Oproep voor projecten inzake het bevorderen van investeringen in kwalitatieve en duurzame verwerking van aquatische producten

De indieningsperiode van deze oproep is afgelopen.

De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Visserij lanceert een oproep voor de indiening van projecten inzake het bevorderen van investeringen in kwalitatieve en duurzame verwerking van aquatische producten. Voor deze oproep wordt een totaal budget van 1.000.000 euro ter beschikking gesteld, waarvan 50% Europese middelen (EFMZVA) en 50% Vlaamse middelen (FIVA).

Deze oproep kadert in de uitvoering van Prioriteit 2 van het Belgisch programma voor het Europees Fonds voor Maritieme Zaken, Visserij en Aquacultuur (EFMZVA) 2021 – 2027 en richt zich specifiek op de uitvoering van de Belgische programmadoelstelling om te streven naar de voorziening van duurzame en kwalitatieve lokale voeding.

Algemene aspecten verbonden aan deze oproep
Indieningsperiode 15 september 2023 – 15 oktober 2023
Maximaal beschikbare budget 1.000.000 EUR (50% EFMZVA en 50% FIVA)
Maximale steun per project 200.000 EUR (50% EFMZVA en 50% FIVA)
Maximaal steunpercentage per project 40%
Maximale looptijd van een project 3 jaar
Indiening via Het e-loket van het Agentschap Landbouw en Zeevisserij. Voor meer informatie raadpleegt u: Praktische informatie over steunaanvragen programma Europees Fonds voor Maritieme Zaken, Visserij en Aquacultuur 2021 – 2027
Contact Voor meer informatie over deze oproep, kan u contact opnemen met volgend e-mailadres: info@lv.vlaanderen.be

Het actietype waarbinnen deze oproep kadert samengevat:

Actietype 2.2.2 Bevorderen van investeringen in kwalitatieve en duurzame verwerking van aquatische producten
Beschrijving van het actietype

Dit actietype bestaat uit een economische, ecologische en sociale component:

 • Op economisch vlak:
 • Productieve investeringen voor de verwerking en kwaliteitsverhoging van lokaal aangevoerde en gekweekte aquatische producten: hierbij gaat het om investeringen in aangepaste materialen en processen voor de verwerking alsook de kwaliteitsverhoging van lokale soorten. Toename van de totale verwerkingscapaciteit is geen voorwaarde aangezien het ook kan gaan over een heroriëntatie naar de verwerking van lokale soorten of het toevoegen van waarde zonder bijkomende afzet na te streven.
 • Valorisatie van nevenstromen: acties die een circulair productiemodel nastreven door de verwerking en valorisatie van nevenstromen afkomstig van duurzaam geëxploiteerde aquatische bronnen;
 • Bevorderen van digitale verkoopinstrumenten: het betreft steun voor de toepassing van digitale systemen ter bevordering van de afzet

 

 • Op ecologisch vlak:
 • Energie-efficiëntie: acties die de vermindering van energieverbruik of de aanpassing naar hernieuwbare energiebronnen nastreven. Het kan hier gaan over efficiëntere koeling, isolatie, etc.
 • Preventie van milieuvervuiling/-verontreiniging: acties gerelateerd aan het verminderen of vermijden van vervuiling door verwerking-gerelateerde activiteiten (bv. door omschakeling naar milieuvriendelijkere verpakking of de reductie van visafval)
 • Waterverbruik en -kwaliteit: acties gerelateerd aan het efficiënt gebruik van water en de verbetering van de kwaliteit van het afvalwater

 

 • Op sociaal vlak streven we naar het verbeteren van de werkomstandigheden van werknemers binnen de visverwerking:
 • Investeringen gericht op het verbeteren van de gezondheid, veiligheid, hygiëne en arbeidsomstandigheden: het betreft investeringen in visverwerkingsbedrijven die rechtstreeks tegemoet komen aan het welzijn, de gezondheid en de veiligheid van werknemers, rekening houdende met de hedendaagse vereisten en verder gaand dan wat minimaal wettelijk verplicht is.
Voorwaarden

Volgende voorwaarden zijn van toepassing binnen dit actietype:

 • De aanvrager moet voldoen aan de Europese definitie van een kmo;
 • Voor of na de investering moet een substantieel aandeel van de visproducten die de aanvrager verwerkt van lokale oorsprong zijn of moet de verwerkingsactiviteit van lokale visproducten substantieel verhoogd zijn.

Voor meer informatie over de steunvoorwaarden, zie:

 • BVR FIVA/EFMZVA, art. 29, en;
 • MB FIVA/EFMZVA art. 9 – 11
Selectiecriteria De criteria waaraan de ingediende projecten zullen worden afgetoetst staan beschreven in het document met de criteria en procedure voor de selectie van concrete acties.

Meer informatie

Voor meer informatie over deze oproep en steun uit het Belgisch programma EFMZVA 2021 – 2027 kan u Praktische informatie over steunaanvragen programma Europees Fonds voor Maritieme Zaken, Visserij en Aquacultuur 2021 – 2027 raadplegen.

Raadpleeg zeker ook volgende documenten:

Naast deze steunaanvraag kunt u ook continu steunaanvragen indienen in een blokperiode via het “open loket”. De blok- of indienperiodes waarbinnen u continu kan indienen, lopen telkens over een periode van 3 maanden. Meer info vindt u op Praktische informatie over steunaanvragen programma Europees Fonds voor Maritieme Zaken, Visserij en Aquacultuur 2021 – 2027

Regelgevend kader

Medegefinancierd door de Europese Unie

Contact

Delen: