Randvoorwaarden 2022

Randvoorwaarden

De randvoorwaarden (of ‘cross–compliance’) zijn ingevoerd bij de grote hervorming van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) in 2005.  De naleving van de randvoorwaarden is van belang voor de uitbetaling van alle rechtstreekse steun (basisbetaling, vergroening, jonge landbouwerstoeslag, premie voor het behoud van de gespecialiseerde zoogkoeienhouderij, premie voor het produceren van vleeskalveren, …) en de betalingen van de agromilieu- en klimaatmaatregelen (AMKM) van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling (PDPO). Met de randvoorwaarden beoogt Europa een marktgerichte, duurzame landbouw in overeenstemming met de wensen van de maatschappij en streeft ze naar een beter evenwicht tussen landbouw en milieu.

Algemeen

Deze beknopte fiche verduidelijkt het belang van de randvoorwaarden voor de landbouwer.

Voor alle uitgebreide info omtrent de randvoorwaarden kunt u steeds bovenstaande brochure raadplegen.

Met deze checklist kunt u een zelfcontrole uitvoeren op uw eigen landbouwbedrijf waarbij u kunt nagaan in welke mate u de randvoorwaarden naleeft op uw bedrijf. Deze checklist vervangt niet de bestaande wetgeving en kan niet aldus worden ingeroepen. Door gebruik te maken van deze checklist zal u wel een beter beeld kunnen krijgen van een controle op de naleving van de randvoorwaarden.

De verzamelaanvraag bevat heel wat informatie die voor uw bedrijf of voor uw individuele percelen van belang is voor de naleving van de randvoorwaarden.

Blijvend grasland in het kader van de randvoorwaarden

Sinds 2017 is het behoud van blijvend grasland niet langer een randvoorwaarde. Opgelet: het behoud van blijvend grasland blijft wel nog een vergroeningsmaatregel. Indien u deze maatregelen niet naleeft, zal dit gevolgen hebben op uw vergroeningsbetaling: zie hiervoor de aparte fiche Vergroening - Blijvend grasland en ecologisch kwetsbaar blijvend grasland.

Daarenboven moet u nog steeds de bepalingen van het natuurdecreet naleven: u moet naargelang de ligging van uw percelen, het verbod op het wijzigen van de vegetatie, de vergunningsplicht voor het wijzigen van de vegetatie of de zorgplicht respecteren. Het niet respecteren van deze verplichtingen kan wel tot randvoorwaardensancties leiden.

Erosiebestrijding in het kader van de randvoorwaarden

Sinds de invoering van de randvoorwaarden in 2005, bent u verplicht om op percelen met een zeer hoge erosiegevoeligheid maatregelen te treffen om erosie te voorkomen. Aangezien het beleid ter bestrijding van erosie onvoldoende resultaat opleverde, heeft de Vlaamse Regering gekozen voor een vernieuwde aanpak van bodemerosie op landbouwpercelen met ingang vanaf 2014. Hierbij moet u ook op percelen met een hoge erosiegevoeligheid maatregelen treffen. Na een eerste evaluatie van de gefaseerde aanscherping van de erosiebestrijdingsmaatregelen binnen het randvoorwaardenpakket, heeft de Vlaamse Regering het maatregelenpakket sinds 2016 aangepast om u meer ruimte te laten uw eigen expertise te integreren in de erosiebestrijding. Hierdoor vergroot de haalbaarheid in de praktijk wat de efficiëntie enkel ten goede kan komen.

Deze fiche gaat dieper in op de maatregelen die sinds 2016 gelden.

Deze schema's geven de verschillende keuzemogelijkheden weer voor een paars of rood perceel.

Hier vindt u de meest gestelde vragen en de antwoorden over de erosiemaatregelen sinds 2016.

Bodemerosiekaart met aanduiding van de erosiegevoeligheid van de percelen

Wanneer u op deze pagina klikt op de kaart 'Potentiële bodemerosiekaart per perceel' komt u rechtstreeks op de kaart waar u kunt terugvinden in welke erosiegevoeligheidsklasse een bepaald perceel is ingedeeld.

Het attest keuzepakket bufferstrook bepaalt welke maatregel of combinatie van maatregelen u moet nemen op uw perceel om te voldoen aan het keuzepakket bufferstrook op dat perceel.

Dit document bevat de omschrijving van types hellingen in het kader van de toepassing van het keuzepakket bufferstrook op percelen met een hoge of zeer hoge erosiegevoeligheid om te voldoen aan de randvoorwaarden erosie.

Het attest keuzepakket structurele erosiebestrijdingswerken bepaalt voor welk perceel of welke percelen u kunt voldoen aan het keuzepakket structurele erosiebestrijdingswerken.

Met dit standaardformulier kunt u bezwaar indienen tegen de erosiegevoeligheid van percelen in de verzamelaanvraag 2022. Bezwaren over percelen 2022 moet u uiterlijk op 30 april 2022 indienen.

Dit standaardformulier kunt u gebruiken voor het aanvragen van verlaging van de erosiegevoeligheid van de percelen in de verzamelaanvraag 2022. Deze verlaging kunt u bekomen aan de hand van een analyse van het koolstofgehalte (C%) en de zuurtegraad (pH) van het perceel.

Delen: