ten minste één affiche van minstens A3-formaat of een equivalent elektronisch display 
  • Met informatie over de concrete actie;
  • Duidelijk zichtbaar voor het publiek;
  • Waarbij de aandacht gevestigd wordt op de steun van de Unie.
 • In het geval van materiële investeringen of de aankoop van materiaal, waarvoor de totale kosten meer bedragen dan 100.000 EUR: Zorg voor duurzame platen of borden met het embleem van de Europese Unie en Vlaanderen zodra de actie of de aankoop van materiaal van start gaat.
 • Voor het ontwerpen van posters, billboards en borden kan men gebruiken maken van de 'online generator' van de Europese Commissie: Inforegio - Online Generator (europa.eu). Aangezien uw project gedeeltelijk nationale cofinanciering ontvangt, is het van belang om bij de keuze van de begeleidende tekst te kiezen voor "Medegefinancierd door de Europese Unie".

Hou ons op de hoogte! 

Samen met u willen wij graag meer zichtbaarheid geven aan de gesteunde projecten. Laat ons weten waar u mee bezig bent, wat uw projectresultaten zijn en hoe u daarmee naar buiten treedt. 

Stuur ons een e-mail of tag ons in uw sociale media (Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn ) zodat wij mee uw boodschap kunnen verspreiden.

Inhoud Belgisch Programma EFMZVA 

Het Belgisch programma EFMZVA voor de periode 2021 – 2027 werd op 19 december 2022 officieel goedgekeurd door de Europese Commissie.

Het Belgisch programma EFMZVA zal inzetten op drie Europese prioriteiten, waarmee het een bijdrage zal leveren aan het bereiken van de doelstellingen van het Europees gemeenschappelijk visserij beleid (GVB) en de Europese Green Deal, rekening houdend met de specifieke regionale moeilijkheden en behoeften. Volgende Europese prioriteiten werden opgenomen in het Belgisch programma:

 • Europese prioriteit 1 zal inzetten op het bevorderen van een duurzame visserij en het herstel en de instandhouding van aquatische biologische rijkdommen. 
 • Europese prioriteit 2 zal inzetten op het bevorderen van duurzame aquacultuuractiviteiten en van verwerking en afzet. 
 • Europese prioriteit 3 zal inzetten op het versterken van de lokale visserij- en aquacultuurgemeenschappen in de Vlaamse kustzone: deze vernieuwing ten opzichte van de vorige programmeringsperiode 2014 – 2020 voorziet in de mogelijkheid voor de kust-gebonden gemeenschappen om een lokale actiegroep op te richten die een eigen strategie kan ontwikkelen en beheren om de lokale uitdagingen en opportuniteiten bottom-up aan te pakken. 

Met de ondersteuning van acties onder voormelde prioriteiten wenst het Belgisch programma de toekomst van de Vlaamse visserijsector op lange termijn te bestendigen en tegelijk haar milieu-impact te minimaliseren, de Vlaamse aquacultuur op een duurzame wijze te laten groeien en de economische band met de lokale visverwerkende industrie te versterken. Bovendien werden er voorzieningen getroffen om bij onverwachte omstandigheden de nodige crisismaatregelen ter ondersteuning van de sector vlot te kunnen uitrollen. Daarnaast komen veerkracht, verduurzaming en digitalisatie als kernpunten binnen het programma aan bod. Zodanig wenst Vlaanderen de stabiele voorziening van duurzame en kwalitatieve lokale visproducten te waarborgen, de lokale visserijketen te versterken en tegelijk haar steentje bij te dragen aan verschillende Europese en Vlaamse strategische doelstellingen.

Overeenkomstig Richtlijn 2001/42/EG van het Europees Parlement en de Raad werd voor het Belgisch programma EFMZVA een generieke plan-MER (milieueffectenrapport) uitgevoerd. Het goedgekeurde plan-MER kan men vinden in de MER-dossierdatabank van Departement Omgeving, met dossiercode PL0269.

De steunmogelijkheden die Vlaanderen mogelijk maakt binnen het Belgisch programma EFMZVA 2021 – 2027 werden samengevat in de brochure voor begunstigden. In deze brochure krijgt u eveneens uitleg over de meest relevante aspecten met betrekking tot de operationele uitvoering van projecten, zoals de aanvraagprocedure, de selectie- en beoordelingsprocedure en relevante aspecten verbonden aan de uitvoering en afronding van projecten.

Achtergrond programma EFMZVA 2021 - 2027

Op 14 juli 2021 werd het Europees Fonds voor Maritieme Zaken, Visserij en Aquacultuur (EFMZVA) van kracht (Verordening (EU) 2021/1139). De looptijd van het EFMZVA is afgestemd op de duur van het MFK (meerjarig financieel kader) 2021 - 2027. Het EFMZVA draagt bij tot de uitvoering van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid (GVB) en van het maritiem beleid van de Unie.

De financiële middelen uit het EFMZVA die onder gedeeld beheer vallen, moeten worden uitgevoerd overeenkomstig de Gemeenschappelijke Bepalingen Verordening (Verordening (EU) 2021/1060). Het is aan de lidstaat om één enkel ‘Programma’ op te stellen waarmee het uitvoering geeft aan de Europese prioriteiten uit het EFMZVA. Hierbij houdt de lidstaat rekening met regionale en/of lokale uitdagingen.

Medegefinancierd door de Europese Unie

Contactgegevens

Delen: