Agromilieumaatregelen 2022

Brochure Agromilieumaatregelen - beheerovereenkomsten en plattelandsmaatregelen - bundeling fiches (versie 15.04.2022)

Agromilieu- en andere plattelandsmaatregelen via de verzamelaanvraag

Binnen het Vlaams programma voor plattelandsontwikkeling (PDPO) kunt u subsidies ontvangen voor agromilieu-klimaatmaatregelen. Het gaat om het vrijwillig toepassen van milieu-, klimaat-, en natuurvriendelijke landbouwpraktijken die bijkomende inspanningen vragen van de landbouwers binnen het kader van een vijfjarige verbintenis. Om steun te kunnen krijgen voor deze maatregelen moet er voorafgaandelijk een inschrijving gebeuren en de betaling aangevraagd worden via de elektronische verzamelaanvraag.

Om subsidie te verkrijgen voor de agromilieumaatregelen moet u actieve landbouwer zijn in het kader van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) en voldoen aan de randvoorwaarden. U vindt de fiche 'GLB-actieve landbouwer' op de webpagina Actieve landbouwer.

Hoe u de agromilieumaatregelen kunt aangeven op het e-loket vindt u op de pagina Agromilieumaatregelen aangeven op het e-loket

LV-Agromilieumaatregelen

De algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de maatregelen die beheerd worden door het Agentschap Landbouw en Zeevisserij vindt u in de fiche voor het aanvragen van subsidies voor agromilieumaatregelen.

Al deze subsidies worden aangevraagd via een voorafgaande inschrijving via e-loket in het jaar voorafgaand aan het startjaar van de verbintenis, gevolgd door jaarlijkse betalingsaanvragen in de Verzamelaanvraag.

Sinds 2021 zijn de verbintenisaanvragen beperkt: 

Omdat het GLB  afliep eind 2020 worden er in afwachting van het nieuwe GLB overgangsmaatregelen voorzien in 2021 en 2022. Voor de LV-agromilieumaatregelen betekent dit:

  • Géén nieuwe vijfjarige verbintenissen (startjaar 2021 en 2022), ook niet na afloop van eerdere verbintenissen. 
  • Aflopende verbintenissen (eind 2020 en 2021) kunnen indien gewenst wel met één jaar verlengd worden in 2021 en 2022, met behoud van dezelfde verbintenisoppervlakte/verbintenisaantal. De betrokken landbouwers worden hierover op de hoogte gebracht wanneer het mogelijk is om hun keuze door te geven.
  • Voorafgaand aan het tweede of derde jaar van lopende verbintenissen kan indien gewenst de verbintenisoppervlakte/het verbintenisaantal tot maximaal 20% verhoogd worden. De looptijd van de verbintenis blijft hierbij behouden. 
  • Géén vervangingen (verbintenisoppervlakte/-aantal verhogen met meer dan 20 %, waardoor een nieuwe vijfjarige verbintenis wordt aangemaakt) van lopende verbintenissen. 

De administratie beoordeelt de aanvragen, afhankelijk van het budget dat in dat jaar beschikbaar is voor de maatregelen, onder meer op basis van teelt en oppervlakte. U ontvangt uiterlijk op 31 december een goedkeuring of weigering van uw aanvraag.

Meer informatie over de algemene voorwaarden, de gevolgen bij niet-naleving, wijzigingen van een verbintenis, een bedrijfsovername vindt u in volgende fiche:

Indien er een gedeeltelijke bedrijfsovername is op het bedrijf, kunnen één of meerdere agromilieuverbintenissen worden overgedragen via het formulier ‘Overdracht van agromilieuverbintenissen bij een gedeeltelijke bedrijfsoverdracht’. Dit formulier vindt u terug onder Extra Formulieren.  

Onderstaande PDPO III-agromilieumaatregelen bestaan bij het Agentschap Landbouw en Zeevisserij. Klik op de link voor meer gedetailleerde informatie.

Variabele agromilieuverbintenissen met een Verbintenisoppervlakte:

Agromilieuverbintenissen (dieren) met een Verbintenisaantal:

VLM-Beheerovereenkomsten

De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) voorziet een aantal agromilieu-klimaatmaatregelen, beter gekend onder de naam beheerovereenkomsten. Om steun te kunnen ontvangen voor de vaste of variabele beheerovereenkomsten moet een betalingsaanvraag worden ingediend via de verzamelaanvraag.

Alle informatie vindt u terug op de webpagina VLM-beheerovereenkomsten.

Andere plattelandsmaatregelen

Naast de agromilieumaatregelen voorziet het PDPO ook nog in andere plattelandsmaatregelen. Om steun aan te vragen voor een aantal plattelandsmaatregelen zoals bebossing van landbouwgrond, het aanleggen van een boslandbouwsysteem of hectaresteun voor biologische productiemethode, moet de verzamelaanvraag worden ingevuld. Alle informatie over deze plattelandsmaatregelen vindt u op de betrokken webpagina Andere plattelandsmaatregelen.

Combinaties

Het Europese landbouwbeleid laat niet toe dat er voor een zelfde maatregel tweemaal steun wordt toegekend, zogenaamde dubbele financiering. Meer informatie kan u vinden in de fiche over de dubbele financiering:

Toch zijn sommige combinaties tussen agromilieumaatregelen onderling of met maatregelen voor het aanleggen van ecologisch aandachtsgebied (EAG) wel mogelijk. Algemeen geldt dat vergroeningsmaatregelen voorrang hebben op de subsidie voor agromilieumaatregelen. Ook voor de biologische productiemethode werd een uitzondering voorzien waarbij de percelen met biologische productiemethode een vrijstelling krijgen voor het naleven van de vergroeningsmaatregelen. Op de webpagina Tabellen vindt u onderstaande  tabellen die de  mogelijke combinaties en subsidiebedragen weergeven:

  • Combinaties agromilieumaatregelen, beheerovereenkomsten en hectaresteun bio
  • Combinaties EAG vergroening met agromilieumaatregelen/beheerovereenkomsten/hectaresteun bio/GNT (GMO actie groenbedekking)

Wetgeving

De Vlaamse wetgeving die van toepassing is voor de agromilieumaatregelen:

Meer informatie

Voor meer informatie over de verzamelaanvraag kunt u contact opnemen met het Agentschap Landbouw en Zeevisserij, bij ANB en VLM.

Alle contactgegevens vindt u terug in de tabel  ‘Contactadressen Agentschap Landbouw en Zeevisserij en andere beheerdiensten’ op de webpagina Tabellen.

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling - Europa investeert in zijn platteland.Europese vlag

Delen: