Algemeen Verzamelaanvraag 2022: toelichting, betalingsrechten, zoogkoeien, tabellen en formulieren

Op deze pagina vindt u de toelichting, tabellen en formulieren terug van de campagne 2022

Toelichting 2022

Dit is een bundeling van alle fiches met de wijzigingen voor campagne 2022:

Bundel fiches met wijzigingen 2022

Raadplegen van betalingsrechten

In 2015 zijn nieuwe Vlaamse betalingsrechten toegekend op basis van individuele historische referentiegegevens. Door jaarlijks een overeenkomstig aantal subsidiabele percelen aan te geven in de verzamelaanvraag kunnen de rechten geactiveerd en uitbetaald worden. De betalingsrechten blijven nog bestaan tot aan het nieuwe GLB.

Betalingsrechten kunnen tussen landbouwers onderling tijdelijk of definitief worden overgedragen (zonder de gelijktijdige verhuur of verkoop van gronden). De overlater moet deze overdracht van Vlaamse betalingsrechten melden via het e-loket www.landbouwvlaanderen.be (tegel ‘Betalingsrechten’ en ‘Indienen overdracht betalingsrecht’). De indieningsdatum van de overdracht geldt als overnamedatum.

Een overdracht is echter wel pas definitief als u hiervan door het agentschap op de hoogte bent gebracht en onder voorbehoud van eventuele verliezen van rechten omwille van niet gebruik. Meer informatie over hoe een overdacht moet ingeven vindt u in de handleiding Overdracht betalingsrechten.

Meer algemene informatie over waar u moet op letten bij overdrachten en het verlies van betalingsrechten bij niet-gebruik vindt u in volgende fiche:

Betalingsrechten uit de Vlaamse Reserve 

Ook in 2022 kunnen (jonge) starters éénmalig een aanvraag indienen om (bijkomende) betalingsrechten te verkrijgen uit de reserve. Dit kan een ophoging zijn van de bestaande laagwaardige rechten of de toekenning van nieuwe rechten voor subsidiabele hectaren waarvoor ze nog niet over betalingsrechten beschikken. Zij kunnen hiervoor een aanvraag indienen via de verzamelaanvraag.

In de elektronische verzamelaanvraag vindt u onder ‘Premies’ een mogelijkheid om deze aanvraag aan te vinken. Deze mogelijkheid wordt alleen getoond als u mogelijks aan de voorwaarden voldoet. Is dat niet het geval zal u de mogelijkheid tot aanvraag niet te zien krijgen.

Welke de voorwaarden zijn voor het aanvragen van betalingsrechten uit de Vlaamse reserve vindt u in volgende fiche:

Indien u als jonge starter in aanmerking komt voor de reserve is het mogelijk dat u ook aanspraak kunt maken op de betaling voor jonge landbouwers. Meer informatie over deze premie vindt u op de webpagina Premie jonge landbouwer.

Gespecialiseerde zoogkoeienhouderij voor 2023 (oude GLB)

Elke lidstaat heeft binnen het Europees landbouwbeleid de keuze om gekoppelde steun te organiseren. Vlaanderen heeft ervoor gekozen om gekoppelde steun te voorzien voor het behoud van de gespecialiseerde zoogkoeienhouderij.

Elke landbouwer die beschikt over een erkende zoogkoeienhouderij kan jaarlijks instappen in de premieregeling indien hij aan de gestelde voorwaarden voldoet.

De deelname kan jaarlijks worden ingediend op het e-loket. Het premiebedrag verschilt jaarlijks en is afhankelijk van het aantal premiegerechtigde zoogkoeien.

Meer informatie over de nieuwe premievoorwaarden en de aanvraagprocedure voor de campagne 2022 vindt u in de fiche:

Nieuwe GLB

De premie voor behoud van de gespecialiseerde zoogkoeienhouderij in zijn huidige vorm stopt normaal eind 2022. Het Vlaamse Regeerakkoord voorziet in de uitwerking van een duurzaam alternatief. Wij hebben tot op heden nog geen concrete informatie over het verdere verloop van de subsidieregeling in het nieuwe GLB, dat start in 2023.

Wat vind u hier terug:

Overdracht van premierechten 

Premierechten voor zoogkoeien kunnen met of zonder bedrijfsovername onder bepaalde voorwaarden worden overgedragen. U vindt meer informatie in de fiche:

Aanvraag uit de reserve 

Jonge starters en nieuwkomers kunnen eenmalig in aanmerking komen voor gratis rechten uit de reserve. Alle informatie omtrent de voorwaarden tot de reserve is te vinden in de fiche:

Uitbetalingen

De uitbetaling van de premie voor het behoud van de gespecialiseerde zoogkoeienhouderij 2022 verloopt als volgt:

  • Eind november 2022: uitbetaling van een voorschot van 70% van het premiebedrag voor de premiegerechtigde dieren die gekalfd hebben van 1 januari 2022 tot en met 31 augustus 2022, beperkt tot het aantal premierechten waarover de landbouwer beschikt.
  • Eind december 2022: de uitbetaling wordt opgehoogd tot 95% van het premiebedrag voor dezelfde premiegerechtigde dieren als bij het voorschot van eind november 2022
  • Eind april 2023: het volledig premiebedrag wordt uitbetaald voor alle premiegerechtigde dieren die gekalfd hebben gedurende het volledig kalenderjaar 2022, beperkt tot het aantal premierechten waarover de landbouwer beschikt
  • Eind juni 2023 wordt het definitief premiebedrag per premiegerechtigd dier bepaald om tot een optimale uitbetaling van de beschikbare envelop voor de premie voor de gespecialiseerde zoogkoeienhouderij te komen alsook wordt de definitieve overschrijding van de regionale budgettaire plafonds bepaald.

Indien de totale aangevraagde steun voor Pijler I lager is dan 400 euro, dan wordt de landbouwer niet uitbetaald.


Op het e-loket van het Agentschap Landbouw en Zeevisserij wordt na elke uitbetaling een afrekening gepubliceerd. 

Wetgeving

Ministerieel besluit van 21 juni 2016 houdende uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 oktober 2014 tot vaststelling van de voorschriften voor de rechtstreekse betalingen aan landbouwers in het kader van de steunregelingen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid, wat betreft de regels voor de premie voor het behoud van de gespecialiseerde zoogkoeienhouderij en wijzigingen.

Welke gegevens over mijn zoogkoeienquotum zijn beschikbaar op het e-loket?

Per campagne kan u de gegevens over het zoogkoeienquotum opvragen. Hierbij wordt zowel de waarde van het quotum als de relevante gegevens van het melkquotum weergegeven. Als u een premieaanvraag voor zoogkoeien hebt ingediend, ziet u hier ook het ontvangstbewijs.

Ga naar de tegel 'Mijn Bedrijfsgegevens' en klik verder op de tegel 'Gegevens van zoogkoeien'. In het kader klikt u op de link 'Detail en documenten' en vervolgens vindt u in het kader 'Documenten' bovenaan de link 'Ontvangstbewijs' terug. Als u hierop klikt, opent zich een pdf-document.

Pas 7 maanden na de indiening van de aanvraag is ook de notificatie beschikbaar. In het kader 'Documenten' klikt u dan op de link 'Notificatiebewijs'.

Tabellen 2022

Bundel tabellen met wijzigingen 2022

Formulieren 2022

Delen: