Basisinkomenssteun

Op deze pagina:

Basisinkomenssteun voor duurzaamheid

De basisinkomenssteun voor duurzaamheid wil bijdragen aan een leefbaar landbouwbedrijfsinkomen en heeft tot doel een buffer te vormen tegen prijs- en inkomensschommelingen. Het zorgt ook voor ruimte om te blijven investeren in een toekomstgericht bedrijf. De steun wordt uitbetaald aan de hand van betalingsrechten en is verbonden aan het naleven van de conditionaliteit, die hogere voorwaarden stelt dan de huidige randvoorwaarden, en draagt daarmee bij aan doelstellingen gelinkt aan klimaatverandering, bodem, water, biodiversiteit en landschap.

Meer informatie en voorwaarden kan u terugvinden in volgende fiche:

Aanvullende herverdelende inkomenssteun voor duurzaamheid

De aanvullende herverdelende inkomenssteun voor duurzaamheid heeft tot doel om bij te dragen tot een nog betere verdeling van de middelen. Landbouwers ontvangen deze steun voor hun eerste 30 subsidiabele hectaren bovenop de basisinkomenssteun voor duurzaamheid.
Meer informatie en voorwaarden kan u terugvinden in volgende fiche: 

Aanvullende inkomenssteun voor jonge landbouwers


Met een verhoogde enveloppe van 2% naar 3% voor de aanvullende inkomenssteun voor jonge landbouwers zet het Vlaams GLB strategisch plan versterkt in op de ondersteuning van de jonge landbouwers om zo instroom in en de verjonging van de landbouwsector te bevorderen. De ontwikkeling van nieuwe economische activiteiten bij jonge landbouwers is immers van wezenlijk belang voor de landbouwsector.
Meer informatie en voorwaarden kan u terugvinden in volgende fiche:

In de elektronische verzamelaanvraag vindt u onder ‘Inkomenssteun’ – ‘Aanvullende inkomenssteun voor jonge landbouwers’ een mogelijkheid om deze aanvraag aan te vinken indien u aan de voorwaarden voldoet.
 

Betalingsrechten uit de Vlaamse Reserve 

Nieuwe landbouwers en de verjonging van de landbouwsector bevorderen is essentieel voor de landbouwsector. Voor instappers in de landbouw is het financieel heel moeilijk om nieuwe economische activiteiten in de landbouwsector op te zetten en tot ontwikkeling te brengen. Toegang tot kapitaal is bijgevolg noodzakelijk. Via de reserve kunnen deze groepen instappen in het systeem van de basisinkomenssteun.

Meer informatie en voorwaarden kan u terugvinden in de volgende fiche:

In de elektronische verzamelaanvraag vindt u onder ‘Inkomenssteun’ – ‘Betalingsrechten uit reserve’ een mogelijkheid om deze aanvraag aan te vinken. Deze mogelijkheid wordt alleen getoond als u mogelijks aan de voorwaarden voldoet. Is dat niet het geval zal u de mogelijkheid tot aanvraag niet te zien krijgen.
 

Subsidiabiliteit van percelen bij betalingsaanvraag

Wanneer steun wordt aangevraagd, is dit enkel mogelijk op subsidiabele gronden en voor subsidiabele teelten. Welke gronden in aanmerking komen voor aangifte, wat er gebeurt indien er werken in het kader van nutsvoorzieningen worden uitgevoerd op uw percelen en welke teelten subsidiabel zijn kunt u vinden in de fiches 'Subsidiabiliteit van landbouwareaal' en 'Subsidiabiliteit van landbouwareaal – nutsvoorzieningen' op de pagina Perceelsaangifte.

De  tabel 'Teeltcodes' vindt u terug op de webpagina Tabellen

Meer informatie

Indien u meer informatie wenst omtrent de verzamelaanvraag kunt u zich wenden tot: 

Delen: