Wedstrijden

Wetgeving

Fokkerijbesluit: Besluit van de Vlaamse Regering van 17 mei 2019 betreffende de fokkerij van voor de landbouw nuttige huisdieren.

In hoofdstuk 10 van het Fokkerijbesluit zijn voorwaarden vastgesteld voor deelname aan wedstrijden voor paarden.  Die voorwaarden zijn de omzetting van de EU-Richtlijn 90/428/EEG van de Raad van 26 juni 1990 over het handelsverkeer in voor wedstrijden bestemde paardachtigen en houdende vaststelling van de voorwaarden voor deelneming aan wedstrijden.

Bij de organisatie van wedstrijden voor paarden geldt de algemene regel dat er geen ongelijke behandeling mag zijn tussen paardachtigen, ongeacht het gewest of de lidstaat van oorsprong of registratie.

Het verbod op deze ongelijke behandeling geldt voor:

  • De criteria voor toelating tot de wedstrijd, met name de minimum- en maximumvoorwaarden
  • De beoordeling tijdens de wedstrijd
  • De prijzen, premies of winsten die aan de wedstrijd verbonden zijn.

Er zijn evenwel drie types wedstrijden waarbij afwijking van de algemene regel mogelijk is, namelijk:

  1. Wedstrijden waarbij uitsluitend paarden zijn toegelaten die ingeschreven zijn in éénzelfde stamboek, mits die wedstrijden kaderen in de verbetering van het ras;
  2. Regionale wedstrijden, waarbij uitsluitend paarden uit een bepaald gebied zijn toegelaten, mits die wedstrijden bedoeld zijn om paarden te selecteren;
  3. Evenementen met een historisch of traditioneel karakter.

Wanneer een wedstrijdorganisator van plan is om een afwijking toe te passen, dient hij minstens drie maanden vóór de wedstrijddatum de discipline en het type afwijking te melden aan het Agentschap Landbouw en Zeevisserij. Daartoe kan het hierna vermelde standaardmeldingsformulier  worden gebruikt. Het Agentschap Landbouw en Zeevisserij moet de afwijking bekendmaken aan de lidstaten en het publiek. Dat gebeurt door publicatie op de webpagina over inrichtingen op zoötechnisch gebied.

Formulier

Melding van paardenwedstrijden die vallen onder de afwijking op het verbod van ongelijke behandeling.

Delen: