Privacy

Deze privacyverklaring werd het laatst bijgewerkt op 22 december 2021.

Waarom is een privacyverklaring nodig

De Vlaamse overheid heeft persoonsgegevens nodig. Zo wordt u vlotter geholpen bij een aanvraag en beter geïnformeerd over verplichtingen of zaken die u kunnen aanbelangen.

Beleid op het vlak van gegevensverwerking en -bescherming 

Hieronder vindt u het beleid van het Agentschap Landbouw en Zeevisserij op het vlak van gegevensverwerking en -bescherming.

Onder ‘verwerken’ van persoonsgegevens verstaan we: verzamelen, ordenen, opslaan, bewerken, wijzigen, … De verwerking kan handmatig gebeuren (bv. in een papieren dossier) of geautomatiseerd (bv. met behulp van computerprogramma’s).

Wie verwerkt uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door het:

Vlaams Gewest/Vlaamse Gemeenschap
Agentschap Landbouw en Zeevisserij
Koning Albert II-laan 15 bus 360
1210 Brussel
info@lv.vlaanderen.be

Het Agentschap Landbouw en Zeevisserij is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerkingen van uw persoonsgegevens die in dit document worden beschreven. Het Agentschap Landbouw en Zeevisserij verwerkt (zelf of door gemachtigde derden) enkel persoonsgegevens volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), waar nodig aangevuld door federale en Vlaamse regelgeving over de bescherming bij de verwerking van persoonsgegevens.

Voor informatie en algemene vragen over de manier waarop het Agentschap Landbouw en Zeevisserij uw persoonsgegevens verwerkt, kunt u steeds terecht bij de functionaris voor gegevensbescherming (Data Protection Officer of DPO) van het Agentschap Landbouw en Zeevisserij: gegevensbescherming@lv.vlaanderen.be

Hier kunt u ook terecht met opmerkingen en suggesties en om de rechten die de regelgeving u toekent, uit te oefenen (zie verder). 

De functionaris voor gegevensbescherming rapporteert aan de hoogste leidinggevende van het agentschap (AVG Art. 38). De functionaris respecteert daarbij geheimhouding of vertrouwelijkheid.

Waarvoor gebruiken we uw persoonsgegevens?

We verwerken uw persoonsgegevens om onze taken te realiseren. Welke gegevens wij verwerken is afhankelijk van de concrete taak. 

Uw gegevens worden niet gebruikt voor geautomatiseerde individuele besluitvorming, zoals profilering (waarbij uw kenmerken (leeftijd, geslacht, lengte) gebruikt worden om u op basis van algoritmen in een bepaalde categorie onder te brengen).

A. Wat zijn onze opdrachten?

Het agentschap verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

1. Gemeenschappelijk landbouwbeleid

Het landbouwbeleid van de EU, het zogenaamde Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB), bestaat uit 2 pijlers:

Pijler 1: omvat de rechtstreekse betalingen aan de landbouwers en de gemeenschappelijke ordening van de markten.

1. Rechtstreekse betalingen

Land- en tuinbouwers ontvangen rechtstreekse betalingen voor de landbouwproducten die ze produceren omdat de marktprijzen doorgaans onvoldoende zijn om hun kosten te dekken. Op die manier wil de overheid garanderen dat er toch voldoende voedsel geproduceerd wordt. Wij staan in voor het beheer en de controle van volgende steunmaatregelen:

 • Basisbetaling
 • Vergroeningspremie
 • Premie jonge landbouwer
 • Premie voor het behoud van gespecialiseerde zoogkoeienhouderij
 • Premie voor produceren van vleeskalveren

2. Gemeenschappelijke marktordening (GMO)

Deze bevat de voorschriften rond de interne markt (binnen de EU) en voorschriften rond de handel met derde landen (buiten de EU).

 • Interne markt: openbare interventie, steun voor particuliere opslag (waarbij producten uit de markt worden gehaald om ongewenste prijsdalingen te voorkomen en de landbouwmarkten te ondersteunen), steunregelingen (steun GMO groenten en fruit, steun voor schoolmelk en schoolfruit en steun in de bijenteelt), erkenning van producentenorganisaties en brancheorganisaties (organisatievorm waarin land- en tuinbouwers zich verenigen om sterker te staan in de markt).
 • Handel met derde landen: in- en uitvoercertificaten, invoerrechten, uitvoerrestituties (bedrag dat het prijsverschil met de markten buiten de EU dekt zodat uitvoer toch mogelijk blijft)
 • Voorlichtings- en afzetbevorderingsacties rond landbouwproducten uitgevoerd op de interne markt en in derde landen (promotiedossiers)

Wij staan in voor:

 • het beheer en de controle van de steunmaatregelen;
 • het toekennen van certificaten en restituties;
 • het beheer van de interventiemaatregelen;
 • het opvolgen en uitbetalen van crisismaatregelen ter bestrijding van marktverstoringen;
 • erkenningen van producentenorganisaties, unies van producentenorganisaties en brancheorganisaties.
Pijler 2: omvat de steunmaatregelen voor plattelandsontwikkeling.

Binnen het Europese kader wordt per lidstaat (in België: per regio) een meerjarig ‘Programmeringsdocument voor Plattelandsontwikkeling (PDPO)’ opgemaakt. Hierin staan maatregelen met de grootste meerwaarde voor de Vlaamse landbouw en het Vlaamse platteland. Deze steunmaatregelen hebben niet rechtstreeks betrekking op de producten die land- en tuinbouwers produceren, maar stimuleren bepaalde technieken die ten goede komen aan vooropgestelde milieu- en klimaatdoelstellingen.

2. Beheer overige steunmaatregelen

Daarnaast zorgen wij ook voor het beheer en de controle van steunmaatregelen die op Vlaams niveau voor de landbouw en visserij worden genomen:

 • Instandhoudingspremie Belgisch trekpaard
 • Het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF)
 • Het Vlaams Fonds voor Landbouw en Visserij
 • Landbouweducatie
 • Bedrijfsverzorging
 • Steunpunt korten
 • Werkingssubsidie praktijkcenra

Tot 31 december 2019 kwam het agentschap tussen bij dossiers naar aanleiding van uitzonderlijke weersomstandigheden. Daarbij werd steun toegekend ten gevolge van erkende landbouwrampen. Voor het afhandelen van deze dossiers (bezwaren) gebruikt het agentschap nog de nodige persoonsgegevens. Vanaf 2020 worden nieuwe dossiers beheerd door het Departement Kanselarij, Bestuur, Buitenlandse zaken en Justitie van de Vlaamse overheid.

3. Controle en beheer van kwaliteitssystemen

Wij beheren en controleren Europese en Vlaamse kwaliteitssystemen in het kader van:

 • de kwaliteit van het plantaardig teeltmateriaal en het beheer van de nationale en Europese gemeenschappelijke rassenlijsten en rassenregisters voor landbouwgewassen;
 • de kwaliteit van het uitgangsmateriaal binnen de dierlijke keten met borging en handhaving (bv. controles, boete, …);
 • het indelingsschema en de weging van geslachte runderen, varkens en schapen binnen de EU;
 • de biologische productie en etikettering van biologische producten;
 • de Europese kwaliteitssystemen voor landbouwproducten, levensmiddelen, wijn en gedistilleerde dranken;
 • de teelt van genetisch gemodificeerde gewassen;
 • de plantaardige en dierlijke genetische diversiteit.

4. Zeevisserijbeleid

Wij beheren en controleren het gemeenschappelijk visserijbeleid op zee. Daarnaast zijn we ook verantwoordelijk voor de steunmaatregelen in de zeevisserij- en aquacultuursector en de daarop aansluitende ketenwerking tot bij de consument. We verzorgen de verplichte (inter-)nationale datastromen en communiceren met een brede waaier aan stakeholders over de concrete uitvoering van het volledige zeevisserijgebeuren. Dit omvat het volgende:

 • de dagelijkse opvolging van zeevisserijbeleid in het bijzonder de quotamaatregelen of sluitingen van zeevisserijgebieden;
 • het afleveren van visvergunningen en -machtigingen, de basisdocumenten voor professionele visserijactiviteiten op zee;
 • het uitvoeren van controles op vissersvaartuigen, in Vlaamse haven en visveilingen;
 • het beheer van zeevisserijgegevens uit de logboeken, verkoopnota’s en VMS-posities op basis van satellietwaarnemingen;
 • het verzamelen van economische parameters gerelateerd aan de rederijen en vissers;
 • het verstrekken van subsidies in het kader van het Europees Fonds voor Maritieme zaken en Visserij en het Financieringsinstrument voor de Vlaamse visserij en aquacultuursector.

5. Beleidsondersteuning

Naast beleidsuitvoerende taken staat het Agentschap Landbouw en Zeevisserij ook in voor beleidsondersteunende taken van het landbouw, visserij- en voedingsbeleid. Dat doen wij aan de hand van:

 • permanente bewaking en beheer van de informatie;
 • contacten leggen binnen en buiten het beleidsdomein en op internationale bijeenkomsten;
 • studies, rapporten en ander cijfermateriaal;
 • landbouwimpactstudie uitvoeren (analyseren welke impact andere projecten op de landbouwactiviteiten in een bepaalde regio kunnen hebben);
 • inhoudelijke voorstellen uitwerken om het beleid te bepalen;
 • de algemene beleidsuitvoering evalueren om het eventueel bij te sturen;
 • informatie en communicatie over het beleid;
 • de beleidsuitvoering opvolgen en monitoren.

6. Advisering in natuur- en omgevingsdossiers

Het Agentschap Landbouw en Zeevisserij treedt op als adviesverlenende instantie bij natuur- en omgevingsdossiers die een raakvlak hebben met landbouw en/of de agrarische bestemming (bv. bouwdossiers in agrarisch gebied).

7. Beheer van het landbouwmonitoringsnetwerk

In het Vlaams Gewest beheren wij het Landbouwmonitoringsnetwerk (LMN). Het LMN is een steekproef van Vlaamse land- en tuinbouwbedrijven, representatief voor het Vlaamse arbeidsinkomen uit land- en tuinbouwactiviteiten. De bedrijven stellen hun boekhoudkundige gegevens ter beschikking waaruit het agentschap statistische gegevens distilleert voor het landbouwbeleid. In ruil ondersteunt het agentschap hen bij hun boekhouding.

8.    Opstellen statistieken

We verwerken gegevens tot statistieken die nodig zijn voor de algemene monitoring van de verschillende sectoren en thema’s. Daarnaast worden ook statistieken opgemaakt die deel uitmaken van het Vlaams Statistisch Programma, namelijk de Vlaamse openbare statistieken. 
De statistieken worden ook ter beschikking gesteld aan het brede publiek via de websites van het Agentschap Landbouw en Zeevisserij.
 

9. Klachtenbehandeling

Als u een klacht indient over een handeling of over de werking van het Agentschap Landbouw en Zeevisserij, gebruiken wij uw gegevens om uw klacht af te handelen. De persoon die de klacht behandelt, is verplicht het beroepsgeheim te respecteren.

10. Communicatie

Wij verwerken contactgegevens en extra gegevens voor niet-dossiergebonden uitgaande communicaties.
Dit gebeurt enkel na expliciete toestemming van de betrokkene(n).

11. Bijkomende verwerking

Het is ook mogelijk dat uw gegevens worden verwerkt wanneer u ons contacteert over een algemene vraag waarvoor we eerst meer informatie moeten inwinnen, of waarvoor we u (deels) moeten doorverwijzen naar een andere dienst buiten het agentschap.

12. Ontwikkeling en ondersteuning toepassingen

Om de integriteit van de verwerkingen binnen onze toepassingen te verzekeren, gebruikt het agentschap uw gegevens ook binnen zijn ontwikkel- en testomgeving. De toegang tot en de beveiliging van deze omgeving gebeuren met dezelfde beveiligingsmaatregelen (zie verder) als die in de productieomgeving.

B. Rechtsgrond

De opgesomde opdrachten zijn vastgelegd in tal van uitvoeringsbesluiten. Deze zijn genomen in uitvoering van de volgende decreten:

Welke gegevens verwerken we over u?

De gegevens die we over u verwerken, zijn zowel persoonsgegevens als niet-persoonsgebonden gegevens. Persoonsgegevens zijn die gegevens die toelaten u te identificeren of om een band te leggen met u als individu. Doorgaans gaat het om identificatiegegevens (zodat wij weten wie u bent) en om bijkomende gegevens die van belang zijn om onze opdrachten uit te voeren. Welke gegevens wij juist verwerken, hangt af van de concrete diensten die wij verlenen. 

Uit welke bronnen halen we uw persoonsgegevens?

De persoonsgegevens die wij nodig hebben, verkrijgen wij op twee manieren. 

Ten eerste vragen we bij u rechtstreeks gegevens op via ons e-loket, een formulier of een enquête die u invult, of via rechtstreekse contacten (zoals bezoek ter plaatse, elektronische correspondentie, telefonische contacten).

Andere gegevens raadplegen we en vragen we op bij andere instanties die er al over beschikken.

Als we bij andere instanties gegevens over u opvragen, zijn de beginselen over de bescherming bij de verwerking van persoonsgegevens ook van toepassing. Die beginselen worden steeds gerespecteerd, maar afhankelijk van het antwoord op de vraag of de Vlaamse of federale overheid bevoegd is, gebeurt dit op de manier waarop die beginselen op federaal of Vlaams niveau verder zijn gespecificeerd. 

1. Overheden

Voor de gegevens die we ontvangen van andere overheden beschikken we over:

 • eerder verleende machtigingen van de Vlaamse Toezichtcommissie Bestuurlijk Gegevensverkeer en de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer;
 • door gelijkgestelde AVG-protocollen voor elektronische mededeling van persoonsgegevens.

Die machtigingen en protocollen vermelden de categorieën van gegevens die we ontvangen en de doeleinden waarvoor deze mogen worden gebruikt.

Een overzicht van de verleende machtigingen en afgesloten protocollen vindt u op onze website.

2. Externe verwerkers

Voor de gegevens die we uitwisselen met externe verwerkers (niet- overheid), beschikken we over de nodige verwerkingsovereenkomsten in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In die overeenkomsten zijn de categorieën gegevens vermeld die we wederzijds verwerken.

Zo ontvangen wij via externe verwerkers gegevens in het kader van:

 • controleorganen bio, zoals identificatiegegevens, perceelgegevens van biobedrijven (landbouwers, verwerkers, bereiders, transporteurs, verkooppunten);
 • onafhankelijke controle-instelling geïntegreerde gewasbescherming (OCI IPM) (identificatiegegevens van professionele gebruikers van gewasbeschermingsmiddelen);
 • onafhankelijke controle instelling controles kwaliteitseisen teeltmateriaal van siergewassen en siergewassen (Identificatiegegevens van producenten siergewassen);
 • bedrijfsadviseringsdiensten KRATOS (Identificatiegegevens, financiële gegevens, samenstelling van het gezin, beroep en betrekking, ligging bedrijfszetel en -percelen, vergunningen van Vlaamse land- en tuinbouwbedrijven die een KRATOS-advies hebben aangevraagd);
 • labo’s: analyseaanvraag en analyseverslag in het kader van kwaliteitseisen teeltmateriaal(naam firma en opslagplaats, adres, producttype, parameters van de gecontroleerde);
 • openbare interventie en particuliere opslag landbouwproducten (Naam firma, adres, hoeveelheid, prijs, leveringsdatum van verkoper van de goederen).

Aan wie geven we uw persoonsgegevens door?

Uw gegevens worden hoofdzakelijk intern verwerkt door diensten en medewerkers van het Agentschap Landbouw en Zeevisserij voor de doeleinden waarvoor zij verkregen zijn. In het kader van de administratieve vereenvoudiging is het echter aangewezen dat gegevens die ons agentschap nodig heeft om wettelijke of decretale verplichtingen uit te voeren, ook intern (met respect voor alle AVG-voorwaarden) worden gedeeld en dus niet meermaals bij u worden opgevraagd. 

Het is mogelijk dat er derden worden ingeschakeld als verwerkers voor bepaalde diensten of taken die zeer specifiek zijn of groot zijn in omvang. In dat geval worden uw gegevens aan deze verwerkers bezorgd zodat ze ons de betreffende dienst kunnen verlenen. Dit gebeurt steeds onder controle van het Agentschap Landbouw en Zeevisserij. De beginselen over de bescherming bij verwerking van persoonsgegevens, worden natuurlijk gevolgd. 

Een andere overheidsinstantie kan een machtiging of een gelijkgesteld AVG-protocol voor elektronische mededeling hebben gekregen of afgesloten om bij ons gegevens over u op te vragen. Een overzicht van de verleende machtigingen en protocollen vindt u op onze website.

Het agentschap is soms verplicht om uw gegevens door te geven, via wettelijke of decretale verplichting of wanneer gerechtelijke autoriteiten, politiediensten of overheidsinstanties het recht hebben bij ons gegevens op te vragen.

1. Landbouwgebruikspercelen ter beschikking bij AIV

De openbare gegevens die gekoppeld zijn aan de landbouwgebruikspercelen en jaarlijks worden geïnventariseerd aan de hand van de verzamelaanvraag, worden verdeeld door het Agentschap Informatie Vlaanderen (AIV). Meer info over deze publicatie van de landbouwgebruikspercelen vindt u op onze website op de pagina Landbouwgebruikspercelen ter beschikking bij AIV.

2. Eenmalige perceelgegevens

De identificatiegegevens van land- en tuinbouwers en de perceelgegevens die via de eenmalige perceelsregistratie in de verzamelaanvraag worden opgegeven, worden uitgewisseld met de Vlaamse Landmaatschappij (VLM). VLM gebruikt deze gegevens in het kader van de mestwetgeving en bij het sluiten van contracten voor een beheerovereenkomst. Meer info vindt u op de website van de VLM.

De identificatiegegevens van land- en tuinbouwers met een bebossingscontract en de bijbehorende perceelgegevens van de verzamelaanvraag worden uitgewisseld met het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB). ANB vult de gegevens aan om de inkomstencompensatie en de onderhoudspremie van bebossing op landbouwgronden uit te betalen. 

3. Gegevensuitwisseling met steden en gemeenten

Steden en gemeenten kunnen identificatiegegevens van landbouwers bij ons opvragen. Voor deze uitwisseling werd een machtiging afgesloten maar moeten steden en gemeenten nog een bijkomend aanvraagformulier invullen vóór zij toegang krijgen tot de gegevens. Daarvoor hebben zij ook een machtiging of een gelijkgesteld AVG-protocol voor elektronische mededeling nodig. Meer info vindt u op onze website op de pagina Gegevensuitwisseling met Steden en Gemeenten.

4. Waals Gewest en Brussels Hoofdstedelijk Gewest

De identificatiegegevens van de Vlaamse landbouwers en percelen van interregionale landbouwers worden uitgewisseld met het Waalse Gewest (Service public de Wallonie).

De identificatie- en perceelsgegevens van de landbouwers met percelen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden bezorgd aan de Gewestelijke overheidsdienst Brussel.

5. Bekendmaking uitbetaalde steun

EU-lidstaten zijn verplicht de steun die ze het voorbije begrotingsjaar hebben uitbetaald aan natuurlijke personen, rechtspersonen, en verenigingen zonder eigen rechtspersoon bekend te maken.

Art. 111 verordening (EU) Nr. 1306/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 inzake de financiering, het beheer en de monitoring van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot intrekking van Verordeningen (EEG) nr. 352/78, (EG) nr. 165/94, (EG) nr. 2799/98, (EG) nr. 814/2000, (EG) nr. 1290/2005 en (EG) nr. 485/2008 van de Raad en art. 57 tem 59 uitvoeringsverordening (EU) n r. 908/2014 van de Commissie van 6 augustus 2014 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EU) nr. 1306/2013 van het Europees Parlement en de Raad, wat betreft betaalorganen en andere instanties, financieel beheer, goedkeuring van de rekeningen, voorschriften inzake controles, zekerheden en transparantie.

Volgende gegevens moeten worden meegedeeld:

 • de voornaam en familienaam van de natuurlijke persoon. Indien het in een jaar ontvangen steunbedrag kleiner of gelijk is aan € 1.250,000 wordt de naam niet weergegeven, maar wordt gewerkt met een unieke code;
 • de officiële naam van de rechtspersoon met eigen rechtspersoonlijkheid of de volledige naam van de vereniging zonder eigen rechtspersoonlijkheid ;
 • de gemeente en de postcode van de begunstigde;
 • de omvang van de betaling;
 • het type en omschrijving van de gefinancierde maatregelen.

Deze informatie wordt elk jaar op de website www.belpa.be gepubliceerd en blijft tot twee jaar na publicatie beschikbaar. 

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden bewaard in functie van de hogervermelde doelen. Als geen van deze doelen nog rechtvaardigt dat we over uw persoonsgegevens beschikken, worden ze na een administratieve bewaartermijn van 15 jaar gewist.

Wat zijn uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens

U kunt zich op elk moment verzetten tegen het gebruik van uw gegevens door het Agentschap Landbouw en Zeevisserij. Als u zich verzet, moet u er wel rekening mee houden dat het Agentschap Landbouw en Zeevisserij uw gegevens niet mag of kan verwerken, en het daardoor niet mogelijk zal zijn om u de dienst of het voordeel waar u aanspraak op maakt, te verlenen. 

Daarnaast kunt u steeds de gegevens die wij over u verwerken, inkijken en (laten) verbeteren indien nodig. Dit kan u eenvoudig aanvragen op gegevensbescherming@lv.vlaanderen.be, met een bewijs van uw identiteit. Dat bewijs vragen wij om te verhinderen dat uw gegevens worden meegedeeld aan iemand die daar geen recht op heeft.

Als u het niet eens bent met de manier waarop het Agentschap Landbouw en Zeevisserij uw gegevens verwerkt, of als u vindt dat uw gegevens niet langer nodig zijn voor de verwerking en dus moeten worden gewist of de verwerking beperkt moet worden kan u hierover de functionaris voor gegevensbescherming (DPO) aanspreken: gegevensbescherming@lv.vlaanderen.be

Als u toestemming verleende voor niet-dossiergebonden communicatie, kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken. U kan dit eenvoudig doen door een e-mail te sturen naar info@lv.vlaanderen.be. U vermeldt welke communicaties u niet meer wil ontvangen.
Daarnaast kunt u ook steeds een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. De procedure wordt vermeld op hun website: Klacht indienen.

Gebruik van cookies

Het agentschap gebruikt op zijn websites cookies en vergelijkbare technologieën (gezamenlijk ‘cookies’ genoemd). Cookies zijn kleine informatiebestanden die op uw computer of toestel worden opgeslagen wanneer u onze websites bezoekt. Meer informatie vindt u in ons Cookiebeleid.

Gebruik platformen van derden

Het agentschap is ook actief op bepaalde sociale media om u te informeren over onze diensten, actuele topics, events, enz. U bent vrij om deze sociale media wel of niet te volgen. Wij vragen u om geen persoonsgegevens (privé-e-mailadres, adres of telefoonnummer) van uzelf of anderen te posten op deze sociale mediakanalen. 

Wanneer u op deze sociale media klikt, bent u onderworpen aan de privacyverklaring van de sociale media die u bezoekt. Daarom raden wij aan om bij elke sociaal medium dat u bezoekt kennis te nemen van het geldend privacy beleid. U kan deze raadplegen via onderstaande links:

Links naar andere websites

Onze website bevat hyperlinks naar websites van andere overheden, instanties en organisaties, en naar informatiebronnen die door derden worden beheerd. Het agentschap beschikt voor deze sites over geen enkele technische of inhoudelijke controle of zeggenschap, en kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de inhoud en over de beschikbaarheid van de websites en informatiebronnen. 

Deze websites zijn ook gebonden aan eigen privacyverklaringen. Daarom raden wij u aan om, bij iedere website die u bezoekt, kennis te nemen van het privacybeleid vooraleer u persoonsgegevens vrijgeeft.

Hoe worden uw gegevens beveiligd?

Om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, wijziging, vernietiging of onbeschikbaarheid worden alle nodige organisatorische, technische en fysische maatregelen genomen. Hiervoor volgen wij de algemeen aanvaarde industrienormen (ISO 27001 Beheersysteem informatieveiligheid en ISO 27002 Praktijkrichtlijn met beheersmaatregelen voor informatieveiligheid).

Update van deze privacyverklaring

Als onze diensten wijzigen, we feedback van klanten krijgen of als de regelgeving inzake de bescherming bij de verwerking van persoonsgegevens wijzigt, wordt deze verklaring eenzijdig bijgewerkt.

Delen: