Perceelsaangifte 2024

Ga naar het e-loket:

Perceelsaangifte in de verzamelaanvraag 2024

Betalingsrechten kunnen enkel geactiveerd worden door de landbouwer die het perceel gebruikt voor de hoofdteelt (gebruik ‘P’ of ‘H’). De geactiveerde betalingsrechten moeten in gebruik zijn en ter beschikking zijn op de uiterste wijzigingsdatum van de verzamelaanvraag, 31 mei.

Landbouwers die hun productie wensen te laten certificeren, moeten vanaf 2022 verplicht jaarlijks een verzamelaanvraag indienen bij het Agentschap Landbouw en Zeevisserij. Meer informatie is te vinden op volgende webpagina: Verzamelaanvraag bio-landbouwers | Landbouw en Zeevisserij (vlaanderen.be)

Meer informatie en overzichten van (wijzigingen aan) de verzamelaanvraag 2024 vindt u in de fiches: 

Meer informatie en een kort overzicht  van de wijzigingen voor de verzamelaanvraag 2024 vindt u op pagina 'Verzamelaanvraag - Algemeen'

Voor de perceelsaangifte in de verzamelaanvraag moet u rekening houden met volgende zaken:

Het is goed om weten dat veel voor u automatisch berekend wordt op het e-loket, zoals de oppervlaktes van percelen, de oppverlaktes subsidiabel bouwland, enz. In de betreffende fiches kunt nagaan hoe deze berekeningen gebeuren. 

Oppervlakte

Het is belangrijk dat de correcte oppervlakte wordt meegedeeld voor elk perceel dat u in gebruik hebt tijdens de campagne 2024.

Alle informatie over de referentieoppervlakte, de aangegeven (gewas) oppervlakte en de intekening van percelen in uw elektronische verzamelaanvraag, vindt u in de fiche:

Subsidiabiliteit van percelen

Wanneer steun wordt aangevraagd, is dit enkel mogelijk op subsidiabele gronden en voor subsidiabele teelten. Welke gronden in aanmerking komen voor aangifte, wat gebeurt er indien er werken in het kader van nutsvoorzieningen worden uitgevoerd, of wanneer er tijdelijke niet-landbouwactiviteiten zoals kampen van jeugdbewegingen doorgaan op uw percelen en welke teelten subsidiabel zijn kunt u vinden in volgende fiches:

In de volgende fiche kan u via een stroomschema de berekening van het areaal bouwland bepalen:

Teelt en teeltcodes

De teelt

Elk perceel in de verzamelaanvraag moet een hoofdteelt hebben en kan eventueel ook een voor- of nateelt of tweede nateelt hebben. Het perceel kan bestaan uit een combinatieteelt en een teelt in onderzaai. Groentetelers moeten aandacht hebben voor de teelt aangezien hier ook het bemestingsadvies voor groenten uit voortvloeit.

De hoofdteelt is de teelt die gedurende de teeltperiode voor de hoofdteelt overwegend aanwezig is op een perceel. Deze teeltperiode loopt van 15 mei tot 31 augustus. De hoofdteelt moet volgens de traditionele teeltpraktijk aanwezig zijn tijdens deze teeltperiode. Wordt geen teelt op het perceel ingezaaid dan gebruikt u een teeltcode voor braakliggend land (‘81’, ‘82’ ).

Alle informatie vindt u in de fiche:

De teeltcodes

Alle teelten hebben ook een teeltcode waarmee u de teelt op een perceel kunt opgeven en die ook bepalen in welke gewasgroep de teelt in rekening wordt gebracht voor de gewasdiversificatie onder de vergroening.

Alle nieuwe teeltcodes vindt u in de fiche:

Voor de teeltgroep ‘sierplanten’ en ‘zaad- en plantgoed’ zijn in 2020 de teeltcodes herzien. Volgende fiche legt uit welke teeltcodes voor welke planten gebruikt kunnen worden:

Op de webpagina Tabellen vindt u volgende tabellen:

 • Tabel met de teeltcodes
 • Tabel met de teeltcodes – combinaties VLM-beheerovereenkomsten
 • Tabel met de teeltcodes mestbankaspecten 2023
 • Tabel teeltcodes met aanduiding bouwland
 • Tabel met teeltgroepen gewasrotatie
 • Teeltgroepen vruchtafwisseling met vlinderbloemige

Hennepteelt

Voor het aangeven van de teelt  hennep moet u aan specifieke voorwaarden voldoen:

 • Een teeltmelding indienen
 • Wachten op de teelttoestemming
 • Na de inzaai certificaten indienen
 • Melden wanneer de hennep in bloei staat

Meer informatie vindt u:

Gebruik en andere perceelsbestemmingen

Het gebruik van percelen in de verzamelaanvraag 2024

Voor elk perceel aangegeven in de verzamelaanvraag moet een code van gebruik worden opgegeven. De kolom ‘Hoofdbestemming’ werd vervangen door ‘Gebruik perceel’. Indien er vorig jaar een hoofdbestemming ‘A’ werd aangegeven komt er nu automatisch de gebruik code ‘P’ (perceel in gebruik voor bemesting en de hoofdteelt). Indien het perceel vorig jaar de hoofdbestemming ‘G’ had dan wordt deze automatisch vervangen door ‘M’ (perceel in gebruik voor bemesting).

In bepaalde gevallen blijft de kolom blanco en moet de landbouwer zelf aanvullen.  De code voor gebruik ‘H’ (gebruik enkel voor de hoofdteelt) en ‘N’ (enkel gebruik voor nateelt) zijn ook mogelijk.

Meer informatie vindt u in de fiche:

De andere perceelsbestemmingen in de verzamelaanvraag 2024

Perceelsbestemmingen geven naast het gebruik extra informatie over een perceel.
Zo zijn perceelsbestemmingen van belang voor het invullen van aspecten rond de

mestwetgeving, subsidiabiliteit, conditionaliteit, maar ook steunaanvragen agromilieuklimaatverbintenissen, ecoregelingen en hectaresteun biologische productiemethode (beschutte teelt) kunnen kenbaar worden gemaakt.
Het niet correct invullen van de juiste perceelsbestemming kan gevolgen hebben voor:

 • De nitraatresidubepaling in het kader van het Mestdecreet in het najaar van 2024
 • De bemestingsnormen
 • De uitbetaling van de steun
 • De erosiemaatregelen in het kader van de conditionaliteit.

De perceelsbestemmingen zijn op te delen in verschillende groepen:

 • Perceelsbestemmingen (bijkomende bestemmingen) voor agromilieuklimaatverbintenissen, beheerovereenkomsten en plattelandsmaatregelen
 • Perceelsbestemmingen (bijkomende bestemmingen) voor ecoregelingen
 • Gespecialiseerde productiemethode

Een overzicht van alle afkortingen die worden gebruikt voor de andere perceelsbestemmingen kunt u vinden in de tabel ‘Gebruikte codes in de verzamelaanvraag’ op de webpagina Tabellen.

Gespecialiseerde productiemethode

Voor sommige specifieke praktijken, teelttechnieken en teeltomstandigheden moet er bijkomende informatie worden gegeven voor het perceel. Deze info kunt u in uw elektronische aanvraag in een apart veld opgeven.

Het opgeven van een gespecialiseerde productiemethode kan er voor zorgen dat u steun kunt krijgen of ervoor zorgen dat het perceel niet meer subsidiabel is en dus niet meer voor steun in aanmerking komt.

Alle informatie over deze productiemethode vindt u in de fiche:

Overname van percelen

Enkel percelen die op 1/1/2023 in gebruik zijn en die vorige campagne, op 1/1/2022, niet in gebruik waren door dezelfde landbouwer, moeten voorzien worden van een overnamecode. Voor alle andere percelen die overgenomen worden in de loop van de campagne na 1/1/2023, moet een overnamedatum ingevuld worden door de landbouwer die het perceel in gebruik neemt. Dit is nodig in het kader van bemesting, agromilieumaatregelen, aanhoudingsperiodes,…

Alle informatie over de overnamecodes vindt u terug in de fiche:

Plantenpaspoortplichtige soorten

In het kader van de Europese verordening over Plantengezondheid (Verordening (EU) 2016/2031), moeten professionele operatoren die gemachtigd zijn om plantenpaspoorten af te geven, geregistreerd en erkend zijn door de bevoegde autoriteiten. Plantenpaspoorten moeten afgeleverd worden voor families, geslachten of soorten van planten en plantaardige producten waarvoor quarantaineorganismen, ZP-quarantaineorganismen en EU gereguleerd niet-quarantaineorganismen (RNQP) zijn vastgesteld.

Hiervoor moet voor sommige teelten, bijkomend de soort of het geslacht aangegeven worden in een nieuw daartoe voorzien scherm.

Meer informatie vindt u in volgende fiche:

U vindt de soortenlijst van paspoortplichtige planten in de tabel 'Soortenlijst paspoortplichtige planten' op de webpagina ' Tabellen':

Zaaizaadvermeerdering ‘ZAA’

De landbouwer-vermeerderaar die aan zaaizaadvermeerdering doet, moet een van de specifieke teeltcodes voor zaaizaadvermeerdering aangeven als hoofdteelt. Meer informatie vindt u in de fiche:

Alle informatie over Zaaizaadvermeerdering, gecertificeerd zaaizaad, loontriage,.. vindt u op  de webpagina Zaaizaden.

Meer informatie

Indien u meer informatie wenst omtrent de verzamelaanvraag kunt u terecht bij het Agentschap Landbouw en Zeevisserij, bij ANB en VLM.

Alle contactgegevens vindt u terug in de tabel ‘Contactadressen Agentschap Landbouw en Zeevisserij en andere beheerdiensten’ op de webpagina Tabellen.

Heeft u een vraag over het e-loket? icoon mail ons Mail ons - icoon bel ons Bel ons of start een meekijksessie

Delen: