Zorgboerderijen

Zorg verstrekken op het bedrijf, iets voor u? 

Land- en tuinbouwers kunnen een subsidie krijgen voor het opnemen van de zorgtaak op hun bedrijf. Klik door voor meer informatie over:

Waarom?

Vlaanderen heeft een lange traditie in het opnemen van een of andere vorm van zorg op het landbouwbedrijf. Een halve eeuw geleden was er op een groot gedeelte van de landbouwbedrijven een zorgvrager aanwezig die in de schoot van het landbouwbedrijf werd opgenomen en daar geborgenheid en arbeidsvreugde kon vinden. Onder meer door de intensivering, de doorgedreven specialisatie en mechanisatie is deze traditionele taak van de landbouw stilaan verdwenen. Een groot gedeelte van de taken kan de zorgvrager immers niet meer uitvoeren.

In deze huidige context kan de landbouwer deze taak niet meer opnemen, tenzij louter uit idealisme.

Het landbouwbedrijf is immers een economische activiteit waar de landbouwer een meer dan fulltime taak heeft aan het bedrijfsmanagement en aan de uitvoering van de landbouwwerkzaamheden.

Indien er bij deze taak nog extra aandacht dient te worden besteed aan een zorgvrager, gaat dat ten koste van de andere taken. De zorgvrager kan wel ingezet worden in het landbouwbedrijf, maar het gehaalde rendement is nooit dat van een arbeidskracht in de landbouw. De quasi permanente begeleiding door iemand op het landbouwbedrijf is noodzakelijk, waardoor het netto-saldo zelden positief zal zijn.

Een vergoeding voor het opnemen van de zorgfunctie binnen het landbouwbedrijf is dan ook sociaal en maatschappelijk meer dan verantwoord. Om de landbouwers die deze diversificatie-activiteit uitbouwen te ondersteunen in de rol die ze opnemen in de samenleving, wordt een deel van de inkomstenderving vergoed die gepaard gaat met het verstrekken van deze zorg.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor deze subsidie moeten land- en tuinbouwers:

  1. Bij de administratie gekend zijn als actieve landbouwer

  2. Beschikt u over een attest van een geldige aansprakelijkheidsverzekering waarin de zorgboerderij activiteiten opgenomen zijn. Hiervoor is er een modelformulier ter beschikking, dat kan ingevuld worden door uw verzekeraar

Bedrijven die in 2023 zorgboerderij-activiteiten uitgevoerd hebben en geen actieve landbouwer zijn worden hierover geïnformeerd door het agentschap Landbouw en Zeevisserij. Zij komen nog in aanmerking voor subsidie tot 31 december 2024. Indien in 2025 wel aan de voorwaarde kan worden voldaan, kan verder de steun worden verkregen zoniet wordt de steun in 2025 stopgezet.

De wetgeving voor het verlenen van subsidies voor zorgboerderijactiviteiten kan onder andere geconsulteerd worden in de geconsolideerde versie het besluit van de Vlaamse Regering van 20 december 2013 en de geconsolideerde versie van het Ministerieel besluit van 20 december 2013.

Om van deze subsidie gebruik te kunnen maken moet de land- of tuinbouwer via het e-loket een zorgboerderijovereenkomst afsluiten met een voorziening.

De subsidie zorgboerderijen is een Vlaamse steunmaatregel waarop het verdrag over de-minimissteun van toepassing is. Concreet betekent dit dat er geen Europese cofinanciering is voor deze maatregelen en bijgevolg valt deze onder de horizontale staatsteun. Alle steun die de land- of tuinbouwer onder dit regime heeft ontvangen in een periode van drie jaar mag nooit hoger zijn dan 300.000 euro. In de praktijk zal dit zelden het geval zijn, omdat de meeste steun voor landbouwbedrijven niet tot dit regime van staatsteun behoort. De landbouwer zal bij elke aanwezigheidslijst die hij via het e-loket indient, moeten verklaren dat hij met het ontvangen van de subsidie voor zorgboerderijen niet meer dan 300.000 euro heeft ontvangen in de laatste drie jaar.

Samenwerking met een voorziening

Er wordt enkel subsidie gegeven indien de voorziening waarmee de zorgboerderij-overeenkomst wordt afgesloten voldoet aan een van de volgende voorwaarden:

  • De voorziening is vergund door de Vlaamse overheid en oefent activiteiten uit op het vlak van zorgverstrekking, gezondheidsopvoeding, preventieve gezondheidszorg, gezin, maatschappelijk welzijn, personen met een handicap, ouderen, bijzondere jeugdzorg, sociale hulpverlening aan gedetineerden, met uitzondering van organisaties die actief zijn op het vlak van medisch verantwoord sporten en kinderopvang;
  • De voorziening is een gemeenschapsinstelling voor bijzondere jeugdbijstand, een comité voor bijzondere jeugdzorg, een ondersteuningscentrum jeugdzorg, een sociale dienst voor gerechtelijke jeugdbijstand of een medisch-pedagogisch instituut van het gemeenschapsonderwijs;
  • De voorziening is actief in de gezondheidszorg met een RIZIV-conventie;
  • De voorziening is een centrum voor leerlingenbegeleiding. Enkel jongeren die ten minste het eerste leerjaar van de eerste graad van het secundair onderwijs aangevat hebben en van wie de begeleiding door de CLB's kadert in het remediëren van problematische afwezigheden kunnen zorgvrager zijn in het kader van de zorgboerderij-overeenkomst.

Indien de voorziening niet voldoet aan deze voorwaarden kan een aanvraag tot erkenning ingediend worden bij de adviescommissie zorgboerderijen.

Bovendien moeten deze voorzieningen en CLB’s zich registreren bij het Agentschap Landbouw en Zeevisserij aan de hand van volgend formulier:

 

Hoeveel bedraagt de subsidie? 

Enkel opvang overdag komt in aanmerking voor subsidie. Een dag is een periode van minstens 6 uur overdag. Een halve dag is een periode van minstens 3 uur overdag.

De subsidie bedraagt 40 euro per dag of 20 euro per halve dag

Indien er meerdere zorgvragers tegelijk opgevangen worden op het bedrijf bedraagt het maximaal subsidiebedrag per dag ook 40 euro.

Procedure

Het aanvraagproces voor de zorgboerderijsubsidie bestaat uit 3 stappen die digitaal via verlopen via het e-loket Landbouw en Visserij:

1. Aanmelding als zorgboerderij

Land- of tuinbouwers die in aanmerking willen komen voor een zorgboerderijsubsidie moeten zich eerst aanmelden als kandidaat zorgboerderij. Na indiening van deze aanvraag wordt nagegaan of uw bedrijf aan de voorwaarden voldoet om de zorgboerderijsubsidie te ontvangen, en u beschikt over een geldige aansprakelijkheidsverzekering. Hiervoor is er een modelformulier beschikbaar. Deze aanvraag gebeurt eenmalig en moet alleen door de landbouwer ingediend worden.

2. Indienen zorgboerderijovereenkomst

De zorgboerderijovereenkomst tussen de zorgboerderij en de voorziening moet via het e-loket worden afgesloten. Alleen een land- of tuinbouwer kan de zorgboerderijovereenkomst op het e-loket opstarten. Nadien kan de overeenkomst verder worden aangevuld door de geselecteerde voorziening. Tenslotte moeten zowel de land- of tuinbouwer als de voorziening de overeenkomst via het e-loket indienen.

Deze overeenkomst moet ten laatste ingediend zijn de dag waarop de zorgvrager voor de eerste keer naar de zorgboerderij komt.
Voor overeenkomsten die worden afgesloten met een CLB wordt aangeraden om een addendum zorgboerderijovereenkomst op te stellen aangezien de leerling niet verzekerd is via het CLB (dat de zorgboerderij-overeenkomst tekent) maar wel via de school. Een voorbeeld van een addendum zorgboerderij-overeenkomst: addendum onderwijs zorgboerderijovereenkomst

3. Indienen aanwezigheidslijsten

  1. Voor elke zorgboerderijovereenkomst moet er per kwartaal een aanwezigheidslijst ingediend worden waarop wordt aangegeven op welke dagen u een zorgvrager hebt opgevangen.
  2. De aanwezigheden moeten gedurende een kwartaal worden bijgehouden, en kunnen pas na afloop van het kwartaal of na afloop van de overeenkomst via het e-loket worden ingediend. Ook hier moeten zowel de land- of tuinbouwer als de voorziening de aanwezigheden elektronisch ondertekenen. Aanwezigheden kunnen pas aangemeld worden vanaf de dag dat de een overeenkomst door beide partijen is ondertekend en op het e-loket is ingediend. Deze aanwezigheidslijst kan pas ingediend worden vanaf het einde van het kwartaal en moet ten laatste ingediend worden een jaar na het aflopen van het kwartaal waarin de zorgactiviteit plaatsvond.

Meer informatie over deze aanvragen op e-loket kan u terugvinden in de handleidingen en instructiefilmpjes.

Een stopzetting van een zorgboerderijovereenkomst kan zowel door de landbouwer als door de voorziening via het e-loket gemeld worden. De stopzetting van een zorgboerderijovereenkomst kan via het e-loket doorgegeven worden.

Handleidingen en instructiefilmpjes e-loket

De subsidieaanvraag voor de zorgboerderijsubsidie verloopt via het e-loket van het Agentschap Landbouw en Zeevisserij.  

Er zijn 2 handleidingen beschikbaar waarin alle functionaliteiten van de e-loket applicatie stap voor stap toegelicht en geïllustreerd worden met schermafbeeldingen. Er is een handleiding specifiek voor landbouwers en een handleiding specifiek voor voorzieningen/CLB’s.

Daarnaast werden er ook 5 korte instructiefilmpjes gemaakt waarin de werking toegelicht wordt van de belangrijkste acties op het e-loket.

Jaaroverzichten

Deze jaaroverzichten geven de belangrijkste cijfers en inzichten over de  subsidiemaatregel voor zorgboerderijen weer.

Omdat landbouwers die een subsidie willen aanvragen een jaar de tijd krijgen om hun aanwezigheidslijsten in te dienen, kunnen de jaarstatistieken pas met een jaar vertraging gepubliceerd worden. Zo zullen de cijfers van jaar X ten vroegste in het voorjaar van jaar X+2 beschikbaar zijn.

Contactgegevens

Agentschap Landbouw en Zeevisserij

Koning Albert II-laan 15, bus 360 - 1210 Brussel
Tel. 02 214 48 48
info@lv.vlaanderen.be

Voorzieningen

Joke Sannen
Departement Welzijn Volksgezondheid en Gezin
joke.sannen@vlaanderen.be

CLB's

Sarah Desmarets
Departement Onderwijs en Vorming
Koning Albert II-Laan 15 - 1210 Brussel
Tel. 02 553 15 63
sarah.desmarets@ond.vlaanderen.be

Delen: