Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2023 - 2027 (bedrijfssteun)

Zie ook: Presentaties en video-opnames infosessies Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) 2023-2027 

Actieve landbouwer vanaf 2023

Het vertrekpunt bij de uitwerking van de meeste GLB-maatregelen is dat landbouwsteun moet worden toegekend aan de actieve landbouwer, zeker als er gekeken wordt naar de dalende beschikbare budgetten en de bijkomende ambities die deze groep moet helpen waarmaken. Tegen deze achtergrond is de definitie ‘actieve landbouwer’ uitgewerkt. Om ‘Actieve landbouwer’ te zijn, moet aan een aantal voorwaarden voldaan zijn.

Meer informatie en voorwaarden kan u terugvinden op de webpagina 'Actieve landbouwer'.

Conditionaliteit vanaf 2023

Voor alle areaal- en diergebonden maatregelen geldt ook dat de conditionaliteit moet worden nageleefd. Een overzicht van de conditionaliteit 2023-2027 kan u terugvinden in het document op de webpagina Conditionaliteit 2023-2027’.

Overzicht Inkomenssteun

Basisinkomenssteun voor duurzaamheid

De basisinkomenssteun voor duurzaamheid wil bijdragen aan een leefbaar landbouwbedrijfsinkomen en heeft tot doel een buffer te vormen tegen prijs- en inkomensschommelingen. Het zorgt ook voor ruimte om te blijven investeren in een toekomstgericht bedrijf. De steun wordt uitbetaald aan de hand van betalingsrechten en is verbonden aan het naleven van de conditionaliteit, die hogere voorwaarden stellen dan de huidige randvoorwaarden, en draagt daarmee bij aan doelstellingen gelinkt aan klimaatverandering, bodem, water, biodiversiteit en landschap.

Meer informatie en voorwaarden kan u terugvinden in volgende fiche: Basisinkomenssteun voor duurzaamheid

Aanvullende herverdelende inkomenssteun voor duurzaamheid    

De aanvullende herverdelende inkomenssteun voor duurzaamheid heeft tot doel om bij te dragen tot een nog betere verdeling van de middelen. Landbouwers ontvangen deze steun voor hun eerste 30 subsidiabele hectaren bovenop de basisinkomenssteun voor duurzaamheid.

Meer informatie en voorwaarden kan u terugvinden in volgende fiche: Aanvullende herverdelende inkomenssteun voor duurzaamheid.

Aanvullende inkomenssteun voor jonge landbouwers

Met een verhoogde enveloppe van 2% naar 3% voor de aanvullende inkomenssteun voor jonge landbouwers zet het Vlaams GLB strategisch plan versterkt in op de ondersteuning van de jonge landbouwers om zo instroom in en de verjonging van de landbouwsector te bevorderen. De ontwikkeling van nieuwe economische activiteiten bij jonge landbouwers is immers van wezenlijk belang voor de landbouwsector.

Meer informatie en voorwaarden kan u terugvinden in volgende fiche: Aanvullende inkomenssteun voor jonge landbouwers

Betalingsrechten uit de Vlaamse reserve 2023

Nieuwe landbouwers en de verjonging van de landbouwsector bevorderen is essentieel voor de landbouwsector. Voor instappers in de landbouw is het financieel heel moeilijk om nieuwe economische activiteiten in de landbouwsector op te zetten en tot ontwikkeling te brengen. Toegang tot kapitaal is bijgevolg noodzakelijk. Via de reserve kunnen deze groepen instappen in het systeem van de basisinkomenssteun.

Meer informatie en voorwaarden kan u terugvinden in de volgende fiche: Betalingsrechten uit de Vlaamse reserve 2023.

Overzicht ecoregelingen en agromilieuklimaatmaatregelen

In het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) 2023-2027 zetten we in op de huidige en toekomstige noden van onze land- en tuinbouwers. Deze worden gekoppeld aan de ecoregelingen en agromilieuklimaatmaatregelen waar u als actieve landbouwer aan kan deelnemen. 

Wat houden deze noden in? Op Noden gelinkt aan ecoregelingen en agromilieuklimaatmaatregelen vindt u meer informatie over de op deze pagina gebruikte iconen bij elke maatregel.

In het nieuwe GLB zijn de vergroeningsmaatregelen weggevallen en komen er in de plaats nieuwe maatregelen (bestaande uit agromilieuklimaatmaatregelen (AMKM) en ecoregelingen). Om al een beeld te schetsen wat het nieuwe GLB voor u in petto heeft, vindt u hierbij een korte omschrijving per maatregel. Alle informatie is nog onder voorbehoud van goedkeuring door Europa en de Vlaamse Regering.

AMKM/ECOREGELING: Subsidies voor ecoregelingen en agromilieuklimaatmaatregelen - algemeen

Als u als landbouwer kiest om subsidie aan te vragen voor een ecoregeling of een agromilieuklimaatmaatregel, dan gelden er een aantal algemene principes en voorwaarden voor deze maatregelen. Om in aanmerking te komen voor de subsidie, moet u eveneens aan deze subsidievoorwaarden voldoen.

Meer informatie en voorwaarden kan u terugvinden in volgende fiche: Subsidies voor ecoregelingen en agromilieuklimaatmaatregelen - algemeen (versie 01.02.2023)

ECOREGELING Het verhogen van het organische koolstofgehalte van bouwland 

Koolstofopbouw en vermindering broeikasgassen  Adaptatie aan klimaatverandering  Zorg voor water  Zorg voor bodem

Bodems met een goed gehalte aan organische koolstof zijn beter bestand tegen erosie, zijn vruchtbaarder en kennen een betere waterhuishouding waardoor ze beter gewapend zijn tegen droogte of wateroverlast. Met verschillende maatregelen worden landbouwers gestimuleerd het organische koolstofgehalte in de bodem van hun bouwlandpercelen te verhogen. Dit kan door het aanbrengen van stalmest, compost of houtsnippers op percelen of via een aangepast teeltplan. Bij een aangepast teeltplan wordt door het gericht inzetten van teelten en teeltcombinaties een organische koolstoftoename gerealiseerd die op het volledige bedrijf aan een minimumdrempel moet voldoen. Als deelnemers aan een van deze maatregelen ook goede bodemanalyse-resultaten kunnen voorleggen, wordt een extra vergoeding voorzien. 

Meer informatie en voorwaarden kan u terugvinden in volgende fiche: Verhogen organische koolstofgehalte van bouwland (versie 01.02.2023)

De tabel "Aanbreng organisch koolstof via teeltplan" vindt u op de webpagina "Tabellen bij de verzamelaanvraag 2023".

ECOREGELING Het actief gebruik van het bodempaspoort 

Innovatie (inclusief digitalisering)  Koolstofopbouw en vermindering broeikasgassen  Adaptatie aan klimaatverandering  Zorg voor bodem

Via de ecoregeling ‘Bodempaspoort’ wordt ingezet op een duurzaam bodembeheer door het gebruik van het bodempaspoort te stimuleren. Het bodempaspoort stelt bodemgerelateerde informatie op een efficiënte, overzichtelijke en eenvoudige manier op perceelsniveau voor aan de landbouwer. Met deze gegevens kan de landbouwer zelf aan de slag gaan en, datagedreven, een gerichter en meer duurzaam bodembeheer uitvoeren. Dit zorgt op termijn voor een betere bodemkwaliteit en draagt bij aan de bescherming van de bodems.

Meer informatie en voorwaarden kan u terugvinden in volgende fiche: Bodempaspoort voor een duurzaam bodembeheer op bedrijfsniveau (versie 01.02.2023)

ECOREGELING  De toepassing van precisielandbouw 

Innovatie (inclusief digitalisering)  Zorg voor water  Zorg voor bodem  Koolstofopbouw en vermindering broeikasgassen

Door de automatische aansturing van landbouwmachines via gps of RTK-gps wordt voorkomen dat er overlapping is in de stroken waar meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen toegediend worden waardoor de milieu-impact ervan vermindert. Een volgende stap in de toepassing van precisielandbouw is het plaatsspecifiek toedienen van inputs op basis van perceelsgegevens (bodemgegevens, gewasbeelden of opbrengstgegevens). Hierbij wordt het plaatsspecifiek bekalken op basis van taakkaarten ondersteund. Een optimale pH is immers essentieel voor een goede opname van nutriënten en een parameter die relatief snel kan verbeteren.

Meer informatie en voorwaarden kan u terugvinden in volgende fiches:

Delen: