Teelt van vlinderbloemigen (PDPO III)

Nuttige tips bij de teelt van vlinderbloemigen: grasklaver - luzerne - rode klaver

Zie ook de teeltfiches op de website van het Landbouwcentrum voor Voedergewassen (LCV) vzw onder ‘Publicaties’.

Bekijk het filmpje Tips bij de teelt van vlinderbloemigen van het Agentschap Landbouw en Zeevisserij.

Het gebruik van vlinderbloemigen zoals klaver en luzerne als eiwitleverancier in het silagevoeder is in Vlaanderen geen gangbare praktijk. Meestal wordt gebruik gemaakt van aangekocht hoogwaardig soja-eiwit. Nochtans is het perfect mogelijk om een gedeelte van de eiwitbehoefte op het bedrijf in te vullen door teelten als klaver, grasklaver of luzerne. Hierdoor wordt de ruwvoederwinning in de Vlaamse veehouderij gediversifieerd en meer bedrijfsgebonden gemaakt.

De teelt van vlinderbloemigen heeft ook een aantal milieuvoordelen ten opzichte van de andere voedergewassen:

  • deze teelten eisen minder bemesting;
  • het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in deze teelten is uiterst beperkt;
  • deze teelten zorgen voor een goede bodembedekking en zijn hierdoor weinig erosiegevoelig.

Enkel een actieve landbouwer in het kader van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) komt in aanmerking voor deze subsidie. U vindt de fiche 'GLB-actieve landbouwer' op de webpagina Actieve landbouwer. De maatregel kan alleen worden toegepast op percelen subsidiabel landbouwareaal gelegen in het Vlaams Gewest.

Opgelet: Betaling voor deze subsidie kunt u enkel aanvragen via de verzamelaanvraag als u een lopende verbintenis voor deze maatregel heeft.

Omdat het GLB eind 2020 afliep worden er in afwachting van het nieuwe GLB overgangsmaatregelen voorzien. Voor de LV-agromilieumaatregelen betekent dit (onder voorbehoud van goedkeuring van Vlaamse Regering).

  • Géén nieuwe vijfjarige verbintenissen (startjaar 2021 en 2022), ook niet na afloop van eerdere verbintenissen.
  • Aflopende verbintenissen (eind 2020 en 2021) kunnen indien gewenst door de landbouwer wel met één jaar verlengd worden in 2021 en 2022, met behoud van dezelfde verbintenisoppervlakte.
  • Voorafgaand aan het tweede of derde jaar van lopende verbintenissen kan indien gewenst de verbintenisoppervlakte tot maximaal 20% verhoogd worden. De looptijd van de verbintenis blijft hierbij behouden.
  • Géén vervangingen (verbintenisoppervlakte verhogen met meer dan 20%, waardoor een nieuwe vijfjarige verbintenis wordt aangemaakt) van lopende verbintenissen

Na goedkeuring van uw verbintenisaanvraag vraagt u dan jaarlijks betaling aan via de verzamelaanvraag op het e-loket.

Subsidiebedrag

Subsidiebedrag
Teelt Minimale zaaihoeveelheid Bedrag (euro/ha)
Grasklaver 30 kg/ha, min. 10 gewicht% witte klaver of 20 gewicht% rode klaver of 20 gewicht% combinatie witte en rode klaver 450
Grasluzerne 30 kg/ha met minimaal 40 gewicht% luzerne 450
Rode klaver 12 kg/ha 450
Luzerne 25 kg/ha 450
Voedererwten* 75 korrels/m² 600
Veldbonen* 20 korrels/m² winterveldbonen en 40 korrels/m² zomerveldbonen 600

* niet voor menselijke consumptie

Uitbetaling

De uitbetaling van deze agromilieumaatregel voor campagne 2022 gebeurt eind april 2023.

Subsidievoorwaarden en subsidieaanvraag

Zie informatiefiche Subsidie teelt van vlinderbloemigen (versie 30.08.2021)

Bekijk  voor meer informatie over de algemene voorwaarden voor het aanvragen van subsidies voor LV-agromilieumaatregelen de webpagina Agromilieumaatregelen.

Zie ook Basischecklist teelt van vlinderbloemigen die als hulpmiddel kan gebruikt worden voor de goede uitvoering van deze maatregel.

Meer informatie

Voor bijkomende informatie over de subsidiemaatregel 'Teelt van vlinderbloemigen’ kunt u contact opnemen met:

Delen: