Blijvend grasland 2022

Het behoud van blijvend grasland is belangrijk in de strijd tegen klimaatsverandering omwille van de opgeslagen koolstof in de bodem. Door het omploegen van blijvend grasland komt namelijk de vastgelegde koolstof opnieuw in de atmosfeer terecht als koolstofdioxide, een belangrijk broeikasgas. Daarnaast zijn sommige percelen blijvend grasland door de aanwezige fauna en flora ecologisch kwetsbaar en is het nodig deze te beschermen.

Er werden percelen blijvend grasland aangeduid als ‘ecologische kwetsbaar blijvend grasland’. Voor deze graslanden gelden specifieke voorwaarden: zij mogen niet omgezet noch geploegd worden.

Aangifte blijvend grasland op e-loket

In de elektronische verzamelaanvraag kunt u via een apart  scherm onder vergroening nagaan of bepaalde percelen reeds vijf jaar met een graslandcode werden aangegeven en of ze als ecologisch kwetsbaar blijvend grasland zijn aangeduid:

Belangrijke aandachtspunten bij het scheuren van grasland

Het behoud van blijvend grasland blijft een belangrijke vereiste waaraan Vlaanderen dient te voldoen.

Sinds 2017 is de verplichting onder de randvoorwaarden, waarbij elke landbouwer een minimum areaal blijvend grasland moest in stand houden, weggevallen. Dit betekent echter niet dat elk perceel grasland zomaar kan gescheurd worden.

Het scheuren of doorzaaien van graslanden is trouwens niet altijd toegelaten. Graslanden kunnen immers beschermd zijn door landbouw -, natuur-, onroerend erfgoedregeling of door de regelgeving over ruimtelijke ordening.

Hier vindt u een Checklist bij het scheuren van graslanden (versie 01.02.2022) om u zo nodig te waarschuwen als u overgaat tot het scheuren van graslanden.

 

Delen: