Gegevensbescherming

Bekendmaking en uitwisseling van gegevens ingediend bij Landbouw en Zeevisserij

De gegevens die worden ingevuld in de verzamelaanvraag worden onder bepaalde voorwaarden bekend gemaakt en uitgewisseld met derden.

Alle machtigingen die lopend en goedgekeurd zijn voor 1 januari 2015 bij het Agentschap van Landbouw en Visserij (ALV) worden verdergezet door het Agentschap Landbouw en Zeevisserij.

 • Privacy
  De Vlaamse overheid heeft een aantal persoonsgegevens nodig. Dit om u te helpen bij een aanvraag, omdat u aan bepaalde verplichtingen moet voldoen of om u te informeren over gebeurtenissen die u kunnen aanbelangen.
 • Gegevens doorgeven aan derden
  Alle machtigingen waarbij er gegevens worden uitgewisseld door het Agentschap Landbouw en Zeevisserij met derden.
  In het kader van de administratieve vereenvoudiging kunnen de persoonsgegevens uit de verzamelaanvraag worden overgemaakt aan derden voor zover deze vallen onder wettelijke bepalingen en/of er machtiging werd toegekend door de Vlaamse Toezichtscommissie. Niet-privacygevoelige gegevens kunnen vrij door derden worden opgevraagd. De persoonsgegevens die in de ALV-databanken worden bijgehouden, kunnen worden doorgestuurd aan het Europees Bureau voor Fraudebestrijding (OLAF), die op haar beurt deze gegevens kan doorsturen aan de bevoegde instanties van andere Lidstaten van de Europese Unie in naleving van de privacy-reglementering (Richtlijn (EG) nr. 95/46, Wet van 8 december 1992 en Verordening (EG) Nr. 45/2001). Ter controle van de aangifte worden gegevens opgevraagd bij andere administraties en andere landbouwers.
 • Gegevens opvragen bij derden
  Alle machtigingen waarbij er gegevens worden uitgewisseld door derden aan het Agentschap Landbouw en Zeevisserij.
 • Landbouwgebruikspercelen ter beschikking bij AIV
  De landbouwgebruikspercelen die Landbouw en Visserij jaarlijks inventariseert worden verdeeld door het Agentschap Informatie Vlaanderen (AIV)
 • Gegevensuitwisseling met Steden en Gemeenten
  Steden en gemeentes kunnen naar aanleiding van de machtigingsaanvraag Beraadslaging VTC nr. 22/2015 die werd goedgekeurd door de Vlaamse Toezichtcommissie op 17 juni 2015, identificatiegegevens van de landbouwers opvragen bij het Agentschap Landbouw en Zeevisserij.
 • Bekendmaking uitbetaalde steun
  EU-lidstaten zijn verplicht de uitbetaalde steun van elk voorbije begrotingsjaar bekend te maken voor natuurlijke personen, rechtspersonen, en verenigingen zonder eigen rechtspersoon.

Zie ook: Vlaamse Toezichtcommissie (externe website, nieuw venster)

Delen: