Mechanische onkruidbestrijding (PDPO III) - campagne 2022

Zie ook: tips voor mechanische onkruidbestrijding in de praktijk en bij maïs.

In de Vlaamse land- en tuinbouw houdt men de meeste teelten onkruidvrij met gewasbeschermingsmiddelen. Bij bepaalde teelten kunt u nochtans een perceel onkruidvrij houden met mechanische methoden.

Geen chemische onkruidbestrijdingsmiddelen gebruiken heeft een positief effect op de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater en op de biodiversiteit van het perceel en zijn omgeving. Vooral gewassen in rij geplant lenen zich sterk voor mechanische onkruidbestrijding. Bruikbare werktuigen voor mechanische onkruidbestrijding zijn onder andere de wiedeg, de schoffelmachine en de vingereg.

Enkel een actieve landbouwer in het kader van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) komt in aanmerking voor deze subsidie. U vindt de fiche 'GLB-actieve landbouwer' op de pagina Actieve landbouwer. De maatregel kan alleen toegepast wordt op percelen subsidiabel landbouwareaal gelegen in het Vlaams Gewest.

Opgelet: Betaling voor deze subsidie kan u enkel aanvragen via de verzamelaanvraag als u een lopende verbintenis voor deze maatregel heeft. 

Omdat het GLB eind 2020 afliep worden er in afwachting van het nieuwe GLB overgangsmaatregelen voorzien in 2021 en 2022. Voor de LV-agromilieumaatregelen betekent dit (onder voorbehoud van goedkeuring van Vlaamse Regering)

  • Géén nieuwe vijfjarige verbintenissen (startjaar 2021 en 2022), ook niet na afloop van eerdere verbintenissen.
  • Aflopende verbintenissen (eind 2020 en 2021) kunnen indien gewenst door de landbouwer wel met één jaar verlengd worden in 2021 en 2022, met behoud van dezelfde verbintenisoppervlakte.
  • Voorafgaand aan het tweede of derde jaar van lopende verbintenissen kan indien gewenst de verbintenisoppervlakte tot maximaal 20% verhoogd worden. De looptijd van de verbintenis blijft hierbij behouden.
  • Géén vervangingen (verbintenisoppervlakte verhogen met meer dan 20%, waardoor een nieuwe vijfjarige verbintenis wordt aangemaakt) van lopende verbintenissen

Na goedkeuring van uw verbintenisaanvraag vraagt u dan jaarlijks betaling aan via de verzamelaanvraag op het e-loket.

Subsidiebedrag

De subsidie voor het toepassen van mechanische onkruidbestrijding bedraagt jaarlijks 260 euro/ha.

Subsidievoorwaarden en subsidieaanvraag

Zie informatiefiche: Subsidie mechanische onkruidbestrijding (versie 30.08.2021)

Bekijk voor meer informatie over de algemene voorwaarden voor het aanvragen van subsidies voor LV-agromilieumaatregelen de webpagina Agromilieumaatregelen.

Zie ook Basischecklist mechanische onkruidbestrijding die als hulpmiddel kan gebruikt worden voor de goede uitvoering van deze maatregel.

Uitbetaling

De uitbetaling van deze agromilieumaatregel voor campagne 2022 gebeurt eind april 2023.

Meer informatie

Voor bijkomende informatie over de subsidiemaatregel ‘Mechanische onkruidbestrijding’ kunt u contact opnemen met het Agentschap Landbouw en Zeevisserij.

Delen: