Voortplantingstechnieken paarden

Voortplantingstechnieken bij paarden & ezels: winning en opslag van sperma, eicellen en embryo’s.

Op deze pagina:

Op het gebied van de toepassing van voortplantingstechnieken bij paarden stelt de Vlaamse overheid voorwaarden vast waaraan erkende centra moeten voldoen om sperma, eicellen of embryo’s (‘levende producten’) van raszuivere dieren in de handel te mogen brengen. Enerzijds worden er zoötechnische voorwaarden opgelegd waaraan donordieren moeten voldoen. Anderzijds worden administratieve voorwaarden opgelegd waaronder de productie, opslag en de handel van levende producten moet gebeuren.

De voorwaarden die worden opgelegd door de Vlaamse overheid gelden onverminderd de veterinairrechterlijke bepalingen die worden opgelegd door de federale overheid en die onder het toezicht vallen van het FAVV.

 

 

Wetgeving

Fokkerijbesluit: Besluit van de Vlaamse Regering van 17 mei 2019 betreffende de fokkerij van voor de landbouw nuttige huisdieren 

Erkende organisaties

Centra erkend voor de winning en/opslag van levende producten:

Erkende centra voor winning en opslag van levende producten bij paarden

Overzicht

Delen: