Verhogen organische koolstofgehalte bouwland

Ga naar de pagina 'Verhogen organisch koolstofgehalte bouwland', te vinden in de menubalk links onder het menu item “Plant/bodem”.

Bovenaan op de pagina vindt u algemene informatie over de maatregel en een link naar de webpagina met de subsidievoorwaarden. Als u subsidie voor deze maatregel wenst aan te vragen, vinkt u bovenaan de verklaring aan. De deelnameverklaring moet uiterlijk 31 mei 2024 aangeduid zijn.Na het aanvinken van de deelnameverklaring, wordt alles in uw verzamelaanvraag dat in aanmerking komt voor deze maatregel meegenomen, u moet geen extra percelen of teelten meer aanvinken. Als u de deelnameverklaring heeft aangevinkt, vindt u onder de titel ‘Percelen’ op deze pagina alle percelen die in aanmerking komen voor de maatregel. Per perceel zie je wat de aanbreng is van effectieve organische koolstof (EOC) voor het volledige perceel in de kolom ‘EOC per perceel’ en de hoeveelheid per ha voor dat perceel in de kolom ‘EOC per ha’. 

De berekening van de gemiddelde verhoging in EOC voor het volledige areaal dat in aanmerking komt voor deze maatregel wordt berekend en weergegeven boven de tabel in kg EOC/ha. Er wordt ook aangegeven of dit voldoende of onvoldoende is om in aanmerking te komen voor de subsidie. 

Hoe wordt de EOC-waarde berekend?

De ecoregeling verhogen van organische koolstof via het teeltpan is een maatregel op bedrijfsniveau, op alle percelen bouwland, die ook de twee voorgaande jaren bouwland waren en in aanmerking komen voor deze maatregel. Dit zijn de percelen die u terugvindt in de percelen tabel op deze pagina in de verzamelaanvraag. Aan elke teelt (hoofdteelt of nateelt) is een bepaalde EOC-waarde gekoppeld. Deze EOC-waarden kunnen geraadpleegd worden in deze tabellen en zijn afgestemd met een wetenschappelijk comité. Op basis van de aangegeven teelten en oppervlaktes van de bouwlandpercelen wordt de gemiddelde organische koolstoftoename in kg/ha op deze percelen berekend. Deze wordt weergegeven boven de tabel. 

Bij de berekening van de gemiddelde organische koolstoftoename voor het bedrijf,  wordt enkel rekening gehouden met de percelen die in aanmerking komen voor de maatregel en dus worden weergegeven in de tabel.

U vindt de tabellen op de webpagina 'Tabellen'.
    

Welke percelen verschijnen niet in de tabel?

 

  • Het perceel is geen bouwland in 2024, of was geen bouwland in 2023 of 2022.
  • Percelen niet gelegen in het Vlaamse Gewest.
  • Percelen niet in eigen gebruik tijdens de teeltperiode van de hoofdteelt.
  • Percelen waarvoor een VLM-beheerovereenkomst is afgesloten.
  • Percelen met een aanvraag voor de bepaalde ecoregelingen.
  • Voor meer informatie zie de combinatietabellen met ecoregelingen op de pagina 'Tabellen'.

Indien een perceel voldoet aan één (of meerdere) van deze voorwaarden, dan zal het niet in de tabel verschijnen en niet meetellen bij de berekening van de gemiddelde organische koolstoftoename op het bouwland van het bedrijf. 
 

Delen: