Communicatieverplichtingen begunstigden

Uw communicatieverplichtingen als begunstigde

Op deze pagina vindt u de communicatieverplichtingen die van toepassing zijn bij PDPO III en het GLB strategisch plan. Via onderstaande links kan u doorklikken naar de voor uw project van toepassing zijnde verplichtingen: 

 

Communicatieverplichtingen PDPO III

Het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling (PDPO III) wordt gefinancierd door het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO), de Vlaamse overheid en de Vlaamse provincies.

Als u subsidies krijgt in het kader van PDPO III (VLIF, LEADER, omgevingskwaliteit, naschoolse vorming, steun voor verwerking en afzet, inrichting in functie van Natura 2000, demonstratieprojecten …), moet u mogelijks een aantal communicatievoorschriften naleven.

Waarvoor geldt de communicatieverplichting?

 1. Investeringsaanvragen met een totale toegekende overheidssteun van meer dan 50.000 EUR en die niet onder punt b vallen. Dit kan gelden voor o.a. VLIF-investeringssteun, niet-productieve investeringen, aanleg van bos, inrichting van Natura 2000-gebieden.
  • Zie Informatiebord/informatieposter
 2. Infrastructuurvoorzieningen, bouwwerkzaamheden of de aankoop van een fysiek object met een totale overheidssteun van meer dan 500.000 EUR:
  • Zie Werfbord
 3. Lokalen van een Plaatselijke Groep in kader van LEADER:
  • Zie Informatiebord/informatieposter
 4. Voorlichtings- en communicatiemateriaal (publicaties, affiches, artikel, presentatie,…) over PDPO III-maatregelen of -projecten:
  • Zie Voorlichtings- en communicatiemateriaal & website
 5. Een website voor professioneel gebruik:
  • Zie Voorlichtings- en communicatiemateriaal & website

Welke communicatiemiddelen?

Informatieposter

De poster heeft minstens het formaat A3 en bevat volgende informatie:

 • korte beschrijving van het project of de concrete actie
 • vermelding “met steun van ELFPO”
 • nodige logo’s en slogans (zie Logo’s & Slogans)

De poster moet tenminste tijdens de implementatie van het project omhoog hangen, op een voor het publiek gemakkelijk zichtbare plaats.

Informatiebord

Het informatiebord heeft minstens het formaat A4 en bevat volgende informatie:

 • korte beschrijving van het project of de concrete actie
 • vermelding “met steun van ELFPO”
 • nodige logo’s en slogans (zie Logo’s & Slogans)

Het bord dient tenminste tijdens de implementatie van het project omhoog te hangen, op een voor het publiek zichtbare plaats. 

Onderaan deze website kunt u een gebruiksklaar sjabloon invullen en afdrukken.

Werfbord

Binnen de 3 maanden na afronding van het project moet een permanent werfbord geplaatst worden op een voor het publiek gemakkelijk leesbare plaats. Dit permanent werfbord moet minimaal 5 jaar na afronding van het project blijven staan. Hierop moet worden vermeld:

 • titel van de operatie of concrete actie
 • belangrijkste doelstelling
 • vermelding “met steun van ELFPO”
 • nodige logo’s en slogans (zie Logo’s & Slogans)

Bij infrastructuur- en bouwwerkzaamheden moet ook tijdens de werken een (tijdelijk) werfbord geplaatst worden.

Voorlichtings- en communicatiemateriaal & website

Alle communicatieacties van begunstigden over de PDPO-maatregelen en PDPO-acties moeten voldoen aan de communicatieverplichtingen. Het gaat daarbij om publicaties (op papier en/of elektronisch), websites (incl. sociale media), affiches, gadgets, enzovoort die als doel hebben te communiceren over de PDPO-maatregelen en PDPO-acties. In deze communicatie moeten minimaal de volgende elementen duidelijk worden opgenomen (bij voorkeur op de titelpagina, waar van toepassing):

 • Naam verantwoordelijke uitgever met instantie die verantwoordelijk is voor de inhoud van de informatie
 • Link naar www.vlaanderen.be/pdpo
 • Bij professionele websites en sociale media waarbij een directe link is tussen het doel van de website en de gesteunde operatie, moet er een korte beschrijving van de operatie vermeld worden (met doelstellingen en resultaten), met vermelding van de steun uit het ELFPO.
 • Nodige logo’s en slogans (zie Logo’s & Slogans).

 

Wat: logo's en slogans

Van elke communicatieactie maken minimaal de volgende elementen deel uit:

Op de verplichte borden/affiches en op websites nemen deze elementen, samen met de voorgeschreven korte omschrijving, samen minstens 25% van de oppervlakte in. Voor websites geldt dit wel enkel tijdens de uitvoering.

 

Drukklare sjablonen

Al deze voorschriften maken integraal deel uit van de subsidievoorwaarden en zijn dus bindend en verplicht voor begunstigden. Niet-naleving ervan kan leiden tot intrekken van de steun en/of andere sancties. 

Logo communicatieverplichtingen begunstigden PDPO III

Communicatieverplichtingen GLB strategisch plan 2023-2027

Het Vlaams GLB strategisch plan (GLB-SP) wordt gefinancierd door het Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF), het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO), de Vlaamse overheid en de Vlaamse provincies.

Als u subsidies krijgt in het kader van plattelandsontwikkeling binnen het GLB-SP (VLIF, LEADER, vorming en advies, inrichting in functie van Natura 2000, aanleg boslandbouwsystemen, demonstratieprojecten en projectoproep EIP), moet u mogelijks een aantal communicatievoorschriften naleven.

Waarvoor geldt de communicatieverplichting?

 1. Financiering van infrastructuur of bouwwerkzaamheden met een totale overheidssteun van meer dan 500.000 EUR:
  • Zie Werfbord
 2. Investeringsaanvragen met een totale toegekende overheidssteun van meer dan 50.000 EUR en die niet onder punt 1 vallen. Dit kan gelden voor o.a. VLIF-investeringssteun, niet-productieve investeringen, aanleg boslandbouwsystemen, inrichting van Natura 2000-gebieden, LEADER.
  • Zie Informatiebord
 3. Verrichtingen in het kader van LEADER die niet vallen onder punt 1 of 2 met een totale toegekende overheidssteun van meer dan 10.000 EUR.
  • Zie Informatieposter
 4. Lokalen van een Lokale Actiegroep in kader van LEADER:
  • Zie Informatiebord
 5. Voorlichtings- en communicatiemateriaal (publicaties, affiches, artikel, presentatie,…) over GLB-interventies of projecten:
  • Zie Voorlichtings- en communicatiemateriaal & website
 6. Een website en/of sociale media voor professioneel gebruik:
  • Zie Voorlichtings- en communicatiemateriaal & website

Welke communicatiemiddelen?

Werfbord

Binnen de 3 maanden na afronding van het project moet een permanent werfbord geplaatst worden op een voor het publiek gemakkelijk leesbare plaats. Dit permanent werfbord moet minimaal 5 jaar na afronding van het project blijven staan. Hierop moet worden vermeld:

 • titel van de operatie of concrete actie
 • belangrijkste doelstelling
 • nodige logo’s en slogan (zie Logo’s & Slogan)

Bij infrastructuur- en bouwwerkzaamheden moet ook tijdens de werken een (tijdelijk) werfbord geplaatst worden.

Informatiebord

Het informatiebord heeft minstens het formaat A4 en bevat volgende informatie:

 • korte beschrijving van het project of de concrete actie
 • nodige logo’s en slogan (zie Logo’s & Slogan)

Het bord dient tenminste tijdens de implementatie van het project omhoog te hangen, op een voor het publiek zichtbare plaats. 

Onderaan deze website kunt u een gebruiksklaar sjabloon invullen en afdrukken.

Informatieposter

De poster heeft minstens het formaat A3 en bevat volgende informatie:

 • korte beschrijving van het project of de concrete actie
 • nodige logo’s en slogan (zie Logo’s & Slogan)

De poster moet tenminste tijdens de implementatie van het project omhoog hangen, op een voor het publiek gemakkelijk zichtbare plaats.

Voorlichtings- en communicatiemateriaal & website

Alle communicatieacties van begunstigden over de GLB-interventies en GLB-acties moeten voldoen aan de communicatieverplichtingen. Het gaat daarbij om publicaties (op papier en/of elektronisch), websites (incl. sociale media), affiches, gadgets, enzovoort die als doel hebben te communiceren over de GLB-interventies en GLB-acties. In deze communicatie moeten minimaal de volgende elementen duidelijk worden opgenomen (bij voorkeur op de titelpagina, waar van toepassing):

 • Naam verantwoordelijke uitgever met instantie die verantwoordelijk is voor de inhoud van de informatie
 • Bij professionele websites en sociale media waarbij een directe link is tussen het doel van de website en de gesteunde operatie, moet er een korte beschrijving van de operatie vermeld worden (met doelstellingen en resultaten), met vermelding van de steun van de Unie.
 • Nodige logo’s en slogan (zie Logo’s & Slogan).

Wat: Logo's en slogan

Van elke communicatieactie maken minimaal de volgende elementen deel uit:

De Europese vlag en de slogan moeten minimaal even groot zijn als eventueel andere logo's. Dit houdt dus in dat het logo van de Vlaamse overheid, de Europese vlag en de "Medegefinancierd door de Europese Unie" even groot of groter moet zijn dan de andere logo's. 

Drukklare sjablonen

Al deze voorschriften maken integraal deel uit van de subsidievoorwaarden en zijn dus bindend en verplicht voor begunstigden. Niet-naleving ervan kan leiden tot intrekken van de steun en/of andere sancties. 

Meer informatie

Voor bijkomende informatie kunt u steeds terecht bij uw dossierbehandelaar. Hij/zij kan u concrete richtlijnen meegeven.

v.u. Patricia De Clercq, Agentschap Landbouw en Zeevisserij, Koning Albert II-laan 15 bus 360, 1210 Brussel

Medegefinancierd door de Europese Unie
Delen: