Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2023 - 2027 (diergebonden steun)

Zie ook: Presentaties en video-opnames infosessies Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) 2023-2027 (informatie onder voorbehoud)

Actieve landbouwer vanaf 2023

Het vertrekpunt bij de uitwerking van de meeste GLB-maatregelen is dat landbouwsteun moet worden toegekend aan de actieve landbouwer, zeker als er gekeken wordt naar de dalende beschikbare budgetten en de bijkomende ambities die deze groep moet helpen waarmaken. Tegen deze achtergrond is de definitie ‘actieve landbouwer’ uitgewerkt. Om ‘Actieve landbouwer’ te zijn, moet aan een aantal voorwaarden voldaan zijn.

Meer informatie en voorwaarden kan u terugvinden op de webpagina 'Actieve landbouwer'.

Conditionaliteit vanaf 2023

Voor alle areaal- en diergebonden maatregelen geldt ook dat de conditionaliteit moet worden nageleefd. Een overzicht van de conditionaliteit 2023-2027 kan u terugvinden in het document op de webpagina Conditionaliteit 2023-2027'.

Overzicht inkomenssteun

Duurzame zoogkoeienhouderij

Binnen het GLB is inkomensondersteuning voorzien voor de gespecialiseerde professionele vleesveehouderij die een duurzame rundsvleesproductie combineert met inspanningen onder meer op vlak van lokale eiwitvoorziening, voederproductie en- diversificatie en langdurig graslandbeheer. Alle bedrijven die deelnemen aan de nieuwe gekoppelde steunregeling zullen minstens moeten voldoen aan de instapvoorwaarden.

Meer informatie en voorwaarden kan u terugvinden in volgende fiche: Duurzame zoogkoeienhouderij (versie 01.02.2023).

U vindt een duidelijk overzicht of u al dan niet in aanmerking komt voor de premie in volgend schema: Flowchart zoogkoeien

U vindt hier een tabel met de % en overeenkomstige punten: Puntenverdeling zoogkoeien

Overzicht ecoregelingen en agromilieuklimaatmaatregelen 

In het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) 2023-2027 zetten we in op de huidige en toekomstige noden van onze land- en tuinbouwers. Deze worden gekoppeld aan de ecoregelingen en agromilieuklimaatmaatregelen waar u als actieve landbouwer aan kan deelnemen. 

Wat houden deze noden in? Op Noden gelinkt aan ecoregelingen en agromilieuklimaatmaatregelen vindt u meer informatie over de op deze pagina gebruikte iconen bij elke maatregel.

In het nieuw GLB zijn de vergroeningsmaatregelen weggevallen en komen er in de plaats nieuwe maatregelen bestaande uit agromilieuklimaatmaatregelen (AMKM) en ecoregelingen. Om al een beeld te schetsen wat het nieuw GLB voor u in petto heeft, vindt u hierbij een korte omschrijving per maatregel. Alle informatie is nog onder voorbehoud van goedkeuring door Europa

AMKM/ECOREGELING: Subsidies voor ecoregelingen en agromilieuklimaatmaatregelen - algemeen

Als u als landbouwer kiest om subsidie aan te vragen voor een ecoregeling of een agromilieuklimaatmaatregel, dan gelden er een aantal algemene principes en voorwaarden voor deze maatregelen. Om in aanmerking te komen voor de subsidie, moet u eveneens aan deze subsidievoorwaarden voldoen.

Meer informatie en voorwaarden kan u terugvinden in volgende fiche: Subsidies voor ecoregelingen en agromilieuklimaatmaatregelen - algemeen (versie 01.02.2023)

AMKM  De reductie van antibioticagebruik

Verbeteren imago van de landbouw (in lijn met maatschappelijke-consumentenverwachtingen)  Verhogen dierenwelzijn in de landbouw
Landbouwsystemen met dierlijke productie zijn kwetsbaar voor uitbraken van dierziektes. Het huidige gebruik van antibiotica leidt echter steeds meer tot antimicrobiële resistentie. Er is nood aan meer aandacht voor bioveiligheid en preventie van ziektes zonder hoog antibioticagebruik. Met deze maatregel worden landbouwers gestimuleerd om in samenspraak met de bedrijfsdierenarts en andere experten in een coachingtraject maatregelen te nemen om het antibioticagebruik op hun bedrijf verder te reduceren.

Meer informatie en voorwaarden kan u terugvinden in volgende fiche: reductie van antiobioticagebruik (versie 01.02.2023).

AMKM Behoud van lokale rassen (runderen/schapen/geiten/varkens) 

Zorg voor natuur - biodiversiteit
Bepaalde lokale rassen van runderen, schapen, geiten en varkens zijn met uitsterven bedreigd doordat het economisch gezien interessanter is om meer productieve rassen te houden. Het behoud van genetische diversiteit van traditionele veerassen is nochtans een basis voor het behoud van diversiteit op het platteland. Bovendien is een dergelijke levende genenbank van belang om specifieke eigenschappen in te kruisen in bestaande rassen en variëteiten. Door financiële ondersteuning in kader van een vijfjarige overeenkomst wordt de instandhouding van met uitsterven bedreigde lokale rassen gewaardeerd en gestimuleerd. 

Meer informatie en voorwaarden kan u terugvinden in volgende fiches:

ECOREGELING De verstrekking van veevoeder met een methaanreducerend effect bij rundvee door toevoeging van een additief of voedermiddel

Koolstofopbouw en vermindering broeikasgassen.png
Om de methaanuitstoot afkomstig uit de verteringprocessen van runderen te verlagen wordt onder andere ingezet op voedermanagement. Door het toevoegen van additieven, zoals 3-NOP, nitraat, geëxpandeerd/geëxtrudeerd lijnzaad, koolzaadvet of bierdraf (samen met koolzaadschroot) aan het voer voor melk- en vleesvee kunnen de enterische broeikasgasemissies tot zelfs 26% gereduceerd worden. Deze maatregel zorgt voor een verminderde klimaatimpact van de dierlijke sector en draagt dus rechtstreeks bij tot de klimaatdoelstellingen van onze Vlaamse land- en tuinbouwsector. De sector streeft naar een reductie van haar broeikasgasuitstoot met 25% (tegen 2030, ten opzichte van 2005). 

Meer informatie en voorwaarden kan u terugvinden in volgende fiche: Voedermanagement bij rundvee (versie 01.02.2023).

Delen: