Uitbetaling oppervlaktegebonden steun (pijler 1)

Uitbetaling oppervlaktegebonden steun (pijler 1)

Vanaf 2015 werd het hele subsidiesysteem omtrent het gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) grondig gewijzigd. Zo werden de toeslagrechten afgeschaft en kwamen de betalingsrechten en het naleven van de vergroening in de plaats.

De oppervlaktegebonden steunmaatregelen (rechtstreekse inkomenssteun) die vanaf de campagne 2015 uitbetaald worden, zijn de basisbetaling, de premie voor jonge landbouwers, de premie voor vergroening en de herverdelingspremie.

Binnen het huidige GLB zijn er enkele coëfficiënten en steunbedragen die jaarlijks kunnen wijzigen. Op deze pagina voorzien we een overzicht van deze getallen per campagne.

Premie voor jonge landbouwer: steunbedrag per hectare

Deze bijkomende premie wordt uitbetaald gedurende maximaal 5 jaar en wordt toegekend op elk geactiveerd betalingsrecht met een maximum tot 90 ha. Voor meer informatie zie Premie jonge landbouwer.

De voorschotbetaling en de daaropvolgende saldobetaling(en) gebeuren op basis van een voorlopig bepaald steunbedrag. In juni van het volgende kalenderjaar wordt het steunbedrag definitief vastgelegd.

Het steunbedrag per ha wordt weergegeven in onderstaande tabel. 

Campagnes premie voor jonge landbouwer
  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Steunbedrag per ha €88,72    €88,72 €88,72  €66,0964  €62,104  €138 €120*

* Steunbedrag wordt definitief bepaald in juni 2022

Premie voor vergroening: steunpercentage

De vergroeningspremie betekent een compensatie voor de inspanningen die de landbouwer levert voor het toepassen van klimaat en milieuvriendelijke praktijken. Voor meer informatie zie Vergroeningspremie.

Bij het berekenen van de vergroeningspremie wordt het bedrag van de basisbetaling vermenigvuldigd met een coëfficiënt. Hierbij streven we naar een zo optimaal mogelijk gebruik van de beschikbare enveloppe. Bijgevolg kan het percentage licht verschillen tussen campagnes. De voorschotbetaling en de daaropvolgende saldobetaling(en) gebeuren op basis van een voorlopig bepaald steunpercentage. Net als bij de premie voor jonge landbouwers wordt het definitieve steunpercentage bepaald in juni van het volgende kalenderjaar. 

De steunpercentages worden weergegeven in onderstaande tabel. 

Campagnes premie voor vergroening
Steunpercentage 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Vlaamse betalingsrechten 50,762% 50,765% 50,765% 50,765% 50,815% 50,78% 50,76%*
Waalse betalingsrechten 94,32% 94,037% 94,49% 95,7% 95,6% 95,4% 95,4%

* Steunpercentage wordt definitief bepaald in juni 2022

Overkoepelende coëfficiënten binnen de pijler 1 steun

Financiële discipline

De financiële discipline wordt toegepast op de totale som aan pijler 1 steun (de basisbetaling, de premie voor jonge landbouwers, de premie voor vergroening, de herverdelingspremie, de premie voor de gespecialiseerde zoogkoeienhouderij en de premie voor de productie van vleeskalveren) boven de €2000. De eerste €2000 is dus gevrijwaard van deze verlaging. Zo wordt een Europese crisisreserve aangelegd en een overschrijding van het Europese financiële plafond voor marktgerelateerde uitgaven en rechtstreekse betalingen vermeden.

De percentages gebruikt voor financiële discipline worden weergegeven in onderstaande tabel.

Campagnes overkoepelende coëfficiënten financiële discipline
  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Toegepaste financiële discipline (%) 1,393041 1,353905 1,388149 1,411917 1,432635 2,906192 1,658907

Lineaire reductie

Om een overschrijding van het budgettair plafond voor de totale rechtstreekse inkomenssteun te vermijden, wordt op alle bedragen een extra verlaging (lineaire reductie) toegepast.

De toegepaste percentages lineaire reductie worden weergegeven in onderstaande tabel.

Campagne overkoepelende coëfficiënten lineaire reductie
Lineaire reductie (%)  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Vlaams 1,1 1 0,55 0,55 0,42 0,39 2,1*
Waals 0,5 1,9 1,6 1,5 1,87 1,8 2,1*

* Percentage wordt definitief bepaald in juni 2022

Raadplegen van de uitgevoerde persoonlijke betalingen door het Agentschap Landbouw en Zeevisserij

Uw individuele afrekeningen en overzichten kunt u vinden op uw eigen e-loket (www.landbouwvlaanderen.be) onder 'Betalingen en controles/Betalingen/Afrekeningen'. Op deze pagina vindt u onderstaande documenten.

  • Afrekeningen (vanaf campagne 2010),
  • Verwittigingsbrieven 15% sanctie randvoorwaarden (vanaf campagne 2015),
  • Sanctieoverzichten randvoorwaarden (vanaf campagne 2010),
  • Overzicht per jaar voor de belastingaangifte (vanaf campagne 2013)
  • Overzicht van alle betalingen die werden uitgevoerd door het Agentschap Landbouw en Zeevisserij (VLIF, crisissteun, rechtstreekse steun, Pijler 2 steun (PDPO),…) van de twee voorgaande jaren.

Meer informatie

Als u meer informatie wenst omtrent de uitbetaling van de verschillende steunmaatregelen kunt u zich wenden tot:

Delen: