Maatregelen Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2023-2027

Op 11 maart 2022 werd het Vlaams strategisch plan ingediend bij de Europese Commissie. Dit ingediende plan kan geraadpleegd worden op Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) onder Voorbereiding Vlaams GLB Strategisch Plan. Het GLB strategisch plan werd nog niet definitief goedgekeurd – het overleg hierover loopt.

Bijkomende informatie vindt u in de presentatie Vlaams GLB strategisch plan 2023-2027.

Op deze pagina's worden de maatregelen opgesomd die zijn opgenomen in het GLB-strategisch plan, ingedeeld volgens de maatregelnummers. De maatregelen zijn deze zoals opgenomen in het ingediende GLB strategisch plan. Deze informatie blijft onder voorbehoud tot het strategisch plan is goedgekeurd.

Wilt u weten voor welke GLB-steun uw bedrijf mogelijk in aanmerking komt? Kom dan zeker ook de GLB-subsidiewijzer raadplegen.

Bekijk ook de video-opnames en infosessies Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) 2023-2027 (informatie onder voorbehoud).

1. Actieve landbouwer vanaf 2023

Het vertrekpunt bij de uitwerking van de meeste GLB-maatregelen is dat landbouwsteun moet worden toegekend aan de actieve landbouwer, zeker als er gekeken wordt naar de dalende beschikbare budgetten en de bijkomende ambities die deze groep moet helpen waarmaken. Tegen deze achtergrond is de definitie ‘actieve landbouwer’ uitgewerkt.

Meer informatie en voorwaarden kan u terugvinden in volgende fiche: Actieve landbouwer vanaf 2023.

2. Conditionaliteit 2023-2027

Voor alle areaal en diergebonden maatregelen geldt ook dat de conditionaliteit moet worden nageleefd. Een overzicht van de conditionaliteit 2023-2027 kan u hier terugvinden.

3. Maatregelen rechtstreekse betalingen

Deze groep maatregelen behoort tot Pijler 1 (gefinancierd door het Europees Landbouwgarantiefonds). De maatregelen bestaan enerzijds uit inkomenssteun en anderzijds uit ecoregelingen. Dit zijn éénjarige verbintenissen die een landbouwer kan aangaan met een milieu – en klimaatdoelstelling.

Inkomenssteun

Ecoregelingen

Als u als landbouwer kiest om subsidie aan te vragen voor een ecoregeling of een agromilieuklimaatmaatregel, dan gelden er een aantal algemene principes en voorwaarden voor deze maatregelen. Om in aanmerking te komen voor de subsidie, moet u eveneens aan deze subsidievoorwaarden voldoen.

Meer informatie en voorwaarden kan u terugvinden in volgende fiche: Subsidies voor ecoregelingen en agromilieuklimaatmaatregelen - algemeen 

4. Sectorale maatregelen

Deze groep maatregelen behoort tot Pijler 1 (gefinancierd door het Europees Landbouwgarantiefonds). De maatregelen ondersteunen de sector groenten en fruit via de operationele groepen van de producentenorganisaties en de bijenteeltsector.

  • 2.1 Groenten en fruit
  • 2.2 Bijenteelt

5. Maatregelen plattelandsontwikkeling

Deze groep maatregelen behoort tot Pijler 2 (gefinancierd door het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling), vervangt de maatregelen uit het vroegere Programmadocument voor Plattelandsontwikkeling (PDPO). De maatregelen behoren tot verschillende maatregeltypes. Hier is dus een brede waaier aan maatregelen mogelijk zowel binnen als buiten de landbouwsector: areaal- of diergebonden steunmaatregelen, steun voor projecten, investeringen, kennisdeling ...

Milieu-, klimaatgerelateerde en andere beheersverbintenissen

Als u als landbouwer kiest om subsidie aan te vragen voor een ecoregeling of een agromilieuklimaatmaatregel, dan gelden er een aantal algemene principes en voorwaarden voor deze maatregelen. Om in aanmerking te komen voor de subsidie, moet u eveneens aan deze subsidievoorwaarden voldoen.

Meer informatie en voorwaarden kan u terugvinden in volgende fiche: Subsidies voor ecoregelingen en agromilieuklimaatmaatregelen - algemeen 

Uitwisseling van kennis en verspreiding van informatie

  • 3.12 Demonstratieprojecten
  • 3.13 Vorming en advies op maat – vraaggestuurd
  • 3.14 Vorming en advies op maat – aanbodgestuurd

Samenwerking

  • 3.15 Dierenwelzijnslabel
  • 3.16 Projectoproep samenwerking
  • 3.17 Projectoproep innovatie in kader van EIP
  • 3.18 LEADER – Opmaak Lokale Ontwikkelingsstrategie
  • 3.19 LEADER – Realisatie Lokale Ontwikkelingsstrategie

Investeringen

Vestiging van jonge landbouwers en nieuwe landbouwers, alsook het opstarten van plattelandsbedrijven

! De bovenstaande lijst en maatregelen zijn nog onder voorbehoud. Een definitieve lijst kan pas opgesteld worden nadat het GLB strategisch plan is goedgekeurd door de Europese Commissie. Dit zal duidelijk gecommuniceerd worden op deze webpagina en andere communicatiekanalen.

Zie ook: 

Delen: