Vergroeningspremie tot en met 2022

Europese uitzondering laat productie in 2022 toe op braakliggend land

De Europese Commissie laat door het conflict in Rusland uitzonderlijk toe om in 2022 percelen op braakliggend land te gebruiken voor productiedoeleinden, zonder dat dit gevolgen heeft voor de vergroeningsbetaling. Concreet kan productie op deze percelen terwijl ze toch meetellen als ecologisch aandachtsgebied – braakliggend land en tot de gewasgroep ‘braakliggend land’ blijven behoren binnen de gewasdiversificatie. Concreet werd voor de aangifte een bijkomende bestemming ‘BRU’ voorzien. In de fiche wordt toegelicht hoe deze percelen uiterlijk op 31 mei aangegeven moeten worden in de verzamelaanvraag.

Vergroening in kader van Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB)  

Naast de basisbetaling vormt de vergroeningspremie een belangrijk element van de rechtstreekse steun die de landbouwer kan verkrijgen. De vergroeningspremie betekent een compensatie voor de inspanningen die de landbouwer levert voor het toepassen van klimaat en milieuvriendelijke praktijken.

Meer informatie over de vergroeningspremie, de aanvraag van de premie, de vrijstelling voor bepaalde land- en tuinbouwers en de gevolgen voor het niet-naleven van de vergroeningsverplichtingen kunt u terugvinden in de volgende algemene fiche:

Vergroeningseisen op subsidiabel areaal

Vergroening wordt toegepast op subsidiabele gronden. Voor bepaalde vergroeningsmaatregelen moet enkel het subsidiabel bouwland in rekening worden gebracht. Welke oppervlakte valt onder subsidiabele gronden en welke oppervlakte valt onder bouwland en hoe u deze oppervlakte kunt berekenen, vindt u op de webpagina ‘Perceelsaangifte’ in volgende fiches:

  • Subsidiabiliteit van landbouwareaal
  • Berekening bouwland en subsidiabel areaal

De land- en tuinbouwer ontvangt de vergroeningspremie wanneer hij op zijn subsidiabel areaal de volgende vergroeningseisen naleeft:

Combinaties

Het Europese landbouwbeleid laat niet toe dat er voor een zelfde maatregel tweemaal steun wordt toegekend. Ze wil dus dubbele financiering voorkomen. Meer informatie kunt u vinden in de fiche ‘Dubbele financiering en combinaties van subsidiemaatregelen’ op de webpagina van Agromilieumaatregelen.

Toch zijn sommige combinaties tussen agromilieumaatregelen met maatregelen voor het aanleggen van ecologisch aandachtsgebied (EAG) wel mogelijk. Algemeen geldt dat het gebruiken van een agromilieu maatregel om aan de vergroeningsverplichting te voldoen, gevolgen zal hebben op de subsidie voor deze agromilieumaatregel. Ook voor de biologische productiemethode werd in een uitzondering voorzien waarbij de percelen met biologische productiemethode een vrijstelling krijgen voor het naleven van de vergroeningsmaatregelen. 

De tabel 'Combinaties EAG vergroening met agromilieumaatregelen beheerovereenkomsten en hectaresteun biologische productiemethode' geeft de mogelijke combinaties en subsidiebedragen weer. U vindt deze tabel terug op de webpagina Tabellen.

Uitbetalingen

De uitbetaling van de vergroeningspremie campagne 2021 verloopt als volgt:

  • Eind november 2021: uitbetaling van een voorschot van 70% op de vergroeningspremie. Dit voorschot wordt uitbetaald aan landbouwers die vrijgesteld zijn van de vergroeningsverplichtingen.
  • Eind december 2021: landbouwers die vrijgesteld zijn van de vergroeningsverplichtingen ontvangen een saldobetaling van 95%. 
  • Eind maart 2022: alle landbouwers ontvangen een saldobetaling (100%).
  • Eind juni 2022 volgt nog een bijbetaling. Hiermee wordt er beter afgestemd op de beschikbare envelop voor de vergroeningspremie alsook wordt de overschrijding van de regionale budgettaire plafonds definitief bepaald.

Indien de totale aangevraagde steun voor pijler 1 lager is dan 400 euro, dan wordt er niet uitbetaald. 

Op het e-loket wordt na elke betaling een afrekening gepubliceerd.

Wetgeving

 De Vlaamse wetgeving die van toepassing is voor de vergroeningsmaatregelen

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via:

Delen: