Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2023 - 2027 (perceelsgebonden steun)

Zie ook: Presentaties en video-opnames infosessies Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) 2023-2027 

Actieve landbouwer vanaf 2023

Het vertrekpunt bij de uitwerking van de meeste GLB-maatregelen is dat landbouwsteun moet worden toegekend aan de actieve landbouwer, zeker als er gekeken wordt naar de dalende beschikbare budgetten en de bijkomende ambities die deze groep moet helpen waarmaken. Tegen deze achtergrond is de definitie ‘actieve landbouwer’ uitgewerkt. Om ‘Actieve landbouwer’ te zijn, moet aan een aantal voorwaarden voldaan zijn..

Meer informatie en voorwaarden kan u terugvinden op de webpagina 'Actieve landbouwer'.

Conditionaliteit vanaf 2023

Voor alle areaal- en diergebonden maatregelen geldt ook dat de conditionaliteit moet worden nageleefd. Een overzicht van de conditionaliteit 2023-2027 kan u terugvinden in het document op de webpagina Conditionaliteit 2023-2027'.

Overzicht Inkomenssteun

Basisinkomenssteun voor duurzaamheid

De basisinkomenssteun voor duurzaamheid wil bijdragen aan een leefbaar landbouwbedrijfsinkomen en heeft tot doel een buffer te vormen tegen prijs- en inkomensschommelingen. Het zorgt ook voor ruimte om te blijven investeren in een toekomstgericht bedrijf. De steun wordt uitbetaald aan de hand van betalingsrechten en is verbonden aan het naleven van de conditionaliteit, die hogere voorwaarden stellen dan de huidige randvoorwaarden, en draagt daarmee bij aan doelstellingen gelinkt aan klimaatverandering, bodem, water, biodiversiteit en landschap.

Meer informatie en voorwaarden kan u terugvinden in de fiche: "Basisinkomenssteun voor duurzaamheid" op de webpagina "Inkomenssteun" .

Aanvullende herverdelende inkomenssteun voor duurzaamheid              

De aanvullende herverdelende inkomenssteun voor duurzaamheid heeft tot doel om bij te dragen tot een nog betere verdeling van de middelen. Landbouwers ontvangen deze steun voor hun eerste 30 subsidiabele hectaren bovenop de basisinkomenssteun voor duurzaamheid.

Meer informatie en voorwaarden kan u terugvinden in de fiche: "Aanvullende herverdelende inkomenssteun voor duurzaamheid" op de webpagina "Inkomenssteun".

Aanvullende inkomenssteun voor jonge landbouwers

Met een verhoogde enveloppe van 2% naar 3% voor de aanvullende inkomenssteun voor jonge landbouwers zet het Vlaams GLB strategisch plan versterkt in op de ondersteuning van de jonge landbouwers om zo instroom in en de verjonging van de landbouwsector te bevorderen. De ontwikkeling van nieuwe economische activiteiten bij jonge landbouwers is immers van wezenlijk belang voor de landbouwsector.

Meer informatie en voorwaarden kan u terugvinden in de fiche: "Aanvullende inkomenssteun voor jonge landbouwers" op de webpagina "Inkomenssteun".

Betalingsrechten uit de Vlaamse reserve vanaf 2023

Nieuwe landbouwers en de verjonging van de landbouwsector bevorderen is essentieel voor de landbouwsector. Voor instappers in de landbouw is het financieel heel moeilijk om nieuwe economische activiteiten in de landbouwsector op te zetten en tot ontwikkeling te brengen. Toegang tot kapitaal is bijgevolg noodzakelijk. Via de reserve kunnen deze groepen instappen in het systeem van de basisinkomenssteun.

Meer informatie en voorwaarden kan u terugvinden in de  fiche: "Betalingsrechten uit de Vlaamse reserve 2024" op de webpagina "Inkomenssteun".

Overzicht ecoregelingen en agromilieuklimaatmaatregelen

In het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) 2023-2027 zetten we in op de huidige en toekomstige noden van onze land- en tuinbouwers. Deze worden gekoppeld aan de ecoregelingen en agromilieuklimaatmaatregelen waar u als actieve landbouwer aan kan deelnemen. 

Wat houden deze noden in? Op Noden gelinkt aan ecoregelingen en agromilieuklimaatmaatregelen vindt u meer informatie over de op deze pagina gebruikte iconen bij elke maatregel.

In het nieuw GLB zijn de vergroeningsmaatregelen weggevallen en komen er in de plaats nieuwe vrijwillige maatregelen (ecoregelingen). Ook zijn er nieuwe agromilieuklimaatmaatregelen (AMKM). Om al een beeld te schetsen wat het nieuw GLB voor u in petto heeft, vindt u hierbij een korte omschrijving per maatregel.

In de fiche 'Overzicht nieuwe GLB 2023-2027' op de webpagina 'Perceelsaangifte' krijgt u een overzicht van alle maatregelen.

AMKM/ECOREGELING Subsidies voor ecoregelingen en agromilieuklimaatmaatregelen - algemeen

Als u als landbouwer kiest om subsidie aan te vragen voor een ecoregeling of een agromilieuklimaatmaatregel, dan gelden er een aantal algemene principes en voorwaarden voor deze maatregelen. Om in aanmerking te komen voor de subsidie, moet u eveneens aan deze subsidievoorwaarden voldoen.

Meer informatie en voorwaarden kan u terugvinden in volgende fiche: Subsidies voor ecoregelingen en agromilieuklimaatmaatregelen - algemeen (versie 01.02.2024) 

Delen: