Subsidiewijzer

Op deze pagina:

Subsidies

Fiscale maatregelen

rijen groenten met bandensporen

Naast de steun van het Agentschap Landbouw en Zeevisserij zijn er ook andere subsidies en ondersteuningsmaatregelen waar landbouwbedrijven gebruik van kunnen maken. We bundelen de belangrijkste hier voor u. Opgelet, het gaat om vrij specifieke ondersteuningsmaatregelen, dus check steeds de subsidievoorwaarden goed.

Subsidies

Subsidiedatabank VLAIO

Deze subsidiedatabank bevat een hele reeks subsidie- en ondersteuningsmaatregelen voor kmo’s en zelfstandigen. Hieronder vindt u de belangrijkste maatregelen die ook openstaan voor land- en tuinbouwbedrijven.

 • Vlaamse Kredietbemiddelaar
  Elke ondernemer met een goed project die een complex financieringsprobleem heeft en er niet in slaagt om het op te lossen kan terecht bij de Vlaamse Kredietbemiddelaar. De dienst tracht door zijn neutrale aanpak mee te werken aan een oplossing voor het dossier. De tussenkomst van de kredietbemiddelaar is gratis. Met een ernstig project kan de kredietbemiddelaar van start gaan. Hij zoekt mee naar een oplossing maar kan geen succes garanderen.
 • Impulskrediet, microkrediet voor ondernemers
  Impulskrediet is het microkrediet van Hefboom dat zich richt tot micro-ondernemers (kmo’s en zelfstandigen in hoofd- en bijberoep) die geen of moeilijk toegang hebben tot een bankkrediet. De duurtijd bedraagt maximaal 5 jaar. Er kan maximaal €25.000 worden geleend. Er wordt gedurende 2 jaar in gratis begeleiding voorzien door vrijwillige coaches met een ruime ervaring.
 • Microkredieten van microStart
  MicroStart verstrekt microkredieten van €500 tot €15.000 aan ondernemers die geen toegang hebben tot het bankkrediet om uiteenlopende redenen.
 • Winwinlening
  Met de Winwinlening van PMV moedigt de Vlaamse overheid particulieren aan om een achtergestelde lening te verstrekken aan kmo's met een looptijd van 8 jaar. Een kmo kan zo tot een bedrag van €300.000 winwinleningen aangaan, met een maximum van €75.000 per kredietgever. De kredietgever krijgt hiervoor een jaarlijks belastingkrediet van 2,5% op het openstaande kapitaal van de Winwinlening. Als uw kredietnemer niet kan terugbetalen, kan u daarnaast 30% van het verschuldigde bedrag terugkrijgen via een eenmalig belastingkrediet.
 • Cofinanciering bij bodemsanering
  Particulieren, ondernemingen en openbare besturen kunnen bij de OVAM een financiële tussenkomst vragen voor de sanering van ernstige historische verontreiniging via cofinanciering. De financiële ondersteuning wordt bepaald op basis van de voorgelegde facturen en verloopt in maximaal drie schijven. De OVAM steunt bij ondernemingen maximaal 35% van de bodemsanering, met een plafond van €200.000.
  Belangrijke voorwaarden zijn dat men voor 1 juni 2008 eigenaar moet geworden zijn van de grond, het conformiteitsattest BSP moet van na die datum moet zijn, en het moet gaan om historische bodemverontreinigingen.
 • Sanering van leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten
  Natuurlijke personen of rechtspersonen die minder dan 2 jaar eigenaar zijn van een leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimte (het onroerend goed moet opgenomen zijn in een hiervoor bestemde inventaris) kunnen een subsidie verkrijgen van maximum 60% van de totale kostprijs (minimum €24.750), voor de sanering van deze gebouwen. De kadastrale oppervlakte moet wel ten minste 5 are bedragen.
 • Energiepremies voor ondernemingen
  Ondernemingen kunnen via Fluvius, Ella en MijnVerbouwpremie een aantal premies ontvangen wanneer zij investeren in energiebesparing (isolatie met of zonder asbestverwijdering, HR-beglazing, relighting) en hernieuwbare energie (zonnepanelen met of zonder asbestverwijdering, zonneboiler, warmtepomp, warmtepompboiler). Daarnaast is er ook de premie voor investeringen na uitvoering van een energieaudit in niet-residentiële gebouwen.
 • Deelname aan een buitenlandse beurs of een niche-evenement
  Kmo's waarvan de exploitatiezetel gevestigd is in het Vlaamse Gewest, kunnen bij Flanders Investment & Trade (FIT) een subsidie bekomen voor de deelname aan buitenlandse beurzen met internationale uitstraling en deelname aan of organisatie van gelijkwaardige niche-evenementen in het buitenland met internationale uitstraling. De steun bedraagt max. €5.000 of €7.500 bij beursdeelname en €2.500 of €3.750 bij niche-events.

Voor een uitgebreide lijst, consulteer de volledige subsidiedatabank. Kijk wel goed na of de maatregel opengesteld is voor land- en tuinbouwbedrijven. Sinds 2 januari 2018 werden de innovatiemaatregelen grondig hervormd.

Beheermaatregelen Vlaamse Landmaatschappij (VLM)

vijver in wei

De Vlaamse Landmaatschappij beheert verschillende subsidiemaatregelen waar u als land- en tuinbouwer gebruik van kunt maken. Dit zijn vrijwillige, vijfjarige overeenkomsten waarbij u extra inspanningen voor het milieu, de natuur en de biodiversiteit in Vlaanderen doet. Hiervoor krijgt u een jaarlijkse vergoeding.

Meer informatie: beheerovereenkomsten van de Vlaamse Landmaatschappij

Vlaams Energie- en Klimaatagentschap

Nieuwe tijdelijke premie voor land- en tuinbouwers die hun asbestdak omvormen tot een zonnedak
Eigenaars van niet-verwarmde niet-woongebouwen (oa stallen of loodsen) die hun dak in 2022 asbestvrij maken en voor eind 2024 zonnepanelen leggen kunnen een asbest- en PV-premie niet-verwarmde gebouwen aanvragen. 

Meer informatie bij Vlaams Energie- en Klimaatagentschap: Energiesparen: Premie asbestverwijdering in combinatie met zonnepanelen 2022
Lees ook bij OVAM: Ondersteuning voor land- en tuinbouwers bij asbestverwijdering

Lokale overheden

Ook gemeenten en provincies verlenen subsidies voor ondernemingen en dus land- en tuinbouwers. Daarop kunt u meestal enkel een beroep doen als u inwoner bent van de betreffende gemeente of provincie.

Steden en gemeenten

Voor de subsidies van de steden en gemeenten raadpleegt u de website per gemeente of stad. Op volgende pagina vindt u een overzicht van de steden en gemeenten in Vlaanderen.

Agentschap voor Natuur en Bos

 • Agentschap voor Natuur en Bos
  Op de website van het Agentschap voor Natuur en Bos vindt u een overzicht van alle mogelijke subsidies rond natuur, bos en groen, met doorlinks naar meer informatie.

Rechtenverkenner

De rechtenverkenner geeft u een online overzicht van alle sociale rechten:

 • premies en andere voordelen op het vlak van onderwijs, arbeid, wonen, welzijn, energie ...
 • voor kwetsbare groepen: ouderen, chronisch zieken, personen met een handicap, werkzoekenden, ...
 • door de federale, Vlaamse, provinciale en lokale overheden

U vindt alle informatie op www.rechtenverkenner.be

Fiscale maatregelen

Ook via de fiscaliteit kunt u uw bedrijfsfinanciering optimaliseren. Via de volgende links vindt u meer informatie.

Subsidiedatabank VLAIO

 • Winwinlening
  Met de Winwinlening van PMV moedigt de Vlaamse overheid particulieren aan om achtergestelde leningen aan KMO's te verstrekken met een looptijd van 8 jaar, tot een bedrag van €200.000 (max. van €50.000 per kredietgever). De kredietgever krijgt hiervoor een jaarlijkse belastingkorting van 2,5% en eventueel een eenmalig belastingkrediet van 30% als de kredietnemer het bedrag niet kan terugbetalen.
 • Tax shelter voor startende ondernemingen
  Particulieren kunnen een belastingvermindering genieten in de personenbelasting van 30 of 45% indien zij rechtstreeks nieuwe aandelen verwerven van een startende vennootschap of via een crowdfundingplatform (rechtstreeks of onrechtstreeks via een financieringsvehikel).
  Ook indien zij onrechtstreeks deze aandelen verwerven is een belastingvermindering van 30% mogelijk: via nieuwe rechten van deelneming op naam in een openbaar startersfonds of private startersprivak, die op hun beurt investeren in aandelen van startende vennootschappen.
 • Vrijstelling doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor startende ondernemingen
  Een kleine vennootschap moet 10% van de bedrijfsvoorheffing die ze inhoudt op bezoldigingen die ze vanaf 1 augustus 2015 betaalt of toekent aan haar werknemers niet langer doorstorten aan de fiscus. Dit percentage wordt verhoogd tot 20% voor microvennootschappen. Ook natuurlijke personen die voldoen aan deze definitie komen in aanmerking.
 • Doelgroepvermindering voor jongeren-Vlaanderen
  Deze Vlaamse doelgroepvermindering kent gedurende acht kwartalen een lastenverlaging toe aan werkgevers die jonge werknemers in dienst nemen. Ze bestaat uit een korting op de RSZ werkgeversbijdragen. Het bedrag van die korting varieert in functie van de categorie: laaggeschoold, middengeschoold of jongeren in een alternerende opleiding.
 • Vrijstelling van vennootschapsbijdrage
  Een startende vennootschap kan een tijdelijke vrijstelling voor de jaarlijkse vennootschapsbijdrage krijgen tijdens de eerste drie jaar van haar bestaan (vanaf het jaar van oprichting). Alle andere vennootschappen moeten jaarlijks voor 1 juli een vennootschapsbijdrage betalen van €347,50 of €868,00 al naargelang hun balanstotaal.
 • Investeringsaftrek
  Een onderneming, die bij de oprichting of uitbreiding van haar activiteiten een investering uitvoert, kan onder bepaalde voorwaarden een investeringsaftrek verkrijgen. Dit is een fiscaal voordeel waarbij men een bepaald percentage van de aanschaffings- of beleggingswaarde van de investeringen uitgevoerd tijdens het belastbaar tijdperk, mag aftrekken van de belastbare winst. Het percentage past men éénmalig toe op de aanschaffings- of beleggingswaarde van de goederen. In enkele gevallen mag men de aftrek spreiden over de afschrijvingsperiode van de investeringen. Vooral de verhoogde aftrekken zijn belangrijk. 
  Indien de winst onvoldoende is, mogen de investeringsaftrekken die niet kunnen worden verricht, onder bepaalde voorwaarden overgedragen worden op de winsten van de volgende belastbare tijdperken.
  Om nieuwe investeringen aan te moedigen werd de eenmalige investeringsaftrek van 8% verhoogd tot 20% voor nieuwe investeringen uitgevoerd vanaf 1 januari 2018 tot 31 december 2019. Dit tarief geldt zowel voor kleine vennootschappen als voor eenmanszaken en vrije beroepen..
 • Belastingkrediet
  Ondernemers van een eenmanszaak die hun eigen vermogen verhogen, kunnen hiervoor een belastingvermindering krijgen. Dit belastingkrediet wordt verrekend met de verschuldigde personenbelasting en het eventuele saldo is terugbetaalbaar. Het wordt berekend op de aangroei van het eigen vermogen in vergelijking met het hoogste bedrag op het einde van één van de drie voorgaande belastbare tijdperken.
 • Vrijstelling van belastingvermeerdering voor startende ondernemingen (bij onvoldoende voorafbetalingen)
  Als u voor de eerste maal een zelfstandige activiteit begint in hoofdberoep, bent u voor drie jaar vrijgesteld van voorafbetalingen. De fiscus past dan gedurende drie jaar geen belastingvermeerdering toe. Ook nieuw opgerichte vennootschappen zijn gedurende de eerste drie boekjaren vanaf hun oprichting geen belastingvermeerdering verschuldigd.
 • Belastingvrijstelling voor bijkomend personeel met een laag loon
  Kleine ondernemingen, met minder dan 11 werknemers kunnen onder bepaalde voorwaarden een belastingvrijstelling verkrijgen van €3.720 (basisbedrag) per in België bijkomende tewerkgestelde personeelseenheid. Zij geldt zowel in de persoonsbelasting, de vennootschapsbelasting als in de belasting van niet-inwoners.

Boeren op een kruispunt

Ook Boeren op een kruispunt geeft u meer uitleg over fiscaliteit in de landbouwsector en tips hoe u uw belastingaangifte kunt optimaliseren. Zie De website van Boeren op een kruispunt

Delen: