Praktische informatie over steunaanvragen programma Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij 2014 – 2020

Op deze pagina:

Indiening steunaanvragen

Algemene voorwaarden voor start en investeringssteun

De steunregeling is bedoeld voor professionele bedrijven die zich richten op visserij- of aquacultuuractiviteiten. Op een dergelijk volwaardig bedrijf blijven de handelsactiviteiten beperkt tot het commercialiseren van de eigen vangsten of gekweekte producten. De Vlaamse overheid geeft de voorkeur aan een familiale persoonsgebonden structuur geleid door beroepsbekwame personen in plaats van loutere kapitaalsvennootschappen. 

Voorwaarden voor de bedrijfsleiders

Een natuurlijke persoon is reder of aquacultuurproducent als hij zelf het bedrijf exploiteert. Voor een rechtspersoon betekent dit dat het doel van de onderneming hoofdzakelijk verband houdt met de exploitatie van een visserij- of aquacultuurbedrijf. 

Bovendien moeten de bedrijfsleider(s) kunnen aantonen dat ze over voldoende beroepsbekwaamheid beschikken.

Bekwaamheidsvereisten bij een eerste verwerving van een vissersvaartuig

 • getuigschrift hoger secundair onderwijs in een afdeling visserij, aangevuld met een brevet van schipper of van motorist dat door het federale ministerie van Verkeer en Infrastructuur is uitgereikt, of een gelijkwaardig brevet; 
 • jonger dan 40 jaar; 
 • ervaring als schipper/motorist.

Bekwaamheidsbewijzen bij gevestigde bedrijven in de visserijsector

Bij gevestigde bedrijven is het voldoende dat de bedrijfsleider 5 jaar ervaring heeft in een visserijbedrijf en/of dat hij zich gedurende 5 jaar aan boord van een vissersvaartuig op de zeevisserij heeft toegelegd.

Bekwaamheidsvereisten bij eerste installatie in de aquacultuursector:

 • diploma van een opleiding op bachelorniveau waar aquacultuur en economie een substantieel deel van uitmaken. Hiervan maakt aquacultuur minstens 6 studiepunten uit;
 • of een master in de aquacultuur.  

Bij gevestigde viskweekbedrijven is het voldoende dat de bedrijfsleider 5 jaar ervaring heeft in een viskweekbedrijf en/of dat hij zich gedurende 5 jaar op de aquacultuursector heeft toegelegd. 

Meer details over waar een begunstigde reder of aquacultuurproducent aan moet voldoen, zijn terug te vinden in artikel 1, 3° van het FIVA Besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 2016  en in artikel 2, 4 en 5 van het FIVA Ministerieel Besluit van 19 mei 2016.

Wanneer?

Steunaanvragen kunt u ofwel in een blokperiode continu indienen (via het “open loket”), ofwel alleen na een oproep door de minister tot indiening van steunaanvragen.

De blok- of indienperiodes waarbinnen u continu kan indienen, lopen telkens over een periode van 3 maanden vanaf

 • 16 januari tot en met 15 april van het lopende jaar
 • 16 april tot en met 15 juli van het lopende jaar
 • 16 juli tot 15 en met oktober van het lopende jaar
 • 16 oktober tot en met 15 januari van het volgend jaar.

De dossiers die ingediend zijn ten laatste op 15 januari, 15 april, 15 juli en 15 oktober van het lopende jaar worden gegroepeerd en voorgelegd aan het beoordelingscomité. Dat komt 4 maal per jaar samen, doorgaans een tweetal maanden nadat de hierboven vermelde blokperiodes zijn afgelopen.

Oproep voor indienen van steunaanvragen van 16 april 2023 t.e.m. 15 juli 2023.

Begunstigden kunnen maximaal één steunaanvraag indienen voor concrete acties die vallen onder artikel 41, lid 1, a) van de EFMZV-verordening (EU) 508/2014, zoals aangevuld onder artikel 15 van de Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/531 van de Commissie van 24 november 2014.

Deze indieningsronde is gericht op steunaanvragen die als doel hebben om de gevolgen van de klimaatverandering te matigen en de vissersvaartuigen energie-efficiënter te maken via investeringen in vistuig en visserijuitrusting op voorwaarde dat zij de selectiviteit van dat vistuig niet ondermijnen.
 
De kosten van de volgende acties zullen voor steun in aanmerking komen:

 1. overschakeling van gesleept vistuig naar alternatief vistuig;
 2. wijzigingen in gesleept vistuig;
 3. investeringen in apparatuur voor de monitoring van gesleept vistuig.

 De uiterste datum voor betaling van de subsidiabele uitgaven door de begunstigde is 31 december 2023.

Steunaanvragen zullen geselecteerd worden tot de integrale benutting van de beschikbare EFMZV-middelen voorzien in het Operationeel Programma voor de Belgische visserij- en aquacultuursector 2014-2020 in het kader van het EFMZV.

Welke aanvragen zijn mogelijk? 

Momenteel is het enkel nog mogelijk om investeringsprojecten op vaartuigen, collectieve projecten en projecten van algemeen belang onder Unieprioriteit 1 'Stimuleren van duurzame, bron efficiënte, innovatieve, competitieve en op kennis gebaseerde visserij' in te dienen. Steunaanvragen zullen geselecteerd worden tot de integrale benutting van de beschikbare EFMZV-middelen voorzien voor deze Unieprioriteit.

Het project is maximaal één jaar voor de indiening ervan gestart en is op het moment van de indiening nog niet voltooid. De projecten moeten op 31/12/2023 beëindigd zijn.

Hoe uw dossier indienen? 

Voor de blokperiode die start vanaf 16 oktober 2021 kunnen initiële of hoofdaanvragen niet meer via e-mail of post ingediend worden. Het Departement Landbouw & Visserij heeft een e-loket voor Visserij en Aquacultuur ontwikkeld dat vanaf 1 december 2021 zal opengesteld worden. Alle nieuwe hoofdaanvragen en de bijhorende betalingsaanvragen zullen via dit e-loket dienen te gebeuren. 

Aanmelden op het e-loket kan via de homepagina van onze website of via deze link E-loket Departement Landbouw en Visserij

Betalingsaanvragen

Lopende projecten kunnen hun betalingsaanvragen indienen tot en met ten laatste 31/03/2024.

Laad de volgende documenten op tijdens de betalingsaanvraag via het e-loket:

Hierbij de richtlijnen om een aanvraag in te dienen en de toelichting over resultaatindicatoren

Bij vragen vóór of tijdens het invullen van de aanvraag kan u contact opnemen met:
Sam Colpaert, programmafacilitator, sam.colpaert@west-vlaanderen.be

Aanvragen tot tegemoetkoming vóór 01/12/2021 ingediend: betalingsaanvragen moeten via het formulier Aanvraag tot uitbetaling van een tegemoetkoming FIVA of EFMZV per e-mail of post ingediend worden.

Aanvragen tot tegemoetkoming na 01/12/2021 ingediend: betalingsaanvragen gebeuren via e-loket.

Communicatieverplichtingen begunstigden

Als begunstigde van goedgekeurde steunaanvragen moet u op basis van de Europese regelgeving aan de opgelegde communicatieverplichtingen voldoen bij elke vorm van communicatie die u over het project voert.

In deze communicatie vermeldt u duidelijk:

 • het logo (hieronder beschikbaar)
 • de naam van het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij (EFMZV) of andere betrokken fondsen

Download:

 • logo Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij zwart
 • logo Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij blauw
 • logo Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij transparant
Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij zwart
Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij blauw
Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij transparent

Deze voorschriften maken integraal deel uit van de subsidievoorwaarden en zijn dus bindend en verplicht voor begunstigden.

Achtergrond operationeel programma EFMZV 2014 – 2020

Ter ondersteuning van de doelstellingen uit het Gemeenschappelijk Visserijbeleid (GVB), de Gemeenschappelijke Marktordening (GMO) en het geïntegreerd maritiem beleid (GMB) voorziet het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV) in financiële middelen op basis van Verordening (EU) nr. 508/2014. Hiermee bevordert het een concurrerende, ecologisch duurzame, economisch levensvatbare en maatschappelijk verantwoorde visserij en aquacultuur. De middelen uit het EFMZV worden aangevuld met nationale cofinanciering.

Vanuit Vlaanderen zijn dit hoofdzakelijk middelen uit het Financieringsinstrument voor de Vlaamse Visserij- en Aquacultuursector (FIVA). De FIVA-steun wordt toegekend op basis van het Besluit van de Vlaamse Regering van 5 februari 2016 houdende vaststelling van de werking en het beheer van het Financieringsinstrument voor de Vlaamse visserij- en aquacultuursector (FIVA) en de verrichtingen die voor steun in aanmerking komen en van het Ministerieel Besluit van 19 mei 2016 tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van de werking en het beheer van het FIVA en de verrichtingen die voor steun in aanmerking komen.

Om de Europese middelen te benutten moet de lidstaat een Operationeel Programma (OP) opstellen waarin het haar strategische doelstellingen en de opgenomen maatregelen verantwoordt. Voor België betreft dit het Operationeel Programma voor de Belgische visserij- en aquacultuursector 2014 – 2020 “Vooruitziend en voortvarend”. De krijtlijnen van de Vlaamse maatregelen worden samengevat in de brochure 'Vlaanderen en het Europees Fonds voor Maritieme zaken en Visserij (EFMZV)'.

Tijdens de looptijd werd het Programma al vier keer bijgestuurd:

 • Een eerste wijziging van het Operationeel Programma werd door de Europese Commissie goedgekeurd op 19 februari 2018. Daarin werd een extra maatregel opgenomen waarin het toepassingsgebied voor aquacultuur werd uitgebreid naar geïntegreerde aquacultuurontwikkeling aan land en op zee.
 • Een tweede wijziging van het Operationeel Programma werd door de Europese Commissie goedgekeurd op 12 april 2018. Deze wijziging betrof vooral een technische aanpassing van de indicatoren opgenomen in het Operationeel Programma
 • Een derde wijziging van het Operationeel Programma werd door de Europese Commissie goedgekeurd op 6 december 2019. Deze wijziging betrof een aanpassing van de financieringstabel omwille van de toepassing van het performantiekader en de opname van de maatregel ‘Tijdelijke stopzetting van visserijactiviteiten’ als anticipatie op de Brexit en zijn mogelijke gevolgen voor de Belgische visserijsector.
 • Een vierde wijziging van het Operationeel Programma werd door de Europese Commissie goedgekeurd op 30 november 2020. Deze wijziging was gericht op het activeren van noodmaatregelen als antwoord op de coronacrisis.

Jaarrapporten en publiekssamenvattingen EFMZV

In uitvoering van Ver. (EU) 1303/2013, art. 50, wordt jaarlijks het eindverslag en een publiekssamenvatting over de uitvoering van het programma EFMZV gepubliceerd. U vindt hier alle jaarverslagen van 2015 tot 2023:

Evaluatie EFMZV 

In uitvoering van Ver. (EU) 1303/2013, art. 54, worden er evaluaties verricht om de kwaliteit van het ontwerp en de uitvoering van programma’s te verbeteren en de doeltreffendheid, de doelmatigheid en het effect ervan te beoordelen. U vindt hier alle evaluaties:

Contactgegevens

Delen: