Bedrijfsmanagement runderen

Op deze pagina

Opfok en langleefbaarheid 

De levensduur van melkvee verlengen en de opfok van de kalveren optimaliseren heeft heel wat voordelen. Want een lage kalversterfte en melkkoeien die langer op het melkveebedrijf blijven, renderen het meest op het vlak van melkproductie en efficiëntie. Evenveel melk met minder dieren betekent ook een lagere methaanuitstoot per liter melk. Dat komt ook het milieu ten goede.

Bereken wanneer uw koe niet meer rendabel is

Binnen het EIP-project “‘Melkveehouders willen sneller en beredeneerd operationeel schakelen’” werd onder andere het rekenprogramma ontwikkeld: “Wanneer is mijn koe niet meer rendabel?”. Deze tool ondersteunt melkveehouders bij beslissingen omtrent vervangingsstrategie. Er wordt op een gemakkelijke wijze berekend hoeveel een (reforme) koe nog minimaal moet produceren om uit de kosten te geraken. En dit telkens voor twee mogelijke situaties: vergelijking met een aankomende vaars en berekening van de minimale productie van de (reforme) koe om kostendekkend te zijn. 

Gratis JongveeTool

Het VLAIO-project ’Jongleven’ focust op de opfok van vaarskalveren. De gratis applicatie “JongveeTool” brengt de jongvee-opfok beter in beeld. Door het registreren van gewicht of borstomtrek van het jongvee kan de veehouder de groeisnelheid van de verschillende leeftijdsgroepen beter opvolgen en evalueren. De JongveeTool schat het gewicht met geactualiseerde formules op een betrouwbare manier.

Tips voor een efficiënte kalveropfok

Het demonstratieproject KALFIT werkte een gedetailleerdere en meer preventieve aanpak uit voor de jongveeopfok. Deze aanpak leidt tot minder ziekte en sterfte, een lager geneesmiddelengebruik en betere groei. In de brochure vindt u aandachtspunten, actiepunten, protocollen en handige tips voor een efficiënte kalveropfok.

Verbetering van het jongvee- en transitiemanagement

 In dit artikel vindt u de bevindingen van het demonstratieproject ‘doelgericht verlengen levensduur melkvee: goed voor boer en klimaat’ waarbij de verbetering van het jongvee- en transitiemanagement centraal stond. 

Kalveropfok op vleesveebedrijven

In samenwerking met de Hogeschool Vives campus Roeselare en de landbouwscholen Ten Doorn uit Eeklo en Broederschool Biotechnische en Sport uit Sint-Niklaas verzamelden we gegevens bij zes vleesveebedrijven over de dieren en het bedrijf. Op basis van deze gegevens werd het management van de bedrijven in kaart gebracht en werden enkele kengetallen, zoals groei en sterfte, berekend.

Succesvolle opfok van jongvee op het melkveebedrijf

Deze brochure helpt melkveehouders op weg naar een succesvolle opfok. In de Vlaamse melkveehouderij wordt jaarlijks gemiddeld 30 à 33% van de melkveestapel vervangen. Op de meeste melkveebedrijven wordt het jongvee zelf opgefokt. Uit economisch oogpunt moeten de opfokkosten laag gehouden worden. De opfok moet evenwel optimaal gebeuren om de kans op een hoog melkproductieniveau te maximaliseren.

Levensproductie bij melkvee

Deze brochure bevat informatie over de verschillende factoren en maatregelen die een bijdrage kunnen leveren tot het behalen van een hoge levensproductie. De levensproductie van een koe is de totale melkproductie vanaf de eerste kalving tot de koe het bedrijf verlaat als reforme koe. Levensproductie en vervangingspercentage zijn als het ware spiegelbeelden van elkaar. Een laag vervangingspercentage heeft niet alleen economische voordelen maar ook ecologische voordelen. Want hoe minder jongvee op het melkveebedrijf, hoe minder mest en emissies van ammoniak en broeikasgassen

Genetica en selectie

Insemineer met het juiste rietje

De tool ‘Insemineer met het juiste rietje’ heeft tot doel de melkveehouders te ondersteunen bij het maken van hun inseminatiestrategie op het bedrijf. Er wordt op een eenvoudige manier getoond wat de meeropbrengst kan zijn als een melkveehouder gebruik maakt van gesekst sperma en gebruikskruisingen (melkvee insemineren met vleesstieren om een hogere kalveropbrengst te genereren). Deze tool werd ontwikkelde in kader van het EIP project “melkveehouders willen sneller en beredeneerd operationeel schakelen

Kruisingen bij vleesvee

Heel wat vleesveehouders slagen erin om de productiviteit van hun vleesvee te verhogen door selectie op meer bespiering bij hun Belgisch Witblauwe dieren, het meest voorkomend vleesras in Vlaanderen.  Dit zorgde ervoor dat het Belgisch Witblauwe ras uitgroeide tot het meest bespierde vleesras ter wereld. Deze doorgedreven selectie op bespiering leidde ook tot een verbetering van de voederconversie en het slachtpercentage. Toch kozen een aantal veehouders ervoor om een andere weg in te slaan: ze kozen voor een ander vleesveeras of ze starten met het inkruisen van hun Belgisch Witblauwe veestapel met andere vleesrassen. Dit rapport gaat dieper in op de wetschappelijke principes van vleesveekruising, geeft een overzicht van de meest voorkomende vleesrassen en beschrijft welke veerassen in Vlaanderen worden gekruist. Het bevat ook resultaten van een demonstratieproef van vleesveekruising bij verschillende landbouwbedrijven.

Vleesveeras Blonde d'Aquitaine

Uitgebreide informatie over het Frans vleesveeras Blonde d’Aquitaine is terug te vinden in deze brochure:

Bedrijfsstrategieën

Maak keuzes met de routeplanner melkvee

Als veehouder maakt u regelmatig keuzes voor uw bedrijf. De tool 'Routeplanner Melkvee' geeft een zicht op keuzes die voor het bedrijf, of voor de melkveetak op het bedrijf, leiden tot optimale economische bedrijfsprestaties. In welke richting kan ik mijn bedrijf verder ontwikkelen? Is grond pachten vanuit economisch oogpunt interessant? Hoe hoog mag de pachtprijs zijn? Is het aankopen van maïs een optie, en tegen welke prijs? En wat met de externe opfok van jongvee? Maak uw keuzes met de Excel rekentool.

In het kader van het VLAIO project (2021-2025) ‘Routeplanner Melkvee 2.0’ wordt de tool verder uitgebreid, verfijnd en gebruiksvriendelijk gemaakt. 

Standaardprotocollen

Al vele jaren is er in de melkveehouderij een trend naar minder bedrijven, die steeds meer dieren tellen. Dit heeft als gevolg dat het hoe langer, hoe moeilijker wordt voor een melkveehouder om alle werk alleen te doen. Meer en meer melkveehouders werken met externe arbeidskrachten. De rol van een melkveehouder verandert zodra hij met personeel werkt. Melkveehouders doen er goed aan om de manier van werken op papier te zetten, zodat medewerkers de taken op dezelfde manier kunnen uitvoeren. Ook op bedrijven die zonder extern personeel werken, zijn standaardprotocollen nuttig. Misschien minder belangrijk voor de dagelijkse handelingen, maar wel voor zaken die regelmatig moeten gebeuren maar niet in de dagelijkse routine passen. 

Omschakelen naar een biologisch rundveebedrijf

Deze brochure geeft een overzicht van de mogelijkheden en moeilijkheden bij het omschakelen van een gangbaar naar een biologisch rundveebedrijf.

Biologische rundveehouderij

De biologische vleesveesector in Vlaanderen is een relatief kleine sector. Hierdoor is er weinig informatie over wetgeving, voeders en teelten, rendabiliteit en mogelijke afzetkanalen. Het Agentschap Landbouw en Zeevisserij verzamelde de beschikbare informatie in deze publicatie.

Informatie over de wetgeving, de kennisgeving bij de opstart, steunmaatregelen, het Strategisch Plan Bio 2023-2027 en de oproep onderzoeksprojecten biologische landbouw vindt u op Biologische landbouw | Landbouw en Visserij (vlaanderen.be).

Voor algemeen technisch advies, beleidsadvies en/of voorlichting kan u contact opnemen met:

Delen: