Karkasclassificatie runderen

Slachthuizen waar op jaarbasis gemiddeld ten minste 75 runderen van ten minste acht maanden oud per week worden geslacht, zijn verplicht de karkassen van de geslachte runderen die ten minste 8 maanden oud zijn in te delen volgens een indelingsschema dat vastgesteld is door de Europese Unie. Erkende classificeerders voeren de indeling uit. Het slachthuis moet aan de leverancier van de geslachte runderen alle informatie over de indeling en weging bezorgen. De producent van de geslachte runderen kan alle informatie van zijn geslachte runwoemderen krijgen via de website van de vzw IVB. Het Departement Landbouw en Visserij houdt toezicht op de naleving van alle wettelijke bepalingen. Het departement wordt in haar taken bijgestaan door de vzw Interprofessionele Vereniging voor het Belgisch Vlees (IVB) en de cel Begeleiding Karkasclassificatie (CBKc) van de Universiteit Gent.

De indeling en weging van karkassen van runderen wordt in Vlaanderen geregeld door het besluit van de Vlaamse Regering van 26 april 2013 houdende vaststelling en organisatie van de indeling van geslachte runderen en van geslachte varkens. 

Op deze pagina:

Zie ook brochure: Indeling van karkassen runderen en varkens

Indelingsschema

Runderen die ten minste 8 maanden oud zijn moeten ingedeeld worden. 

Het schema van de indeling van geslachte runderen is vastgesteld door de Europese Unie. Dit schema wordt toegepast in alle lidstaten van de Europese Unie.

De indeling van geslachte runderen wordt gemaakt door classificeerders, werkzaam voor het slachthuis. De classificeerders zijn erkend door het Departement Landbouw en Visserij. De prestaties van de erkende classificeerders worden regelmatig op de slachtlijn gecontroleerd door het Departement Landbouw en Visserij en geëvalueerd met het oog op het behoud van hun erkenning. De kwaliteit van de indeling wordt ook regelmatig gecontroleerd in de koelcellen van de slachthuizen;

De indeling van de geslachte runderen wordt gemaakt naar 3 aspecten:

 • Categorie
 • Bevleesdheid
 • Vetheid

Bij de etikettering van de indeling wordt het resultaat ervan weergegeven als een triplet categorie, bevleesdheid, vetheid

Tabel 1. indeling naar categorie
Code Omschrijving
Z Karkassen van runderen die ten minste 8 maanden oud zijn, maar jonger zijn dan 12 maanden;
A Karkassen van niet-gecastreerde mannelijke dieren die ten minste 12 maanden oud zijn, maar jonger zijn dan 24 maanden;
B Karkassen van niet-gecastreerde mannelijke dieren die ten minste 24 maanden oud zijn;
C Karkassen van gecastreerde mannelijke dieren die ten minste 12 maanden oud zijn;
D Karkassen van vrouwelijke dieren die gekalfd hebben;
E Karkassen van andere vrouwelijke dieren die ten minste 12 maanden oud zijn.
Tabel 2. indeling naar bevleesdheid - SEUROP
Code Omschrijving
S Superieure bevleesdheid
E Uitstekende bevleesdheid
U Zeer goede bevleesdheid
R Goede bevleesdheid
O Matige bevleesdheid
P Geringe bevleesdheid

Affiche SEUROP-klassement runderen (met foto's) 

Meer informatie over de SEUROP-indeling

Tabel 3. indeling naar vetheid
Code Omschrijving
1 Geringe vetbedekking
2 Lichte vetbedekking
3 Middelmatige vetbedekking
4 Sterk vervet
5 Zeer sterk vervet

Het slachthuis moet de geslachte runderen voor bevleesdheid en vetheid indelen in subklassen. De subklassen worden aangegeven met de tekens -, =, +, volgens toenemende mate van bevleesdheid en vetheid en moeten direct volgen op de letter of het cijfer van de klasse in kwestie.

Een indelingsresultaat ziet er uit als volgt: AS=2=, DR+4-, BR-3+.

De indeling gebeurt in de zone van de weging van de karkassen.

Bij de weging en de indeling van de karkassen moeten de karkassen aangeboden worden in een van de 5 toegestane aanbiedingsvormen. De aanbiedingsvorm wordt weergegeven met een code. 

(+ = het orgaan, lichaamsdeel of vet moet op het karkas aanwezig blijven)
(- = het orgaan, lichaamsdeel of vet moet verwijderd worden)

Tabel: Informatie over de aanbiedingsvormen
Code

longhaas

staart

niervet

slotvet

verwijdering van
uitwendig bedekkingsvet
overeenkomstig
artikel 3 van het besluit

0  +  +  -  -  ja
2  -  -  -  -  ja
3  -  +  -  -  ja
5  +  -  -  -  ja
9  +  +  +  +  nee

Lijst van de slachthuizen die de indeling maken

Informatie voor slachthuizen

Indien u als slachthuis op jaarbasis ten minste 3900 runderen van ten minste acht maanden oud slacht, bent u verplicht de karkassen van deze runderen in te delen. In het andere geval kunt u vrijwillig beslissen om de karkassen van de geslachte runderen die ten minste 8 maanden oud zijn in te delen. 

Indien u niet verplicht bent om de geslachte runderen in te delen, mag u geen tekens in de etikettering gebruiken die verward zouden kunnen worden met de tekens van de indeling. 

Als slachthuis staat u in voor de terbeschikkingstelling van personeel voor de uitvoering van de indeling en weging van de karkassen en voor de etikettering van de karkassen. Dit personeel wordt hiertoe opgeleid en krijgen, na het afleggen van een gunstige test, een erkenning. Zij worden classificeerders genoemd. U zorgt ervoor dat uitsluitend erkende classificeerders de indeling maken.

Als slachthuis beslist u welke aanbiedingsvorm u zal toepassen op het karkas. De aanbiedingsvorm maakt deel uit van het indelingsresultaat.

U moet de resultaten van weging en indeling opslaan in een eigen database en deze gegevens ongeveer 2 jaar bewaren. De volgende gegevens moeten opgeslagen worden per geslacht rund dat ten minste acht maanden oud is:

 1. Het identificatienummer van het rund;
 2. Het individualiseringsnummer van het rund;
 3. De slachtdatum;
 4. Het tijdstip van weging;
 5. De geboortedatum van het dier;
 6. De indelingsresultaten;
 7. De leverancier;
 8. De producent;
 9. De code van de verwijdering van het littekenweefsel van de keizersnede;
 10. De code van de verwijdering van andere delen van het karkas dan het deel, vermeld in punt 9, of de delen, vermeld in artikel 2, tweede en derde lid;
 11. In voorkomend geval, de parameters van de geautomatiseerde indelingsmethode;
 12. Het unieke nummer, vermeld in artikel 6/2, §2, eerste lid, 1°, op voorwaarde dat dat nummer niet overeenstemd met de nummers voorzien in punt 1 en 2;
 13. Het unieke nummer, vermeld in artikel 6/4, §2, eerste lid, 1°, op voorwaarde dat dat nummer niet overeenstemt met de nummers vermeldin punt 1 en 2.

De volgende gegevens moeten opgeslagen worden per geslacht rund dat jonger is dan acht maanden:

 1. Het identificatienummer van het rund;
 2. Het individualiseringsnummer van het rund;
 3. De slachtdatum;
 4. Het tijdstip van weging;
 5. De geboortedatum van het dier;
 6. Het warme karkasgewicht;
 7. De leverancier;
 8. De producent;
 9. De identificatieletter of in voorkomend geval de code voor de karkaspresentatie, als vermeld in artikel 5, tweede lid;
 10. Het unieke nummer vermeld in artikel 6/2, §2, eerste lid, 1°, op vorowaarde dat dat nummer niet overeenstemt met de nummers, vermeld in punt 1 en 2, en op voorwaarde dat de inrichting beschikt over een afgeschermd registratiesysteem;
 11. Het unieke nummer vermeld in artikel 6/4, §2, eerste lid, 1°, op voorwaarde dat dat nummer niet overeenstemt met de nummers, vermeld in punt 1 en 2 en op voorwaarde dat de inrichting beschikt over een afgeschermd registratiesysteem.

U merkt beide karkashelften. U mag het merken vervangen door etiketteren. Op het etiket brengt u de volgende aanduidingen aan:

 • Het identificatienummer van het rund;
 • De categorie;
 • De bevleesdheidsklasse;
 • De vetheidsklasse;
 • Het erkenningsnummer van de inrichting;
 • De slachtdatum;
 • Het warme karkasgewicht;
 • De geboortedatum van het dier;
 • De code van de aanbiedingsvorm, op het etiket genoteerd in de vorm "AV: code";
 • Het individualiseringsnummer;
 • De code van de verwijdering van het littekenweefsel van de keizersnede;
 • Het erkenningsnummer van de classificeerder of, in voorkomend geval de vermelding dat de indeling is verricht met een geautomatiseerde indelingsmethode

U moet de resultaten van indeling en weging ook bezorgen aan de leverancier van de geslachte dieren. U beslist zelf over de wijze waarop u deze gegevensoverdracht realiseert.

U moet de resultaten van indeling en weging elektronisch ook bezorgen aan IVB, uiterlijk 2 uur voor de karkassen het slachthuis verlaten en zeker binnen de 24 uur na het slachten. U bent verplicht deze gegevensoverdracht te doen in het formaat dat door IVB is opgesteld.  

Wenst u nog meer informatie over de indeling van geslachte runderen, neem contact op met ir. Wim Van Moeseke (wim.vanmoeseke@lv.vlaanderen.be).

Informatie voor leveranciers

De persoon of organisatie die in het register van het slachthuis ingeschreven staat als de degene in wiens opdracht het dier geslacht wordt, wordt beschouwd als leverancier. 

Het slachthuis bezorgt u het resultaat van weging en indeling. 

Als leverancier van een geslacht dier kan u die informatie opeisen bij het slachthuis. Deze informatie bevat minstens de volgende gegevens:

 • Het identificatienummer van het rund;
 • De slachtdatum;
 • Het tijdstip van weging;
 • De geboortedatum van het dier;
 • De code van de verwijdering van het littekenweefsel van de keizersnede;
 • De code van de verwijdering van andere delen van het karkas;
 • Het erkenningsnummer van de inrichting;
 • Het warme karkasgewicht;
 • Het triplet van de indeling volgens categorie, bevleesdheid en vetheid, in voorkomend geval inclusief de subklassen;
 • De code van de aanbiedingsvorm;
 • De vermelding als de indeling verricht is met een geautomatiseerde indelingsmethode. 

Indien u de indelingsgegevens niet krijgt, kunt u dit melden bij de dossierverantwoordelijke: ir. Wim Van Moeseke  (wim.vanmoeseke@lv.vlaanderen.be).

Informatie voor producenten

Met producent wordt hier bedoeld de rundveehouder. 

Als u uw runderen naar het slachthuis brengt om ze te laten slachten en u noteert uw naam in het register van het slachthuis als de persoon voor wie het slachten gebeurt, zal u de gegevens van indeling en weging ontvangen van het slachthuis. 

Als u uw dieren via een handelaar naar het slachthuis brengt en u wordt niet ingeschreven in het register van het slachthuis als de persoon voor wie geslacht wordt, dan is het slachthuis niet verplicht om u de gegevens van indeling en weging te bezorgen. 

Bent u als rundveehouder toch geïnteresseerd in het ontvangen van gegevens van indeling en weging van uw runderen?  

Dan kan u steeds terecht op de website van de vzw Interprofessionele Vereniging voor het Belgisch vlees (IVB) via een login. De vzw IVB heeft van het Departement Landbouw en Visserij de opdracht gekregen om een databank bij te houden van de indelingsresultaten van alle runderen die geslacht werden in een slachthuis dat de karkassen indeelt. 

Heeft u nog geen login of bent u uw login vergeten?  

Neem dan contact op met de vzw IVB via de volgende contactgegevens: 

IVB vzw
Trekschurenstraat 18, 3500 Hasselt
Tel.: 011 26 05 40 
info@ivb-interprof.be 

Wenst u als producent/rundveehouder meer informatie over de indeling en de weging van uw dieren in het slachthuis of over de terbeschikkingstelling van indelingsgegevens aan producenten, neem dan contact op met:

Informatie voor andere belanghebbenden

Het slachthuis mag de indelingsgegevens uitsluitend bezorgen aan:

 • Het Departement Landbouw en Visserij;
 • De leverancier;
 • IVB

Sommige organisaties kunnen nood hebben aan individuele of gegroepeerde resultaten van weging en indeling voor studies of fokwaardeschatting.

Deze organisaties kunnen een aanvraag sturen naar het Departement Landbouw en Visserij met een kopie aan de IVB, met opgave van:

 • De gewenste gegevens, individueel, gegroepeerd of verwerkt
 • De periode waarover gegevens beschikbaar gesteld worden
 • Het gebruik dat van de gegevens zal gemaakt worden
 • Een motivering waarin het gebruik van de gegevens voor algemeen belang aangetoond wordt
 • De wijze van gegevensoverdracht

Het Departement Landbouw en Visserij beslist over de wenselijkheid en het nut om de gegevens vrij te geven aan de organisatie voor het doel dat in de aanvraag geformuleerd wordt. 

Als de aanvraag positief beoordeeld wordt, moet de aanvrager zich houden aan de voorwaarden die opgelegd zullen worden door het Departement Landbouw en Visserij.

Erkende organisaties en hun opdrachten

Het Departement Landbouw en Visserij controleert de toepassing van de naleving van de wetgeving.

Sommige taken van deze controle zijn gedelegeerd aan de volgende organisaties:

 • Vzw Interprofessionele Vereniging voor het Belgisch Vlees (IVB)
 • Cel Begeleiding Karkasclassificatie (CBKc) van de Universiteit Gent

Opdrachten toegewezen aan IVB 

 • De opmaak en het beheer van een databank met gegevens van runderen en varkens;
 • Het bezorgen van overzichten van de kwaliteitsklassen van geslachte varkens en geslachte runderen op verzoek van de CBKc, na voorafgaand akkoord van de bevoegde autoriteit;
 • Het voorbereiden van een advies dat goedgekeurd is door elk van de organisaties van producenten, slachthuizen en handel, voor het beleidsdomein Landbouw en Visserij;
 • Het verlenen van advies aan en het bijstaan van inrichtingen bij de presentatie en aanbiedingsvormen van karkassen, de transfer van gegevens en de mededeling van gegevens aan de leverancier;
 • Het verlenen van advies aan de sectoren handel en producenten over materies uit dit besluit;
 • Het nagaan of de inrichtingen de gegevens, vermeld in artikel 37 van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 april 2013, volgens het opgelegde formaat tijdig, volledig en ongewijzigd bezorgen aan de IVB;
 • Het bezorgen van de beslissingen van haar bestuursorganen aan de bevoegde autoriteit binnen een termijn van dertig kalenderdagen.

Opdrachten toegewezen aan CBKc 

 • De vorming en evaluatie van de classificeerders/indelingsverantwoordelijken
 • De uitvoering van de certificeringsproef en analyse van de resultaten
 • Adviesverlening aan het slachthuis 

Wenst u meer te weten over deze organisaties?

Statistieken

Jaarlijks wordt een overzicht gemaakt van de resultaten van de indeling van de geslachte runderen en van de controleresultaten van het Departement Landbouw en Visserij. Wenst u meer informatie, neem dan zeker contact op met het Departement Landbouw en Visserij.

Wetgeving

 • de verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 tot vaststelling van een gemeenschappelijke ordening van de markten voor landbouwproducten en tot intrekking van de Verordeningen (EEG) nr. 922/72, (EEG) nr. 234/79, (EG) nr. 1037/2001 en (EG) nr. 1234/2007 van de Raad;    
 • de gedelegeerde verordening (EU) nr. 2017/1182 van de Commissie van 20 april 2017 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de schema's van de Unie voor de indeling van runder-, varkens- en schapenkarkassen en wat betreft de mededeling van de marktprijzen voor bepaalde categorieën karkassen en levende dieren;
 • de uitvoeringsverordening (EU) nr. 2017/1184 van de Commissie van 20 april 2017 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen voor Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de schema's van de Unie voor de indeling van runder-, varkens en schapenkarkassen en wat betreft de mededeling van marktprijzen voor bepaalde categorieën karkassen en levende dieren;
 • het decreet van 28 juni 2013 betreffende het landbouw- en visserijbeleid;
 • het besluit van de Vlaamse Regering van 26 april 2013 houdende vaststelling en organisatie van de indeling van geslachte runderen en van geslachte varkens;
 • het ministerieel besluit van 23 december 2015 tot uitvoering van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 april 2013 houdende vaststelling en organisatie van de indeling van geslachte runderen en van geslachte varkens.

Europese regelgeving en Vlaamse regelgeving

Delen: