Gegevens opvragen bij derden

Hier vindt u alle machtigingen terug waarbij er gegevens worden uitgewisseld door derden aan het Agentschap Landbouw en Zeevisserij.

A - DF - I - K - R - V

A Kernwoord overeenkomst van tot
Agentschap voor
Geografische Informatie Vlaanderen
(AGIV)
Controles VTC nr. 11/2011 18/05/2011 geen einddatum
Agentschap voor
Geografische Informatie Vlaanderen
(AGIV)
Controles VTC nr. 20/2013 verlenging van VTC nr. 11/2011 12/06/2013 geen einddatum
Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen Bio-controlecertificaten Protocol LV/AADA/DEF/2021/02 16/03/2021 geen einddatum
Algemene Administratie van Patrimoniumdocumentatie (AAPD - FOD Financiën) Kadaster Protocol: PIM2021-601 04/03/2022 Geen einddatum
Algemene Directie Statistiek
en Economische Informatie
(ADSEI)
Statistiek STAT nr. 01/2012 8/02/2012 8/02/2017
Agentschap voor
Natuur en Bos
(ANB)
Bebossing VTC nr. 41/2015 16/05/2015 geen einddatum
Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen (AHOVOKS) LED Protocol-01/2019/AHOVOKS/LV 25/09/2019 -

Gegevensuitwisseling tussen het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen (AGIV) en het Agentschap voor Landbouw en Visserij om “mobile mapping” beelden beschikbaar te stellen.

Beraadslaging VTC nr. 11/2011 van 18 mei 2011

De Vlaamse Toezichtscommissie heeft een machtiging gegeven aan het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen (AGIV) om de “mobile mapping” beelden ter beschikking te stellen van het Agentschap voor Landbouw en Visserij.

Het ter beschikking stellen van de mobile mapping beelden aan het Agentschap voor Landbouw en Visserij wordt gevraagd voor de uitvoering van haar wettelijke en reglementaire taken, met name het uitvoeren van gerichte administratieve kwaliteitscontroles op de perceel laag en een efficiënte voorbereiding van terreincontroles. Eén van de kerntaken van het Agentschap voor Landbouw en Visserij is het correct berekenen en uitbetalen van Europese en Vlaamse subsidies aan Vlaamse landbouwers. De berekening en betaling van deze steun gebeurt ondermeer op basis van de bij het Agentschap voor Landbouw en Visserij geregistreerde landbouwgebruikspercelen. Deze jaarlijkse registratie (d.m.v. een verzamelvraag) omvat zowel een administratieve als een GIS-aangifte (Geografisch Informatie Systeem) van alle percelen die de landbouwer in gebruik heeft. De intekening van deze percelen moet conform de terreinrealiteit gebeuren met het oog op een correcte uitbetaling van de oppervlakte gebonden subsidies en steunmaatregelen. Mede doordat de Europese Commissie de correcte GIS-registratie van de landbouwgebruikspercelen als primordiaal beschouwt, worden er specifieke administratieve controles uitgevoerd op de intekening van deze percelen.

Volgende medewerkers van het Agentschap voor Landbouw en Visserij zullen gebruik maken van de mobile mapping beelden:

 • dossierbehandelaars in functie van het digitaliseren van de landbouwgebruikspercelen en de kwaliteitscontroles hierop;
 • controleagenten in functie van het uitvoeren van terreincontroles;
 • ingenieurs en adjuncten van de directeur in functie van de kwaliteitscontroles op de percelen laag en de coördinatie van de dossierbehandelaars en de controleagenten.

Meedelen Mobile Mapping beelden door AGIV aan Agentschap voor Landbouw en Visserij

Beraadslaging VTC nr. 20/2013 van 12 juni 2013

verlenging van de machtiging VTC nr. 11/2011 van 18 mei 2011  

De Vlaamse Toezichtscommissie heeft de  verlenging van de machtiging VTC nr. 11/2011 van 18 mei 2011 voor het meedelen van mobile mapping beelden door het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen (AGIV) aan het agentschap Landbouw en Visserij goedgekeurd.

De mobile mapping beelden kunnen dagelijks opgevraagd worden voor volgende doeleinden:

 • Controles op administratief vlak,
 • Voorbereiding voor controle ter plaatse

Met deze berichtgeving wil het Agentschap voor Landbouw en Visserij de land- en tuinbouwers in kennis stellen dat de gegevens die het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen (AGIV) hebben verzameld, eveneens rechtmatig ter beschikking worden gesteld aan het Agentschap voor  Landbouw en Visserij.

Protocol tussen de Federale Overheidsdienst Financiën, Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen en het Vlaams Gewest, Departement Landbouw en Visserij betreffende controleren van douaneaangiften, EORI en bio-controlecertificaten

Protocol LV/AADA/DEF/2021/02  en het avdies protocol betreffende het controleren van douaneaangiften, EORI en bio-controlecertificaten

De Dienst Markt- CIR van de Afdeling Ondernemen en Ontwikkelen en de Dienst Controles van de afdeling Inkomenssteun (AIS) van het Departement LV van de Vlaamse Overheid staan in voor volgende taken:

 1. Controleren van douaneaangiften in kader van contingenten en restituties
 2. Controleren van het Europese identificatienummer van marktdeelnemers
 3. Controleren van de import van biologische goederen en het viseren van de bijhorende controlecertificaten.

Daarom vraagt het Departement LV toegang tot de volgende databanken van FOD Financiën:

 • PLDA (= paperless douane en accijnzen)
  • Op aanvraag (bepaalde) gegevens uit PLDA worden bezorgd aan het Departement LV voor een specifiek geval
  • de gegevens die het Departement LV krijgt van marktdeelnemers (hier invoerders of hun vertegenwoordigers voor het verkrijgen van contingenten, restituties of invoerders of hun vertegenwoordigers van bio-producten) kunnen geconsulteerd en gecontroleerd worden met de gegevens die hier omtrent in PLDA staan.
 • EORI (= Economic Operator Registration and Identification)

De EORI databank omvat de registratie en de identificatie van al wie o.a. goederen in- en uitvoert (in of uit de Europese Unie). Deze identificatie gebeurt aan de hand van een EORI-nummer, dat een uniek identificatienummer is dat gekend is bij alle douanediensten in de EU. Indien de betrokkene al geregistreerd is bij de Kruispuntbank der Ondernemingen (de ‘KBO’), dan wordt het ondernemingsnummer (lees: BTW-nummer) gebruikt als EORI-nummer. Indien er geen ondernemingsnummer ter beschikking is, dan neemt men het rijksregisternummer.

Er wordt een consultatie van de EORI gevraagd door het Departement LV waarbij:

 • op aanvraag (bepaalde) gegevens uit EORI worden bezorgd aan het Departement LV voor een specifiek geval.
 • de identificatiegegevens die het Departement LV krijgt van in- of uitvoerders kunnen geconsulteerd en gecontroleerd worden met de gegevens die hier omtrent in EORI staan.

Het Departement LV zal de opgevraagde gegevens verwerken voor volgende doeleinden:

 • Controleren van de douaneaangiften in het kader van contingenten en restituties;
 • Controleren van het Europees identificatienummer van marktdeelnemer (EORI);
 • Het controleren van te importeren zendingen en het viseren van controlecertificaten in kader van biologische productiemethode.

De gegevens die worden opgevraagd zijn:

 • Gegevens PLDA- databank: (Identificatiegegevens van de invoerder/uitvoerder/aangever (naam firma, adres en BTW/EORI-nummer);  gebruikte vervoermiddelen; land van bestemming of oorsprong; de GN-code (Goederencodelijsten volgens de Gecombineerde Nomenclatuur, GN);  de omschrijving van het in- of uitgevoerde product; de hoeveelheid; details i.v.m. de verpakking; andere bij de douane voorgelegde documenten (zoals het in- of uitvoercertificaat, de vervoersdocumenten, de factuur, ...)
 • Gegevens EORI-databank: Identificatiegegevens (naam, adres, EORI-nummer, BTW-nummer) van de in- of uitvoerder (firma’s) en de bestemmeling van de landbouwproducten
 • Verificatie van de biologische zendingen en controlecertificaten – controle van de voorgelegde bewijzen als voorwaarde om biologische producten te mogen invoeren: Exporteur (naam, adres en opvraging enkel indien van toepassing); Douanekantoor (naam, adres en kantoor-nummer); Importeur (naam, adres en EORI-nummer); Eerste geadresseerde (naam, adres en EORI-nummer); GN-code; Handelsbenaming; Douane-entrepot; Actieve veredeling; Naam, adres en identificatienummer entrepot; Referentienummer douaneaangifte voor douane-entrepot of actieve veredeling; Verificatie van de zending en visering door de desbetreffende bevoegde autoriteit van de lidstaat (autoriteit en lidstaat); Datum; Naam en handtekening van gemachtigde persoon; Stempel

Met deze berichtgeving wil het departement Landbouw en Visserij de landbouwers in kennis stellen dat de gegevens die de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen (AAD&A) hebben verzameld, eveneens rechtmatig ter beschikking worden gesteld aan het Departement Landbouw en Visserij.

Gegevensuitwisseling met de FOD Financiën - Algemene Administratie van Patrimoniumdocumentatie (AAPD) in het kader van verplichte controle van de gebruiker en bevraging bij de landbouwperceelsregistratie, advisering omgevingsvergunning op het perceel, toekenning van investeringssubsidies op het perceel en subsidiebeheer voor aanplant van boslandbouwsysteem

Protocol: PIM2021-601

Binnen de FOD Financiën heeft de Algemene Administratie van Patrimoniumdocumentatie (AAPD) als missie om de organisatie, het beheer en de coördinatie van het verzamelen, delen en uitwisselen van patrimoniuminformatie te verzekeren. Dit laatste wordt opgevat als alle geografische of kadastrale en persoonlijke informatie, evenals de juridische en feitelijke informatie die hierop betrekking heeft.

Het Departement LV is de bevoegde instantie voor de identificatie en registratie in het Geïntegreerd Beheers- en Controlesysteem (GBCS) van de landbouwers en van de landbouwgronden vermeld in artikel 3, § 1, van het decreet van 22 december 2006 tot inrichting van een gemeenschappelijke identificatie van landbouwers, exploitaties en landbouwgrond in het kader van het meststoffenbeleid en het landbouwbeleid (besluit van de Vlaamse Regering van 9 februari 2007 houdende bepalingen tot inrichting van een gemeenschappelijke identificatie van landbouwers, exploitaties en landbouwgrond in het kader van het meststoffenbeleid en van het landbouwbeleid, artikel 2, §1).
Voorts heeft het Departement LV bevoegdheden inzake advisering en het toekennen van  subsisies inzake landbouw en visserij.

De gegevens uit de kadastrale legger spelen hierbij een belangrijke rol in het kader van de volgende activiteiten:

 • Verplichte controle van de gebruiker bij de landbouwperceelsregistratie;
 • Bevraging landbouwperceelsregistratie door de eigenaar;
 • Advisering omgevingsvergunning op het perceel;
 • Toekenning van investeringssubsidies op het perceel;
 • Subsidiebeheer voor aanplant van boslandbouwsysteem.

Volgende persoonsgegevens zullen met het oog op de uitvoering van de overeenkomst tussen de Partijen worden uitgewisseld:

 • Kadastrale identificatie (kadastrale afdeling, sectie, grondnummer, bisnummer, cijfer-exponent, letter exponent en partitienummer);
 • Aard van het kadastraal perceel;
 • Oppervlakte van het kadastraal perceel;
 • Identificatiegegevens van de houder zakelijk recht;
 • Zakelijke rechten;
 • Kadastrale ligging van het perceel;
 • De historiek inclusief mutaties van het kadastraal perceel.

Met deze berichtgeving wil het departement Landbouw en Visserij de landbouwers in kennis stellen dat de gegevens die de Algemene Administratie van Patrimoniumdocumentatie (AAPD) hebben verzameld, eveneens rechtmatig ter beschikking worden gesteld aan het Departement Landbouw en Visserij.

Gegevensuitwisseling met de Algemene Directie statistiek en Economische Informatie om gecodeerde studiegegevens te bekomen van de landbouwenquête 2011

Beraadslaging STAT nr. 01/2012 van 8 februari 2012

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer heeft een machtiging goedgekeurd waarbij de afdeling Monitoring en Studie van het Departement Landbouw en Visserij van de Vlaamse Overheid gecodeerde studiegegevens van de landbouwenquête 2011 wil bekomen van de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie.

Volgens de beheersinstelling zullen deze gegevens, zoals ieder jaar, dienen om aan de Europese wetgeving te voldoen (typologie van de landbouwbedrijven), om resultaten op te maken voor rekening van de ADSEI/FOD Economie, om steekproeven van landbouwbedrijven op te maken in het kader van het Europees boekhoudkundig netwerk en aan diverse statistische analyses te voldoen. Deze gegevens zullen enkel voor statistische doeleinden (typologie, steekproeftrekking, weging voor de extrapolaties van de gegevens van het Europees boekhoudkundig netwerk) en voor onderzoeksdoeleinden gebruikt worden.

De aanvraag heeft betrekking op het geheel van gegevens afkomstig van de landbouwenquête van mei 2011 en aangaande het landbouwbedrijf. Meer bepaald heeft de aanvraag betrekking op de gegevens betreffende de landbouwactiviteiten (oppervlakten, veestapel, arbeidskrachten, diverse kenmerken over de landbouwproductie).

De onderzoeksduur, de bewaarduur van de gegevens en dus de duur van het vertrouwelijkheidscontract is beperkt tot 5 jaar, na afloop waarvan de vertrouwelijkheid van de gegevens zelf onbeperkt in de tijd moet worden gerespecteerd

Meedelen van persoonsgegevens van landbouwers en particulieren door het Agentschap Natuur en Bos (ANB) aan het departement Landbouw en Visserij (departement LV) i.k.v. aanvragen voor subsidies in verband met bebossing en herbebossing

Beraadslaging VTC nr 41/2015 van 16 december 2015

De Vlaamse Toezichtcommissie (VTC) heeft een machtiging gegeven aan het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) om persoonsgegevens i.k.v. aanvragen voor subsidie in verband met bebossing en herbebossing door te geven aan Departement Landbouw en Visserij.

Elke geïnteresseerde kan een subsidieaanvraag indienen voor bebossing en herbebossing a bij het Agentschap voor Natuur en Bos. De betrokkene vraagt bij het ANB ook de aanplantsubsidie aan. Deze aanplantsubsidie wordt uitbetaald door het Departement Landbouw en Visserij als betaalorgaan.

Deze subsidies bij het Departement Landbouw en Visserij kunnen echter maar toegekend worden als er een subsidieaanvraag werd ingediend bij het Agentschap voor Natuur en Bos. Het Departement Landbouw en Visserij is dus verplicht om deze persoonsgegevens van de ingediende subsidieaanvragen op te vragen bij het Agentschap voor Natuur en Bos.

De gegevens die jaarlijks worden opgevraagd zijn:

 • dossiernummer subsidieaanvraag ANB
 • landbouwernummer
 • originele startdatum van de verbintenis
 • effectieve start- en stopdatum van de verbintenis
 • contractoppervlakte
 • enkel bij PDPO II dossiers ook nog: doel boomsoort, type boomsoort en statuut van de aanvrager
 • perceelsgegevens

Periodiek wordt er ook nog een shapefile (geografische ligging van de betrokken percelen gekoppeld aan de persoonsgegevens van de landbouwer/particulier)geleverd.

Met deze berichtgeving wil het departement Landbouw en Visserij de landbouwers in kennis stellen dat de gegevens die het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) hebben verzameld, eveneens rechtmatig ter beschikking worden gesteld aan het Departement Landbouw en Visserij.

Gegevensuitwisseling tussen het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen (AHOVOKS) en het Departement Landbouw en Visserij voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens.

Protocol-01/2019/AHOVOKS/LV

Met het oog op efficiëntiewinst en de toepassing van het "Once Only”-principe wenst het Departement LV toegang tot de Leer- en Ervaringsbewijzendatabank (LED). Deze databank bevat de gegevens van kwalificatiebewijzen (diploma’s, certificaten, getuigschriften, ervaringsbewijzen,…), geeft duidelijkheid over de echtheid ervan en maakt de gegevens vlot toegankelijk.

De gegevens in de LED zijn momenteel afkomstig van de volgende organisaties:

 • het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi);
 • het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen (AHOVOKS);
 • de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB);
 • het Vlaams Ministerie voor Werk en Sociale Economie;
 • Syntra Vlaanderen

Deze mededelingen van persoonsgegevens werden eerder al gemachtigd door de VTC. Er kunnen op een later moment nog meer gegevens opgenomen worden in de LED. Met inachtname van bestaande machtigingen en protocollen en de regels en procedures rond gegevensuitwisseling, kunnen die ook geraadpleegd worden.

Het Departement LV zal de opgevraagde gegevens verwerken voor volgende doeleinden:

 • Steun voor jonge en startende landbouwers
 • Kwalificatie bedrijfsadviseurs Kratos
 • Kwalificatie lesgevers naschoolse vorming en deelname aan de installatieproeven
 • Advisering natuur- en omgevingsdossiers
 • Kwalificatie bij landbouwinvesteringen

Het Departement LV vraagt de diplomagegevens op aan de hand van het Identificatienummer van de sociale zekerheid (INSZ).

Met deze berichtgeving wil het departement Landbouw en Visserij de landbouwers in kennis stellen dat de gegevens die het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen (AHOVOKS) hebben verzameld, eveneens rechtmatig ter beschikking worden gesteld aan het Departement Landbouw en Visserij.

A - DF - IK - R - V

D Kernwoord Overeenkomst van  tot
Departement Kanselarij en Bestuur - Vlaams Rampenfonds LMN, Beleidsondersteuning Protocol LV/DKB/DEF/2019/02 01/12/2019  
Departement Omgeving Omgevingsloket Protocol LV/OMG/DEF/2022/03 14/07/2022  

Gegevensuitwisseling tussen het Departement Kanselarij en Bestuur - Vlaams Rampenfonds en het Departement Landbouw en Visserij voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens

Protocol LV/DKB/DEF/2019/02

De beoogde gegevensverwerking door het Departement Landbouw en Visserij gebeurt op grond van artikel 6.1. c van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG): “de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust”.

Het Departement LV zal de opgevraagde gegevens verwerken voor volgende doeleinden:

 • Landbouwmonitoringsnetwerk
 • Beleidsondersteuning

Het Departement LV vraagt volgende gegevens op:

 • Identificatiegegevens van Vlaamse land-, tuinbouwers en boomkwekers die het voorbije jaar een financiële tegemoetkoming hebben ontvangen als gevolg van een algemene ramp (ondernemingsnummer, naam, adres bedrijfszetel, postcode, gemeente, provincie, landcode, taalrol);
 • exacte bedrag van de tegemoetkoming
 • Rampnaam en type ramp

Met deze berichtgeving wil het Departement Landbouw en Visserij de landbouwers in kennis stellen dat de gegevens die het Departement Kanselarij en Bestuur - Vlaams Rampenfonds hebben verzameld, eveneens rechtmatig ter beschikking worden gesteld aan het Departement Landbouw en Visserij.

Gegevensuitwisseling tussen het Departement Omgeving en het Departement Landbouw en Visserij betreffende het omgevingsloket

Protocol LV/OMG/DEF/2022/03

Het Departement Omgeving treedt op als beheerder van het Omgevingsvergunningenloket, en is in die hoedanigheid verwerkingsverantwoordelijke voor de uitwisseling van de vergunningsdossiers tussen de vergunningsverlenende overheden en de adviesverlenende instanties. 

Het Departement LV is één van de adviesverlenenede instanties en heeft nood aan de verzamelde gegevens om zijn advies te kunnen geven. Reeds toegekende vergunningen zijn daarbij nodig evenals de uitkomst van de vergunningsaanvraag voor opvolging en om beroepsmogelijkheden te kunnen benutten. Het Departement verleend ook investeringssteun, daarvoor moet het onderwerp wel vergund zijn, hiervoor is de vergunde toestand nodig.

De gegevens worden overgedragen via een aansluiting van Departement Landbouw en Visserij op het omgevingsvergunningenloket, via de webservices van de Vlaamse Dienstenintegrator, die als verwerker optreedt.

De ontvangende partij zal de opgevraagde gegevens verwerken voor de volgende doelen:

 • Doel 1: Advisering omgevingsdossiers
 • Doel 2: Toekenning steun uit het Vlaams Investeringsfonds (VLIF)
 • Doel 3: Coördinatie omgevingsvergunning

Volgende persoonsgegevens worden meegedeeld:

 • Dossiergegevens omgevingsvergunning
 • Omgevingsvergunning: beslissing en motivering
 • Landbouwadvies: opgemaakt door het Departement LV met de landbouwkundige aspecten bij een omgevingsvergunning

Met deze berichtgeving wil het Departement Landbouw en Visserij de landbouwers in kennis stellen dat de gegevens die het Departement Omgeving hebben verzameld, eveneens rechtmatig ter beschikking worden gesteld aan het Departement Landbouw en Visserij.

A - DF - IK - R - V

F Kernwoord Overeenkomst van tot
Federaal Agentschap voor de
Veiligheid van de Voedselketen
(FAVV)
Premie, VLIF, randvoorwaarden FO nr. 03/2011 31/03/2011 geen einddatum
Federaal Agentschap voor de
Veiligheid van de Voedselketen
(FAVV)
Communicatie FO nr. 19/2012 25/07/2012 geen einddatum
FOD Financiën Zorgboerderijen, VLIF FO nr. 4/2016 18/02/2016 geen einddatum
FOD Financiën Controle FO nr. 12/2017 09/05/2017 geen einddatum
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) vervanging Protocol: LV/FAVV/DEF/2021/01 (ter vervanging LV/FAVV/DEF/2019/03) protocol LV/FAVV/DEF/2021/03 12/10/2021 geen einddatum
Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (FOD-VVVL) Fytolicentie Protocol FOD-VVVL Fytolicenties 27/08/2020  
Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (FOD-VVVL) Biociden Protocol FOD-VVVL biociden 27/08/2020  
Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten Antibiotica Protocol FAGG betreffende Steunmaatregelen voor de afbouw van het antibiotica gebruik bij landbouwdieren 11/12/2023 30/06/2025

Gegevensuitwisseling met het Federale Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV)

Beraadslaging FO nr 03/2011 van 31 maart 2011

Het Sectoraal comité voor de Federale Overheid heeft een machtiging goedgekeurd waarbij het Vlaams Agentschap voor Landbouw en Visserij (ALV) toegang krijgt tot persoonsgegevens die door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) worden beheerd.

Het ALV heeft als missie de tijdige, correcte en efficiënte uitvoering van maatregelen die op Europees en Vlaams niveau voor de landbouw worden uitgewerkt met het oog op het stimuleren van een duurzame landbouw. De bij het FAVV opgevraagde gegevens zullen concreet worden gebruikt in het kader van de taken van het ALV inzake rundveepremies, agromilieuverbintenissen, inkomenssteun aan landbouwers, enzovoort. Het ALV zal de gegevens voor volgende doeleinden gebruiken:

 • Toekenning van rundveepremies, meer bepaald zoogkoeienpremies en slachtpremies voor kalveren
 • Uitvoering van controle op agromilieuverbintenissen
 • Toekenning steun vanwege het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF)
 • Controle op de naleving van de zogenaamde “randvoorwaarden”
 • Toezicht op bedrijven met plantaardig teeltmateriaal via handels- en kwaliteitscontrole

Het ALV wenst volgende gegevens op te vragen:

 • basisgegevens van het beslag: beslagnummer, diersoort en status van het beslag (actief/niet-actief).
 • gegevens diersoorten aanwezig per exploitatie: diertype, diersubtype, aantal dieren, capaciteit bedrijf, broedcapaciteit, aantal stallen, aantal kooien, tellingsdatum, blokkeringsstatus en begindatum van de blokkering van het beslag, voorraad oormerken.
 • rundergegevens per dier
 • een kopie van de controlerapporten van het FAVV om de randvoorwaarden te kunnen nagaan
 • lijst van bedrijven met erkenning fytosanitaire inspectie in het kader van het in de handel brengen van teeltmateriaal. Het FAVV zou de naam, adres en de status van het bedrijf aan het ALV overmaken.

Gegevensuitwisseling met het Federale Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen met het oog op beleidsondersteuning en rapportering

Beraadslaging FO nr. 19/2012 van 25 juli 2012

Het Sectoraal comité voor de Federale Overheid heeft een machtiging verleend aan het Departement Landbouw en Visserij om toegang te krijgen tot gegevens van het Federale Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen met het oog op beleidsondersteuning en rapportering.

 • de beleidsondersteuning van de minister bevoegd voor landbouw en visserij. Daartoe monitort en analyseert men de landbouw-, visserij- en agrarische sector en brengt er verslag over uit. Dit gebeurt door de middel van studies, rapporten en cijfermateriaal die gebaseerd zijn op betrouwbare informatie/gegevens
 • het verrichten van specifieke rapportagetaken waarmee de aanvrager werd belast:
  • het tweejaarlijkse landbouw- en visserijrapport;
  • het opstellen van het nationaal strategisch plan (steun voor plattelandsontwikkeling is een onderdeel van het landbouwbeleid);
 • in het kader van de opdracht om de communicatie van het beleidsdomein te verzorgen wenst de aanvrager de visverwerkers en groothandelaars op de hoogte te brengen van nieuwe regelgevingen,. Men zal daartoe een adressenlijst aanmaken aan de hand van de informatie opgenomen in de Kruispuntbank van de Ondernemingen

Bij de FAVV worden de volgende gegevens opgevraagd:

 • een lijst met Vlaamse hoeveproducenten (toestand op 1 januari) bestaande uit een lijst per activiteit met ondernemingsnummers en de provincie van geregistreerde of bekende bedrijven die aan directe verkoop doen en van bedrijven met specifieke verwerkingsactiviteiten;
 • een lijst van de visverwerkende bedrijven, visgroothandels en vishandelaren (toestand op 1 januari) houdende de ondernemings- en vestigingseenheidsnummers, de code en omschrijving van de activiteitsplaats, de code en omschrijving van de activiteit en de code en omschrijving van de erkenning/toelating.

Gegevensuitwisseling bij de FOD Financiën

Beraadslaging FO nr. 4/2016 van 18 februari 2016

Het Sectoraal comité voor de Federale Overheid heeft een machtiging verleend aan het Vlaams Departement Landbouw en Visserij en aan het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds om toegang te krijgen tot persoonsgegevens die bij de FOD Financiën worden bewaard.

De opgevraagde gegevens zullen gebruikt worden voor het beheer en de controle van steunmaatregelen aan landbouwers waarvoor een inkomensvoorwaarde geldt. Ze zijn onontbeerlijke voor de vervulling van de volgende taken:

 • Beheer van de steunmaatregelen van het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds. Dit Fonds heeft tot doel de volgende activiteiten te ondersteunen:
 1. Het stellen van investeringsverrichtingen
 2. De omschakeling of diversificatie van bedrijven en de omschakeling van de landbouwbedrijfsvoering
 3. De installatie van jonge land –en tuinbouwers
 4. De verwerking en commercialisering van land –en tuinbouwproducten
 5. De bedrijfsvoering van bedrijven die geconfronteerd worden met de gevolgen van dier –en plantenziekten, natuurrampen en andere uitzonderlijke gebeurtenissen
 6. De samenwerking tussen land –en tuinbouwers
 7. De samenwerking tussen de toeleverende, de producerende, de afzet –en de verwerkende sector
 8. De dienstverlening of begeleiding van de activiteiten, vermeld in de punten 1° tot en met 5°
 • Beheer van de steunmaatregel zorgboerderijen’. Het betreft een subsidie aan Land –en tuinbouwers die een zorgtaak op hun bedrijf opnemen.

Volgende gegevens worden opgevraagd betreffende de land- en tuinbouwers die een aanvraag indienen om van hogergenoemde steunmaatregelen te kunnen genieten

 • Beroepsinkomen als loontrekkende: wedden en lonen – (forfaitaire) beroepskosten
 • Bezoldigingen van bedrijfsleiders – niet ingehouden persoonlijke sociale bijdragen – (forfaitaire) beroepskosten
 • Beroepsinkomen uit activiteiten in eenmanszaak (landbouw of niet-landbouw): brutowinst + vergoedingen – bezoldigingen meewerkende partner – andere beroepskosten
 • Pensioen

Met deze berichtgeving wil het Departement Landbouw en Visserij de land- en tuinbouwers in kennis stellen dat de gegevens die zij bij de FOD Financiën hebben gemeld of daar ter beschikking zijn, eveneens rechtmatig ter beschikking worden gesteld aan het Departement Landbouw en Visserij voor de hierboven beschreven doeleinden.

Gegevensuitwisseling met de FOD Financiën om persoonsgegevens te bekomen die bij FOD Financiën bewaard worden

Beraadslaging FO nr. 12/2017 van 9 mei 2017

Het Sectoraal comité voor de Federale Overheid heeft een machtiging verleend aan het Departement Landbouw en Visserij om toegang te krijgen tot persoonsgegevens die bij de FOD Financiën worden bewaard.

De opgevraagde gegevens zullen gebruikt worden voor het uitvoeren van de controles a posteriori (CAP-controles), welke opgelegd worden vanuit Europa.

Tijdens de eerstelijnscontroles worden de voorwaarden die vastgelegd zijn in het Europese Gemeenschappelijk Landbouwbeleid en de Vlaamse regelgeving gecontroleerd om te kunnen overgaan tot betaling. Met de CAP-controles wordt op basis van kruiscontroles nagegaan of de toen beschikbare informatie correct is.

Volgende gegevens worden opgevraagd van de BTW klantenlisting:

 • Naam van iedere klant
 • BTW-nummer van iedere klant
 • Activiteitencode
 • Tijdvlak
 • Omzet
 • BTW-bedrag

Met deze berichtgeving wil het Departement Landbouw en Visserij de land- en tuinbouwers in kennis stellen dat de gegevens die zij bij de FOD Financiën hebben gemeld of daar ter beschikking zijn, eveneens rechtmatig ter beschikking worden gesteld aan het Departement Landbouw en Visserij voor de hierboven beschreven doeleinden.

Gegevensuitwisseling met het Federale Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen en het Departement Landbouw en Visserij ter vervanging van het protocol LV/FAVV/DEF/2021/01 (ter vervanging van) LV/FAVV/DEF/2019/03

protocol LV/FAVV/DEF/2021/03

Dit protocol vervangt het vorige LV/FAVV/DEF/2021/01 (ter vervanging van LV/FAVV/DEF/2019/03 )en voegt er een uitbreiding van doel 5 "Fytosanitaire keuring en controle op de handel van plantaardig teeltmateriaal" toe.  De toevoeging is in het groen weergegeven in het protocol.  

 • verruiming naar bijkomende doelgroepen;
 • toegang tot bijkomende gegevens;
 • uitbreiding met bijkomende doeleinden zowel voor reeds gemachtigde als voor bijkomende gegevens.

Het Departement LV verzoekt om toegang tot de gegevens omwille van volgende extra doeleinden:

 • Toekennen subsidie voor behoud van lokale rundveerassen
 • Beleidsmatige informatie, communicatie en sectoradvies (uitbreiding DOEL 3
  beraadslaging FO nr. 19/2012)
 • Beheer van het landbouwmonitoringsnetwerk
 • Opmaken van bedrijfstypologie
 • Crisismaatregelen en landbouwrampen
 • Controles in de biologische sector
 • Toekenning van subsidie voor zorgboerderijen
 • Markttransparantie en toezicht op handelsnormen voor pluimvee en eieren
 • Opmaak van de Vlaamse Landbouwimpactstudie
 • Advisering natuur- en omgevingsdossiers
 • Het opvragen van karkas- en slachtgegevens
 • De naschoolse vorming (Navo)

Volgende persoonsgegevens zullen met het oog op de uitvoering van de overeenkomst tussen de Partijen worden uitgewisseld:

 • Identificatiegegevens van landbouwers, exploitaties, beslagen en andere
  ondernemingen:
 • Rundergegevens per dier
 • Controlerapporten van FAVV
 • Karkas-, slacht- en leveranciersgegevens
 • Gegevens op staalname- en analyseverslag
 • Activiteiten en heffing per operator
 • De imkers

Met deze berichtgeving wil het Departement Landbouw en Visserij de land- en tuinbouwers in kennis stellen dat de gegevens die zij bij het FAVV hebben gemeld of daar ter beschikking zijn, eveneens rechtmatig ter beschikking worden gesteld aan het Departement Landbouw en Visserij voor de hierboven beschreven doeleinden.

Gegevensuitwisseling met de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu met betrekking tot de fytolicentie

Protocol FOD-VVVL Fytolicenties en advies FOD-VVVL Fytolicenties

Het Departement LV heeft als kerntaak om heel haar doelpubliek te informeren over (de implementatie van) nieuwe regelgeving die een directe impact heeft op de bedrijfsvoering van het landbouw- of visserijbedrijf en beschikt hiervoor over uitgebreide identificatiegegevens van alle Vlaamse landbouwers, andere landbouwers actief op Vlaams en Brussels grondgebied en bedrijven actief in de Visserij.

 

Het Departement LV verzoekt om toegang tot de gegevens omwille van volgende doeleinden:

 • verificatie op de toepassing van IPM (Itegrated pest management);
 • verificatie van de randvoorwaarden inzake steunmaatregelen;
 • naschoolse vorming voor land-en tuinbouwers en
 • verificatie van fytogerelateerde vergunningsaanvragen.

Volgende persoonsgegevens zullen met het oog op de uitvoering van de overeenkomst tussen de Partijen worden uitgewisseld:

 • Persoonsgegevens: rijksregisternummer, naam, voornaam, geboortedatum, adres
 • Licentiegegevens: type fytolicentie, nummer licentie, begin datum, einddatum
 • gegevens beroepsactiviteit (indien van toepassing): ondernemingsnummer, vestigingseenheidsnummer of adresgegevens, sector van activiteit.

Met deze berichtgeving wil het Departement Landbouw en Visserij de land- en tuinbouwers in kennis stellen dat de gegevens die zij bij het FOD-VVVL hebben gemeld of daar ter beschikking zijn, eveneens rechtmatig ter beschikking worden gesteld aan het Departement Landbouw en Visserij voor de hierboven beschreven doeleinden.

Gegevensuitwisseling met de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu met betrekking tot de biociden

Protocol FOD-VVVL biociden en advies FOD-VVVL biociden

Het Departement LV heeft als kerntaak om heel haar doelpubliek te informeren over (de implementatie van) nieuwe regelgeving die een directe impact heeft op de bedrijfsvoering van het landbouw- of visserijbedrijf. Voor de biociden wordt het informeren en sensibiliseren van de professionele gebruikers (lees: landbouwers) beoogd. Om deze kerntaak te realiseren heeft het Departement LV de identificatiegegevens nodig van de landbouwers die geregistreerd staan als professionele gebruiker van de biociden in de applicatie van de FOD Volksgezondheid.

Volgende persoonsgegevens zullen met het oog op de uitvoering van de overeenkomst tussen de Partijen worden uitgewisseld:

 • Identificatiegegevens, andere dan het rijksregisternummer, uitgegeven door de overheid, de ondernemingsnummers (KBO-nummers).

Met deze berichtgeving wil het Departement Landbouw en Visserij de land- en tuinbouwers in kennis stellen dat de gegevens die zij bij het FOD-VVVL hebben gemeld of daar ter beschikking zijn, eveneens rechtmatig ter beschikking worden gesteld aan het Departement Landbouw en Visserij voor de hierboven beschreven doeleinden.

Gegevensuitwisseling tussen het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) en het Departement Landbouw en Visserij betreffende Steunmaatregelen voor de afbouw van het antibiotica gebruik bij landbouwdieren

De beoogde gegevensuitwisseling tussen het FAGG en het Vlaamse Gewest heeft als doel het gebruik van antibiotica in de landbouw te verminderen. Overmatig gebruik van antibiotica in de veehouderij leidt tot verhoogde resistentie en vormt een risico voor de volksgezondheid.

Het Departement LV neemt maatregelen ter stimulering van de afbouw van het antibiotica gebruik bij landbouwdieren en wil daarvoor, het Once-Only principe indachtig, gebruik maken van de gegevens betreffende het antibioticagebruik die door AMCRA geanalyseerd werden in opdracht van het FAGG.

Het (de) doeleinde(n) waarvoor het Departement LV de toegang vraagt tot de gegevens die het voorwerp van de verwerking uitmaken:

 • Landbouwers worden gestimuleerd om het gebruik van antibiotica op hun bedrijf te reduceren. In het Vlaamse GLB-strategisch plan is daarvoor een subsidiemaatregel voorzien. Als landbouwers erin slagen om een voldoende grote reductie in het gebruik van antibiotica te realiseren (ten opzichte van hun gemiddelde BD100), kunnen ze daarvoor een subsidie ontvangen. Die reductie wordt bepaald op basis van de BD100 waarde. 
 • Voor zowel de gemiddelde BD100-waarde als de BD100 waarde wordt gebruik gemaakt van de waarden zoals die door AMCRA vzw berekend worden op basis van de gegevens in Sanitel-Med.

Volgende gegevens worden uitgewisseld: 

 • Uitwisselingssleutel: Het beslag- of inrichtingsnummer dat gekoppeld is aan de landbouwers die geregistreerd zijn bij het Departement LV en die de subsidie voor de reductie van het antibiotica-verbruik
 • De BD100 waarden: het aantal behandeldagen met antibiotica per honderd dagen dat een dier aanwezig is op het bedrijf, berekend door de AMCRA DAE op basis van de gegevens in Sanitel-Med

Met deze berichtgeving wil het Departement Landbouw en Visserij de land- en tuinbouwers in kennis stellen dat de gegevens die zij bij het FAGG hebben gemeld of daar ter beschikking zijn, eveneens rechtmatig ter beschikking worden gesteld aan het Departement Landbouw en Visserij voor de hierboven beschreven doeleinden.

A - D - F -I - K - R - V

I Kernwoord Overeenkomst van  Tot 
Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (IVLO Wetenschappelijk onderzoek Protocol LV/ILVO/DEF/2021/05 06/12/2021 geen einddatum
Inagro VZW Bodempaspoort PROTOCOL INAGRO VZW/LV/WD2023/10   geen einddatum

Gegevensuitwisseling met Instituut voor Landbouw en Visserij Onderzoek (ILVO) (in het kader van wetenschappelijk onderzoek)

Protocol LV/ILVO/DEF/2021/05

Het betreft hoofdzakelijk een uitwisseling van persoonsgegevens van landbouwers door het Departement LV aan ILVO voor het uitvoeren van beleidsonderbouwend wetenschappelijk onderzoek en de daaraan verbonden dienstverlening. Er worden persoonsgegevens aangevraagd omdat in het kader van beleidsonderbouwend wetenschappelijk onderzoek het bijvoorbeeld soms nodig is om enquêtes te versturen en landbouwers te contacteren om medewerking te vragen voor interviews, focusgroepen en onderzoek op praktijk- of demonstatiebedrijven.
Anderzijds zijn er ook wederzijdse uitwisselingen opgenomen dienstig om de wettelijke opgedragen taken zowel bij ILVO als bij het Departement te optimaliseren.

Voorheen werden de gegevens structureel uitgewisseld zoals aangegeven in ‘Beraadslaging VTC nr. 28/2013 van 13 november 2013, gewijzigd bij beraadslaging 18/2015 van 20 mei 2015 ‘Aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van landbouwers door het Agentschap Landbouw en Visserij (ALV) aan ILVO voor het uitvoeren van beleidsonderbouwend wetenschappelijk onderzoek en voor de uitvoering van het project ‘Control’.

Het Departement Landbouw  zal de opgevraagde gegevens verwerken voor de verificatie geïntegreerde gewasbescherming (IPM).

HIervoor ontvangt het Departement  jaarlijks de gegevens in verband met de keuring  van de spuittoestellen van Ilvo. Dit bevat delen van de identificatie en contactgegevens van diegene die onderhevig zijn aan de verplichte keuring van de spuittoestellen

Gegevensuitwisseling met Inagro vzw in het kader van Bodempaspoort

Protocol INAGRO VZW/LV/WD2023/10

Het Agentschap Landbouw en Zeevisserij stelt het bodempaspoort ter beschikking via het e-loket aan elke landbouwer. Het bodempaspoort verzamelt bodem-gerelateerde informatie uit verschillende databronnen en stelt deze informatie ter beschikking op perceelsniveau via een webapplicatie.

Landbouwers kunnen via de verzamelaanvraag steun aanvragen voor de ecoregelingen ‘Verhogen organische koolstofgehalte – streefzone’ en ‘Gebruik van het Bodempaspoort voor een duurzaam bodembeheer op bedrijfsniveau’. Om de steun te kunnen ontvangen moeten bepaalde resultaten van staalnames ontsloten worden in het bodempaspoort. 

Daarnaast kunnen landbouwers vrijwillig de informatie in het bodempaspoort uitbreiden met de resultaten van staalnames op hun percelen. Hiervoor is het echter vereist dat landbouwers hun toestemming geven in DjustConnect om de resultaten van de staalnames te delen met het bodempaspoort. De landbouwer kan steeds zijn toestemming intrekken om de gegevensdeling tussen het labo en bodempaspoort stop te zetten.

Agentschap Landbouw en Zeevisserij zal de opgevraagde gegevens verwerken voor de volgende 
doelen:

 • Doel 1: Controleren van de voorwaarden van de staalnames voor de ecoregeling ‘verhogen organische koolstofgehalte – maatregel 3: Het bereiken van de streefzone voor het organische koolstofgehalte’
 • Doel 2: Controleren van de voorwaarden van de staalnames voor de ecoregeling ‘Bodempaspoort voor een duurzaam bodembeheer op bedrijfsniveau’.
 • Doel 3: Gebruik van bodempaspoort via toestemming

Volgende gegevens worden uitgewisseld:

 • Contactgegevens van de landbouwers: KBO-nummer landbouwer
 • Staalnamegegevens van de percelen van de betrokken landbouwers: Voor de drie doelen worden andere gegevens opgevraagd van de staalnames nl: 
  • Doel 1: Resultaten van pH en %OC 
  • Doel 2: Resultaten van pH, %OC, P en K 
  • Doel 3: Resultaten van textuurklasse, pH, %OC, P, K, Mg, Na, Ca, NH4, NO3, Mn, Si, Fe, Zn, Al

Met deze berichtgeving wil het Agentschap Landbouw en Zeevisserij de land- en tuinbouwers in kennis stellen dat de gegevens die zij bij Inagro hebben gemeld of daar ter beschikking zijn, eveneens rechtmatig ter beschikking worden gesteld aan het Agentschap Landbouw en Zeevisserij voor de hierboven beschreven doeleinden.

A - DF  - I - K - R - V

K Kernwoord Overeenkomst van tot
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid
en het Rijksinstituut voor de
Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen
Communicatie, controle KSZ nr. 16/226 8/11/2016 geen einddatum

Gegevensuitwisseling met de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ)

Beraadslaging KSZ nr. 16/226 van 8 november 2016

Het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid, afdeling Sociale zekerheid heeft een machtiging goedgekeurd met de betrekking tot de mededeling van persoonsgegevens aan het Agentschap voor Landbouw en Visserij van de Vlaamse Overheid.  Deze machtiging vervangt  de machtiging van de beraadslaging RR nr. 42/2005

 • De gewenste persoonsgegevens zouden worden aangewend voor de hierna volgende doeleinden:
 • Verrichten van briefwisseling met de betrokkenen
 • Afhandelen van niet-uitvoerbare betalingen.
 • Uitvoeren van controles ter plaatse.
 • Terugvorderen van premies van debiteuren.
 • Bepalen van het bevoegde gewest.
 • Beheren van het dossier van landbouwers die niet in België wonen.
 • Respecteren van de specifieke voorwaarden van de premie- en melkquotaregeling.
 • Controleren van het autonoom beheer.
 • Respecteren van de specifieke voorwaarden voor het beheer van premierechten voor zoogkoeien.
 • Actualiseren van de persoonsgegevensbanken
 • Respecteren van de specifieke voorwaarden voor landbouwers die steun aanvragen tot vestiging of investeringen in de land- en tuinbouw.

De mededeling heeft betrekking op volgende persoonsgegevens: enerzijds bepaalde persoonsgegevens uit de Kruispuntbankregisters (de naam en voornamen, de geboortedatum, de hoofdverblijfplaats, de datum van overlijden, de burgerlijke staat, de samenstelling van het gezin en de opeenvolgende wijzigingen), anderzijds bepaalde door het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen beheerde persoonsgegevens (de effectieve begindatum van de zelfstandigenactiviteit, de effectieve einddatum van de zelfstandigenactiviteit, het identificatienummer van het betrokken sociaalverzekeringsfonds voor zelfstandigen en de bijdragecode voor het hoofdberoep).

A - D F - I - K - R - V

R Kernwoord Overeenkomst van tot
Rijksregister e-loket RR nr. 42/2005 9/11/2005 12/04/2016
Rijksregister schoolfruit RR nr. 08/2011 (uitbreiding van RR nr. 42/2005) 16/02/2011 12/04/2016
Rijksregister naschoolse vorming RR nr. 52/2011 12/10/2011 12/04/2016
Rijksregister algemene werking RR nr. 19/2016 vervangt RR nr. 42/2005 en RR nr. 08/2011 en is uitbreiding van RR nr. 52/2011 13/04/2016 geen einddatum

Gegevensuitwisseling met het Rijksregister

Beraadslaging RR nr. 42/2005 van 9 november 2005

De Commissie voor de Bescherming van de persoonlijke levenssfeer heeft een machtiging verleend aan het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Departement Economie, Werkgelegenheid, Binnenlandse aangelegenheden en Landbouw, Administratie Beheer en Kwaliteit Landbouwproductie, om toegang te verkrijgen tot de informatiegegevens van het Rijksregister en om het identificatienummer van het Rijksregister te gebruiken met het oog op o.a. de administratieve vereenvoudiging en de uitbouw van een e-loket.

 • De naam en voornaam
 • De geboorteplaats en –datum
 • De hoofdverblijfplaats
 • Plaats en datum van overlijden
 • Het beroep
 • De burgerlijke staat
 • De samenstelling van het gezin
 • In voorkomend geval, het bestaan van een identiteits- en handtekeningcertificaat
 • De wettelijke samenwoning

ABKL heeft deze gegevens nodig om:

 • diverse documenten aan de landbouwers bezorgen (formulieren, steunaanvragen, notificaties). De landbouwer moet op zijn beurt termijnen respecteren om de documenten terug te bezorgen aan de aanvrager, wil hij zijn premies niet mislopen;
 • controles ter plaatse verrichten;
 • de onterecht uitbetaalde steunbedragen terugvorderen

Gegevensuitwisseling met het Rijksregister met betrekking tot de naschoolse opleidingsinitiatieven bestemd voor personen actief in de landbouw

Beraadslaging RR nr. 52/2011 van 12 oktober 2011

Het Sectoraal comité van het Rijksregister heeft een machtiging goedgekeurd zodat het Vlaams Departement Landbouw en Visserij gebruik mag maken van het identificatienummer van het Rijksregister om toegang te bekomen tot een aantal gegevens van het Rijksregister voor de gegevensverwerking met betrekking tot de naschoolse opleidingsinitiatieven bestemd voor personen actief in de landbouw.

De Vlaamse overheid subsidieert via de naschoolse landbouwvorming opleidingsinitiatieven bestemd voor personen die in de landbouw actief zijn. De opleidingen worden ingericht door erkende vormingscentra. De subsidie wordt gedeeltelijk door de Europese Unie gedragen via het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling. Hierdoor beschikken de landbouwers over een ruim aanbod van opleidingen aan gunstige voorwaarden. Na afloop van de opleidingen worden namens de minister geviseerde getuigschriften toegekend. De deelnemers kunnen voor de deelname aan cursussen en stages een vergoeding voor sociale promotie vragen.

Het Departement Landbouw en Visserij wil de gegevens voor volgende doeleinden gebruiken:

Doel 1: beheer dossiers naschoolse vormingsactiviteiten

 • Schuldvorderingen

De erkende centra voor landbouwvorming maken schuldvorderingen op per ingerichte vormingsactiviteit. Om voor subsidiëring in aanmerking te komen moeten de naschoolse vormingsactiviteiten onder meer gevolgd worden door een bepaald aantal geldige deelnemers. De aanvrager moet de mogelijkheid hebben om de juistheid van de door centra aangeleverde gegevens te controleren om na te gaan of het minimum aantal geldige deelnemers bereikt werd

 • Sociale promotie

De deelnemers aan de naschoolse vormingsactiviteiten kunnen bij de aanvrager een aanvraag voor een vergoeding voor sociale promotie indienen. Enkel personen die landbouwactiviteiten uitoefenen komen in aanmerking voor deze vergoeding. De vergoeding kan tot 5 jaar na de start van de opleiding aangevraagd worden. Het Departement  moet ook hier de mogelijkheid hebben om de juistheid van de aanvragen van deze vergoeding te controleren.

 • Installatieproeven

De aanvrager organiseert zelf installatieproeven en levert aan de geslaagde deelnemers een installatieattest af. Het Departement moet de deelnemers eenduidig kunnen identificeren en moet over correcte persoonsgegevens (naam, adres, geboorteplaats en -datum) beschikken voor de correctheid van de afgeleverde attesten. Deze attesten worden aan de houders ervan bezorgd, zodat het correcte adres zeker nodig is.

Doel 2: administratieve vereenvoudiging

De gegevens die raadpleegbaar zijn via het Rijksregister zullen bij toekenning van de machtiging niet meer door de persoon aangeleverd moeten worden.

Doel 3: Rapportering aan de Europese Commissie

De subsidie wordt gedeeltelijk gecofinancierd door de Europese Unie via het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling. Voor de Europese subsidiëring is permanente monitoring verplicht en moet er een tussentijdse en een eindevaluatie uitgevoerd worden, waarbij de interactie met andere maatregelen moet worden onderzocht. Om deze interactie te kunnen nagaan is eenduidige identificatie van de personen nodig. De monitoring en evaluaties worden gecoördineerd door het departement.

Doel 4: toegangs – en gebruikersbeheer

Het Departement Landbouw en Visserij zal het identificatienummer van het Rijksregister gebruiken voor het toegangs-en gebruikersbeheer.

De erkende centra voor landbouwvorming wensen het identificatienummer van het Rijksregister te gebruiken om de deelnemers en de lesgevers uniek te kunnen identificeren bij de communicatie met de aanvrager.

Het Departement Landbouw en Visserij wenst volgende gegevens te bekomen:

 • naam en voornaam
 • geboorteplaats en – datum
 • geslacht
 • hoofdverblijfplaats
 • burgerlijke staat
 • samenstelling van het gezin
 • wettelijke samenwoning

Gegevensuitwisseling met het Rijksregister

Beraadslaging RR nr. 19/2016 van 13 april 2016

Het Sectoraal comité van het Rijksregister heeft een machtiging goedgekeurd zodat het Departement Landbouw en Visserij het Rijksregisternummer mag gebruiken om toegang te krijgen tot gegevens uit het Rijksregister. Deze machtiging vervangt  de machtigingen van de beraadslaging RR nr. 42/2005 en RR nr. 08/2011 en is een uitbreiding op beraadslaging RR nr. 52/2011.

Het Departement Landbouw en Visserij zal de gevraagde gegevens gebruiken voor volgende doeleinden:

 • voor een correcte identificatie van betrokken personen (doel 1);
 • voor een correcte communicatie naar betrokken personen (doel 2);
 • voor het beheer van het e-loket (doel 3);
 • voor het uitvoeren van betalingen (doel 4);
 • voor het uitvoeren van controles (doel 5);
 • tijdens dossierbehandeling met het oog op het bepalen van het beherend gewest (doel 6);
 • tijdens dossierbehandeling met het oog op het controleren van de voorwaarde van autonoom beheer (doel 7);
 • tijdens dossierbehandeling met het oog op het controleren van de steunvoorwaarden bij bedrijfsovernames (doel 8);
 • tijdens dossierbehandeling met het oog op het controleren van leeftijdsgebonden steunvoorwaarden (doel 9);
 • voor een registratie van de partner van klanten (doel 10);
 • voor het opstellen van adviezen in natuur- en omgevingsdossier (doel 11);
 • voor het vervullen van taken van beleidsondersteuning (doel 12);
 • voor het opmaken van de landbouwimpactstudie (doel 13);
 • voor het beheer van het landbouwmonitoringsnetwerk (doel 14);
 • voor het inrichten van voorlichtingsactiviteiten (doel 15);
 • voor het factureren van activiteiten in het kader van de kwaliteitscontrole en inschrijving van een ras op de nationale rassencatalogus (doel 16);
 • voor administratieve vereenvoudiging (doel 17).

De gevraagde gegevens zijn belangrijk voor een of meerdere doeleinden opgegeven en worden ook per doel gemotiveerd in de aanvraag. Het komt erop neer dat de toegang tot deze gegevens de aanvrager toelaat om de regelgeving waarvoor ze in staat correct toe te passen.

Doel 1: naam en voornamen, hoofdverblijfplaats, geboortedatum- en plaats, datum overlijden en Rijksregisternummer zijn noodzakelijke gegevens om iemand uniek te identificeren.

Doel 2: naam en voornamen, het geslacht en hoofdverblijfplaats zijn noodzakelijke gegevens om een persoon efficiënt te kunnen contacteren. De datum van overlijden is ook een noodzakelijk gegeven om communicatie aan overledenen te voorkomen.

Doel 3: Rijksregisternummer, naam en voornamen, hoofdverblijfplaats, datum van overlijden en nationaliteit zijn noodzakelijke gegevens voor het beheer van het e-loket.

Doel 4: hoofdverblijfplaats, datum van overlijden, burgerlijke staat, samenstelling van het gezin, wettelijke samenwoning, vermelding van de ascendenten en vermelding van de afstammelingen zijn noodzakelijke gegevens voor het correct en tijdig kunnen uitvoeren van betalingen.

Doel 5: naam en voornamen, hoofdverblijfplaats zijn noodzakelijke gegevens voor het uitvoeren van controles ter plaatse.

Doel 6: hoofdverblijfplaats is een noodzakelijk gegeven om te bepalen welk gewest de beherende organisatie is.

Doel 7: hoofdverblijfplaats, burgerlijke staat, samenstelling van het gezin en wettelijke samenwoning zijn noodzakelijke gegevens met het oog op het controleren van de voorwaarde van autonoom beheer.

Doel 8: gezinssamenstelling, burgerlijke staat, wettelijke samenwoning, de vermelding van de ascendenten en de vermelding van de afstammelingen zijn noodzakelijk gegevens om te kunnen vaststellen of de landbouwer kan genieten van de verwantschap als uitzondering bij bedrijfsovernames.

Doel 9: geboortedatum is een noodzakelijk gegeven met het oog op het controleren van leeftijdsgebonden steunvoorwaarden.

Doel 10: gezinssamenstelling, burgerlijke staat en wettelijke samenwoning zijn noodzakelijke gegevens voor een registratie van de partner van klanten (in functie van toekenning van een volmacht voor het e-loket, als medeondertekenaar bij verkoop van quota of rechten).

Doel 11: voor het opmaken van deze adviezen zijn perceelsgegevens en identificatiegegevens (naam en voornamen en hoofdverblijfplaats) nodig. Ook de geboortedatum is noodzakelijk om een aanvraag te kaderen.

Doel 12: voor het uitvoeren van beleidsondersteunende taken zijn geboortedatum, geslacht, nationaliteit, burgerlijke staat, samenstelling van het gezin en wettelijke samenwoning noodzakelijke gegevens. De aanvrager preciseert dat hiervoor anonieme of gecodeerde gegevens niet volstaan omdat economische analyses uitgevoerd moeten worden, bijvoorbeeld volgens leeftijd.

Doel 13: voor het opmaken van landbouwimpactstudie zijn perceelsgegevens en identificatiegegevens (naam en voornamen en hoofdverblijfplaats) nodig. Ook de geboortedatum is noodzakelijk om de uitkomst van de studie te verbeteren.

Doel 14: voor het beheer van het landbouwmonitoringsnetwerk zijn naam en voornamen en hoofdverblijfplaats noodzakelijke gegevens. De aanvrager preciseert dat hiervoor anonieme of gecodeerde gegevens niet volstaan omdat hij gericht de bedrijven wil kunnen aanschrijven, gebaseerd op hun kenmerken (vnl. areaal en dieren).

Doel 15: voor de organisatie van voorlichtingsactiviteiten ten behoeve van land- en tuinbouwers zijn naam en voornaam, hoofdverblijfplaats noodzakelijke gegevens.

Doel 16: voor de facturatie van deze activiteiten zijn naam en voornaam, hoofdverblijfplaats noodzakelijke gegevens.

Doel 17: elk gegeven dat niet rechtstreeks opgevraagd wordt aan de landbouwer maar de aanvrager zelf kan opzoeken, betekent een win-winsituatie voor beide partijen.

Met deze berichtgeving wil het Departement Landbouw en Visserij de land- en tuinbouwers in kennis stellen dat de gegevens die zij bij het Rijksregister hebben gemeld of daar ter beschikking zijn, eveneens rechtmatig ter beschikking worden gesteld aan het Departement Landbouw en Visserij voor de hierboven beschreven doeleinden.

A - DF - IK - R - V

V Kernwoord Overeenkomst van tot
Vlaamse Landmaatschappij
(VLM)
Verzamelaanvraag VTC nr. 26/2013 31/07/2013 geen einddatum
Vlaamse Landmaatschappij
(VLM)
VLIF VTC nr. 27/2013 31/07/2013 geen einddatum
Vlaamse Landmaatschappij (VLM) Persoonsgegevens Protocol LV/VLM/DEF/2020/02 01/10/2020 geen einddatum
Vlaamse Landmaatschappij (VLM) Kunstmestregister Protocol LV/VLM/DEF/2023/02 11/04/2023 na de afhandeling van de dossiers van campagne 2022 (controles en betalingen).
Vlaamse Landmaatschappij (VLM) Varkensstallen Protocol LV/VLM/DEF/2023/06
 
20/09/2023    31/09/2027

Gegevensuitwisseling Vlaamse Landmaatschappij VLM (in het kader van eenmalige perceelsaangifte)

Beraadslaging VTC nr. 26/2013 van 31 juli 2013

De Vlaamse Toezichtscommissie heeft de  aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van landbouwers door de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) aan het Agentschap voor Landbouw en Visserij (ALV) en omgekeerd goedgekeurd.

Voor volgende doeleinden worden de gegevens uitgewisseld tussen ALV en VLM:

 1. Identificeren van de landbouwers, exploitanten en exploitaties: Het ALV en de VLM gebruiken een reeks identieke gegevens van landbouwers en in het kader van de administratieve vereenvoudiging wordt een gezamenlijke identificatie van landbouwers, exploitanten en exploitaties en jaarlijks de ruimtelijke registratie van hun percelen (via de eenmalige perceelsregistratie - EPR) opgezet voor het meststoffenbeleid en het landbouwbeleid. ALV staat in voor de identificatie van de landbouwers, exploitanten en exploitaties en wisselt de identificatiegegevens uit met de VLM.
 2. Het opmaken van het verzamelaanvraagformulier: Voor het opmaken van een gepersonaliseerde verzamelaanvraag bezorgt VLM aan ALV de gegevens van aangifteplicht in kader van het mestdecreet, beheerovereenkomsten, vergoeding Natuur, derogatie en de ligging in focusgebieden nitraat.
 3. Ter beschikking stellen van de perceelgegevens aan VLM:
  De landbouwer vult zijn verzamelaanvraagformulier in en het ALV stelt de door de landbouwer aangegeven perceelsgegevens ter beschikking van de VLM voor zijn werking omtrent de mestverwerking en de beheerovereenkomsten.
 4. Ter beschikking stellen van de bemestingsprognose aan de landbouwers: VLM bezorgt de bemestingsprognoses aan het ALV die ze op e-loket bij de verzamelaanvraag ter beschikking stelt.
 5. Uitvoeren administratieve controle en controle ter plaatse: Het ALV voert administratieve controles uit op de beheerovereenkomsten die zijn afgesloten met VLM op basis van de in de verzamelaanvraag ingevoerde gegevens. Daarnaast voert het ALV terreincontroles en bedrijfscontroles ( aanwezigheid bemestingsplan en bemestingsregister) uit op percelen met een aanvraag derogatie (Mestdecreet). Om dubbele controles op de landbouwbedrijven te vermijden wisselt het ALV de resultaten van de controles ter plaatse (inspectieverslagen) uit met de VLM.
 6. Toezicht op de naleving van de randvoorwaarden (cross compliance) en berekenen van de vergoeding: VLM voert controles uit op de niet-nalevingen in het kader van de randvoorwaarden (nitraatrichtlijn) en bezorgt de gegevens aan ALV omtrent de mestopslaggegevens , veebezetting, de mestbalansgegevens voor alle bedrijven met een onbalans, de gegevens over het jaarlijks gebruik van zuiveringsslib (zowel voor risicoanalyse, statistiekdoeleinden en controle ter plaatse).
 7. Berekening van de nutriëntenproductie van melkvee. Omdat de uitscheidingscijfers voor melkvee (geproduceerde hoeveelheden N en P2O5 in dierlijke mest) volgens het mestdecreet afhankelijk is van de melkgift, levert het ALV aan de VLM de gegevens betreffende de aan de melkerijen geleverde melk en betreffende de thuisverkoop van melk.
 8. Uitvoeren van berekening en betaling beheerovereenkomsten en ontsluiten betaalgegevens. Het ALV is verantwoordelijk voor het berekenen van de jaarlijkse vergoedingen voor de agromilieumaatregelen beheerd door de VLM (beheerovereenkomsten). VLM levert de contractinformatie en informatie over terreincontroles van de beheerovereenkomsten aan het ALV. Het ALV bezorgt aan de VLM de berekenings-en betaalinformatie van de beheerovereenkomsten na elke berekening.
 9. Berekening van verliezen van blijvend grasland en inrichtingsprojecten: ALV bezorgt aan VLM de gegevens over blijvend grasland voor het correct informeren en vergoeden van landbouwers in het kader van inrichtingsprojecten

De gegevens die dagelijks worden uitgewisseld zijn:

 1. Identificatiegegevens van de landbouwers, exploitanten en exploitaties: Unieke landbouwernummer, exploitantnummer, exploitatienummer, officiële benaming, rechtsvorm, adresgegevens, telefoon-/gsm-nummer, emailadres, landbouwernummer, status landbouwer (actief J/N), exploitatienummer, ondernemingsnummer, status ondernemingsnummer (actief J/N), leeftijd van de landbouwer
 2. Contractgegevens van de lopende en nieuwe beheerovereenkomsten en terreincontrolegegevens van de beheerovereenkomsten
  • De contractgegevens omvatten: het landbouwernummer (unieke sleutel), subsidiemaatregel (o.a. Niet-kerende bodembewerking, water, directe inzaai, akker of weidevogelbeheer,…), de looptijd van het contract, de ligging van de nieuwe beheerovereenkomsten (shapefile) met vaste ligging, de contractoppervlakte, de start- en stopzettingsdatum, afmetingen, berekeningsstatus, link met de percelen uit de verzamelaanvraag,….
  • De terreincontrolegegevens omvatten:  alle gecontroleerde percelen met vaststellingen, de omvang van de vaststelling, aard van de vaststelling,…
 3. Berekeningsinformatie van de beheerovereenkomsten
 4. Vergoeding Natuur
 5. Derogatiegegevens
 6. Perceelkenmerken in kader van het Mestdecreet: ligging in kwetsbaar gebied water, kwetsbaar gebied natuur, gebied met bemestingsuitzondering
 7. Perceelgegevens: perceelsnummer, ligging (grafische gegevens), teelt (hoofd-, voor- en nateelt), oppervlakte, bestemming, bijkomende bestemming, erosiegevoeligheid, status blijvend grasland, status natuurbeheer, status aardappelen en datum ingebruikname.
 8. Mestbalansgegevens
 9. Opslagcapaciteit en veebezetting
 10. Slibgebruik
 11. Melkgift: april: overzicht van de landbouwers die het voorgaande jaar melk hebben geleverd aan melkerijen. Juni: totale hoeveelheid melk die het vorige jaar werd geleverd aan de melkerijen, en de hoeveelheid melk die het vorige melkjaar werd verkocht via thuisverkoop.
 12. Inrichtingsprojecten: Gegevens over compressie, blijvend grasland uit de landbouw en individueel referentieareaal van de betrokken landbouwers

Met deze berichtgeving wil het Departement Landbouw en Visserij de land- en tuinbouwers in kennis stellen dat de gegevens die zij bij het Departement hebben gemeld, eveneens rechtmatig ter beschikking worden gesteld aan de Vlaamse Landmaatschappij en omgekeerd.

Gegevensuitwisseling Vlaamse Landmaatschappij VLM (in het kader van behandeling van dossiers inzake VLIF)

Beraadslaging VTC nr. 27/2013 van 31 juli 2013

De VTC heeft een machtiging verleend aan de Vlaamse Landmaatschappij voor het meedelen van persoonsgegevens van landbouwers aan het Agentschap voor Landbouw en Visserij (ALV) en omgekeerd in het kader van de behandeling van dossiers inzake het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF).

De gegevens worden uitgewisseld voor volgende doeleinden:

 •  Doel 1: Beoordelen van dossier voor VLIF-Steun: ALV-afdeling SI (structuur en Investeringen) beoordeelt de ingediende VLIF-steunaanvragen (steun van het Vlaamse Landbouw Investeringsfonds) van de landbouwers. Afhankelijk van het type VLIF-steun moet de voorwaarde voor het aanwezig zijn van:
  • a) de dieren en de nodige NER’s (NER-D en NER-MVW) worden gecontroleerd voor het toekennen van de steun. De VLM bezorgt aan ALV-SI de identificatiegegevens van de landbouwer met het aantal NER per diersoort en dit voor de landbouwers die een VLIF-steunaanvraag hebben ingediend bij ALV.
  • b) bepaalde beheerovereenkomsten worden gecontroleerd voor het toekennen van de VLIF-steun voor specifieke machines voor landschapsbeheer of voor directe inzaai (gekoppeld aan een beheersovereenkomst). De VLM bezorgt hiervoor aan ALV de identificatiegegevens van de landbouwer samen met de contractgegevens van de afgesloten beheerovereenkomsten.
 • Doel 2: Beoordelen van een overnamedossier van NER-D inhet kader van een melkquotumoverdracht: De afdeling Mestbank van de VLM dient de aanvragen voor overname van NER-D in het kader van een overdracht van het melkquotum zonder reductie met 25 % te toetsen aan de randvoorwaarde dat de landbouwer voor de gevraagde over te nemen hoeveelheid NER-D ook het equivalente melkquotum  (productierechten voor melk) heeft overgenomen.

Volgende gegevens worden uitgewisseld:

 • NER voor een uniek landbouwernummer;
 • Gegevens contracten beheerovereenkomsten (BO) voor een uniek landbouwernummer (VLM naar ALV);
 • Overgedragen melkquotum tussen landbouwers (ALV naar VLM).

De machtiging voor NER en BO zijn voor onbepaalde duur, die voor melkquotum werd gevraagd tot 31 maart 2015 (of bij uitstel van afschaffing tot de datum waarop de melkquotumregeling effectief ophoudt te bestaan).

Met deze berichtgeving wil het Departement Landbouw en Visserij de land- en tuinbouwers in kennis stellen dat de gegevens die zij bij het Departement hebben gemeld, eveneens rechtmatig ter beschikking worden gesteld aan de Vlaamse Landmaatschappij en omgekeerd.

Gegevensuitwisseling tussen het Departement Landbouw en Visserij en VLM in het kader van het EPR-decreet

Protocol LV/VLM/DEF/2020/02

De samenwerking tussen het Departement LV en de VLM is gebaseerd op het decreet van 22 december 2006 houdende inrichting van een gemeenschappelijke identificatie van landbouwers, exploitaties en landbouwgrond in het kader van het meststoffenbeleid en van het landbouwbeleid (EPR-decreet). In het kader van deze samenwerking worden verschillende sets van persoonsgegevens uitgewisseld in beide richtingen. Deze zijn gemachtigd onder:

Aanvullend op deze machtigingen dienen extra gegevens uitgewisseld te worden, reeds uitgewisselde gegevens ter beschikking gesteld te worden voor andere doelen of is een uitbreiding van het gebruik nodig met het oog op het correct en efficiënt uitvoeren van
hun taken.

De ontvangende partij zal de opgevraagde gegevens verwerken voor de volgende doelen:

Departement LV als VLM:

 • Identificatie

VLM:

 • Mestbeleid
 • Berekening mestproductie en mestafzet
 • Financiële aspecten mestbeleid
 • Landbouwstudies door VLM
 • Administratieve controle beheerovereenkomsten

Het Departement LV:

 • Uitvoering landbouwinmpactstudies (LIS)
 • Advisering Omgevingsvergunningen
 • Beheer van het landbouwmonitoringsnetwerk
 • Landbouwbeleid

Volgende gegevens worden onderling uitgewisseld:

 • Erfgenamen: identificatiegegevens van de ergenamen, o.a. via de aktes van bekendheid
 • Landbouwers met biocertificering: alle landbouwers die minstens één perceel onderworpen hebben aan het controlesysteem van de biologische productie
 • Percelen met kenmerk bioteelt: belangrijk voor het Mestdecreet
 • Bedrijfstypologie en bedrijfsomzet: de berekende specialisatie (Europese als eigen indeling), de categorie, de totale standaardopbrengst, de opgegeven specialisatie (door starters)
 • GLB-actieve landbouwer: kenmerk GLB-actief ja/nee, reden niet-GLB actief (negatieve NACEBEL-code of BIV)
 • Melkleveringen: naam, klantnummer, landbouwernummer, ondernemingsnummer, exploitatienummer, geleverde melk per jaar
 • Rapporten schattingscommissies
 • Faillissementen: curator en rechtstoestand van de onderneming
 • Rechtstreekse betalingen: de meest actuele informatie over de uitbetalingen (voorbije uitbetalingen met bedrag en geplande uitbetalingen met geschat bedrag), het rekeningnummer, het gegeven of er reeds derdenbeslag op de betalingen rust
 • 2 GVE percelen
 • NER: de nutriëntenemissierechten zijn de individuele en verhandelbare rechten die op basis van mestproductie bepalen hoeveel dieren op een bedrijf mogen worden gehouden
 • Diergegevens

Met deze berichtgeving wil het Departement Landbouw en Visserij de land- en tuinbouwers in kennis stellen dat dat de gegevens die zij bij het Departement Landbouw en Visserij hebben gemeld, eveneens rechtmatig ter beschikking worden gesteld aan VLM en omgekeerd

Gegevensuitwisseling Vlaamse Landmaatschappij VLM (in het kader van het kunstmestregister)

Protocol LV/VLM/DEF/2023/02

Huidig protocol geeft invulling aan een tijdelijke regelgeving (overgangsperiode naar nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid) en is van bepaalde duur. Daarom dat dit als een apart protocol wordt opgemaakt naast het bestaande overkoepelende protocol van onbepaalde duur. In huidig protocol dienen extra gegevens uitgewisseld te worden in het kader van de pre-ecoregelingen met het oog op het correct en efficiënt uitvoeren van bijkomende taken.

Het Departement LV zal de opgevraagde gegevens verwerken voor volgend doel:

 • Doel 1: Controleren van de subsidievoorwaarden pre-ecoregeling Ecologisch Beheerd grasland

De identificatiegegevens van de landbouwers die in de VA een premie voor Ecologisch beheer grasland hebben gevraagd zullen worden bezorgd door het Departement Landbouw en Visserij aan de Vlaamse Landmaatschappij. Op haar beurt zal de VLM volgende gegevens bezorgen aan het Departement:

 • 2 GVE gegevens
 • Derogatiegegevens
 • Aanwezigheid van kunstmest in kunstmestregister (perceelsniveau)

De persoonsgegevens zullen eenmalig voor campagne 2022 worden opgevraagd omdat enkel in het overgangsjaar 2022 de pre-ecoregeling (Vlaamse maatregel) ‘Ecologisch beheer grasland’ als éénjarige maatregel kon worden aangevraagd. Bij eventuele bezwaren zal voor het betrokken dossier in kader van de afwerking van het dossier nogmaals een bevraging van het kunstmestregister nodig zijn. De duurtijd van het protocol betreft de afhandelingsperiode voor campagne 2022. Het overgangsjaar 2022 naar het nieuwe GLB stelt subsidieaanvragen van de pre-ecoregelingen in. Het opvragen en uitwisselen van gegevens omtrent de campagne 2022 stopt na de afhandeling van de dossiers (controles en betalingen).

Met deze berichtgeving wil het Departement Landbouw en Visserij de land- en tuinbouwers in kennis stellen dat dat de gegevens die zij bij het Departement Landbouw en Visserij hebben gemeld, eveneens rechtmatig ter beschikking worden gesteld aan VLM en omgekeerd.

Gegevensuitwisseling tussen de Vlaamse Landmaatschappij en het Departement Landbouw en Visserij voor de vrijwillige stopzetting van varkensstallen

Protocol LV/VLM/DEF/2023/06

Op 23 februari 2022 werd binnen de Vlaamse Regering een akkoord bereikt over de 
programmatische aanpak stikstof. In dat akkoord zijn verschillende maatregelen 
opgenomen. De Vlaamse Regering besliste onder meer dat een oproep tot vrijwillige 
stopzetting georganiseerd wordt voor alle exploitaties waar varkens gehouden worden 
met een impactscore hoger dan 0,5%.

De Vlaamse regering keurde op 31 augustus 2023 een wijzigingsbesluit goed (tot wijziging 
van het besluit van de Vlaamse Regering van 31 maart 2023 betreffende de vrijwillige 
stopzetting van varkensstallen) waardoor een bijkomende oproep zal worden gedaan voor 
het vrijwillig stopzetten van varkensstallen op exploitaties met een impactscore hoger dan 
0,025%.

Het verlenen van stopzettings- en sloopvergoedingen moet de exploitanten en eigenaars 
aanzetten om over te gaan tot een vrijwillige stopzetting. Dat moet bijdragen aan 
inspanningen om tegen 2030 30% minder varkens in Vlaanderen te hebben en op deze 
wijze de ammoniakuitstoot afkomstig van varkensstallen aanzienlijk te reduceren.
In dit besluit is de VLM aangeduid als verwerkingsverantwoordelijke. 

Het Departement LV ondersteunt investeringen via het Landbouwinvesteringsfonds (VLIF). 
Een vroegtijdige stopzetting van varkenstallen via de aangehaalde maatregel kan leiden 
tot een teruggave van de verkregen investeringssteun. Indien van toepassing wordt het 
bedrag verrekend in de stopzettings- en sloopvergoeding van de VLM. Om deze opdracht 
te kunnen uitvoeren moet het Departement LV over de persoonsgegevens verbonden aan 
de dossiers kunnen beschikken en moet de VLM de verschuldigde bedragen per dossier 
kennen.

De ontvangende partijen zullen de opgevraagde gegevens verwerken voor de volgende doelen:

 • Doel 1: Vrijwillige stopzetting van varkenstallen (VLM)
 • Doel 2: VLIF (Departement Landbouw en Visserij)

Volgende gegevens worden uitgewisseld:

 • Identificatie vrijwillige stopzetting: Identificatiegegevens van de aanvrager en ondertekenaar. Elke aanvraag voor vrijwillige stopzettings- en sloopvergoeding moet gecontroleerd worden op een lopend VLIF dossier. De identificatiegegevens van alle aanvragen zijn daarvoor nodig.
 • Gegevens vrijwillige stopzetting: met de volgende gegevens per exploitatie:
  • De cartografische ligging binnen de exploitatie;
  • Nummer perceelregistratie 2021;
  • Aantal vergunde dierplaatsen per categorie volgens de mestbankaangifte;
  • Identificatie van alle aanwezige AEA systemen;µJaar van de bouwvergunning; 
  • Jaar waarin de bouw van de stal gestart is;
  • Lengte, breedte en oppervlakte per stal
 • Identificatie vrijwillige stopzetting met VLIF dossier:
  • Identificatie landbouwer: klantnummer en naam
  • Identificatie exploitant: exploitatienummer, naam en exploitantnummer
  •  Identificatie VLIF-dossier: VLIF-dossiernummer
 • VLIF terugvorderingsgegevens 

De persoonsgegevens zullen twee keer in beide richtingen worden uitgewisseld omdat de 
stopzettingsregeling een regeling is met een begin- en einddatum en er twee oproepen zijn.
Bijkomend kunnen gegevens worden uitgewisseld bij de bezwarenbehandeling.

Met deze berichtgeving wil het Departement Landbouw en Visserij de land- en tuinbouwers in kennis stellen dat dat de gegevens die zij bij het Departement Landbouw en Visserij hebben gemeld, eveneens rechtmatig ter beschikking worden gesteld aan VLM en omgekeerd.
 

Delen: