Duurzame zoogkoeienhouderij

Vanaf 2023 (Nieuwe GLB)

Binnen het GLB is inkomensondersteuning voorzien voor de gespecialiseerde professionele vleesveehouderij die een duurzame rundsvleesproductie combineert met inspanningen onder meer op vlak van lokale eiwitvoorziening, voederproductie en- diversificatie en langdurig graslandbeheer. Alle bedrijven die deelnemen aan de nieuwe gekoppelde steunregeling zullen minstens moeten voldoen aan de instapvoorwaarden.

Meer informatie en voorwaarden kan u terugvinden in volgende fiche: Duurzame zoogkoeienhouderij (versie 01.02.2023).

U vindt een duidelijk overzicht of u al dan niet in aanmerking komt voor de premie in volgend schema: Flowchart zoogkoeien (versie 01.02.2023).

U vindt hier een tabel met de % en overeenkomstige punten: Puntenverdeling zoogkoeien (versie 01.02.2023).
 

Voor 2023 (oude GLB)

Elke lidstaat heeft binnen het Europees landbouwbeleid de keuze om gekoppelde steun te organiseren. Vlaanderen heeft ervoor gekozen om gekoppelde steun te voorzien voor het behoud van de gespecialiseerde zoogkoeienhouderij.

Elke landbouwer die beschikt over een erkende zoogkoeienhouderij kan jaarlijks instappen in de premieregeling indien hij aan de gestelde voorwaarden voldoet.

De deelname kan jaarlijks worden ingediend op het e-loket. Het premiebedrag verschilt jaarlijks en is afhankelijk van het aantal premiegerechtigde zoogkoeien.

Meer informatie over de nieuwe premievoorwaarden en de aanvraagprocedure voor de campagne 2022 vindt u in de fiche:

Nieuwe GLB

De premie voor behoud van de gespecialiseerde zoogkoeienhouderij in zijn huidige vorm stopt normaal eind 2022. Het Vlaamse Regeerakkoord voorziet in de uitwerking van een duurzaam alternatief. Wij hebben tot op heden nog geen concrete informatie over het verdere verloop van de subsidieregeling in het nieuwe GLB, dat start in 2023.

Wat vind u terug op deze pagina:

Overdracht van premierechten 

Premierechten voor zoogkoeien kunnen met of zonder bedrijfsovername onder bepaalde voorwaarden worden overgedragen. U vindt meer informatie in de fiche:

Aanvraag uit de reserve 

Jonge starters en nieuwkomers kunnen eenmalig in aanmerking komen voor gratis rechten uit de reserve. Alle informatie omtrent de voorwaarden tot de reserve is te vinden in de fiche:

Uitbetalingen

De uitbetaling van de premie voor het behoud van de gespecialiseerde zoogkoeienhouderij 2022 verloopt als volgt:

  • Eind november 2022: uitbetaling van een voorschot van 70% van het premiebedrag voor de premiegerechtigde dieren die gekalfd hebben van 1 januari 2022 tot en met 31 augustus 2022, beperkt tot het aantal premierechten waarover de landbouwer beschikt.
  • Eind december 2022: de uitbetaling wordt opgehoogd tot 95% van het premiebedrag voor dezelfde premiegerechtigde dieren als bij het voorschot van eind november 2022
  • Eind april 2023: het volledig premiebedrag wordt uitbetaald voor alle premiegerechtigde dieren die gekalfd hebben gedurende het volledig kalenderjaar 2022, beperkt tot het aantal premierechten waarover de landbouwer beschikt
  • Eind juni 2023 wordt het definitief premiebedrag per premiegerechtigd dier bepaald om tot een optimale uitbetaling van de beschikbare envelop voor de premie voor de gespecialiseerde zoogkoeienhouderij te komen alsook wordt de definitieve overschrijding van de regionale budgettaire plafonds bepaald.

Indien de totale aangevraagde steun voor Pijler I lager is dan 400 euro, dan wordt de landbouwer niet uitbetaald.

Op het e-loket van het Departement Landbouw en Visserij wordt na elke uitbetaling een afrekening gepubliceerd. 

Wetgeving

Ministerieel besluit van 21 juni 2016 houdende uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 oktober 2014 tot vaststelling van de voorschriften voor de rechtstreekse betalingen aan landbouwers in het kader van de steunregelingen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid, wat betreft de regels voor de premie voor het behoud van de gespecialiseerde zoogkoeienhouderij en wijzigingen.

Welke gegevens over mijn zoogkoeienquotum zijn beschikbaar op het e-loket?

Per campagne kan u de gegevens over het zoogkoeienquotum opvragen. Hierbij wordt zowel de waarde van het quotum als de relevante gegevens van het melkquotum weergegeven. Als u een premieaanvraag voor zoogkoeien hebt ingediend, ziet u hier ook het ontvangstbewijs.

Ga naar de tegel 'Mijn Bedrijfsgegevens' en klik verder op de tegel 'Gegevens van zoogkoeien'. In het kader klikt u op de link 'Detail en documenten' en vervolgens vindt u in het kader 'Documenten' bovenaan de link 'Ontvangstbewijs' terug. Als u hierop klikt, opent zich een pdf-document.

Pas 7 maanden na de indiening van de aanvraag is ook de notificatie beschikbaar. In het kader 'Documenten' klikt u dan op de link 'Notificatiebewijs'.

Meer informatie

Voor bijkomende informatie kan u terecht bij het Departement Landbouw en Visserij.

Delen: